Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚc số: 1350/QĐ-ubndtải về 46.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích46.99 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC
Số: 1350/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Phước, ngày 04 tháng 7 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn

công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 81/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 648/TTr-SCT-ĐN ngày 08/06/2012,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Phước (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo lưới điện cao áp tỉnh), gồm các ông có tên dưới đây:

1.

Ông Phạm Văn Tòng

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trưởng Ban;

2.

Ông Lê Văn Uy

- Giám đốc Sở Công Thương

P.Trưởng ban;

3.

Ông Bùi Ngọc Phúc

- Phó Giám đốc Công an tỉnh

Thành viên;

4.

Ông Võ Tất Dũng

- Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Thành viên;

5.

Ông Phan Ngọc Sự

- Phó Giám đốc Sở Tài chính

Thành viên;

6.

Ông Nguyễn Chí Tuyến

- Phó Giám đốc Sở GTVT

Thành viên;

7.

Ông Nguyễn Song Đoàn

- Phó Giám đốc Sở TN&MT

Thành viên;

8.

Ông Phan Văn Đon

- PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT

Thành viên;

9.

Ông Nguyễn Thành Long

- Phó Giám đốc đài PT&TH

Thành viên;

10.

Ông Trần Văn Sang

- Giám đốc Công ty ĐLBP

Thành viên;

11.

Ông Hoàng Huy Thông

- GĐ Chi nhánh điện cao thế Bình Phước

Thành viên ;

12.

Ông Nguyễn Vỹ

- Đội trưởng đội QLĐD Bình Phước

Thành viên;

13.

Ông Hoàng Xuân Lương

- PCT. UBND TX .Phước Long

Thành viên;

14.

Ông Nguyễn Chí Tuyến

- PCT. UBND TX .Bình Long

Thành viên;

15.

Ông Vương Đức Lâm

- PCT. UBND TX . Đồng Xoài

Thành viên;

16.

Ông Nguyễn Văn Thanh

- PCT.UBND huyện Đồng Phú

Thành viên;

17.

Ông Trần Thanh Sơn

- PCT.UBND huyện Chơn Thành

Thành viên;

18.

Ông Phạm Hồng Thanh

- PCT.UBND huyện Bù Gia Mập

Thành viên;

19.

Ông Trương Văn Thưa

- PCT.UBND huyện Hớn Quản

Thành viên;

20.

Ông Nguyễn Văn Tám

- CT.UBND huyện Bù Đốp

Thành viên;

21.

Ông Hoàng Nhật Tân

- PCT.UBND huyện Lộc Ninh

Thành viên;

22.

Ông Lương Hận

- PCT.UBND huyện Bù Đăng

Thành viên

Điều 2. Ban chỉ đạo lưới điện cao áp tỉnh có nhiệm vụ:

  1. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh.

  2. Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo lưới điện cao áp tỉnh là Sở Công Thương. Những văn bản do Trưởng ban Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh; cơ quan Thường trực (Sở Công Thương) được sử dụng con dấu, tài khoản của Sở Công Thương để giải quyết các nhiệm vụ trong hoạt động của Ban chỉ đạo.

3/ Chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã và các tổ chức có liên quan giải quyết có hiệu quả các công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành của pháp luật và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

4/ Đề xuất chủ trương, chính sách, giải pháp giải quyết dứt điểm những vướng mắc tồn tại và tăng cường kiểm tra, giám sát ngăn chặn những hành vi vi phạm an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh.

5/ Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh.

6/ Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các vấn đề khác liên quan đến công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh.

7/ Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất, mỗi thành viên Ban chỉ đạo báo cáo và đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp do mình phụ trách về Sở công Thương để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Các thành viên của Ban chỉ đạo được quyền sử dụng cán bộ, công chức thuộc đơn vị mình tham gia thực hiện các nhiệm vụ đươc giao theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm thành lập Hội đồng xử lý vi phạm hàng lang bảo vệ lưới điện cao áp ở địa phương; thành phần, chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng xử lý do Chủ tịch UBND huyện, thị xã quyết định.

3. Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo lưới điện cao áp tỉnh thực hiện theo Quyết định số 3037/QĐ-UBND ngày 28/10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Kinh phí hoạt động hàng năm của Ban chỉ đạo lưới điện cao áp tỉnh được sử dụng từ ngân sách tỉnh theo dự toán do Sở Công Thương lập, được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và được sử dụng tài khoản của Sở Công Thương để thực hiện giao dịch tài chính.

Quyết định này thay thế quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 24/1/2011 và Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của UBND tỉnh.Điều 4. Các ông (bà:) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Công Thương, Giao thông vận tải, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương