QuyếT ĐỊnh phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường gpmb dự án: Nhà máy Thủy điện Đăk Glun thuộc địa bàn huyện Phước Longtải về 40.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích40.72 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1354/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 18 tháng 5 năm 2009QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường GPMB Dự án:

Nhà máy Thủy điện Đăk Glun thuộc địa bàn huyện Phước Long

và huyện Bù Đăng, tỉnh Bình PhướcCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ điều chỉnh bổ sung Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc và cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 594/STC-GCS ngày 11/5/2009; theo Tờ trình số 159/CT.TBPT.SG ngày 05/5/2009 của Cty CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Phương án tổng thể về bồi thường GPMB Dự án: Nhà máy Thủy điện Đăk Glun thuộc địa bàn huyện Phước Long và huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Phước Long và Bù Đăng, Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúcPHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ

Về bồi thường GPMB Dự án: Nhà máy Thủy điện Đăk Glun
thuộc địa bàn huyện Phước Long và huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước


(Kèm theo Quyết định số 1354/QĐ-UBND

ngày 18/5/2009 của UBND tỉnh)

I. CĂN CỨ ĐỂ LẬP PHƯƠNG ÁN.

Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ điều chỉnh bổ sung Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ;

Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc và cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.II. PHẠM VI GPMB

1. Số liệu tổng hợp về diện tích đất: Phạm vị GPMB để thực hiện dự án có tổng diện tích là 393,65ha, trong đó xã Bù Gia Mập, huyện Phước Long là 265,1933ha, xã ĐăK Nhau, huyện Bù Đăng là 128,4535ha, bao gồm:


STT

HIỆN TRẠNG

DIỆN TÍCH (Ha)

1

Đất nông nghiệp

213,08

1.1

Đất trồng cây lâu năm

114,86

1.2

Đất trồng cây hàng năm


98,22

2

Đất rừng phòng hộ

76,11

3

Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

75,95

4

Đất đồi núi chưa sử dụng

28,51

Tổng cộng


393,65

Nguồn gốc đất: Thuộc BQL Rừng phòng hộ Đăk Mai, huyện Phước Long và BQL rừng Bom Bo, huyện Bù Đăng quản lý, không có đất ở, tòan bộ diện tích đất do các hộ dân tự khai hoang không có giấy tờ hợp pháp.

2. Tài sản trên đất bị ảnh hưởng:

- Cây trồng bị ảnh hưởng chủ yếu là cây lâu năm, cây hàng năm có: Cây mì, cây mía.

- Cây tự nhiên, khu vực này là rừng nghèo kiệt, không có cây có giá trị cao. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải thực hiện các thủ tục khai thác tận thu theo quy định.

3. Số hộ bị ảnh hưởng:

- Phạm vi GPMB có 02 hộ dân có nhà trên đất, kết cấu nhà tạm.

- Tổng số hộ bị ảnh hưởng của dự án là 144 hộ, trong đó xã Bù Gia Mập, huyện Phước Long là 76 hộ, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng là 68 hộ.

III. CHÍNH SÁCH VÀ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ:

1. Chính sách bồi thường, hỗ trợ

Áp dụng theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh.2. Đơn giá bồi thường về đất

Trong vùng dự án, nguồn gốc đất thuộc BQL rừng phòng hộ Đăk Mai, huyện Phước Long và BQL rừng Bom Bo, huyện Bù Đăng quản lý, không có đất ở, toàn bộ diện tích đất do các hộ dân tự khai hoang không có giấy tờ hợp pháp, do đó không áp giá bồi thường. Mà áp dụng theo Điểm 2.5, Khoản 2, Điều 7, Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh, hỗ trợ chi phí đầu tư tự khai hoang là 3.000.000 đồng/ha3. Đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc và cây trồng:

Áp dụng theo Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.IV. CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ:

1. Áp dụng chế độ khuyến khích hỗ trợ GPMB tại Điều 16 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

2. Đối với hộ nghèo hết đất sản xuất, Chủ đầu tư kết hợp với UBND huyện, Hội đồng đền bù GPMB để định hướng chọn 1 trong 3 phương án sau (có thể kết hợp cả ba phương án)

- Phương án 1: Chủ đầu tư cùng UBND huyện tìm khu tái định canh tại khu vực lân cận đồng bào sinh sống. Dự trù ở huyện Phước Long 20ha, huyện Bù Đăng 10ha.

- Phương án 2: Khi thực hiện phương án 1, nhưng không tìm được khu đất phù hợp, thì Hội đồng đền bù sẽ tính phương án tái định canh được quy ra thành tiền, gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

- Phương án 3: Để đảm bảo ổn định cuộc sống lâu dài, Chủ đầu tư khi thực hiện phương án 2 vận động đồng bào nhận trái phiếu chuyển đổi Nhà máy thủy điện có lãi hàng năm.

3. Chủ đầu tư hỗ trợ kinh phí tạo việc làm cho con, em đồng bào trong khu vực với mức: 3.500.000 đồng/người.

4. Chủ đầu tư hỗ trợ kinh phí sửa chữa 3km đường giao thông tại 02 xã thuộc dự án, với kính phí khoảng: 200.000.000 đồng.

5. Đối với hộ nghèo, hộ mất gần hết đất canh tác (đất còn lại dưới 2.000 m2/đầu người). Chủ đầu tư hỗ trợ chi phí ổn định cuộc sống trong 3 tháng với mức: 200.000 đ/người/tháng.

6. Chủ đầu tư có trách nhiệm tái lập lại rừng trên khu vực đất trống được giao, đảm bảo quản lý tốt hồ chứa nước theo quy định, nhất là khu vực liên quan đến rừng phòng hộ.V. DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Tổng dự toán chi phí bồi thường GPMB : 8.915.997.442 đồng.

(Tám tỷ, chín trăm mười lăm triệu, chín trăm chín mươi bảy ngàn, bốn trăm bốn mươi hai đồng).

Trong đó:

- Chi phí bồi thường trực tiếp : 7.059.997.422 đồng.

+ Hỗ trợ về đất khai hoang : 639.240.000 đồng.

+ Bồi thường về cây trồng : 5.775.139.493 đồng.

+ Hỗ trợ nhà, VKT : 3.800.000 đồng.

+ Dự phòng (10%) : 641.817.949 đồng.

- Chi phí hỗ trợ của chủ đầu tư : 1.756.000.000 đồng.

+ Hỗ trợ hộ nghèo hết đất : 1.500.000.000 đồng.

+ Hỗ trợ tạo công ăn việc làm : 35.000.000 đồng.

+ Hỗ trợ sửa chữa 3km đường : 200.000.000 đồng.

+ Hỗ trợ hộ nghèo gần hết đất canh tác : 21.000.000 đồng.

- Chi phí phục vụ công tác bồi thường GPMB : 100.000.000 đồng.

VI. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN:

Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.VIII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

Thời gian thực hiện bồi thường GPMB hoàn thành trước tháng 9/2009.
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương