TP. hcm, ngày … tháng … năm 20tải về 34.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích34.73 Kb.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày … tháng … năm 20 .


PHỤ LỤC DỊCH VỤ 1800

Số: …

Căn cứ vào Hợp đồng Dịch vụ điện thoại số SGVO………… ký ngày … / … /20 .

Chúng tôi gồm:Bên sử dụng dịch vụ (Bên A):
Người đại diện:


Chức vụ:


Địa chỉ:


Điện thoại:Email:Mã số thuế:

Tài khoản VNĐ
Mở tại:

Bên cung cấp dịch vụ (Bên B): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỄN THÔNG QUỐC TẾ FPT
Người đại diện:Chức vụ:Địa chỉ:


Số điện thoại:
Số Fax:Số tài khoản (VNĐ)Mã số thuếHai bên cùng thoả thuận các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: CUNG CẤP DỊCH VỤ MIỄN CƯỚC 1800:

Bên B cung cấp cho Bên A dịch vụ 1800 với nội dung sau:STT

Khách hàng

Số dịch vụ
yêu cầu


Số đích

Địa chỉ đặt
số đích/ server


Chuyển đổi theo thời gian, vùng

Nội dung
dịch vụ


1ĐIỀU 2: CƯỚC PHÍ

2.1 Chi phí khởi tạo dịch vụ:

2.1.1 Bên B cung cấp cho Bên A 01 (một) đầu số dịch vụ 1800

Bên A phải chuyển cho Bên B chi phí khởi tạo dịch vụ một lần duy nhất như sau:STT

Nội dung

Mức cước (VND/số)

1

Chi phí lắp đặt (khởi tạo) đầu số
 

VAT 10%
 

Tổng cộng
    1. Cước quản lý dịch vụ

2.2.1 Cước quản lý dịch vụ 1800

Hàng tháng, Bên A phải chuyển cho Bên B cước quản lý dịch vụ 1800 (chi phí cố định) như sau:STT

Nội dung

Mức cước (VND/tháng)

1

Cước quản lý dịch vụ đầu số
 

VAT 10%
 

Tổng cộng
    1. Cước lưu lượng sử dụng dựa trên thuê bao gọi vào đầu số 1800

2.3.1 Đơn giá

Loại dịch vụ

Dãy số

Cuộc gọi từ

Giá cước (có VAT)

Miễn cước ở người gọiThuê bao cố định
Thuê bao di động
2.3.2 Phương thức tính cước: 1 phút + 1 phút.

ĐIỀU 3: CHIẾT KHẤU <nếu có>

Bên B chiết khấu cho bên A một phần lưu lượng cước theo tỷ lệ như sau :Tổng cước hàng tháng

Phần trăm chiết khấu

ĐIỀU 4: THU HỒI DỊCH VỤ 1800

Bên B có quyền thu hồi đầu số dịch vụ đã cấp cho Bên A nếu tổng cước phí phát sinh (Khoản 2.3) tính theo mỗi chu kỳ 6 (sáu) tháng liên tiếp không đạt được hơn .................. VNĐ/đầu số.ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

5.1 Phụ lục này là một phần không thể tách rời của hợp đồng số SGVO……... đã ký ngày / /20 Quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên được quy định trong hợp đồng số SGVO………….5.2 Phụ lục hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau. Bên A giữ 02 (hai) bản, Bên B giữ 02 (hai) bản.


ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B3.7.1.3-BM/FTI/HDCV/FTEL 1/0 /2

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương