Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 305-97tải về 21.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích21.12 Kb.

Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 305-97
Ph©n tÝch ph©n bãn

Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh biuret

(Yªu cÇu kü thuËt)1. Ph¹m vi ¸p dông

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l­îng biuret trong ph©n ure.2. Nguyªn t¾c:

Trong dung dÞch kh«ng cã CO2 vµ ®· ®­îc t¸ch c¸c ion nh­ amon b»ng cét trao ®æi ion, biuret sÏ t¹o phøc víi ®ång sunfat trong m«i tr­êng tartrat kiÒm cho mµu ®Æc tr­ng. §o c­êng ®é mµu ë 550nm b»ng phæ quang kÕ sÏ x¸c ®Þnh ®­îc hµm l­îng biuret.3. ThiÕt bÞ vµ thuèc thö.

3.1. ThiÕt bÞ:

3.1.1. Phæ quang kÕ (spectrophotometer)

3.1.2. BÕp c¸ch thuû cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh vµ gi÷ nhiÖt ®é æn ®Þnh ë 30  5oC vµ 50  5oC.

3.1.3. Cét trao ®æi cation cã ®é cao 50cm, ®¸y lãt b»ng b«ng thuû tinh vµ ®ùng ®Çy nhùa trao ®æi cation.

3.1.4. C©n ph©n tÝch cã ®é chÝnh x¸c 0,0002g vµ c©n kü thuËt chÝnh x¸c ®Õn 0,1g.

3.2. Thuèc thö.

3.2.1. N­íc cÊt kh«ng cã CO2 (pH= 6,5 ë 25oC): ®un s«i n­íc cÊt, ®Ó nguéi vµ ®ùng n­íc trong b×nh kÝn, sö dông trong ngµy.

3.2.2. Dung dÞch tartrat kiÒm: hoµ tan 40g NaOH trong 500ml n­íc cÊt, ®Ëy b×nh l¹i vµ ®Ó nguéi. Thªm 50g Natri kali tartrat (pa), l¾c ®Òu cho hoµ tan hÕt råi thªm n­íc cho ®Õn 1 lÝt. L¾c kü. §Ó yªn dung dÞch mét ngµy tr­íc khi sö dông

3.2.3. Dung dÞch ®ång sunfat: Hoµ tan 15g CuSO4.5H2O (pa) trong n­íc cÊt kh«ng CO2 vµ pha lo·ng thµnh 1 lÝt.

3.2.4. Dung dÞch tiªu chuÈn biuret 1mg/ml: C©n chÝnh x¸c 250mg biuret (pa), hoµ tan vµo n­íc cÊt kh«ng CO2 vµ pha lo·ng ®Õn v¹ch trong b×nh ®Þnh møc 250ml.

3.2.5 ChØ thÞ mµu metyl ®á: Hoµ tan 0,5g metyl ®á trong 100ml etanol 95%.

3.2.6. Dung dÞch H2SO4 ( l:9) hoÆc HCl (1:4) ®Ó xö lý cét trao ®æi cation sau mçi lÇn sö dông. Cho 100ml dung dÞch axit ch¶y qua cét víi tèc ®é 5ml/phót, sau ®ã röa b»ng n­íc cho ®Õn khi pH cña n­íc röa > 6.

4. C¸ch x¸c ®Þnh.

4.1. ChuÈn thÞ d·y tiªu chuÈn biuret vµ lËp ®å thÞ.

4.1.1. LÇn l­ît lÊy 2; 10; 20; 30; 40 vµ 50ml dung dÞch tiªu chuÈn biuret cho vµo 6 b×nh ®Þnh møc 100ml. L­îng biuret chøa trong c¸c b×nh lµ 2; 10; 20; 30; 40 vµ 50mg.

4.1.2. Cho vµo c¸c b×nh n­íc cÊt kh«ng CO2 cho dung dÞch trong b×nh ®Õn 50ml.

4.1.3. Cho vµo mçi b×nh 1-2 giät chØ thÞ mµu metyl ®á vµ cho tõng giät dung dÞch H2SO4 0,1 N cho ®Õn khi chuyÓn sang mµu hång.

4.1.4. Cho vµo mçi b×nh 20ml dung dÞch kali natri tartrat vµ cho tiÕp 20ml dung dÞch ®ång sunfat.

4.1.5. Cho thªm n­íc cÊt kh«ng CO2 ®Õn v¹ch ®Þnh møc. L¾c 10 gi©y.

4.1.6. §Ó b×nh 15 phót trong b×nh c¸ch thuû cã nhiÖt ®é 30o  5oC.

4.1.7. TiÕn hµnh mÉu tr¾ng theo thñ tôc nh­ b×nh cã biuret tiªu chuÈn

4.1.8. Cho mÉu tr¾ng vµo cuvet vµ ®o trªn phæ quang kÕ t¹i b­íc sãng 550nm.

4.1.9. Cho c¸c dung dÞch tiªu chuÈn vµo cuvet vµ ®o trªn quang phæ kÕ t¹i b­íc sãng 550nm.

4.1.10. §o lÆp l¹i c¸c dung dÞch tiªu chuÈn. Sù ®o ph¶i ®¶m b¶o kh«ng qu¸ 30 phót sau khi ®· ®Ó mÉu ë 30oC trong b×nh c¸ch thuû.

4.1.11. X©y dùng ®å thÞ chuÈn mèi quan hÖ gi÷a sè ®o trªn phæ quang kÕ víi hµm l­îng biuret trong c¸c dung dÞch chuÈn.

4.2. X¸c ®Þnh mÉu.

4.2.1. C©n 10,0g mÉu (chÝnh x¸c ®Õn 0,l g) cho vµo cèc 150ml hoµ tan b»ng 50ml n­íc cÊt kh«ng CO2 ®· ®un Êm ë 50  5oC.

4.2.2. KhuÊy 30 phót vµ gi÷ ë nhiÖt ®é 50o  5oC.

4.2.3. Läc qua giÊy läc vµ thu dung dÞch vµo b×nh ®Þnh møc 100ml. Röa cèc vµ que khuÊy b»ng mét Ýt n­íc cÊt kh«ng CO2 vµ läc qua giÊy läc, thu dung dÞch vµo b×nh. Thªm n­íc cÊt kh«ng cã CO2 vµo b×nh ®Þnh møc cho ®Õn v¹ch.

4.2.4. TrÝch 25ml dung dÞch läc cho ch¶y qua cét trao ®æi cation (®· ®­îc xö lý, xem 5.7) víi tèc ®é 4-5ml/phót vµ thu dÞch läc vµo b×nh ®Þnh møc 100ml.

4.2.5. Sau khi dung dÞch läc ®· rót hÕt trong èng, röa b»ng 25ml n­íc cÊt kh«ng CO2 víi tèc ®é 4-5 ml/phót, thu n­íc röa vµo b×nh ®Þnh møc.

4.2.6. Cho vµo b×nh 1-2 giät metyl ®á. Dïng dung dÞch NaOH trung hoµ cho ®Õn khi chuyÓn mµu vµng, axit ho¸ b»ng dung dÞch H2SO4 0,1N cho ®Õn khi trë l¹i mµu hång. Thªm n­íc cÊt kh«ng CO2 cho ®Õn v¹ch ®Þnh møc. L¾c ®Òu.

4.2.7. Dïng pipet lÊy 50ml dung dÞch cho vµo b×nh ®Þnh møc 100ml vµ tiÕn hµnh theo c¸c b­íc nh­ 4.1.4 ®Õn 4.1.9.

5. TÝnh kÕt qu¶.

5.1. Dùa vµo ®å thÞ chuÈn vµ c¨n cø sè ®o trªn m¸y suy ra sè mg biuret trong mÉu so mµu.

5.2. TÝnh % khèi l­îng biuret trong mÉu ph©n:

m1 . 100

Biuret (%) = ---------------

m . 1,25

Trong ®ã:

m1: Khèi l­îng biuret trong mÉu so mµu (mg)m : Khèi l­îng mÉu ph©n (g)

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương