Tcvn 198 : 1997 Nhµ cao tÇng ThiÕt kÕ kÕt cÊu bªt ng cèt thÐp toµn khèitải về 92.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích92.88 Kb.
#13440
TCVN 198 : 1997
Nhµ cao tÇng - ThiÕt kÕ kÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp toµn khèi

High rise buiding- Guide for design of monolitic reinforced concrete structures


 1. Quy ®Þnh chung

- Tiªu chuÈn nµy chØ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng yªu cÇu vÒ kiÕn thøc c¬ b¶n nhÊt phôc vô cho viÖc thiÕt kÕ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp (BTCT) cña c¸c nhµ cao tÇng cã chiÒu cao kh«ng qu¸ 75 m (25 tÇng) ®­îc x©y dùng trªn l·nh thæ ViÖt Nam.

- Tiªu chuÈn nµy t«n träng c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh : “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ - T¶i träng vµ t¸c ®éng (TCVN 2737 : 1995)” vµ “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp (TCVN 5574: 1991”).
 1. Nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n trong thiÕt kÕ kÕt cÊu nhµ cao tÇng BTCT toµn khèi

  1. Lùa chän lo¹i vËt liÖu

- VËt liÖu chÝnh dïng lµm kÕt cÊu nhµ cao tÇng ph¶i ®¶m b¶o cã tÝnh n¨ng cao trong c¸c mÆt : c­êng ®é chÞu lùc, ®é bÒn mái, tÝnh biÕn d¹ng vµ kh¶ n¨ng chèng ch¸y.

- Bªt«ng dïng cho kÕt cÊu chÞu lùc trong nhµ cao tÇng nªn cã m¸c 300 trë lªn ®èi víi c¸c kÕt cÊu BTCT th­êng vµ c«ng tr×nh m¸c 350 trë lªn ®èi víi c¸c kÕt cÊu BTCT øng lùc tr­íc. ThÐp dïng trong kÕt cÊu BTCT nhµ cao tÇng nªn sö dông lo¹i thÐp c­êng ®é cao. Khi dïng thÐp h×nh ®Ó lµm kÕt cÊu liªn hîp thÐp- BTCT ph¶i theo yªu cÇu riªng cña ng­êi thiÕt kÕ.
  1. H×nh d¹ng c«ng tr×nh

   1. MÆt b»ng nhµ

- Khi thiÕt kÕ nhµ cao tÇng cÇn lùa chän mÆt b»ng nhµ ®¬n gi¶n, tr¸nh dïng c¸c mÆt b»ng tr¶i dµi hoÆc mÆt b»ng nhµ cã c¸c c¸nh m¶nh. C¸c d¹ng mÆt b»ng ®èi xøng vµ c¸c h×nh d¹ng mÆt b»ng cã kh¶ n¨ng lµm gi¶m t¶i träng do giã ®­îc ­u tiªn sö dông. Nãi mét c¸ch kh¸c, mÆt b»ng ng«i nhµ nªn lùa chän c¸c h×nh d¹ng sao cho c«ng tr×nh chèng ®ì l¹i c¸c t¶i träng ngang nh­ ®éng ®Êt vµ giã b·o mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt.

- §èi víi c¸c nhµ cã mÆt b»ng h×nh ch÷ nhËt th× tØ sè gi÷a chiÒu dµi vµ chiÒu réng ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn :

+ L/B ≤ 6 víi cÊp phßng chèng ®éng ®Êt ≤ 7

+ L/B ≤ 1,5 víi cÊp phßng chèng ®éng ®Êt 8 vµ 9.

- §èi víi c¸c nhµ cã mÆt b»ng bao gåm phÇn chÝnh vµ c¸c c¸nh nhá th× tØ sè gi÷a chiÒu dµi c¸nh vµ bÒ réng c¸nh cÇn tho¶ m·n ®iÒu kiÖn :

+ l/b ≤ 2 víi cÊp phßng chèng ®éng ®Êt ≤ 7 ;

+ l/b ≤ 2 víi cÊp phßng chèng ®éng 8 vµ 9.


   1. H×nh d¹ng cña nhµ theo ph­¬ng ®øng

- H×nh d¹ng cña nhµ cao tÇng theo ph­¬ng th¼ng ®øng nªn lùa chän d¹ng ®Òu hoÆc thay ®æi ®Òu, gi¶m kÝch th­íc dÇn lªn phÝa trªn. Nh»m gi¶m hËu qu¶ bÊt lîi cho t¸c ®éng ®éng ®Êt tr¸nh sö dông nh÷ng h×nh d¹ng më réng ë c¸c tÇng trªn hoÆc nh« ra côc bé.

- MÆt b»ng c¸c tÇng còng nªn bè trÝ sao cho kh«ng thay ®æi nhiÒu, tèt nhÊt lµ kh«ng thay ®æi träng t©m còng nh­ t©m cøng cña nhµ trªn c¸c tÇng.
   1. ChiÒu cao cña nhµ

HiÖn nay do øng dông c¸c lo¹i vËt liÖu cã tÝnh n¨ng cao nªn chiÒu cao cña nhµ cã thÓ ®¹t c¸c gi¸ trÞ ngµy cµng lín, song trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ chØ nªn khèng chÕ ë nh÷ng ®é cao giíi h¹n th× míi ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ kü thuËt.

TØ sè gi÷a ®é cao vµ bÒ réng cña ng«i nhµ hay cßn gäi lµ ®é cao t­¬ng ®èi chØ nªn n»m trong giíi h¹n cho phÐp. Gi¸ trÞ giíi h¹n cña tØ sè chiÒu cao vµ bÒ réng cña c«ng tr×nh cã thÓ lÊy trong b¶ng 2.1.


B¶ng 2.1 - Gi¸ trÞ giíi h¹n B/H

Lo¹i kÕt cÊu

Kh«ng chÊn

kh¸ng chÊn

Kh¸ng chÊn

cÊp  7

Kh¸ng chÊn

cÊp 8

Kh¸ng chÊn

cÊp 9

Khung

5

5

4

2

Khung - V¸ch

5

5

4

3

T­êng BTCT

6

6

5

4

KÕt cÊu èng

6

6

5

4
  1. Lùa chän hÖ kÕt cÊu

C¸c hÖ kÕt cÊu BTCT toµn khèi ®­îc sö dông phæ biÕn trong c¸c nhµ cao tÇng bao gåm: hÖ kÕt cÊu khung, hÖ kÕt cÊu t­êng chÞu lùc, hÖ khung - v¸ch hçn hîp, hÖ kÕt cÊu h×nh èng vµ hÖ kÕt cÊu h×nh hép. ViÖc lùa chän hÖ kÕt cÊu d¹ng nµy hay d¹ng kh¸c phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c«ng tr×nh, c«ng n¨ng sö dông, chiÒu cao cña nhµ vµ ®é lín cña t¶i träng ngang (®éng ®Êt, giã).


   1. HÖ kÕt cÊu khung

HÖ kÕt cÊu khung cã kh¶ n¨ng t¹o ra c¸c kh«ng gian lín, linh ho¹t thÝch hîp víi c¸c c«ng tr×nh c«ng céng. HÖ kÕt cÊu khung cã s¬ ®å lµm viÖc râ rµng, nh­ng l¹i cã nh­îc ®iÓm lµ kÐm hiÖu qu¶ khi chiÒu cao cña c«ng tr×nh lín. Trong thùc tÕ kÕt cÊu khung BTCT ®­îc sö dông cho c¸c c«ng tr×nh cã chiÒu cao ®Õn 20 tÇng ®èi víi cÊp phßng chèng ®éng ®Êt  7; 15 tÇng ®èi víi nhµ trong vïng cã chÊn ®éng ®éng ®Êt cÊp 8 vµ 10 tÇng ®èi víi cÊp 9.


   1. HÖ kÕt cÊu khung v¸ch cøng vµ lâi cøng

HÖ kÕt cÊu v¸ch cøng cã thÓ ®­îc bè trÝ thµnh hÖ thèng theo mét ph­¬ng, hai ph­¬ng hoÆc liªn kÕt l¹i thµnh c¸c hÖ kh«ng gian gäi lµ lâi cøng. §Æc ®iÓm quan träng cña lo¹i kÕt cÊu nµy lµ kh¶ n¨ng chÞu lùc ngang tèt nªn th­êng ®­îc sö dông cho c¸c c«ng tr×nh cã chiÒu cao trªn 20 tÇng. Tuy nhiªn ®é cøng theo ph­¬ng ngang cña c¸c v¸ch cøng tá ra lµ hiÖu qu¶ ë nh÷ng ®é cao nhÊt ®Þnh, khi chiÒu cao c«ng tr×nh lín th× b¶n th©n v¸ch cøng ph¶i cã kÝch th­íc ®ñ lín, mµ ®iÒu ®ã th× khã cã thÓ thùc hiÖn ®­îc. Ngoµi ra, hÖ thèng v¸ch cøng trong c«ng tr×nh lµ sù c¶n trë ®Ó t¹o ra c¸c kh«ng gian réng. Trong thùc tÕ hÖ kÕt cÊu v¸ch cøng th­êng ®­îc sö dông cã hiÖu qu¶ cho c¸c c«ng tr×nh nhµ ë, kh¸ch s¹n víi ®é cao kh«ng qu¸ 40 tÇng ®èi víi cÊp phßng chèng ®éng ®Êt ≤ 7. §é cao giíi h¹n bÞ gi¶m ®i nÕu cÊp phßng chèng cña nhµ cao h¬n.


   1. HÖ kÕt cÊu khung - gi»ng (khung vµ v¸ch cøng)

HÖ kÕt cÊu khung gi»ng (khung vµ v¸ch cøng) ®­îc t¹o ra b»ng sù kÕt hîp hÖ thèng khung vµ hÖ thèng v¸ch cøng. HÖ thèng v¸ch cøng th­êng ®­îc t¹o ra t¹i khu vùc cÇu thang bé, cÇu thang m¸y, khu vÖ sinh chung hoÆc ë c¸c t­êng biªn, lµ c¸c khu vùc cã t­êng liªn tôc nhiÒu tÇng. HÖ thèng khung ®­îc bè trÝ t¹i c¸c khu vùc cßn l¹i cña ng«i nhµ. HÖ thèng khung vµ v¸ch ®­îc liªn kÕt víi nhau qua hÖ kÕt cÊu sµn. Trong tr­êng hîp nµy hÖ sµn liÒn khèi cã ý nghÜa rÊt lín. Th­êng trong hÖ thèng kÕt cÊu nµy hÖ thèng v¸ch ®ãng vai trß chñ yÕu chÞu t¶i träng ngang, hÖ khung chñ yÕu ®­îc thiÕt kÕ ®Ó chÞu t¶i träng th¼ng ®øng. Sù ph©n râ chøc n¨ng nµy t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tèi ­u ho¸ c¸c cÊu kiÖn, gi¶m bít kÝch th­íc cét vµ dÇm, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña kiÕn tróc.

HÖ kÕt cÊu khung - gi»ng tá ra lµ hÖ kÕt cÊu tèi ­u cho nhiÒu lo¹i c«ng tr×nh cao tÇng. Lo¹i kÕt cÊu nµy sö dông hiÖu qu¶ cho c¸c ng«i nhµ ®Õn 40 tÇng. NÕu c«ng tr×nh ®­îc thiÕt kÕ cho vïng cã ®éng ®Êt cÊp 8 th× chiÒu cao tèi ®a cho lo¹i kÕt cÊu nµy lµ 30 tÇng, cho vïng ®éng ®Êt cÊp 9 lµ 20 tÇng.


2.3.4. HÖ thèng kÕt cÊu ®Æc biÖt (bao gåm hÖ thèng khung kh«ng gian ë c¸c tÇng d­íi, cßn phÝa trªn lµ hÖ khung gi»ng)

§©y lµ lo¹i kÕt cÊu ®Æc biÖt ®­îc øng dông cho c¸c c«ng tr×nh mµ ë c¸c tÇng d­íi ®ßi hái kh«ng gian lín. HÖ kÕt cÊu lo¹i nµy cã ph¹m vi øng dông gièng hÖt hÖ kÕt cÊu khung gi»ng, nh­ng trong thiÕt kÕ cÇn ®Æc biÖt quan t©m ®Õn hÖ thèng khung kh«ng gian ë c¸c tÇng d­íi vµ kÕt cÊu cña tÇng chuyÓn tiÕp tõ hÖ thèng khung kh«ng gian sang hÖ thèng khung - gi»ng. Ph­¬ng ph¸p thiÕt kÕ cho hÖ kÕt cÊu nµy nh×n chung lµ phøc t¹p, ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò thiÕt kÕ kh¸ng chÊn.
   1. HÖ kÕt cÊu h×nh èng

HÖ kÕt cÊu h×nh èng cã thÓ ®­îc cÊu t¹o b»ng mét sèng bao xung quanh nhµ gåm hÖ thèng cét, dÇm, gi»ng vµ còng cã thÓ ®­îc cÊu t¹o thµnh hÖ thèng èng trong èng. Trong nhiÒu tr­êng hîp ng­êi ta cÊu t¹o èng ë phÝa ngoµi, cßn phÝa trong nhµ lµ hÖ thèng khung hoÆc v¸ch cøng hoÆc kÕt hîp khung hoÆc v¸ch cøng. HÖ thèng kÕt cÊu h×nh èng cã ®é cøng theo ph­¬ng ngang lín, thÝch hîp cho lo¹i c«ng tr×nh cã chiÒu cao trªn 25 tÇng, c¸c c«ng tr×nh cã chiÒu cao nhá h¬n 25 tÇng lo¹i kÕt cÊu nµy Ýt ®­îc sö dông. HÖ kÕt cÊu h×nh èng cã thÓ sö dông cho lo¹i c«ng tr×nh cã chiÒu cao tíi 70 tÇng.


   1. HÖ kÕt cÊu h×nh hép

§èi víi c¸c c«ng tr×nh cã ®é cao lín vµ cã kÝch th­íc mÆt b»ng lín, ngoµi viÖc t¹o ra hÖ thèng khung bao quanh lµm thµnh èng, ng­êi t¶i träng cßn t¹o ra c¸c v¸ch phÝa trong b»ng hÖ thèng khung víi m¹ng cét xÕp thµnh hµng. HÖ kÕt cÊu ®Æc biÖt nµy cã kh¶ n¨ng chÞu lùc ngang lín thÝch hîp cho c¸c c«ng tr×nh rÊt cao.

KÕt cÊu h×nh hép cã thÓ sö dông cho c¸c c«ng tr×nh cao tíi 100 tÇng.


2.4. Ph©n chia c«ng tr×nh b»ng khe co gi·n, khe chèng ®éng ®Êt vµ khe lón. Khi thiÕt kÕ nhµ cao tÇng cè g¾ng ®iÒu chØnh h×nh d¸ng vµ kÝch th­íc mÆt b»ng bëi c¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu vµ thi c«ng ®Ó h¹n chÕ viÖc t¹o ra c¸c khe co gi·n, khe chèng ®éng ®Êt vµ khe lón. Trong nhµ cao tÇng, viÖc chia c¾t nµy sÏ dÉn ®Õn sù bÊt lîi cho kÕt cÊu c«ng tr×nh ; thø nhÊt : v× t¶i träng c«ng tr×nh lín nªn t¹i hai bªn khe lón cÊu t¹o mãng gÆp khã kh¨n ; thø hai : khi dao ®éng d­íi ¶nh h­ëng cña ®Þa chÊn dÔ g©y ra x« ®Èy lµm h­ háng c«ng tr×nh.

ViÖc chia c¾t c«ng tr×nh cÇn ph¶i ®­îc h¹n chÕ, song trong nh÷ng tr­êng hîp sau ®©y th× viÖc chia c¾t cÇn ®­îc tiÕn hµnh.

§èi víi khe co gi·n : khe co gi·n cÇn ph¶i bè trÝ khi kÝch th­íc mÆt b»ng c«ng tr×nh qu¸ lín (v­ît gi¸ trÞ cho phÐp theo tiªu chuÈn) mµ kh«ng cã c¸c biÖn ph¸p kÕt cÊu vµ thi c«ng ®¶m b¶o tÝnh an toµn cho c«ng tr×nh. §èi víi nhµ cao tÇng kho¶ng c¸ch cho phÐp gi÷a hai khe co gi·n phô thuéc vµo hÖ kÕt cÊu chÞu lùc c«ng tr×nh vµ kÕt cÊu t­êng ngoµi cña c«ng tr×nh. Víi hÖ kÕt cÊu khung v¸ch BTCT toµn khèi nÕu t­êng ngoµi l¾p ghÐp th× kho¶ng c¸ch cho phÐp gi÷a hai khe co gi·n lµ 65 m, nÕu t­êng ngoµi liÒn khèi th× kho¶ng c¸ch cho phÐp lµ 45m.

§èi víi khe lón : Khe lón ®­îc bè trÝ khi ®é lón cña c¸c bé phËn c«ng tr×nh chªnh lÖch nhau cã thÓ lµm cho c«ng tr×nh bÞ h­ háng. Nh÷ng tr­êng hîp sau ®©y th× kh«ng nªn bè trÝ khe lón :

+ C«ng tr×nh tùa trªn nÒn cäc, nÒn ®¸ hoÆc trªn c¸c nÒn ®­îc gia cè ®¶m b¶o ®é lón cña c«ng tr×nh lµ kh«ng ®¸ng kÓ.

+ Víi viÖc tÝnh lón cã ®é tin cËy cao thÓ hiÖn ®é chªnh lón gi÷a c¸c bé phËn n»m trong giíi h¹n cho phÐp.

§èi víi khe phßng chèng ®éng ®Êt : Khe phßng chèng ®éng ®Êt ®­îc bè trÝ t¹i c¸c c«ng tr×nh ®­îc thiÕt kÕ chèng ®éng ®Êt trong c¸c tr­êng hîp sau :

+ KÝch th­íc mÆt b»ng v­ît giíi h¹n cho phÐp theo tiªu chuÈn.

+ Nhµ cã tÇng lÖch t­¬ng ®èi lín.

+ §é cøng vµ t¶i träng cña c¸c bé phËn nhµ chªnh lÖch nhau.

ViÖc t¹o ra khe co gi·n, khe phßng chèng ®éng ®Êt vµ khe lón cÇn tu©n theo c¸c nguyªn t¾c sau :

+ C¸c khe co gi·n, khe phßng chèng ®éng ®Êt vµ khe lón nªn bè trÝ trïng nhau.

+ Khe phßng chèng ®éng ®Êt nªn ®­îc bè trÝ suèt chiÒu cao cña nhµ, nÕu trong tr­êng hîp kh«ng cÇn cã khe lón th× kh«ng nªn c¾t qua mãng mµ nªn dïng gi¶i ph¸p gia cè thªm mãng t¹i vÞ trÝ khe phßng chèng ®éng ®Êt.

+ Khi c«ng tr×nh ®­îc thiÕt kÕ chèng ®éng ®Êt th× c¸c khe co gi·n vµ khe lón ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu cña khe phßng chèng ®éng ®Êt.

§é réng cña khe lón vµ khe phßng chèng ®éng ®Êt cÇn ph¶i ®­îc xem xÐt c¨n cø vµo chuyÓn vÞ cña ®Ønh c«ng tr×nh do chuyÓn dÞch mãng sinh ra. CiÒu réng tèi thiÓu cña khe lón vµ khe phßng chèng ®éng ®Êt ®­îc tÝnh theo c«ng thøc :

Trong ®ã: lµ chuyÓn dÞch ngang cùc ®¹i theo ph­¬ng vu«ng gãc víi khe cña hai bé phËn c«ng tr×nh hai bªn khe, t¹i ®Ønh cña khèi kÒ khe cã chiÒu cao nhá h¬n trong hai khèi.

2.5. Nguyªn t¾c cÊu t¹o c¸c bé phËn kÕt cÊu, ph©n bè ®é cøng vµ c­êng ®é cña kÕt cÊu


   1. BËc siªu tÜnh

C¸c hÖ kÕt cÊu nhµ cao tÇng ph¶i ®­îc thiÕt kÕ víi bËc siªu tÜnh cao, ®Ó khi chÞu t¸c ®éng cña c¸c t¶i träng ngang lín, c«ng tr×nh cã thÓ bÞ ph¸ ho¹i ë mét sè cÊu kiÖn mµ kh«ng bÞ sôp ®æ.


   1. C¸ch thøc ph¸ ho¹i

KÕt cÊu nhµ cao tÇng ph¶i ®­îc thiÕt kÕ ®Ó sao cho c¸c khíp dÎo ®­îc h×nh thµnh tr­íc ë c¸c dÇm sau ®ã míi ®Õn c¸c cét, sù ph¸ ho¹i x¶y ra trong cÊu kiÖn tr­íc sù ph¸ ho¹i ë nót.

C¸c dÇm cÇn ®­îc cÊu t¹o sao cho sù ph¸ ho¹i do lùc uèn xÈy ra tr­íc sù ph¸ ho¹i do lùc c¾t.
   1. Ph©n bè ®é cøng vµ c­êng ®é theo ph­¬ng ngang

§é cøng vµ c­êng ®é cña kÕt cÊu nªn ®­îc bè trÝ ®Òu ®Æn vµ ®èi xøng trªn mÆt b»ng c«ng tr×nh. §Ó gi¶m ®é xo¾n khi dao ®éng, t©m cøng cña c«ng tr×nh cÇn ®­îc bè trÝ gÇn träng t©m cña nã, cßn ®Ó gi¶m biÕn d¹ng xo¾n d­íi t¸c dông cña t¶i träng giã th× t©m cøng cña c«ng tr×nh cÇn ®­îc bè trÝ gÇn t©m cña mÆt ®ãn giã.

HÖ thèng chÞu lùc ngang chÝnh cña c«ng tr×nh cÇn ®­îc bè trÝ theo c¶ hai ph­ong. C¸c v¸ch cøng theo ph­¬ng däc nhµ kh«ng nªn bè trÝ ë mét ®Çu mµ nªn ®­îc bè trÝ ë khu vùc gi÷a nhµ hoÆc c¶ ë gi÷a nhµ vµ hai ®Çu nhµ. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c v¸ch cøng (lâi cøng) cÇn ph¶i n»m trong giíi h¹n ®Ó lµm sao cã thÓ xem kÕt cÊu sµn kh«ng bÞ biÕn d¹ng trong mÆt ph¼ng cña nã khi chÞu c¸c t¶i träng ngang. Cô thÓ, ®èi víi kÕt cÊu BTCT toµn khèi, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c v¸ch cøng LV ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn :

+ ThiÕt kÕ kh«ng kh¸ng chÊn : LV ≤ 5B vµ ≤ 60m ;

+ ThiÕt kÕ kh¸ng chÊn cÊp ≤ 7 : LV ≤ 4B vµ ≤ 50m ;

+ ThiÕt kÕ kh¸ng chÊn cÊp 8 : LV ≤ 3B vµ ≤ 40m ;

+ ThiÕt kÕ kh¸ng chÊn cÊp 9 : LV ≤ 2B vµ ≤ 30m ;

Trong ®ã B lµ chiÒu réng cña nhµ.

§èi víi kÕt cÊu khung BTCT, ®é cøng cña dÇm t¹i c¸c nhÞp kh¸c nhau cÇn ®ùoc thiÕt kÕ sao cho ®Ó ®é cøng cña nã trªn c¸c nhÞp ®Òu nhau, tr¸nh tr­êng hîp nhÞp nµy qu¸ cøng so víi nhÞp kh¸c ®iÒu nµy g©y tËp trung øng lùc t¹i c¸c nhÞp ng¾n, lµm cho kÕt cÊu ë cac nhÞp nµy bÞ ph¸ ho¹i qu¸ sím.
   1. Ph©n bè ®é cøng vµ c­êng ®é theo ph­¬ng ®øng

§é cøng vµ c­êng ®é cña kÕt cÊu nhµ cao tÇng cÇn ®­îc thiÕt kÕ ®Òu hoÆc thay ®æi gi¶m dÇn lªn phÝa trªn, tr¸nh thay ®æi ®ét ngét. §é cøng cña kÕt cÊu ë tÇng trªn kh«ng nhá h¬n 70% ®é cøng cña kÕt cÊu ë tÇng d­íi kÒ nã. NÕu 3 tÇng gi¶m ®é cøng liªn tôc th× tæng møc gi¶m kh«ng v­ît qu¸ 50%.

Trong mét sè tr­êng hîp, ®é cøng cña kÕt cÊu bÞ thay ®æi ®ét ngét, vÝ dô nh­ hÖ kÕt cÊu khung ë phÝa d­íi vµ khung v¸ch ë phÝa trªn. ë ®©y cÇn cã gi¶i ph¸p kÜ thuËt ®Æc biÖt ®Ó kh¾c phôc ¶nh h­ëng bÊt lîi g©y ra do sù thay ®æi ®oät ngét ®é cøng cña kÕt cÊu.
  1. Nguyªn t¾c c¬ b¶n vÒ tÝnh to¸n kÕt cÊu

   1. T¶i träng

KÕt cÊu nhµ cao tÇng cÇn tÝnh to¸n thiÕt kÕ víi c¸c tæ hîp t¶i träng th¼ng ®øng, t¶i träng giã vµ t¶i träng ®éng ®Êt. Ngoµi ra ph¶i kiÓm tra ¶nh h­ëng cña sù thay ®æi nhiÖt ®é, ¶nh h­ëng cña tõ biÕn, t¸c ®éng cña n­íc ngÇm, cña ®Êt vµ c¸c t¶i träng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thi c«ng.


   1. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n

KÕt cÊu nhµ cao tÇng cÇn ph¶i ®­îc tÝnh to¸n kiÓm tra vÒ ®é bÒn, biÕn d¹ng, ®é cøng, æn ®Þnh vµ dao ®éng.

Néi lùc vµ biÕn d¹ng cña kÕt cÊu nhµ cao tÇng ®­îc tÝnh to¸n theo ph­¬ng ph¸p ®µn håi. C¸c cÊu kiÖn dÇm cã thÓ ®­îc ®iÒu chØnh theo quy luËt liªn quan ®Õn sù ph©n bè l¹i néi lùc do biÕn d¹ng dÎo.
   1. C¸c chØ tiªu kiÓm tra kÕt cÊu

KiÓm tra ®é bÒn, biÕn d¹ng, æn ®Þnh tæng thÓ vµ æn ®Þnh côc bé cña kÕt cÊu ®­îc tiÕn hµnh theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ hiÖn hµnh. Ngoµi ra kÕt cÊu nhµ cao tÇng cßn ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau ®©y :

+ KiÓm tra æn ®Þnh chèng lËt : tØ lÖ gi÷a m«men lËt do t¶i träng ngang g©y ra ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn :

NCL / ML  1,5 (2.2)

Trong ®ã : NCL, ML lµ m«men chèng lËt vµ m«men g©y lËt.

+ KiÓm tra ®é cøng

ChuyÓn vÞ theo ph­¬ng ngang t¹i ®Ønh kÕt cÊu cña nhµ cao tÇng tÝnh theo ph­¬ng ph¸p ®µn håi ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn :

- KÕt cÊu khung BTCT : f/H  1/500 (2 - 3a)

- KÕt cÊu khung - v¸ch : f/H  1/750 (2 - 3b)

- KÕt cÊu t­êng BTCT : f/H  1/1000 (2 - 3c)

Trong ®ã f vµ H chuyÓn vÞ theo ph­¬ng ngang t¹i ®Ønh kÕt cÊu vµ chiÒu cao cña c«ng tr×nh.

+ KiÓm tra dao ®éng

Theo yªu cÇu sö dông, gia tèc cùc ®¹i cña chuyÓn ®éng t¹i ®Ønh c«ng tr×nh d­íi t¸c ®«ng cña giã cã gi¸ trÞ n»m trong giíi h¹n cho phÐp:Trong ®ã:- Gi¸ trÞ tÝnh to¸n cña gia tèc cùc ®¹i

- Gi¸ trÞ cho phÐp cña gia tèc, lÊy b»ng 150mm/ s2.
3. H­íng dÉn tÝnh to¸n vµ cÊu t¹o

3.1. T¶i träng

C¸c lo¹i t¶i träng t¸c ®éng lªn nhµ cao tÇng cã thÓ kÓ ®Õn ®­îc chia ra : t¶i träng th­êng xuyªn (tÜnh t¶i), t¶i träng t¹m thêi (ho¹t t¶i) vµ t¶i träng ®Æc biÖt. C¸c lo¹i t¶i träng nµy, trõ t¶i träng ®éng ®Êt ®­îc x¸c ®Þnh theo TCVN 2737 : 1995 ; do n­íc ta ch­a cã tiªu chuÈn x©y dùng trong vïng cã ®éng ®Êt, nªn t¶i träng ®éng ®Êt cã thÓ ®­îc tÝnh theo SNIP - II - 81. Mét sè ®iÓm ®Æc biÖt khi tÝnh to¸n t¶i täng ®èi víi nhµ cao tÇng ®­îc thÓ hiÖn nh­ sau :

3.1.1. T¶i träng th¼ng ®øng

T¶i träng th¼ng ®øng t¸c dông lªn nhµ cao tÇng th­êng gåm hai lo¹i: träng l­îng cña c«ng tr×nh (tÜnh t¶i) vµ t¶i träng sö dông (ho¹t t¶i).

Do khi sè tÇng nhµ cµng t¨ng lªn, x¸c suÊt xuÊt hiÖn ®ång thêi t¶i träng sö dông ë tÊt c¶ c¸c tÇng ®Òu gi¶m, nªn khi thiÕt kÕ c¸c kÕt cÊu th¼ng ®øng cña nhµ cao tÇng ng­êi t¶i träng sö dông hÖ sè gi¶m t¶i. Trong TCVN 2737 : 1995 hÖ sè gi¶m t¶i ®­îc quy ®Þnh nh­ sau :

+ Khi diÖn tÝch sµn A  A1 = 36m2 (theo ®iÒu 4.3.4.2 TCVN 2737 : 1995)

(3.1)

+ Khi diÖn tÝch sµn 362 > A ≥ A2 = 9m2 (Theo ®iÒu 4.3.4.2 TCVN 2737 : 1995)(3.2)

Tr­êng hîp tÝnh lùc däc ®Ó tÝnh cét, t­êng vµ mãng chÞu t¶i tõ hai sµn trë lªn, hÖ sè gi¶m t¶i ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau :

+ Khi diÖn tÝch sµn A ≥ 36m2 (Theo ®iÒu 4.3.5.2 TCVN 2737 : 1995)

(3.3)

+ Khi diÖn tÝch sµn 36m2 > A ≥ 9m2 (Theo ®iÒu 4.3.5.1 TCVN 2737 : 1995)(3.4)

Trong ®ã : n lµ sè sµn ®Æt t¶i kÓ ®Õn khi tÝnh to¸n (trªn tiÕt diÖn ®ang xÐt).


3.1.2. T¶i trong giã

T¶i trong giã t¸c dông lªn nhµ cao tÇng ph¶i kÓ tíi : ¸p lùc ph¸p tuyÕn vµ lùc ma s¸t t¸c dông theo ph­¬ng tiÕp tuyÕn víi mÆt ngoµi c«ng tr×nh.

T¶i träng giã gåm hai thµnh phÇn : thµnh phÇn tÜnh vµ thµnh phÇn ®éng. Tuy nhiªn theo TCVN 2737 : 1995, khi x¸c ®Þnh ¸p lùc mÆt trong cña c«ng tr×nh còng nh­ khi tÝnh to¸n nhµ cao d­íi 40m x©y dùng ë khu vùc cã d¹ng ®Þa h×nh A vµ B, thµnh phÇn ®éng cña t¶i träng giã kh«ng cÇn tÝnh ®Õn.

- Gi¸ trÞ tiªu chuÈn thµnh phÇn tÜnh cña t¶i träng giã ®­îc tÝnh theo c«ng thøc :

W = WO . K . C (3.5)

Trong ®ã :

WO : Gi¸ trÞ ¸p lùc giã lÊy theo b¶n ®å ph©n vïng ;

K : HÖ sè kÓ ®Õn sù thay ®æi ¸p lùc giã theo thêi gian ;

C : HÖ sè khÝ ®éng

C¸c ®¹i l­îng WO, K, C ®­îc nªu trong TCVN 2737 : 1995.

- Gi¸ trÞ tiªu chuÈn thµnh phÇn ®éng cña t¶i träng giãlªn nhµ cao tÇng WP ë cao ®é z ®­îc tÝnh theo c«ng thøc :

WP = W. . (3.6)

Trong ®ã :

W - Gi¸ trÞ tiªu chuÈn thµnh phÇn tÜnh cña t¶i träng giã t¹i ®é cao tÝnh to¸n ;- HÖ sè ¸p lùc ®éng cña t¶i träng giã lÊy theo b¶ng 8 cña TCVN 2737 - 95 ;

- HÖ sè t­¬ng quan kh«ng gian ¸p lùc ®éng cña t¶i träng giã x¸c ®Þnh theo ®iÒu 6.15 cña TCVN 2737 - 95.

+ Tr­êng hîp f1 ≤ fL < f2 vµ c¸c nhµ cã mÆt b»ng ®èi xøng f1 < fL ;

WP = m . . . y (3.7)

Trong ®ã :

f1, f2 - TÇn sè dao ®éng riªng thø nhÊt vµ thø hai cña c«ng tr×nh ;

FL - TÇn sè giíi h¹n (theo b¶ng 9 cña TCVN 2737 - 95) ;

m - Khèi l­îng cña phÇn nhµ cã träng t©m ë ®é cao z ;

- HÖ sè ®éng lùc x¸c ®Þnh theo môc 6.13.2 trong TCVN 2737 - 95 ;

y - ChuyÓn dÞch ngang cña nhµ t¹i ®é cao z øng víi d¹ng dao ®éng thø nhÊt (®èi víi nhµ cã mÆt b»ng ®èi xøng, cho phÐp lÊy y b»ng dÞch chuyÓn do t¶i träng ngang ph©n bè ®Òu ®Æt tÜnh g©y ra) ;- HÖ sè ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch chia c«ng tr×nh thµnh r phÇn, trong ph¹m vi mçi phÇn t¶i träng giã kh«ng ®æi. ®­îc tÝnh theo c«ng thøc :

(3.8)

Trong ®ã :- Khèi l­îng phÇn thø i cña nhµ ;

- ChuyÓn dÞch ngang cña phÇn thø i ;

- Thµnh phÇn ®éng ph©n bè ®Òu cña t¶i träng giã t¹i phÇn thø i tÝnh theo c«ng thøc (3.6).

+ Tr­êng hîp fi ≤ fL < fi+1 thµnh phÇn ®éng cña t¶i träng giã ®­îc tÝnh cho i d¹ng dao ®éng ®Òu.

+ Khi nhµ cã ®é cøng, khèi l­îng vµ bÒ mÆt réng ®ãn giã kh«ng ®æi theo chiÒu cao, gi¸ trÞ tiªu chuÈn thµnh phÇn ®éng cña t¶i träng giã ë ®é cao z cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc :

W = 1,4 . (z/H) . . W (3.9)

Trong ®ã :

H - ChiÒu cao cña nhµ ;

W- Gi¸ trÞ tiªu chuÈn thµnh phÇn ®éng cña t¶i träng giã t¹i ®Ønh nhµ tÝnh theo (3.6)
3.1.3. T¶i träng ®éng ®Êt

§Ó x¸c ®Þnh t¶i träng ®éng ®Êt lªn nhµ cao tÇng ng­êi ta chän m« h×nh thanh c«ng son cã ®é cøng t­¬ng ®­¬ng víi ®é cøng theo ph­¬ng ngang cña hÖ kÕt cÊu vµ cã khèi l­îng tËp trung t¹i c¸c cao ®é sµn. T¶i träng ®éng ®Êt t¸c dông lªn nhµ cao tÇng t¹i tÇng thø k theo d¹ng dao ®éng ®Êt thø i ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc :(3.10)

Trong ®ã :- Träng l­îng tÇng thø k

- HÖ sè ®Þa chÊn øng víi tÇng thø k ë dao ®éng thø i.

(3.11)

Trong ®ã :- LÊy c¸c gi¸ trÞ 0,1 ; 0,2 vµ 0,4 øng víi cÊp ®éng ®Êt lµ 7, 8 vµ 9 theo thang MSK - 64 ;

- HÖ sè xÐt tíi møc h­ háng cho phÐp cña nhµ :

- HÖ sè xÐt tíi gi¶i ph¸p kÕt cÊu : ;

- HÖ sè gi¶m chÊn =

- HÖ sè ®éng lùc øng víi d¹ng dao ®éng thø i ;

+ §Êt lo¹i 1 : 0,8 ≤ = 1/Ti ≤ 3 ; (3.12)

+ §Êt lo¹i 2 : 0,8 ≤ = 1,1/Ti ≤ 2,7 ; (3.13)

+ §Êt lo¹i 3 : 0,8 ≤ = 1,5/Ti ≤ 2 ; (3.14)

§Êt lo¹i 1,2,3, ®­îc nªu trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ c«ng tr×nh trong vïng cã ®éng ®Êt

. (3.15)

Trong ®ã : - ChuyÓn vÞ ngang cña ®iÓm k theo d¹ng dao ®éng thø i.

+ Khi T1 ≤ 0,4s chØ cÇn tÝnh t¶i träng ®éng ®Êt trong d¹ng dao ®éng thø nhÊt, khi Ti > 0,4s t¶i träng ®éng ®Êt ®­îc tÝnh cho Ýt nhÊt lµ ba d¹ng dao ®éng. Gi¸ trÞ néi lùc tÝnh to¸n trong kÕt cÊu vµ m«men lËt do t¶i träng ®éng ®Êt g©y ra ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc :

N = (3.16)

Trong ®ã :

i - D¹ng dao ®éng thø i ;

Ni - Néi lùc trong kÕt cÊu ®­îc g©y ra bëi lùc ®éng ®Êt øng víi d¹ng dao ®éng thø i.

+ C¸c c«ng tr×nh cã mÆt b»ng phøc t¹p khi tÝnh to¸n t¶i träng ®éng ®Êt ph¶i xÐt ®Õn ph­¬ng nguy hiÓm nhÊt cña t¶i träng ®éng ®Êt víi kÕt cÊu ;

+ C¸c ng«i nhµ cã mÆt b»ng ®¬n gi¶n chØ xÐt ®Õn hai ph­¬ng ngang vµ däc nhµ. T¶i träng ®éng ®Êt theo hai ph­¬ng nµy ®­îc xem lµ riªng biÖt.
3.2. ChØ dÉn tÝnh to¸n

- KÕt cÊu nhµ cao tÇng ®­îc tÝnh to¸n víi c¸c tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n vµ tæ hîp t¶i träng ®Æc biÖt theo quy ®Þnh cña TCVN 2737 - 95.

- Khi tÝnh to¸n nhµ cao tÇng víi tæ hîp t¶i träng ®Æc biÖt, c¸c gi¸ trÞ t¶i träng tÝnh to¸n ph¶i nh©n víi c¸c hÖ sè tæ hîp ë b¶ng 3.1.

B¶ng 3.1 - HÖ sè tæ hîp t¶i träng

Lo¹i t¶i träng

HÖ sè tæ hîp

TÜnh t¶i

Ho¹t t¶i dµi h¹n

Ho¹t t¶i ng¾n h¹n


0,9

0,8


0,5

ë ®©y kh«ng tÝnh ®Õn t¶i träng ngang cña khèi l­îng trªn c¸c hÖ thèng treo mÒm, t¸c ®éng nhiÖt khÝ hËu, lùc h·m vµ lùc h«ng cña chuyÓn ®éng cÇu trôc.

- Néi lùc vµ biÕn d¹ng cña kÕt cÊu ®­îc tÝnh theo c¸c ph­¬ng ph¸p ®µn håi cã xÐt ®Õn sù lµm viÖc ®ång thêi cña c¸c bé phËn kÕt cÊu chÞu t¶i träng ngang.

- Trong tr­êng hîp sµn nhµ ®ñ cøng (mÆt b»ng kh«ng qu¸ dµi, kh«ng cã nhiÒu lç hæng, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khung, v¸ch chÞu t¶i träng ngang n»m trong giíi h¹n cho phÐp), cã thÓ lùa chän s¬ ®å tÝnh to¸n víi gi¶ thiÕt sµn nhµ cã ®é cøng v« cïng lín trong mÆt ph¼ng cña nã.

- Trong c¸c tr­êng hîp sµn t­¬ng ®èi yÕu do bÒ ngang phÇn nhµ bÐ, do sµn cã lç khoÐt lín, sµn cña tÇng chuyÓn tiÕp hoÆc sµn cã phÇn kÐo ra ngoµi t­¬ng ®èi lín th× kÕt cÊu còng cã thÓ tÝnh to¸n theo s¬ ®å víi gi¶ thiÕt sµn nhµ tuyÖt ®èi cøng trong mÆt ph¼ng cña nã, nh­ng kÕt qu¶ cÇn ®­îc ®iÒu chØnh phï hîp víi hiÖn t­îng t¨ng néi lùc trong c¸c kÕt cÊu chÞu t¶i träng ngang do biÕn d¹ng cña sµn g©y ra.

- Nhµ cao tÇng BTCT cã tØ lÖ chiÒu cao trªn chiÒu réng lín h¬n 5 ph¶i kiÓm tra kh¶ n¨ng chèng lËt d­íi t¸c ®éng cña ®éng ®Êt vµ t¶i träng giã. Khi tÝnh to¸n m«men chèng lËt, ho¹t t¶i trªn c¸c tÇng ®­îc kÓ ®Õn 50%, cßn tÜnh t¶i lÊy 90%. Kh¼ n¨ng chèng lËt cña nhµ ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn (2.2).

- ChuyÓn vÞ theo ph­¬ng ngang t¹i ®Ønh nhµ, tÝnh theo ph­¬ng ph¸p ®µn håi, ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn (2.3).

- §èi víi kÕt cÊu khung BTCT toµn khèi, khi tÝnh to¸n víi tr­êng hîp t¶i träng th¼ng ®øng, m«men c¸c dÇm cÇn ®­îc ®iÒu chØnh thÓ hiÖn sù ph©n bè l¹i néi lùc do biÕn d¹ng dÎo g©y ra. HÖ sè ®iÒu chØnh cã thÓ lÊy trong kho¶ng tõ 0,8 - 0,9.

- Khi tÝnh to¸n hÖ kÕt cÊu v¸ch cÇn xÐt ®Õn sù lµm viÖc ®ång thêi (sù lµm viÖc kh«ng gian) cña c¸c v¸ch däc vµ v¸ch ngang.

- Khi tØ lÖ diÖn tÝch lç cña c¸c v¸ch cøng vµ diÖn tÝch toµn v¸ch nhá h¬n 0,16, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c lç vµ kho¶ng c¸ch tõ mÐp lç tíi biªn v¸ch lín h¬n c¹nh dµi cña lç th× trong tÝnh to¸n v¸ch cøng cã thÓ sö dông gi¶ thiÕt vÒ thiÕt diÖn ph¼ng (gi¶ thiÕt Bemuli) cho biÕn d¹ng cña v¸ch.

- HÖ kÕt cÊu hçn hîp khung vµ v¸ch cøng cÇn ph¶i ®­îc tÝnh to¸n theo c¸c s¬ ®å ph¶n ¸nh ®­îc sù lµm viÖc ®ång thêi cña c¸c kÕt cÊu khung vµ v¸ch.
3.3. H­íng dÉn cÊu t¹o khung BTCT toµn khèi

3.3.1. Chän s¬ ®å khung

- Khi thiÕt kÕ nhµ cao tÇng cã kÕt cÊu chÞu lùc lµ hÖ khung BTCT toµn khèi nªn chän c¸c khung ®èi xøng vµ cã ®é siªu tÜnh cao. NÕu lµ khung nhiÒu nhÞp th× c¸c nhÞp khung nªn chän b»ng nhau hoÆc gÇn b»ng nhau (h×nh 3.1 a). Kh«ng nªn thiÕt kÕ khung cã nhÞp qu¸ kh¸c nhau (h×nh 3.1 b). NÕu ph¶i thiÕt kÕ c¸c nhÞp kh¸c nhau th× nªn chän ®é cøng gi÷a c¸c nhÞp cña dÇm t­¬ng øng víi khÈu ®é cña chóng (h×nh 3.1 c).

- Nªn chän s¬ ®å khung sao cho t¶i träng (theo ph­¬ng n»m ngang vµ ph­¬ng th¼ng ®øng) ®­îc truyÒn trùc tiÕp vµ nhanh nhÊt xuèng mãng. Tr¸nh sö dông s¬ ®å khung hÉng cét ë d­íi. NÕu b¾t buéc ph¶i hÉng cét nh­ vËy, ph¶i cã gi¶i ph¸p cÊu t¹o ®Ó ®¶m b¶o nhËn vµ truyÒn t¶i träng tõ cét tÇng trªn mét c¸ch an toµn (h×nh 3.2).

- Kh«ng nªn thiÕt kÕ khung th«ng tÇng (h×nh 3.3)

- Nªn tr¸nh thiÕt kÕ c«ng s¬n (kÓ c¶ c«ng s¬n dÇm vµ c«ng s¬n b¶n sµn). Trong tr­êng hîp cÇn cã c«ng s¬n ph¶i h¹n chÕ ®é v­¬n cña c«ng s¬n ®Õn møc tèi thiÓu vµ ph¶i tÝnh to¸n kiÓm tra víi t¶i träng ®éng ®Êt theo ph­¬ng th¼ng ®øng (h×nh 3.4).- Khi thiÕt kÕ khung, nªn chän tØ lÖ ®é cøng gi÷a dÇm vµ cét gi÷a c¸c ®o¹n dÇm víi nhau sao cho trong tr­êng hîp ph¸ ho¹i, c¸c khíp dÎo sÏ h×nh thµnh trong c¸c dÇm sím h¬n trong c¸c cét (h×nh 3.5).3.3.2. CÊu t¹o khung

- TiÕt diÖn cét nªn chän sao cho tØ sè gi÷a chiÒu cao th«ng thuû cña tÇng vµ cña chiÒu cao tiÕt diÖn cét kh«ng lín h¬n 25. ChiÒu réng tèi thiÓu cña tiÕt diÖn kh«ng nhá h¬n 220 mm (h×nh 3.6).

- ChiÒu réng tèi thiÓu cña tiÕt diÖn dÇm kh«ng chän nhá h¬n 220 mm vµ tèi ®a kh«ng lín h¬n chiÒu réng cét céng víi 1,5 lÇn chiÒu cao tiÕt diÖn (h×nh 3.6). ChiÒu cao tèi thiÓu cña tiÕt diÖn kh«ng nhá h¬n 300 mm. TØ sè gi÷a chiÒu cao vµ chiÒu réng cña tiÕt diÖn kh«ng lín h¬n 3.- §­êng kÝnh cèt thÐp ®ai kh«ng nhá h¬n 1/4 lÇn ®­êng kÝnh cèt thÐp däc vµ ph¶i ≥ 8mm (riªng ®èi víi ®éng ®Êt m¹nh ≥ 10mm). Cèt ®ai cét ph¶i bè trÝ liªn tôc qua nót khung víi mËt ®é nh­ cña vïng nót (h×nh 3.7).

- Trong ph¹m vi vïng nót khung tõ ®iÓm c¸ch mÐp d­íi cña dÇm mét kho¶ng l1 (l1 ≥ chiÒu cao tiÕt diÖn cét vµ ≥ 1/6 chiÒu cao th«ng thuû cña tÇng, ®ång thêi ≥ 450mm) ph¶i bè trÝ cèt ®ai dµy h¬n. Kho¶ng c¸ch ®ai trong vïng nµy kh«ng lín h¬n 6 lÇn ®­êng kÝnh cèt thÐp däc vµ cïng kh«ng lín h¬n 100mm.

- T¹i c¸c vïng cßn l¹i, kho¶ng c¸ch ®ai chän ≤ c¹nh nhá (th­êng lµ chiÒu réng) cña tiÕt diÖn vµ ®ång thêi ≤ 6 lÇn (®èi víi ®éng ®Êt m¹nh) hoÆc 12 lÇn (®èi víi ®éng ®Êt yÕu vµ trung b×nh) ®­êng kÝnh cèt thÐp däc.

- Nªn sö dung ®ai thÐp kÝn. T¹i c¸c vïng nót khung nhÊt thiÕt ph¶i sö dông ®ai kÝn cho c¶ cét vµ dÇm.

- Hµm l­îng cèt thÐp tèi ®a max kh«ng lín h¬n 2,5%. Hµm l­îng cèt thÐp tèi thiÓu min nªn lÊy b»ng 1,2 lÇn (®èi víi ®éng ®Êt yÕu) vµ b»ng 1,5 lÇn (®èi víi ®éng ®Êt m¹nh vµ trung b×nh) hµm l­îng cèt thÐp tèi thiÓu víi tr­êng hîp kh«ng cã ®éng ®Êt.

- §­êng hµn nèi cèt thÐp ph¶i ®­îc tÝnh to¸n kiÓm tra víi t¶i träng ®éng. Tr­êng hîp kh«ng tÝnh to¸n kiÓm t¶i träng cã thÓ dïng nèi buéc víi chiÒu dµi ®o¹n nèi b»ng 2 lÇn chiÒu dµi neo tèi thiÓu cho tr­êng hîp kh«ng cã ®éng ®Êt.

- Trong ph¹m vi chiÒu dµi (lµ chiÒu cao tiÕt diÖn bª t«ng cña dÇm) cña dÇm kÓ tõ mÐp cét ph¶i ®Æt c¸c ®ai dÇy h¬n khu vùc gi­· dÇm. Kho¶n c¸ch gi÷a c¸c ®ai kh«ng lín h¬n gi¸ trÞ tÝnh to¸n theo yªu cÇu chÞu lùc c¾t nh­ng ®ång thêi ph¶i ≤ 0,25vµ kh«ng lín h¬n 8 lÇn ®­êng kÝnh cèt thÐp däc. Trong mäi tr­êng hîp kho¶ng c¸ch nµy còng kh«ng v­ît qu¸ 150mm.

- T¹i khu vùc gi÷a dÇm (ngoµi ph¹m vi nãi trªn), kho¶ng c¸ch g÷a c¸c ®ai chän ≤ 0,5vµ kh«ng lín h¬n 12 lÇn ®­êng kÝnh cèt thÐp däc ®ång thêi kh«ng v­ît qu¸ 300mm.- C¸c nót khung, c¸c nót liªn kÕt gi÷a cét v¸ch vµ dÇm nèi ë c¸c v¸ch cøng hay lâi cøng lµ nh÷ng vÞ trÝ tËp trông néi lùc lín, nªn ngoµi viÖc bè trÝ c¸c cèt thÐp chÞu lùc theo tÝnh to¸n, cÇn ®Æt thªm cèt ®ai gia c­êng. C¸c cèt ®ai nµy ph¶i ®¶m b¶o sù liªn kÕt cña cét vµ dÇm chèng l¹i sù gia t¨ng lùc c¾t mét c¸ch ®ét ngét t¹i nót vµ t¨ng c­êng sù bÒn v÷ng cña nót chèng l¹i nh÷ng néi lùc xuÊt hiÖn trong tiÕt diÖn nghiªng mµ trong tÝnh to¸n thiÕt kÕ ch­a ®Þnh l­îng ®­îc. Trªn h×nh 3.9 thÓ hiÖn mét sè nguyªn t¾c c¬ b¶n cÊu t¹o c¸c nót ë vÞ trÝ kh¸c nhau cña khung.3.4. H­íng dÉn cÊu t¹o v¸ch vµ lâi cøng BTCT

3.4.1. Lùa chän vµ bè trÝ c¸c v¸ch vµ lâi cøng

- Khi thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh sö dông v¸ch vµ lâi cøng chÞu t¶i träng ngang, ph¶i bè trÝ Ýt nhÊt 3 v¸ch cøng nµy kh«ng ®­îc gÆp nhau t¹i mét ®iÓm.

- Nªn thiÕt kª c¸c v¸ch gièng nhau (vÒ ®é cøng còng nh­ kÝch th­íc h×nh häc) vµ bè trÝ sao cho t©m cøng cña hÖ trïng víi t©m khèi l­îng cña nã. Trong tr­êng hîp chØ ®èi xøng vÒ ®é cøng (®é cøng trong giai ®o¹n ®µn håi) mµ kh«ng ®èi xøng vÒ kÝch th­íc h×nh häc (h×nh 3.10) th× khi vËt liÖu lµm viÖc ë giai ®o¹n dÎo d­íi t¸c ®éng lín nh­ ®éng ®Êt vÉn cã thÓ dÉn ®Õn sù thay ®æi ®é cøng. §iÒu nµy sÏ g©y ra biÕn d¹ng vµ chuyÓn vÞ kh¸c nhau trong c¸c v¸ch kh¸c nhau. HÖ qu¶ lµ sù ®èi xøng vÒ ®é cøng bÞ ph¸ vì vµ ph¸t sinh ra c¸c t¸c ®éng xo¾n rÊt nguy hiÓm ®èi víi c«ng tr×nh.


- Kh«ng nªn chän c¸c v¸ch cã kh¶ n¨ng chÞu t¶i lín nh­ng sè l­îng Ýt mµ nªn chän nhiÒu v¸ch nhá cã kh¶ n¨ng chÞu t¶i t­¬ng ®­¬ng vµ ph©n ®Òu c¸c v¸ch trªn mÆt c«ng tr×nh.

- Kh«ng nªn chän kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c v¸ch vµ tõ c¸c v¸ch ®Õn biªn qu¸ lín.

- Tæng diÖn tÝch mÆt c¾t cña c¸c v¸ch (vµ lâi) cøng cã thÓ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:(3.17)

- DiÖn tÝch sµn tõng tÇng;

= 0,015

- Tõng v¸ch nªn cã chiÒu cao ch¹y suèt tõ mãng ®Õn m¸i vµ cã ®é cøng kh«ng ®æi trªn toµn bé chiÒu cao cña nã.

- C¸c lç (cöa) trªn c¸c v¸ch kh«ng ®­îc lµm ¶nh h­ëng ®¸ng kÓ ®Õn sù lµm viÖc chÞu t¶i cña v¸ch vµ ph¶i cã biÖn ph¸p cÊu t¹o t¨ng c­êng cho vïng xung quanh lç.

- §é dµy cña thµnh v¸ch (b) chän kh«ng nhá h¬n 150mm vµ kh«ng nhá h¬n 1/20 chiÒu cao tÇng.


3.4.2 CÊu t¹o v¸ch vµ lâi cøng

- Ph¶i ®Æt hai líp l­íi thÐp. §­êng kÝnh cèt thÐp (kÓ c¶ cèt thÐp th¼ng ®øng vµ cèt thÐp n»m ngang) kh«ng nhá h¬n 10mm vµ kh«ng nhá h¬n 0,1b. Hai líp l­íi thÐp nµy ph¶i ®­îc liªn kÕt víi nhau b»ng c¸c mãc ®ai h×nh ch÷ s víi mËt ®é 4 mãc/m2.

- Hµm l­îng cèt thÐp th¼ng ®øng chän  0,40% (®èi víi ®éng ®Êt yÕu) vµ  0,60 % (®èi víi ®éng ®Êt trung b×nh vµ m¹nh) nh­ng kh«ng lín h¬n 3,5%.

- Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt thÐp chän  200mm (nÕu b 300mm) vµ  2b/3 (nÕu b > 300m¸y mãc). Riªng ®èi víi ®éng ®Êt yÕu c¸c cèt thÐp n»m ngang cã thÓ c¸ch nhau tíi 250mm.

- Cèt thÐp n»m ngang chän kh«ng Ýt h¬n 1/3 l­îng cèt thÐp däc víi hµm l­îng  0,25% (®èi víi ®éng ®Êt yÕu) vµ  0,40% (®èi víi ®éng ®Êt trung b×nh vµ m¹nh).

- ChiÒu dµi nèi buéc cña cèt thÐp lÊy b»ng 1,5(®èi víi ®éng ®Êt yÕu) vµ 2,0(®èi víi ®éng ®Êt trung b×nh vµ m¹nh). Trong ®ã lµ chiÒu dµi neo tiªu chuÈn ®èi víi tr­êng hîp kh«ng cã ®éng ®Êt. C¸c ®iÓm nèi thÐp ph¶i ®Æt so le.

- Trong tr­êng hîp v¸ch cã lç më nhá (b1 vµ e  500mm - xem h×nh 3.11), ph¶i ®Æt t¨ng c­êng Ýt nhÊt ë mçi biªn vµ mçi gãc lç më.

- NÕu v¸ch cã lç më lín, nªn chän gi¶i ph¸p t¨ng ®é dµy thµnh v¸ch quanh lç vµ cÊu t¹o thµnh v¸ch d­íi d¹ng c¸c dÇm bao.

- CÇn cã biÖn ph¸p t¨ng c­êng tiÕt diÖn ë khu vùc biªn c¸c v¸ch cøng (h×nh 3.12). C¸c v¸ch ®Æc cã biªn t¨ng c­êng ®­îc cÊu t¹o theo h­íng dÉn ë h×nh 3.13.

- NÕu c¸c biªn v¸ch kh«ng ®­îc t¨ng c­êng tiÕt diÖn, cÊu t¹o thÐp cña v¸ch ®Æc cã thÓ thùc hiÖn theo chØ dÉn ë h×nh 3.14.

- §èi víi c¸c v¸ch cã lç khi thiÕt kÕ ph¶i cÊu t¹o thªm thÐp ë khu vùc biªn cña c¸c cét, v¸ch còng nh­ cho c¸c dÇm lanh t« cña v¸ch (h×nh 3.15).

- T¹i c¸c gãc liªn kÕt gi÷a c¸c bøc t­êng víi nhau ph¶i bè trÝ c¸c ®ai liªn kÕt nh­ h­íng dÉn ë h×nh 3.16.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh

tải về 92.88 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương