Bé Xy dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Namtải về 44.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích44.67 Kb.
#18165

Bé X©y dùng

--------


céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 22/2004/Q§-BXD

----------

Hµ néi, ngµy 23 th¸ng 9 n¨m 2004


QuyÕt ®Þnh cña bé tr­ëng Bé X©y dùng

VÒ viÖc ban hµnh TCXDVN 302 : 2004 "N­íc trén bª t«ng vµ v÷a

- Yªu cÇu kü thuËt "
bé tr­ëng Bé X©y dùng
- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36 / 2003 / N§-CP ngµy 4 th¸ng 4 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng.
- C¨n cø Biªn b¶n sè 187 / BXD-KHCN ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2002 cña Héi ®ång Khoa häc kü thuËt chuyªn ngµnh nghiÖm thu tiªu chuÈn " N­íc trén bª t«ng vµ v÷a - Yªu cÇu chung "
- XÐt ®Ò nghÞ cña ViÖn tr­ëng ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ x©y dùng t¹i c«ng v¨n sè 504 / VKH - KHKT ngµy 21 th¸ng 5 n¨m 2004 vµ Vô tr­ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ
quyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam :

TCXDVN 302 : 2004 " N­íc trén bª t«ng vµ v÷a - Yªu cÇu kü thuËt ".§iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o.

§iÒu 3: C¸c ¤ng: Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr­ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, ViÖn tr­ëng ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ x©y dùng vµ Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy ./.
Bé tr­ëng bé x©y dùng

N¬i nhËn:

- Nh­ ®iÒu 3

- VP ChÝnh Phñ

- C«ng b¸o §· ký

- Bé T­ ph¸p

- Vô Ph¸p chÕ

- L­u VP&Vô KHCN

NguyÔn Hång Qu©n

TCXDVN Tiªu chuÈn X¢Y DùNG viÖt namTCXDVN 302 : 2004

n­íc trén bª t«ng vµ v÷a -

yªu cÇu kü thuËt

Water for mixing Concrete and Mortar - Technical Specification

hµ néi – 2004

Lêi nãi ®Çu

TCXDVN 302: 2004 “N­íc trén bª t«ng vµ v÷a – Yªu cÇu kü thuËt” quy ®Þnh c¸c yªu cÇu kü thuËt ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng n­íc dïng trén bª tr«ng vµ v÷a.

Tiªu chuÈn nµy thay thÕ TCVN 4506 : 1987 vµ ®­îc Bé X©y dùng ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè .ngµy th¸ng n¨m 2004.Tiªu chuÈn X¢Y DùNG viÖt nam TCXDVN 302 : 2004
So¸t xÐt lÇn 1

N­íc trén bª t«ng vµ v÷a - Yªu cÇu kü thuËt

Water for mixing Concrete and Mortar - Technical Specification

 1. Ph¹m vi ¸p dông
  1. Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh c¸c yªu cÇu kü thuËt ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng n­íc dïng trén bª t«ng vµ v÷a.
  2. N­íc ®¹t chÊt l­îng theo tiªu chuÈn nµy còng cã thÓ dïng ®Ó b¶o d­ìng bª t«ng vµ röa cèt liÖu dïng trong x©y dùng.

Chó thÝch: N­íc uèng ®¹t chÊt l­îng dïng ®Ó trén bª t«ng vµ v÷a.

 1. Tiªu chuÈn viÖn dÉn

 • TCVN 2671 : 1978 N­íc uèng. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l­îng t¹p chÊt h÷u c¬.

 • TCVN 4560 : 1988 N­íc th¶i. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l­îng cÆn.

 • TCVN 5501 : 1991 N­íc uèng. Yªu cÇu kü thuËt.

 • TCVN 5992 : 1995 ChÊt l­îng n­íc. LÊy mÉu. H­íng dÉn kü thuËt lÊy mÉu.

 • TCVN 5993 : 1995 ChÊt l­îng n­íc. LÊy mÉu. H­íng dÉn b¶o qu¶n vµ xö lý mÉu.

 • TCVN 6016 : 1995 Xi m¨ng. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn.

 • TCVN 6017 : 1995 Xi m¨ng. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh thêi gian ®«ng kÕt vµ ®é

æn ®Þnh.

 • TCVN 6194: 1996 ChÊt l­îng n­íc. X¸c ®Þnh clorua. ChuÈn ®é b¹c nitrat víi chØ

thÞ cromat (ph­¬ng ph¸p Mo).

 • TCVN 6196-3: 2000 ChÊt l­îng n­íc. X¸c ®Þnh natri vµ kali. PhÇn 3: X¸c ®Þnh natri vµ kali b»ng ®o phæ ph¸t x¹ ngän löa.

 • TCVN 6200 : 1996 ChÊt l­îng n­íc. X¸c ®Þnh sunfat. Ph­¬ng ph¸p träng l­îng

sö dông bari clorua.

 • TCVN 6492 : 1999 ChÊt l­îng n­íc. X¸c ®Þnh pH.

 1. §Þnh nghÜa vµ thuËt ng÷

Trong tiªu chuÈn nµy ¸p dông nh÷ng thuËt ng÷ sau :

  1. N
   3
   ­íc trén bª t«ng/v÷a: N­íc dïng ®Ó trén hçn hîp bª t«ng/v÷a mµ kh«ng cã hµm l­îng t¹p chÊt v­ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp lµm ¶nh h­ëng tíi qu¸ tr×nh ®«ng kÕt cña bª t«ng/v÷a còng nh­ lµm gi¶m ®é bÒn l©u cña kÕt cÊu bª t«ng/v÷a trong qu¸ tr×nh sö dông.

  2. N­íc uèng: N­íc cã chÊt l­îng phï hîp TCVN 5501:1991.

  3. MÉu ®¬n: MÉu riªng lÎ ®­îc lÊy mét c¸ch ngÉu nhiªn (vÒ thêi gian/hoÆc vÞ trÝ) tõ mét vïng n­íc.


 1. Yªu cÇu kü thuËt

N­íc trén bª t«ng vµ v÷a cÇn cã chÊt l­îng tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau:

4.1 Kh«ng chøa v¸ng dÇu hoÆc v¸ng mì.  1. L­îng t¹p chÊt h÷u c¬ kh«ng lín h¬n 15 mg/l.

  2. §é pH kh«ng nhá h¬n 4 vµ kh«ng lín h¬n 12,5.

  3. Kh«ng cã mµu khi dïng cho bª t«ng vµ v÷a trang trÝ.

  4. Theo môc ®Ých sö dông, hµm l­îng muèi hoµ tan, l­îng ion sunfat, l­îng ion clo vµ cÆn kh«ng tan kh«ng ®­îc lín h¬n c¸c gi¸ trÞ qui ®Þnh trong b¶ng 1.

B¶ng 1 - Hµm l­îng tèi ®a cho phÐp cña muèi hoµ tan, ion sunfat, ion clo

vµ cÆn kh«ng tan trong n­íc trén bª t«ng vµ v÷a

§¬n vÞ tÝnh b»ng mg/l

Môc ®Ých sö dông

Møc cho phÐp

Muèi

hoµ tan

Ion sunfat (SO4-2)

Ion Clo

(Cl-)

CÆn kh«ng tan

1. N­íc trén bª t«ng vµ n­íc trén v÷a b¬m b¶o vÖ cèt thÐp cho c¸c kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp øng lùc tr­íc.

2000

600

350

200

2. N­íc trén bª t«ng vµ n­íc trén v÷a chÌn mèi nèi cho c¸c kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp.

5000

2000

1000

200

3. N­íc trén bª t«ng cho c¸c kÕt cÊu bª t«ng kh«ng cèt thÐp. N­íc trén v÷a x©y vµ tr¸t.

10000

2700

3500

300

Chó thÝch:

 1. Khi sö dông xi m¨ng nh«m lµm chÊt kÕt dÝnh cho bª t«ng vµ v÷a, n­íc dïng cho tÊt c¶ c¸c ph¹m vi sö dông ph¶i theo ®óng qui ®Þnh cña môc1 b¶ng 1.

 2. Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt, cho phÐp sö dông n­íc cã hµm l­îng ion clo v­ît qu¸ qui ®Þnh cña môc 2 b¶ng 1 ®Ó trén bª t«ng cho kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp, nÕu tæng hµm l­îng ion clo trong bª t«ng kh«ng v­ît qu¸ 0,6kg/m3.

 3. Trong tr­êng hîp n­íc dïng ®Ó trén v÷a x©y, tr¸t c¸c kÕt cÊu cã yªu cÇu trang trÝ bÒ mÆt hoÆc ë phÇn kÕt cÊu th­êng xuyªn tiÕp xóc Èm th× hµm l­îng ion clo khèng chÕ kh«ng qu¸ 1200 mg/l.
  1. Khi n­íc ®­îc sö dông cïng víi cèt liÖu cã kh¶ n¨ng g©y ph¶n øng kiÒm - silÝc, tæng hµm l­îng ion natri vµ kali kh«ng ®­îc lín h¬n 1000 mg/l.

  2. N­íc kh«ng ®­îc chøa c¸c t¹p chÊt víi liÒu l­îng lµm thay ®æi thêi gian ®«ng kÕt cña hå xi m¨ng hoÆc lµm gi¶m c­êng ®é nÐn cña bª t«ng vµ tháa m·n c¸c yªu cÇu ë b¶ng 2 khi so s¸nh víi mÉu ®èi chøng.

B¶ng 2 - Giíi h¹n cho phÐp vÒ thêi gian ninh kÕt vµ

c­êng ®é chÞu nÐn cña hå xi m¨ng vµ bª t«ng
ChØ tiªu kü thuËt

Giíi h¹n cho phÐp


Thêi gian ®«ng kÕt cña xi m¨ng ph¶i ®¶m b¶o:
 • B¾t ®Çu, giê

 • KÕt thóc, giê

kh«ng nhá h¬n 1

kh«ng lín h¬n 12C­êng ®é chÞu nÐn cña v÷a t¹i tuæi 28 ngµy, % so víi mÉu ®èi chøng

kh«ng nhá h¬n 90

Chó thÝch:

1. MÉu ®èi chøng sö dông n­íc uèng ®­îc tiÕn hµnh song song vµ dïng cïng lo¹i xi m¨ng víi mÉu thö.

2. Thêi gian ®«ng kÕt cña xi m¨ng ®­îc x¸c ®Þnh Ýt nhÊt 2 lÇn theo TCVN 6017:1995.

3. ViÖc x¸c ®Þnh c­êng ®é chÞu nÐn cña v÷a (Thö b»ng v÷a xi m¨ng dïng ®Ó s¶n xuÊt bª t«ng) ®­îc thùc hiÖn theo TCVN 6016:1995.

5 Ph­¬ng ph¸p thö


5.1 LÊy mÉu

MÉu n­íc thö lµ mÉu ®¬n ®­îc lÊy kiÓm tra theo TCVN 5992:1995.

Khèi l­îng mÉu thö ®­îc lÊy kh«ng Ýt h¬n 5 lÝt.

MÉu thö kh«ng ®­îc cã bÊt kú xö lý ®Æc biÖt nµo tr­íc khi kiÓm tra .

ViÖc b¶o qu¶n mÉu thö ®­îc thùc hiÖn theo TCVN 5993:1995.

5.2 TÇn suÊt kiÓm traViÖc kiÓm tra ®­îc tiÕn hµnh Ýt nhÊt 2 lÇn 1 n¨m ®èi víi c¸c nguån cung cÊp n­íc trén th­êng xuyªn cho bª t«ng hoÆc ®­îc kiÓm tra ®ét xuÊt khi cã nghi ngê.

5.3 Ph­¬ng ph¸p thö


   1. X¸c ®Þnh v¸ng dÇu mì vµ mµu n­íc b»ng quan s¸t m¾t th­êng.

   2. X¸c ®Þnh l­îng t¹p chÊt h÷u c¬ theo TCVN 2671: 1978.

   3. X¸c ®Þnh ®é pH theo TCVN 6492:1999.

   4. X¸c ®Þnh tæng hµm l­îng muèi hoµ tan theo TCVN 4560: 1988.

   5. X¸c ®Þnh l­îng cÆn kh«ng tan theo TCVN 4560: 1988.

   6. X¸c ®Þnh hµm l­îng ion sunfat theo TCVN 6200:1996.

   7. X¸c ®Þnh hµm l­îng ion clo theo TCVN 6194:1996.

   8. X¸c ®Þnh hµm l­îng natri vµ kali theo TCVN 6196-3: 2000.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh

tải về 44.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương