Nhãm h kõt cÊu thÐp Gia c ng, l¾p r¸p vµ nghiÖm thutải về 200.53 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích200.53 Kb.
  1   2   3

TI£U CHUÈN x©y dùng TCXD 170 – 1989Nhãm H
KÕt cÊu thÐp - Gia c«ng, l¾p r¸p vµ nghiÖm thu -

Yªu cÇu kÜ thuËt

Steel structures - Fabncation , assembly, check and acceptance -

Techmcal requirements

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ gia c«ng, l¾p r¸p, nghiÖm thu kÕt cÊu thÐp cña nhµ vµ c«ng trlnh c«ng nghiÖp.


Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c lo¹i kÕt cÊu lµm b»ng thÐp c¸c bon vµ thÐp hîp kim thÊp tõ lo¹i C38/23 ®Õn lo¹i C60/45. Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông c¸c kÕt cÊu ®­­îc liªn kÕt b»ng ®inh t¸n, kh«ng ¸p dông cho c¸c kÕt cÊu lµm b»ng thÐp lo¹i C60/45 chÞu t¶i träng ®éng vµ rung.


 1. Nguyªn t¾c chung
  1. KÕt cÊu thÐp ph¶i ®­­îc gia c«ng vµ l¾p r¸p theo b¶n vÏ kÕt cÊu vµ b¶n vÏ chi tiÕt kÕt cÊu.
  1. Khi gia c«ng, l¾p r¸p nªn dïng ph­­¬ng ph¸p c¬ giíi, ph­¬ng ph¸p tæ hîp khèi lín, phï hîp víi biÖn ph¸p thi c«ng vµ s¬ ®å c«ng nghÖ.
  1. Trong qu¸ tr×nh gia c«ng, l¾p r¸p, nghiÖm thu ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c s¬ ®å c«ng nghÖ vµ biÖn ph¸p thi c«ng. KÕt qu¶ kiÓm tra ph¶i ghi vµo nhËt kÝ c«ng tr×nh.

VËt liÖu dïng cho gia c«ng vµ l¾p r¸p ph¶i cã chÊt l­­îng vµ sè hiÖu phï hîp víi yªu cÇu thiÕt kÕ.
  1. §èi víi c¸c kÕt cÊu cô thÓ, ngoµi c¸c quy ®Þnh chung cña tiªu chuÈn nµy cßn ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh riªng dµnh cho c¸c kÕt cÊu ®ã.
 1. Gia c«ng .
  1. Yªu cÇu vÒ thÐp vµ vËt liÖu hµn.
   1. TÊt c¶ thÐp ph¶i ®­­îc kiÓm tra ®¹t c¸c tiªu chuÈn hoÆc ®iÒu kiÖn kÜ thuËt.

ThÐp ph¶i ®­­îc n¾n th¼ng, xÕp lo¹i, ghi m¸c vµ s¾p xÕp theo tiÕt diÖn.


Tr­­íc khi ®em sö dông, thÐp cÇn ph¶i lµm s¹ch gØ, s¹ch vÕt dÇu mì vµ c¸c t¹p chÊt kh¸c. .


   1. ThÐp ph¶i ®­­îc xÕp thµnh ®èng ch¾c ch¾n trong nhµ cã m¸i che. Tr­­êng hîp ph¶i ®Ó ngoµi trêi thi ph¶i xÕp nghiªng cho r¸o n­­íc. XÕp c¸c tÊm thÐp kª lãt ph¶i ®­­îc t¹o gãc l­­în tr¸nh t¾c ®äng n­­íc.

Khi vËn chuyÓn thÐp, ph¶i cã bé g¸ ®Ó thÐp kh«ng bÞ biÕn d¹ng
   1. Que hµn, d©y hµn, thuèc hµn ph¶i xÕp theo l«, theo sè hiÖu vµ ph¶i ®Ó ë n¬i kh« r¸o. Riªng thuèc hµn ph¶i b¶o qu¶n trong thïng kÝn.

Tr­­íc khi sö dông, ph¶i kiÓm tra chÊt l­­îng que hµn, d©y hµn vµ thuèc hµn t­­¬ng øng víi quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn hoÆc ®iÒu kiÖn kÜ thuËt.


Que hµn, d©y hµn vµ thuèc hµn ph¶i sÊy kh« theo chÕ ®é thÝch hîp cho tõng lo¹i.
L­­îng que hµn vµ thuèc hµn ®· sÊy kh« lÊy í tñ sÊy ra ®­­îc dïng trong mét ca. Riªng C60/45 ®­­îc dïng trong hai giê.


  1. §o ®¹c, n¾n vµ uèn thÐp.
   1. §o ®¹c thÐp ph¶i dïng th­­íc cuén hoÆc th­íc l¸ kim lo¹i cã ®é chÝnh x¸c cÊp 2 theo TCVN 4111 : 1985 (Dông cô do ®é dµi vµ gãc. Ghi nh·n, bao gãi, vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n) . CÇn chó ý tíi l­­îng d­­ ®o gia c«ng c¬ khÝ vµ co ngãt khi hµn.
   1. N¾n vµ uèn thÐp cÇn tr¸nh t¹o vÕt x­­íc, vÕt lâm vµ c¸c khuyÕt tËt kh¸c trªn bÒ mÆt .

Tr­­íc khi uèn, c¸c chi tiÕt thÐp cÇn ®­­îc bµo nh½n mÐp, ba via vµ c¸c ®­­êng cong giao nhau.
   1. N¾n vµ uèn nguéi thÐp ph¶i ®¶m b¶o b¸n kÝnh cong vµ ®é vâng f cña c¸c chi tiÕt theo quy ®Þnh cña b¶ng 1 .
   1. N¾n vµ uèn c¸c chi tiÕt lµm b»ng c¸c lo¹i thÐp sau ®©y chØ ®­îc tiÕn hµnh ë tr¹ng th¸i nãng.
 1. Lo¹i C46/39, C44/29 vµ 38/23 ë nhiÖt ®é tõ 900 ®Õn 1000 o C.
 1. Lo¹i C52/40 vµ C60/45 ë nhiÖt ®é tõ 900 ®Õn 950oC.

Khi nhiÖt ®é h¹ xuèng d­íi 700oC ph¶i ngõng gia c«ng thÐp. Sau gia c«ng, thÐp ph¶i ®­­îc nguéi dÇn sao cho chi tiÕt kh«ng bÞ t«i, cong vªnh hoÆc r¹n nøt. TuyÖt ®èi kh«ng dïng hµn ®¾p hå quang ®Ó gia nhiÖt khi n¾n vµ uèn thÐp.
   1. Khi uèn thÐp, ®­­êng kÝnh bóa uèn ®­îc quy ®Þnh:
 1. Kh«ng nhá h¬n 1,2 bÒ dµy chi tiÕt lµm b»ng thÐp c¸c bon chÞu t¶i träng tÜnh;
 1. Kh«ng nhá h¬n 2,5 bÒ dÇy chi tiÕt lµm b»ng thÐp c¸c bon chÞu t¶i träng ®éng.

§èi víi thÐp hîp kim thÊp, ®­­êng kÝnh ®Çu bóa uèn ph¶i t¨ng 50% so víi thÐp c¸c bon. Riªng thÐp hîp kim C60/45 th× ®­­êng kÝnh bóa uèn kh«ng nhá h¬n 3 lÇn bÒ dµy chi tiÕt vµ ph¶i lµm nh½n c¸c mÐp tr­­íc khi uèn.B¶ng 1- B¸n kÝnh cong vµ ®é vâng yªu cÇu khi n¾n vµ uèn c¸c chi tiÕt thÐp

Trong ®ã : l - ChiÒu dµi phÇn uèn cong;

S- BÒ dµy thÐp;

b-h- ChiÒu réng vµ chiÒu cao cña tiÕt diÖn;

d- §­­êng kÝnh èng.
Chó thÝch :
I) §èi víi thÐp tÊm cho phÐp dïng má hµn h¬i gia nhiÖt ®Ó n¾n.
2) B®n kÝnh cong nhá nhÊt khi uèn chi tiÕt chÞu t¶i träng tÝnh, cã thÓ b»ng 12,5
3) C«ng thøc tÝnh dé vâng ®­îc ¸p dông khi chiÒu dµi cung kh«ng v­­ît qu¸ 1,5 S.


  1. C¾t vµ gia c«ng mÐp
   1. Ph¶i dïng ph­­¬ng ph¸p gia c«ng c¬ khÝ (bµo, phay, mµi) ®Ó gia c«ng mÐp chi tiÕt c¸c lo¹i thÐp sau:
 1. TÊt c¶ c¸c lo¹i thÐp sau khi c¾t b»ng hå quang kh«ng khÝ
 1. ThÐp lo¹i C52/40 vµ lo¹i cã c­­êng ®é nhá h¬n, thÐp gia c«ng nhiÖt (c¸c lo¹i thÐp nµy ch­a qua hµn hoÆc hµn kh«ng nãng ch¶y hoµn toµn) sau khi cÊt b»ng «xy thñ c«ng.

Riªng lo¹i thÐp C60/45, chØ ®­­îc dïng ph­­¬ng ph¸p bµo hoÆc phay ®Ó gia c«ng mÐp.
   1. Gia c«ng c¬ khÝ ph¶i thùc hiÖn tíi ®é s©u kh«ng nhá h¬n 2mm ®Ó lo¹i trõ hÕt c¸c khuyÕt tËt bÒ mÆt, c¸c vÕt x­­íc hoÆc vÕt nøt ë c¸c mÐp chi tiÕt. Khi gia c«ng b»ng m¸y mµi trßn, ph¶i mµi däc mÐp chi tiÕt.
   1. MÐp c¸c chi tiÕt sau khi c¾t b»ng dao c¾t còng ph¶i qua gia c«ng c¬ khÝ t­­¬ng øng víi c¸c môc 2.3.1, 2.3.2. MÐp sau khi c¾t b»ng dao c¾t ph¶i nh½n, kh«ng cã r×a xêm v­­ît qu¸ 0,3 mm vµ kh«ng cã c¸c vÕt nøt.
   1. MÐp c¸c chi tiÕt sau khi gia c«ng ph¶i nh½n, ®é gå ghÒ. kh«ng qu¸ 0,3mm. Riªng ®èi víi thÐp lo¹i C 38/23 cho phÐp tíi 1 mm .
   1. §é sai lÖch vÒ kÝch th­íc vµ h×nh d¹ng cña c¸c mÐp chi tiÕt gia c«ng ph¶i tu©n theo sù sai lÖch cho phÐp cña c¸c b¶n vÏ chi tiÕt kÕt cÊu hoÆc TCVN 1691 : 1975 (mçi hµn hå quang ®iÖn b»ng tay. KiÓu, kÝch th­­íc c¬ b¶n) vµ b¶ng 5 cña tiªu chuÈn nµy.


2.4. Tæ hîp.


   1. ChØ cho phÐp tæ hîp kÕt cÊu khi c¸c chi tiÕt vµ c¸c phÇn tö kÕt cÊu ®· ®­­îc n¾n söa, lµm s¹ch gØ, dÇu mì vµ c¸c chÊt bÈn kh¸c.

Kh«ng ®­îc lµm thay ®æi h×nh d¹ng cña kÕt cÊu vµ c¸c chi tiÕt khi tæ hîp nÕu kh«ng ®­­îc ®Ò cËp tíi trong biÖn ph¸p thi c«ng.


Kh«ng ®­­îc lµm thay ®æi h×nh d¹ng cña kÕt cÊu vµ c¸c chi tiÕt khi lËt vµ vËn chuyÓn.

Kh«ng ®­­îc dÞch chuyÓn vµ lËt c¸c kÕt cÊu lín, nÆng khi chóng míi ®­­îc hµn dÝnh, ch­­a cã bé g¸ chèng biÕn d¹ng.


C¸c phÇn tö kÕt cÊu khi tæ hîp xong vµ ®· ®­­îc kiÓm tra nh­­ng ch­­a kÕt thóc hµn trong vßng 24 giê th× ph¶i ®­­îc kiÓm tra l¹i.


   1. Khi hµn ®Ýnh, chØ. cÇn mèi hµn cã tiÕt diÖn tèi thiÓu, ®Ó khi hµn chÝnh mèi hµn nµy sÏ lµm nãng ch¶y mèi hµn chÝnh.

ChiÒu dµi mèi hµn dÝnh ®èi víi kÕt cÊu thÐp lo¹i C52/40 vµ thÐp cã c­­êng ®é nhá h¬n, quy ®Þnh kh«ng nhá h¬n 50mm, kho¶ng c¸ch gi÷a 2 mèi hµn nµy kh«ng lín h¬n 500mm, ®èi víi thÐp lo¹i C60/45, chiÒu dµi kh«ng nhá h¬n 100mm, kho¶ng c¸ch gi÷a 2 mèi hµn nµy kh«ng qu¸ 400 mm vµ chiÒu cao kh«ng lín h¬n 0,5 lÇn chiÒu cao mèi hµn theo thiÕt kÕ.


Mèi hµn ®Ýnh ph¶i do c¸c thî hµn cã ®ñ c¸c c¸c ®iÒu kiÖn nªu ë ®iÒu 2.5.3 vµ ph¶i hµn b»ng vËt liÖu hµn cã chÊt l­­îng nh­­ chÊt l­­îng cña mèi hµn chÝnh.
Chó thÝch:
1) C¸c chi tiÕt lµm b»ng thÐp lo¹i C52/40 vµ lo¹i cã c­­êng ®é nhá h¬n, cho phÐp hµn ®Ýnh ë ngoµi ®­­êng hµn thiÕt kÕ ®Ó kÑp gi÷ t¹m chi tiÕt nµy trong khi gia c«ng (khoan, uèn...). Sau khi hµn xong cÇn tÈy bá vµ lµm s¹ch chç hµn ®ã trªn kÕt c®ó.
2) §èi víi liªn kÕt hµn tù déng, hoÆc nøa tù déng, cho phÐp hµn dÝnh b»ng que hµn cã ®é bÒn ®¶m b¶o ®­­îc yªu cÇu nªu t¹i diÒu 2.5.1 , 2.5.12.


   1. D¹ng mÐp v¸t, kÝch th­­íc khe hë cña c¸c chi tiÕt vµ cña b¶n nèi c«ng nghÖ (nÕu cã) theo TCVN 1691 : 1975 (mèi hµn hå quang ®iÖn b»ng tay. KiÓu kÝch th­­íc c¬ b¶n), riªng thÐp lo¹i C60/45 theo chØ dÉn cña b¶n vÏ kÕt cÊu.

Nh÷ng chç ba via vµ chç gå ghÒ c¶n trë viÖc l¾p ghÐp c¸c chi tiÕt ph¶i ®­­îc tÈy ph¼ng b»ng m¸y mµi trßn tr­­íc khi tæ hîp.
   1. Khi tæ' hîp b»ng bu l«ng 'cÇn ph¶i xiÕt chÆt c¸c bu l«ng vµ lµm trïng c¸c lç cßn l¹i b»ng nh÷ng chèt tæ hîp.

§é khÝt khi xiÕt chÆt bu l«ng ®­­îc kiÓm tra b»ng que dß cã bÒ dµy 0,3mm, que nµy kh«ng lµm ®­­îc s©u qu¸ 20 mm vµo khe hë gi÷a c¸c chi tiÕt hoÆc bÇng c¸ch gâ bóa vµo bu l«ng mµ bu l«ng kh«ng rung rinh hoÆc dÞch chuyÓn.


§èi víi liªn kÕt cã yªu cÇu ®é khÝt cao thi khe hë gi÷a c¸c chi tiÕt kh«ng ®­­îc lín h¬n 0,3mm vµ que dß kh«ng lïa ®­­îc vµo khe hë gi÷a c¸c chi tiÕt nµy.
§èi víi nh÷ng thÐp gãc cÆp ®«i n»m trong cïng mét mÆt phÇng, gê c¹nh cña chóng kh«ng ®­îc lÖch nhau qu¸ 0,5mm ë chç g¸, kÑp vµ ë c¸c mÆt cñ.a kÕt cÊu, cßn c¸c chç kh¸c kh«ng qu¸ l¾m.


   1. Khi tæ hîp tæng thÓ kÕt cÊu cã thÓ liªn kÕt toµn bé c¸c phÇn tö hoÆc liªn kÕt riªng biÖt tõng phÇn cña kÕt cÊu. Trong qu¸ tr×nh tæ hîp tæng thÓ cÇn ®iÒu chØnh toµn bé liªn kÕt kÓ c¶ viÖc khoÐt réng c¸c lç l¾p r¸p vµ ®Æt c¸c dông cô ®Þnh vÞ.

Ph¶i ghi râ m· hiÖu vµ v¹ch ®­­êng trôc trªn tÊt c¶ c¸c phÇn tö kÕt cÊu.


Khi tæ hîp tæng thÓ vá bao che cña kÕt cÊu tÊm ph¶i tiÕn hµnh ®ång thêi 3 ®o¹n vµnh trë lªn.


   1. KÕt cÊu ®Çu tiªn vµ kÕt cÊu thø 10 tiÕp theo cña kÕt cÊu cïng lo¹i ®­­îc gia c«ng trªn 01 bÖ g¸ lÊp, ph¶i ®­­îc l¾p thö phï hîp víi b¶n vÏ chi tiÕt kÕt cÊu.

Khi l¾p thö, ph¶i l¾p toµn bé c¸c chi tiÕt vµ phÇn tö cña kÕt cÊu víi sè bu l«ng vµ chèt kh«ng v­­ît qu¸ 30% tæng sè lç trong nhãm, riªng sè chèt kh«ng nhiÒu qu¸ 3 chiÕc. .


Chó thÝch : Chu k× l¾p thö cã thÓ kh¸c víi quy ®Þnh trªn vµ tuú thuéc sù tÝnh to¸n tr­­íc trong thiÕt kÕ.


  1. Hµn
   1. Khi hµn kÕt cÊu nªn sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p tù ®éng vµ nöa tù ®éng cã n¨ng suÊt cao, tu©n thñ quy trlnh c«ng nghÖ, nh»m ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ kÝch th­­íc h×nh häc vµ c¬ tÝnh cña mèi hµn.
   1. Khi hµn ph¶i chän chÕ ®é æn ®Þnh. ChÕ ®é hµn ph¶i chän sao cho ®¶m b¶o ®­­îc hÖ sè ngÊu n (lµ tØ sè gi÷a chiÒu réng b vµ chiÒu s©u ngÊu h cña mèi hµn) kh«ng nhá h¬n 1,3 ®èi víi mèi hµn gãc (h×nh l.a) vµ kh«ng nhá h¬n 1,5 ®èi víi mèi hµn gi¸p mÐp mét líp (h×nh l.b)

nh 1 : D¹ng ngÊu cña mèi hµn:

a - Hµn gãc ; .

b - Hµn gi¸p mÐp mét líp.


   1. Thî hµn hå quang tay - ph¶i cã b»ng hµn hîp c¸ch. Thî hµn tù ®éng vµ nöa tù ®éng ph¶i ®­îc häc vÒ hµn tù ®éng vµ ph¶i ®­­îc cÊp b»ng t­­¬ng øng.
   1. CÇn ghi râ sè hiÖu cña mçi thî hµn ë gÇn mèi hµn, kho¶ng c¸ch kh«ng gÇn h¬n 4cm kÓ tõ mÐp mèi hµn.
   1. Tr­­íc khi ®em tæ hîp, chi tiÕt ph¶i ®­­îc lµn s¹ch h¬i Êm, dÇu mì vµ c¸c chÊt bÈn kh¸c (ë bÒ mÆt nh÷ng chç sÏ hµn) víi bÒ réng kh«ng nhá h¬n 20 mm.
   1. Ph¶i kiÓm tra viÖc tæ hîp kÕt cÊu tr­­íc khi ®em hµn. ChØ ®­­îc phÐp hµn c¸c líp tiÕp theo (ë mèi hµn nhiÒu líp) sau khi lµm s¹ch xØ, bÈn vµ kim lo¹i b¾n tãe cña mèi hµn ®Ýnh, líp lãt vµ líp tr­­íc. Nh÷ng ®o¹n cña c¸c líp hµn cã rç khÝ, nøt, hè lâm ph¶i ®­­îc tÈy hÕt tr­­íc khi hµn líp tiÕp theo.
   1. §Ó hµn ngÊu hoµn toµn, khi hµn hai mÆt cña mèi hµn ch÷ “T”, mèi hµn gãc vµ mèi hµn gi¸p mÐp ph¶i tÈy hÕt xØ vµ c¸c khuyÕt tËt (nÕu cã) ë gãc mèi hµn mÆt tr­­íc, tr­­íc khi hµn mÆt sau.

Khi hµn tiÕp mèi hµn bÞ buéc ph¶i ngõng hµn gi÷a chõng, nªn ®¸nh s¹ch xØ, kim lo¹i b¾n tãe... í cuèi ®­­êng hµn (kÓ c¶ xØ í miÖng hµn) mét ®o¹n dµi 20mm. §o¹n hµn tiÕp, ph¶i hµn phñ lªn ®o¹n ®· ®­­îc lµm s¹ch.
   1. BÒ mÆt c¸c chi tiÕt hµn vµ n¬i lµm viÖc cña thî hµn ph¶i ®­îc che m­a, giã m¹nh vµ giã lïa.
   1. KÝch th­íc cña mèi hµn theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ nh­­ng kh«ng ®­­îc v­­ît qu¸ c¸c trÞ sè trong TCVN 1691 : 1975 (mèi hµn hå quang ®iÖn b»ng tay. KiÓu, kÝch th­­íc c¬ b¶n), riªng ®èi víi kÕt cÊu lµm b»ng thÐp lo¹i C60/45, kÝch th­­íc mèi hµn ph¶i phï hîp víi b¶n vÏ kÕt cÊu. KÝch th­­íc mèi hµn gãc ph¶i ®¶m b¶o ®­îc tiÕt diªn lµm viÖc cña nã. TiÕt diÖn nµy ®­­îc x¸c ®Þnh b»ng c¹nh mèi hµn ghi trong b¶n vÏ kÕt cÊu vµ khe hë lín nhÊt cho phÐp theo tiªu chuÈn TCVN 1691 : 1975 (mèi hµn hå quang ®iÖn b»ng tay. KiÓu, kÝch th­íc c¬ b¶n).

Nh÷ng chç ch¸y khuyÕt trªn bÒ mÆt chi tiÕt do hµn, ph¶i ®­­îc lµm s¹ch b»ng m¸y mµi, víi ®é s©u kh«ng nhá h¬n 0,5 mm. Chç khuyÕt s©u vµo trong thÐp hµn kh«ng ®­­îc lín h¬n 3% bÒ dµy thÐp hµn.
   1. ThÐp lo¹i C38/23 ®Õn C52/40 khi hµn hå quang tay nöa tù ®éng ë nhiÖt ®é m«i tr­­êng xung quanh thÊp h¬n nhiÖt ®é ghi trong b¶ng 2, cÇn ph¶i ®èt nãng tr­­íc tíi 20oC víi bÒ réng 100mm ë mçi bªn ®­­êng hµn.


B¶ng 2 - NhiÖt ®é m«i tr­­êng xung quanh cho phÐp

kh«ng cÇn ®èt nãng thÐp khi hµn

Khi hµn kÕt cÊu lín lµm b»ng thÐp tÊm dµy trªn 20 mm ph¶i ¸p dông c¸c ph­­¬ng ph¸p hµn bËc thang, hµn ph¸ ®o¹n 2 phÝa ®Ó gi¶m tèc ®é nguéi cho mèi hµn, hµn tõ gi÷a ®­­êng hµn ra 2 phÝa (do hai thî hµn ®ång thêi) .

Khi hµn thÐp lo¹i C60/45 cã bÒ dµy trªn 25mm, dï nhiÖt ®é m«i tr­­êng lµ bao nhiªu, ®Òu ph¶i ®èt nãng tr­­íc khi hµn.
   1. Khi hµn tù ®éng thÐp c¸c bon vµ thÐp hîp kim thÊp , víi mäi bÒ dµy, kh«ng cÇn ®èt nãng tr­íc nÕu nhiÖt ®é m«i tr­­êng lín h¬n 0oC.
   1. Khi hµn xong, mèi hµn ph¶i ®­­îc lµm s¹ch xØ vµ kim lo¹i b¾n tãe. Bé phËn g¸ l¾p vµo kÕt cÊu b»ng hµn dÝnh (nÕu cã) ph¶i ®­­îc tÈy bá b»ng c¸c biÖn ph¸p kh«ng lµm háng thÐp kÕt cÊu. C¸c mèi hµn chÝnh nµy ph¶i ®­­îc tÈy cho b»ng mÆt thÐp vµ tÈy hÕt khuyÕt tËt .
   1. C¸c ph­­¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt l­­îng mèi hµn kÕt cÊu thÐp ®­­îc ghi trong b¶ng 3.


B¶ng 3 - C¸c ph­­¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt l­­îng mèi hµn kÕt cÊu thÐp


Ph­­¬ng ph¸p kiÒm tra

D¹ng kÕt cÊu

1

2

1. Rµ so¸t cã hÖ thèng viÖc thùc hiÖn qu¸ tr×nh

c«ng nghÖ tæ hîp vµ hµn.
2. Quan s¸t bÒ ngoµi vµ ®o kÝch th­­íc 100% mèi hµn
3. KiÓm tra x¸c suÊt c¸c mèi hµn b»ng siªu ©m hoÆc b»ng tia ph¸t x¹ xuyªn thÊu.
4. Thö nghiÖm ®é ch¾c ®Æc tÊt c¶ mèi hµn b»ng ph­­¬ng ph¸p tÈm dÇu háa hoÆc phñ n­­íc xµ phßng ( khi cã ¸p suÊt d­ hoÆc ch©n kh«ng )
5. Thö nghiÖm ®é ch¾c ®Æc vµ ®é bÒn mèi hµn b»ng thñy lùc hoÆc khÝ nÐn. .

6. KiÓm tra bÇng ph­­¬ng ph¸p kh«ng ph¸ háng liªn kÕt.


7. Thö nghiÖm c¬ tÝnh trªn c¸c mÉu kiÓm tra

8. Quan s¸t kim t­­¬ng mèi hµnTÊt c¶ c¸c d¹ng kÕt cÊu

TÊt c¶ c¸c d¹ng kÕt cÊu

TÊt c¶ c¸c d¹ng kÕt cÊu, trõ nh÷ng kÕt cÊu ghi ë môc 6 trong b¶ng nµy.


KÕt cÊu lµm bÇng thÐp tÊm dµy tíi l6mm, trong ®ã c¸c mèi hµn yªu cÇu kÝn.

C¸c bÓ chøa, b×nh chøa vµ èng dÉn c¸c dung m«i dïng thö nghiÖm vµ trÞ sè ¸p. lùc theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ.


D¹ng kÕt cÊu, ph­­¬ng ph¸p vµ møc kiÓm tra do thiÕt kÕ quy ®Þnh.
D¹ng kÕt cÊu ph­­¬ng ph¸p kiÓm tra do thiÕt kÕ quy ®Þnh.
D¹ng kÕt cÊu, ph­­¬ng ph¸p vµ møc kiÓm tra do thiÕt kÕ quy ®inh.


: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh


  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương