Ban thi đua-khen thưỞng trung ưƠNGtải về 20.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích20.47 Kb.


BỘ NỘI VỤ
BAN THI ĐUA-KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________________


Số: 837/BTĐKT-VIII
V/v chia cụm, khối thi đua, đăng ký và đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong những năm qua, các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo, tổ chức chia cụm, khối thi đua nhằm nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước. Hàng năm, các cụm, khối thi đua đã tiến hành đăng ký danh hiệu thi đua, tổ chức ký giao ước thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tiến hành bình xét, suy tôn các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tặng Cờ thi đua và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” cho các tập thể tiêu biểu.

Thông qua các hoạt động trên đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện còn một số bất cập và chưa thống nhất trong phạm vi cả nước. Để việc chia cụm, khối thi đua của các địa phương đi vào nề nếp và đạt hiệu quả, việc đăng ký và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” được thực hiện đúng quy định hiện hành và thống nhất trong cả nước, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị các tỉnh, thành phố căn cứ đặc điểm, tình hình của địa phương tổ chức chia cụm, khối thi đua đảm bảo phù hợp và thiết thực, đăng ký và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” như sau:

1. Chia cụm, khối thi đua:

a. Cụm thi đua:

+ Cụm thi đua các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

+ Cụm thi đua các xã, phường, thị trấn (do tỉnh, thành phố quy định).

b. Khối thi đua:

+ Khối các cơ quan nội chính;

+ Khối các cơ quan tham mưu, tổng hợp;

+ Khối các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật;

+ Khối các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về văn hóa, xã hội;

+ Khối các cơ quan của Đảng (các Ban Đảng, Đảng bộ khối trực thuộc);

+ Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội;

+ Khối các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

+ Khối các trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thuộc tỉnh, thành phố;

+ Khối giáo dục và đào tạo (các đơn vị do Sở Giáo dục và Đà tạo quản lý);

+ Khối các bệnh viện, trung tâm y tế (thuộc Sở Y tế);

+ Khối các doanh nghiệp nhà nước;

+ Khối kinh tế tập thể (Hợp tác xã);

+ Khối các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác;

+ Khối các cơ quan, đơn vị của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố.

(Đối với các khối có nhiều đơn vị có thể chia thành 2 hoặc 3)

2. Bình xét, tặng Cờ thi đua cấp tỉnh, thành phố:

Trên cơ sở hoạt động cụm, khối thi đua, các tỉnh, thành phố tổ chức đăng ký thi đua hàng năm; đồng thời căn cứ tiêu chuẩn quy định tại Điều 26 Luật Thi đua, Khen thưởng để chỉ đạo công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào, bình xét, suy tôn và tặng cờ thi đua cấp tỉnh, thành phố cho các đơn vị tiêu biểu, dẫn đầu cụm, khối thi đua trong tỉnh, thành phố.

3. Đăng ký và đề nghị tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”:

a. Đăng ký “Cờ thi đua của Chính phủ”:

Trên cơ sở việc chia cụm, khối thi đua thuộc tỉnh, thành phố và đăng ký của các đơn vị; hàng năm, các tỉnh, thành phố tiến hành đăng ký các tập thể phấn đấu đạt danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” và gửi danh sách về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trước ngày 31 tháng 3 hàng năm (Khoản 3, Điều 16, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ).

b. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện và số lượng đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”:

Việc bình xét, suy tôn và đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” chỉ xét chọn trong số những tập thể được suy tôn, bình chọn Cờ thi đua của tỉnh, thành phố; những tập thể tiêu biểu, đã đăng ký “Cờ thi đua của Chính phủ” từ đầu năm và có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 25 Luật Thi đua, Khen thưởng và Khoản 2, Điều 16, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ (số lượng ko quá 20% trong tổng số các đơn vị được bình chọn cờ của địa phương). Không chọn tất cả các đơn vị dẫn đầu các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh, thành phố để đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”; tập thể đã đăng ký “Cờ thi đua của Chính phủ” mà không tiêu biểu thì không nên tặng cờ.

c. Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố, việc đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” do các cơ quan Trung ương thực hiện.

4. Việc tiến hành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng hàng năm nên tổ chức ngay vào dịp đầu năm (tháng 1, tháng 2) và gắn với trao tặng các danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”, Cờ thi đua của tỉnh, thành phố để động viên kịp thời các tập thể tiêu biểu.

Văn bản hướng dẫn này thay thế văn bản số 1943/BTĐKT-VIII ngày 26 tháng 8 năm 2009 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các địa phương phản ánh kịp thời về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để nghiên cứu giải quyết./.


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thành viên Hội đồng TĐKT Trung ương;

- Ban TĐKT (Sở Nội vụ) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;


- Các vụ, đơn vị thuộc Ban;
- Lưu: VT, VIII.

TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ 
Trần Thị Hà
: upload -> document
document -> THỦ TƯỚng chính phủ
document -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
document -> CỦa chính phủ SỐ 128/2008/NĐ-cp ngàY 16 tháng 12 NĂM 2008 quy đỊnh chi tiết thi hành một số ĐIỀu của pháp lệnh xử LÝ VI phạm hành chính năM 2002 VÀ pháp lệnh sửA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của pháp lệnh xử LÝ VI phạm hành chính năM 2008
document -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
document -> THỦ TƯỚng chính phủ –––– Số: 56
document -> BỘ CÂu hỏi tình huống phục vụ Hội thi tìm hiểu về Luật bhxh, bhyt
document -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
document -> BỘ ĐỀ thi đoàn Thanh niên với công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2014
document -> CHƯƠng 8 iso 9000 I. Giới thiệu chung về BỘ tiêu chuẩN iso 9000
document -> VĂn phòng luật sư V. L. C
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương