TỔng công ty truyền hình cáp việt nam chi nhánh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 14.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích14.33 Kb.


ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY

TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM

CHI NHÁNH ...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Liên 2: Giao Khách hàng
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH SỐ

(Đính kèm Hợp đồng cung cấp dịch vụ truyền hình số số:………………… ký ngày……………...)


  • Căn cứ Hợp đồng cung cấp dịch vụ truyền hình số số ……………. ký ngày …/ …/ 20… giữa Chi nhánh.............. - Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam và khách hàng;

  • Căn cứ vào nhu cầu của Bên A và khả năng cung cấp dịch vụ của Bên B,

Hôm nay, ngày ...... tháng ..... năm ......., chúng tôi gồm:

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BÊN A):

Tổ chức/Cá nhân:

Người đại diện: Chức vụ:

Ngày sinh: Nam/Nữ: ......................................................................

Giấy ủy quyền số: Ngày … tháng … năm …… về việc ủy quyền

Số CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày: Nơi cấp:

Giấy CNĐKKD số: Cấp ngày: Nơi cấp:

Số tài khoản: Tại Ngân hàng:

Mã số thuế: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/giao dịch: Số Đường/Phố:

Phường/Xã/TT: Quận/huyện: Tỉnh/TP:

Điện thoại: ….. Di động: …..

Email: ….. . Fax: …..

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN B): CHI NHÁNH………..TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Số tài khoản: Tại Ngân Hàng:

Mã số thuế: Website: www.vtvcab.vn

Đại diện: Ông:………………………………Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh……………………….. Hai bên thỏa thuận ký kết phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ với các điều khoản sau:ĐIỀU 1. NỘI DUNG

  • Bên A đang sử dụng hợp pháp dịch vụ truyền hình số của Bên B và có nhu cầu đăng ký sử dụng thêm dịch vụ truyền hình số cho Tivi phụ:

 Tivi phụ thứ 2  Tivi phụ thứ 3

  • Bên B đồng ý kích hoạt gói dịch vụ truyền hình số cho Bên A theo số Tivi phụ đã đăng ký.

  • Bên A được lựa chọn các gói kênh chương trình do Bên B cung cấp. Chi tiết các gói kênh chương trình được niêm yết tại các Phòng giao dịch và đăng tải trên website http://www.vtvcab.vn.  • .

ĐIỀU 2. THANH TOÁN

  • Khách hàng thanh toán trả trước khi sử dụng dịch vụ thông qua thẻ cào hoặc chứng từ thu tiền do bên B phát hành.Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản

  • Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng.

ĐIỀU 3. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Phụ lục này đính kèm và là một phần không thể tách rời với Hợp đồng cung cấp dịch vụ truyền hình số số:……………………….… ký ngày ……... Bổ sung những nội dung chưa được nêu trong Hợp đồng. Các điều khoản khác trong Hợp đồng không được nêu trong Phụ lục này vẫn giữ nguyên giá trị trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng.

  • Phụ lục hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký ghi rõ họ tên)

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương