Tcxdvn 314: 2005 hµn kim lo¹i thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜatải về 1.31 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích1.31 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


tcxdvn tiªu chuÈn x©y dùng viÖt namtcxdvn 314: 2005

hµn kim lo¹i - thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa

Welding of metals - Terms and definitionshµ néi - 2005


Lêi nãi ®Çu

TCXDVN 314: 2005 “Hµn kim lo¹i - ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa” ®­îc Bé X©y dùng ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè:..................ngµy.......th¸ng.......n¨m 2005.
tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam tcxdvn 314: 2005Hµn kim lo¹i - ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa

Welding of metals - Terms and definitions

1 Ph¹m vi ¸p dông

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa chÝnh ¸p dông trong lÜnh vùc hµn kim lo¹i.

2 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa

Mçi kh¸i niÖm c¬ b¶n ®­îc quy ®Þnh bëi mét thuËt ng÷. C¸c thuËt ng÷ cïng nghÜa ®­îc ghi tiÕp nèi sau ch÷ CN (h¹n chÕ sö dông).ThuËt ng÷ t­¬ng øng cña tiÕng Anh vµ tiÕng Nga ®­îc ghi ngay d­íi thuËt ng÷ tiÕng ViÖt theo tr×nh tù ViÖt - Anh - Nga.

ThuËt ng÷
§Þnh nghÜa

2.1
Kh¸i niÖm chung2.1.1

Hµn
Qu¸ tr×nh t¹o ra nh÷ng liªn kÕt v÷ng ch¾c
Welding
kh«ng thÓ th¸o rêi b»ng c¸ch thiÕt lËp sù liªn
Сварка.
kÕt nguyªn tö gi÷a c¸c phÇn tö ®­îc nèi.

2.1.2

Liªn kÕt hµn
Liªn kÕt ®­îc thùc hiÖn b»ng hµn.
Welded joint


Сварное соединение.2.1.3

Qu¸ tr×nh hµn
C¸c qu¸ tr×nh cã hoÆc kh«ng sö dông: ¸p lùc,
Welding process
kim lo¹i phô, lµm ch¶y kim lo¹i c¬ b¶n.
Сварный процесс.2.1.4

Mèi hµn
Mét bé phËn cña liªn kÕt hµn t¹o nªn do kim
Weld
lo¹i nãng ch¶y kÕt tinh hoÆc do biÕn d¹ng dÎo.
Сварный шов.2.1.5

KÕt cÊu hµn
KÕt cÊu kim lo¹i ®­îc chÕ t¹o b»ng ph­¬ng
Welding structure
ph¸p hµn.
Сварная конструкция.: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh


  1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương