S¸ch míi sè 02/2013tải về 0.62 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.62 Mb.
#37
  1   2   3   4   5   6

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 02/2013


S¸ch míi sè 02/2013


ChÝnh trÞ
Between Frontiers: Nation and Identity in a Southeast Asian Borderland / Noboru Ishikawa . - Ohio : Ohio University Press, 2010 . - 268 p.

Ký hiÖu kho : LL 725/ VDANTOC / Mfn: 100942

Tõ kho¸ : Biªn giíi quèc gia; L·nh thæ; Chñ nghÜa d©n téc;

B¶n s¾c d©n téc; B¶n s¾c téc ng­êi; Malaysia;

Sarawak; Indonesia
Upland Transformations in Vietnam/ Thomas Sikor, Nghiªm Ph­¬ng TuyÕn, Jennifer Sowerwine . - Arts Link : NUS Press, 2011 . - 299 p.

Ký hiÖu kho : LV 421, VL 422 , VL 423/ VDANTOC / Mfn: 100930

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Qu¶n lÝ kinh tÕ;

§Êt ®ai; Qu¶n lÝ ®Êt ®ai; Vïng cao; ViÖt Nam


Biªn giíi trªn ®Êt liÒn ViÖt Nam - Trung Quèc/ Vò D­¬ng Ninh ch.b. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2010 . - 422 tr.

Ký hiÖu kho : VV2003, VV2004/ VDNA / Mfn: 101191

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; §­êng biªn giíi; Biªn giíi;

HiÖp ­íc biªn giíi; ViÖt Nam; Trung Quèc


ChÝnh s¸ch hç trî cña nhµ n­íc ta ®èi víi n«ng d©n trong ®iÒu kiÖn héi nhËp WTO/ Vò V¨n Phóc, TrÇn ThÞ Minh Ch©u ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . 338 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001256,LSS1001257/TVKHXHHCM/Mfn: 101088

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Hç trî kinh tÕ; N«ng d©n; WTO;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn bÒn v÷ng c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm ë ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Nam, Ng« Th¾ng Lîi ch.b. . - H. : Th«ng tin vµ truyÒn th«ng, 2010 . 325 tr.

Ký hiÖu kho : VV1951/ VDNA / Mfn: 101144

Tõ kho¸ : Vïng kinh tÕ träng ®iÓm; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ViÖt Nam
Chñ nghÜa tù do míi vµ chñ nghÜa hiÖn thùc míi: Cuéc tranh luËn ®­¬ng ®¹i. S¸ch tham kh¶o / David A. Baldwin ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 381 tr.

Ký hiÖu kho : VV1979/ VDNA / Mfn: 101172

Tõ kho¸ : T­ t­ëng chÝnh trÞ; Quan hÖ quèc tÕ; Chñ nghÜa tù do;

Chñ nghÜa hiÖn thùc míi; ThÕ giíi


C«ng t¸c t­ t­ëng, lý luËn, thêi kú míi: Thùc tr¹ng, quan ®iÓm vµ gi¶i ph¸p / Ph¹m TÊt Th¾ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001252,LSS1001253/TVKHXHHCM/Mfn: 101084

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c §¶ng; C«ng t¸c t­ t­ëng;

C«ng t¸c lÝ luËn; ViÖt Nam


DÞch vô ViÖt Nam 2020: H­íng tíi chÊt l­îng, hiÖu qu¶ vµ hiÖn ®¹i. S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn Hång S¬n ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : VV1971/ VDNA / Mfn: 101164

Tõ kho¸ : DÞch vô; Ngµnh dÞch vô; Ph¸t triÓn ngµnh dÞch vô;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; HiÖp héi ngµnh dÞch vô;

2020; ViÖt Nam
Hoµ b×nh, hîp t¸c vµ ph¸t triÓn: Xu thÕ lín trªn thÕ giíi hiÖn nay. S¸ch chuyªn kh¶o / Lª Minh Qu©n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : V 2490/ VCHAUAU / Mfn: 100903

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Hoµ b×nh; Hîp t¸c quèc tÕ;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Hîp t¸c kinh tÕ ViÖt Nam - §µi Loan trong bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ §«ng ¸/ Ng« Xu©n B×nh ch.b. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2007 . - 262 tr.

Ký hiÖu kho : VV1941/ VDNA / Mfn: 101134

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c kinh tÕ; Héi nhËp kinh tÕ;

ViÖt Nam; §µi Loan; §«ng ¸


Khi rång muèn thøc dËy: Loay hoay víi m« h×nh kinh tÕ sau §æi Míi . - H. : Lao ®éng X· héi, 2011 . - 442 tr.

Ký hiÖu kho : VV1969/ VDNA / Mfn: 101162

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Kinh tÕ vÜ m«;

M« h×nh kinh tÕ; T¸i cÊu tróc kinh tÕ; ViÖt Nam


Kinh doanh ë ViÖt Nam vµ Philippin nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt: S¸ch tham kh¶o / §¹i sø qu¸n ViÖt Nam t¹i Philippines . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 330 tr.

Ký hiÖu kho : VV1996/ VDNA / Mfn: 101188

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Kinh tÕ doanh nghiÖp; Kinh doanh;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; §Çu t­ n­íc ngoµi; ThuÕ;

ViÖt Nam; Philippine

LÞch sö thÕ giíi cËn ®¹i. T. 2 / Phan Ngäc Liªn ch.b. . - H. : §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi, 2008 . - 249 tr.

Ký hiÖu kho : VV1943/ VDNA / Mfn: 101136

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; LÞch sö quan hÖ quèc tÕ; CËn ®¹i;

ChiÕn tranh thÕ giíi thø 1; 1914-1918; ThÕ giíi


M« h×nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam/ §ç Hoµi Nam, TrÇn §×nh Thiªn . - H. : KHXH, 2009 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001338,LSS1001339/TVKHXHHCM/Mfn: 101082

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Héi nhËp quèc tÕ; C«ng nghiÖp hãa;

HiÖn ®¹i hãa; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


Mét sè suy nghÜ vÒ mèi quan hÖ gi÷a §¶ng - Nhµ n­íc vµ nh©n d©n/ NguyÔn Kh¸nh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 507 tr.

Ký hiÖu kho : V 2539/ VCHAUAU / Mfn: 100915

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

Ph­¬ng thøc l·nh ®¹o; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn x· héi; ViÖt Nam
Mét sè vÊn ®Ò vÒ d©n téc vµ t«n gi¸o ë Nam Bé trong ph¸t triÓn/ V­¬ng Hoµng Trï, Phó V¨n H¼n ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 543 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6046, Vv 6047/ BTDTHVN / Mfn: 100871

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu d©n téc; Nghiªn cøu t«n gi¸o;

ChÝnh s¸ch t«n gi¸o; ChÝnh s¸ch d©n téc;

Nam Bé; ViÖt Nam
100 n¨m tíi. Dù b¸o cho thÕ kû XXI: S¸ch tham kh¶o / George Friedman; Hång H¹nh, KiÒu Anh, Thu Quúnh d.; Lª §øc H¹nh h.®. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 308 tr.

Ký hiÖu kho : VV1957/ VDNA / Mfn: 101150

Tõ kho¸ : Dù b¸o; Dù b¸o x· héi; Ph¸t triÓn x· héi;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ;

ThÕ kØ 21; ThÕ giíi
NÒn kinh tÕ tr­íc ng· ba ®­êng: B¸o c¸o Th­êng niªn kinh tÕ ViÖt Nam 2011 / NguyÔn §øc Thµnh ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 448 tr.

Ký hiÖu kho : VV1994/ VDNA / Mfn: 101186

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Khñng ho¶ng kinh tÕ; L¹m ph¸t; Nî c«ng;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; B¸o c¸o; 2011; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Nghiªn cøu lÞch sö chÝnh trÞ vµ liªn hÖ kinh tÕ - x· héi/ NguyÔn V¨n Hoµn . - §µ N½ng : Nxb. §µ N½ng, 2010 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : V 2535/ VCHAUAU / Mfn: 100908

Tõ kho¸ : LÞch sö chÝnh trÞ; Phong trµo c¸ch m¹ng; Kinh tÕ;

X· héi; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Nghiªn cøu quèc tÕ: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn. TËp chuyªn ®Ò sè 1 / §¹i häc Khoa häc x· héi vµ Nh©n v¨n . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - ? tr.

Ký hiÖu kho : VV1997/ VDNA / Mfn: 101189

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Nghiªn cøu khu vùc; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Ngo¹i giao vµ c«ng t¸c ngo¹i giao/ Vò D­¬ng Hu©n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 564 tr.

Ký hiÖu kho : V 2559/ VCHAUAU / Mfn: 100921

Tõ kho¸ : Ngo¹i giao; C«ng t¸c ngo¹i giao; Quan hÖ ®èi ngo¹i;

Ngo¹i giao ®a ph­¬ng; ViÖt Nam; ThÕ giíi


NhËt B¶n víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ViÖt Nam, Lµo, Campuchia trong giai ®o¹n hiÖn nay/ Hoµng ThÞ Minh Hoa ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001276,LSS1001277/TVKHXHHCM/Mfn: 101074

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ; Kinh tÕ x· héi;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; NhËt B¶n;

ViÖt Nam; Campuchia; Lµo; Ch©u ¸
T¸i c¬ cÊu nÒn n«ng nghiÖp ViÖt Nam theo h­íng gi¸ trÞ gia t¨ng cao/ §Æng Kim S¬n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2012 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5998/ BTDTHVN / Mfn: 100829

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; Kinh tÕ n«ng nghiÖp;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; ViÖt Nam
T¨ng c­êng n¨ng lùc tham gia cña hµng n«ng s¶n vµo chuçi gi¸ trÞ toµn cÇu trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ë ViÖt Nam/ §inh V¨n Thµnh ch.b. . - H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : VV1953/ VDNA / Mfn: 101146

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp;

Hµng n«ng s¶n; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


ThÕ giíi thÕ kû XXI vµ Chñ nghÜa X· héi: Héi th¶o lý luËn gi÷a §¶ng Céng s¶n NhËt B¶n vµ §¶ng Céng s¶n Trung Quèc. S¸ch tham kh¶o / Fuwa Tetsuzo; Xu©n Th¾ng, §øc TuÖ, My Hoµng d.; Kim Thoa h.®. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : V 2541/ VCHAUAU / Mfn: 100924

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Chñ nghÜa x· héi;

Quèc tÕ céng s¶n; ThÕ kû 21;

NhËt B¶n; Trung Quèc; ThÕ giíi


ThÕ giíi thêi hËu chiÕn tranh l¹nh: TuyÓn tËp ®Þa - kinh tÕ - chÝnh trÞ / NguyÔn Tr­êng . - H. : Tri thøc, 2010 . - 810 tr.

Ký hiÖu kho : VV1958/ VDNA / Mfn: 101151

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

Khñng ho¶ng tµi chÝnh; N¨ng l­îng;

Thêi hËu chiÕn tranh l¹nh; ThÕ giíi
T×m hiÓu thÓ chÕ chÝnh trÞ ThÕ giíi: Dïng cho c¸n bé, häc viªn, sinh viªn c¸c tr­êng §¹i häc vµ Cao ®¼ng / Ph¹m Quang Minh . - H. : ChÝnh trÞ - Hµnh chÝnh, 2010 . - 163 tr.

Ký hiÖu kho : V 2534/ VCHAUAU / Mfn: 100909

Tõ kho¸ : ChÝnh trÞ; ThÓ chÕ chÝnh trÞ; Nhµ n­íc;

§¶ng ph¸i chÝnh trÞ; ThÕ giíi


T­ duy chiÕn l­îc: TÝnh nh¹y bÐn c¹nh tranh trong kinh doanh, chÝnh trÞ vµ cuéc sèng hµng ngµy/ Avinash K. Dixit, Barry J. Nalebuff; NguyÔn V¨n D©n, Hµ Quúnh Hoa d. . - H. : KHXH, 2010 . - 423 tr.

Ký hiÖu kho : VV1961/ VDNA / Mfn: 101154

Tõ kho¸ : Kinh doanh; C¹nh tranh kinh doanh;

ChiÕn l­îc kinh doanh; T­ duy chiÕn l­îc;

ThÕ giíi
T­¬ng lai cña nÒn d©n chñ x· héi: S¸ch tham kh¶o / Thomas Meyer, Nicole Breyer; TrÇn Thanh T¹o, Ng« Lan Anh d.; NguyÔn H÷u ChÝ h.®. . - H. : Lý luËn chÝnh trÞ, 2007 . - 445 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001564,LSS1001565/TVKHXHHCM/Mfn: 101053

Tõ kho¸ : LÝ luËn chÝnh trÞ; D©n chñ;

D©n chñ x· héi; D©n chñ tù do


V¨n kiÖn §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc thêi kú ®æi míi: Kho¸ VI, VII, VIII, IX, X. Ph. 1 / §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 834 tr.

Ký hiÖu kho : V 2536/ VCHAUAU / Mfn: 100923

VV1926/ VDNA / Mfn: 101120Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; NghÞ quyÕt;

§¹i héi §¶ng; §¹i héi 6; §¹i héi 7; §¹i héi 8;

ViÖt Nam
V¨n kiÖn §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc thêi kú ®æi míi: Kho¸ VI, VII, VIII, IX, X. Ph. 2 / §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 558 tr.

Ký hiÖu kho : V 2537/ VCHAUAU / Mfn: 100926

VV1934/ VDNA / Mfn: 101128Tõ kho¸ : §¶ng Céng S¶n; V¨n kiÖn §¶ng; §¹i héi §¶ng;

§¹i héi 9; §¹i héi 10; ViÖt NamViÖt Nam - ThÕ giíi vµ héi nhËp: Mét sè c«ng tr×nh tuyÓn chän / Vò D­¬ng Ninh . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 654 tr.

Ký hiÖu kho : VV1925/ VDNA / Mfn: 101119

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Héi nhËp quèc tÕ;

LÞch sö quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Phong trµo gi¶i phãng d©n téc; 1945-2005;

ViÖt Nam; ASEAN


X©y dùng vµ ph¸t huy nguån lùc trÝ tuÖ ViÖt Nam phôc vô sù nghiÖp chÊn h­ng ®Êt n­íc/ NguyÔn V¨n Kh¸nh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 475 tr.

Ký hiÖu kho : VV1959/ VDNA / Mfn: 101152

Tõ kho¸ : TÇng líp trÝ thøc; TrÝ tuÖ; Nguån lùc trÝ tuÖ;

Ph¸t huy nguån lùc trÝ tuÖ; ViÖt NamChñ nghÜa m¸c lªnin

Chñ nghÜa M¸c - Lªnin: Häc thuyÕt vÒ sù ph¸t triÓn vµ s¸ng t¹o kh«ng ngõng / TrÇn Nh©m . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 545 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001223/ TVKHXHHCM / Mfn: 101079

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa M¸c; Chñ nghÜa Lªnin; Häc thuyÕt ph¸t triÓn

D©n téc häc

Core Concepts in Cultural Anthropology/ Robert H. Lavenda, Emily A. Schultz. - 4th ed. . - N.Y. : McGraw-Hill, 2010 . - 258 p.

Ký hiÖu kho : LV 414/ VDANTOC / Mfn: 100938

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Nh©n häc v¨n ho¸; Nh©n häc chÝnh trÞ;

Nh©n häc kinh tÕ; H«n nh©n; Gia ®×nh; Toµn cÇu hãa;


Ethnography and Language Policy/ Teresa L. McCarty . - N.Y. : Routledge, 2011 . - 309 p.

Ký hiÖu kho : LV 415/ VDANTOC / Mfn: 100935

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu d©n téc häc; Nghiªn cøu d©n téc;

ChÝnh s¸ch ng«n ng÷; B¶n s¾c d©n téc;

Toµn cÇu hãa; Anh
Ethnography in Social Science Practice/ Julie Scott Jones, Sal Watt . - N.Y. : Routledge, 2010 . - 215 p.

Ký hiÖu kho : LV 416 / VDANTOC / Mfn: 100937

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu d©n téc häc; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu;

Khoa häc x· héi; MüIdentity and Ethnic Relations in Southeast Asia: Racializing Chineseness / Chee Kiong Tong . - N.Y. : Springer, 2010 . - 274 p.

Ký hiÖu kho : LV 428/ VDANTOC / Mfn: 100944

Tõ kho¸ : Céng ®ång d©n téc; Quan hÖ d©n téc;

ChÝnh s¸ch d©n téc; B¶n s¾c d©n téc;

Ng­êi Hoa; §«ng Nam ¸
New Frontiers in Ethnography/ Sam Hllyard . - Wagon Lane : Emerald Group, 2010 . - 198 p.

Ký hiÖu kho : LV 427/ VDANTOC / Mfn: 100936

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu d©n téc häc; Chñng téc;

Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu; Ph­¬ng ph¸p ®Þnh tÝnh; Anh


The Social Anthropology of Radcliffe-Brown/ Adam Kuper . - N.Y. : Routledge & Kegan Paul, 2010 . - 296 p.

Ký hiÖu kho : LV 425/ VDANTOC / Mfn: 100940

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Nh©n häc x· héi; CÊu tróc x· héi;

Dßng hä; H«n nh©n gia ®×nh


An Giang ®«i nÐt v¨n hãa ®Æc tr­ng vïng ®Êt b¸n s¬n ®Þa/ NguyÔn H÷u HiÖp.- H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001609/ TVKHXHHCM / Mfn: 101095

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; §êi sèng x· héi; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; TØnh An Giang; ViÖt Nam


¢m nh¹c Ch¨m nh÷ng gi¸ trÞ ®Æc tr­ng/ V¨n Thu BÝch . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6018/ BTDTHVN / Mfn: 100849

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

¢m nh¹c d©n gian; §êi sèng tinh thÇn;

T«n gi¸o tÝn ng­ìng; D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam
¢m nh¹c d©n gian d©n téc M«ng ë NghÖ An/ D­¬ng Hång Tõ . - In lÇn 2 . - NghÖ An : Nxb. NghÖ An, 2010 . - 375 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6053, Vv 6054/ BTDTHVN / Mfn: 100874

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c; ¢m nh¹c d©n gian; KhÝ nh¹c;

Nghiªn cøu ©m nh¹c d©n gian; D©n téc M«ng;

TØnh NghÖ An; ViÖt Nam
Bµi gi¶ng chuyªn ®Ò nghiªn cøu NhËt B¶n: LÞch sö - v¨n hãa - x· héi / Phan H¶i Linh ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 189 tr.

Ký hiÖu kho : VV1910, VV1936/ VDNA / Mfn: 101129

Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n hãa; §êi sèng x· héi;

T«n gi¸o tÝn ng­ìng; Cæ ®¹i; Trung ®¹i;

HiÖn ®¹i; NhËt B¶n
C¸c bµi kinh vÒ tôc tang ma ng­êi Ch¨m Ahiªr/ Sö V¨n Ngäc, Sö ThÞ Gia Trang . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 257 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5973/ BTDTHVN / Mfn: 100805

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n hãa tinh thÇn; Tang lÔ;

V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Bµi kinh; D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam
C«ng cô thñ c«ng truyÒn thèng ®¸nh b¾t thñy h¶i s¶n cña Ninh B×nh/ Mai §øc H¹nh, §ç ThÞ B¶y . - H. : KHXH, 2010 . - 285 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001539/ TVKHXHHCM / Mfn: 101059

Tõ kho¸ : V¨n hãa d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

C«ng cô thñ c«ng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

NghÒ ®¸nh b¾t thñy h¶i s¶n; TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam
D©n ca S¸n ChÝ ë Kiªn Lao - Lôc Ng¹n - B¾c Giang/ NguyÔn Xu©n CÇn, TrÇn V¨n L¹ng ch.b.; NguyÔn H÷u Tù, NguyÔn Thu Minh, NguyÔn V¨n Phong b.s. . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 1202 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5976/ BTDTHVN / Mfn: 100808

Tõ kho¸ : V¨n hãa tinh thÇn; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; D©n ca; Ng­êi S¸n ChÝ;

D©n téc S¸n Chay; X· Kiªn Lao; HuyÖn Lôc Ng¹n;

TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam


§Æc s¶n vµ Èm thùc Hµ T©y - Qu¶ng B×nh - Héi An/ §Æng V¨n Tu, Yªn Giang, NguyÔn V¨n T¨ng,... s.t., gi.th. . - H. : V¨n hãa d©n téc, 2012 . - 567 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6081/ BTDTHVN / Mfn: 100891

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n hãa Èm thùc; Èm thùc d©n gian;

Mãn ¨n; Hµ Néi; Héi An; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian CÈm Khª/ Héi V¨n nghÖ d©n gian Phó Thä . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 181 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5970/ BTDTHVN / Mfn: 100802

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; V¨n hãa d©n gian; V¨n häc d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; HuyÖn CÈm Khª;

TØnh Phó Thä; ViÖt Nam
§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian lµng Phong LÖ/ Vâ V¨n HoÌ . - H. : Thanh niªn, 2011- 464 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6032/ BTDTHVN / Mfn: 100863

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; V¨n häc d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng v¨n hãa x· héi;

Lµng Phong LÖ; X· Hßa Ch©u; HuyÖn Hßa Vang;

Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam
§Þa chÝ v¨n ho¸ huyÖn Qu¶ng X­¬ng/ Hoµng TuÊn Phæ ch.b. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 890 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6023/ BTDTHVN / Mfn: 100854

Tõ kho¸ : §Þa lÝ tù nhiªn; §Þa chÝ v¨n hãa; §êi sèng x· héi;

§êi sèng v¨n hãa; Phong tôc tËp qu¸n;

HuyÖn Qu¶ng X­¬ng; TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam
36 gi¸ ®ång: N¬i gÆp gì con ng­êi vµ thÇn linh / Lª Thao, NguyÔn Trung Dòng b.s. . - H. : ThÕ giíi, 2012 . - 157 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5946/ BTDTHVN / Mfn: 100786

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng d©n gian; Nghi lÔ;

Nghi thøc t«n gi¸o; §¹o MÉu; ViÖt Nam


Gi¸ trÞ v¨n ho¸ Khmer vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long: S¸ch tham kh¶o / Huúnh Thanh Quang . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5951, Vv 5952/ BTDTHVN / Mfn: 100789

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Gi¸ trÞ v¨n hãa; D©n téc Khmer;

§ång b»ng s«ng Cöu Long; MiÒn Nam; ViÖt Nam


HiÖn ®¹i vµ ®éng th¸i cña truyÒn thèng ë ViÖt Nam: Nh÷ng c¸ch tiÕp cËn nh©n häc. Q. 2 / L­¬ng V¨n Hy, Ng« V¨n LÖ, NguyÔn V¨n TiÖp,... b.t. . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 665 tr.

Ký hiÖu kho : VV1986/ VDNA / Mfn: 101178

Tõ kho¸ : V¨n hãa tinh thÇn; §êi sèng x· héi;

LÔ nghi; T«n gi¸o; D©n téc;

Qu¶n lÝ nhµ n­íc; KØ yÕu; ViÖt Nam
Hái ®¸p vÒ nghÒ truyÒn thèng ViÖt Nam/ Hå Ch©u . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 172 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6036, Vv 6037/ BTDTHVN / Mfn: 100866

Tõ kho¸ : NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; Lµng nghÒ;

Hái ®¸p; ViÖt Nam


Héi lµng quª ®i tõ §Êt Tæ/ NguyÔn Kh¾c X­¬ng . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 640 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5985/ BTDTHVN / Mfn: 100816

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; Héi lµng; ViÖt Nam


Hån quª xø V¹n/ Vâ Khoa Ch©u, NguyÔn ViÕt Trung . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001573/ TVKHXHHCM / Mfn: 101057

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; §Êt n­íc con ng­êi;

Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng; TÝn ng­ìng;

LÔ héi; HuyÖn V¹n Ninh; TØnh Kh¸nh Hßa; ViÖt Nam
H­¬ng ­íc Hµ Néi. T. 1 : C¸c huyÖn Hoµng Long, Thanh Tr× vµ mét sè vïng l©n cËn / Tr­¬ng Sü Hïng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n hãa, 2009 . - 736 tr.

Ký hiÖu kho : VV1973/ VDNA / Mfn: 101166

Tõ kho¸ : H­¬ng ­íc; HuyÖn Hoµng Long;

HuyÖn Thanh Tr×; Hµ Néi; ViÖt Nam


H­¬ng ­íc Hµ Néi. T. 2 : C¸c huyÖn Tõ Liªm, Gia L©m, §«ng Anh vµ Sãc S¬n / Tr­¬ng Sü Hïng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n hãa, 2009 . - 767 tr.

Ký hiÖu kho : VV1974/ VDNA / Mfn: 101167

Tõ kho¸ : H­¬ng ­íc; HuyÖn Tõ Liªm; HuyÖn Gia L©m;

HuyÖn §«ng Anh; HuyÖn Sãc S¬n; Hµ Néi; ViÖt Nam


H­¬ng ­íc vµ thóc ­íc/ §µo Huy Phông, TrÇn §×nh VÜnh, TrÇn Quang B×nh,... .- H. : V¨n hãa d©n téc, 2012 . - 608 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6090/ BTDTHVN / Mfn: 100899

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; H­¬ng ­íc; Thóc ­íc; Th¬; Phó;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n hãa truyÒn thèng;

TØnh Thanh Ho¸; TØnh Ninh ThuËn; TØnh Qu¶ng B×nh;

ViÖt Nam
Kh¶o cøu vÒ lÔ héi h¸t dËm QuyÓn S¬n/ Lª H÷u B¸ch . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 522 tr.Ký hiÖu kho : LSS1001595/ TVKHXHHCM / Mfn: 101065

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi;

DiÔn x­íng d©n gian; H¸t dËm; Lµng QuyÓn S¬n;

HuyÖn Kim B¶ng; TØnh Hµ Nam; ViÖt Nam
Kh¾p Sø Lam cña ng­êi Th¸i ®en: X· Noong Luèng, huyÖn §iÖn Biªn, tØnh §iÖn Biªn / Tßng V¨n H©n . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 482 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5974/ BTDTHVN / Mfn: 100806

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n; Tôc c­íi xin;

H«n lÔ; H¸t ®¸m c­íi; Ng­êi Th¸i ®en; D©n téc Th¸i;

X· Noong Luèng; HuyÖn §iÖn Biªn; TØnh §iÖn Biªn;

ViÖt Nam
Kû yÕu héi th¶o khoa häc lÔ héi ®Òn Cên, tôc thê tø vÞ th¸nh n­¬ng víi v¨n ho¸ biÓn ë ViÖt Nam: T¹i x· Quúnh Ph­¬ng, ngµy 15-16 th¸ng 6 n¨m 2009 / Ninh ViÕt Giao, TrÇn ThÞ An, NguyÔn Xu©n §øc . - NghÖ An : Nxb. NghÖ An, 2010 . - 370tr., 2tr. ¶nh.Ký hiÖu kho : Vv 5999/ BTDTHVN / Mfn: 100830

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; TÝn ng­ìng d©n gian; LÔ héi;

Tôc thê cóng; V¨n hãa biÓn; X· Quúnh Ph­¬ng;

HuyÖn Quúnh L­u; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam

Lµng nghÒ vµ nh÷ng nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng ë B¾c Giang/ NguyÔn Thu Minh, TrÇn V¨n L¹ng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 347 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001579/ TVKHXHHCM / Mfn: 101093

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; Lµng nghÒ;

TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam
LÔ héi B¾c Giang/ Ng« V¨n Trô ch.b.; NguyÔn Thu Minh, TrÇn V¨n L¹ng b.s. .- H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 823 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5986/ BTDTHVN / Mfn: 100817

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n hãa truyÒn thèng;

LÔ héi; TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam


LÔ héi cæ truyÒn ë H­ng Yªn: Sù biÕn ®æi hiÖn nay / Hoµng M¹nh Th¾ng . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 377 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5981/ BTDTHVN / Mfn: 100812

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

LÔ héi; TØnh H­ng Yªn; ViÖt Nam


LÔ héi d©n gian d©n téc Tµy: LÔ héi Lång Thång cña ng­êi Tµy ë L¹ng S¬n. LÔ cÊp s¾c Pôt Tµy / Hoµng V¨n P¸o, Cao ThÞ H¶i . - H. : V¨n hãa d©n téc, 2012 . - 595 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6077/ BTDTHVN / Mfn: 100887

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; Nghi lÔ; Bµi khÊn;

D©n téc Tµy; TØnh L¹ng S¬n; TØnh B¾c K¹n; ViÖt Nam


LÔ héi d©n gian ë Thõa Thiªn HuÕ/ T«n ThÊt B×nh . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 265 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001580/ TVKHXHHCM / Mfn: 101117

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; V¨n hãa d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng v¨n hãa; LÔ héi; TÝn ng­ìng;

TØnhThõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam
LÔ héi n«ng nghiÖp ViÖt Nam: LÔ héi n«ng nghiÖp ViÖt Nam. LÔ héi n«ng nghiÖp cña ng­êi Bahnar / Lª V¨n Kú, Thu Loan . - H. : V¨n hãa d©n téc, 2012 .- 558 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6078/ BTDTHVN / Mfn: 100888

Tõ kho¸ : LÔ héi; LÔ héi n«ng nghiÖp; D©n téc Bahnar;

TØnh Gia Lai; ViÖt Nam


LÔ héi truyÒn thèng c¸c d©n téc ViÖt Nam: C¸c tØnh phÝa B¾c / Hoµng L­¬ng . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5959, Vv 5960/ BTDTHVN / Mfn: 100793

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi truyÒn thèng;

MiÒn B¾c; ViÖt Nam


LÔ tôc cña ng­êi Dao ë VÜnh Phóc vµ Lao Cai/ Xu©n Mai, Ph¹m C«ng Hoan s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 249 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6005/ BTDTHVN / Mfn: 100836

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n hãa vËt chÊt;

V¨n hãa tinh thÇn; TÝn ng­ìng; D©n téc Dao;

TØnh VÜnh Phóc; TØnh Lµo Cai; ViÖt Nam
LÖ lµng Th¨ng Long - Hµ Néi/ §ç ThÞ H¶o d., gi.th. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 320 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001636/ TVKHXHHCM / Mfn: 101045

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸p luËt; LÖ lµng; Tôc lÖ; H­¬ng ­íc;

Phong tôc tËp qu¸n; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


LuËt tôc Ch¨m vµ luËt tôc Raglai/ Phan §¨ng NhËt, NguyÔn ThÕ Sang . - H. : V¨n hãa d©n téc, 2012 . - 771 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6088/ BTDTHVN / Mfn: 100883

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; Phong tôc tËp qu¸n; ChÕ ®é x· héi;

D©n téc Raglai; D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam


LuËt tôc £ §ª: TËp qu¸n ph¸p / Ng« §øc ThÞnh, Chu Th¸i S¬n, NguyÔn H÷u ThÊu s.t., gi.th., d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 455 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5988/ BTDTHVN / Mfn: 100819

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; Phong tôc tËp qu¸n; ChÕ ®é x· héi;

D©n téc £ §ª; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


M¹ch sèng cña h­¬ng ­íc trong lµng ViÖt Trung Bé/ NguyÔn H÷u Th«ng . - H.: V¨n hãa d©n téc, 2012 . - 711 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6089/ BTDTHVN / Mfn: 100898

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; H­¬ng ­íc; Phong tôc tËp qu¸n;

MiÒn Trung; ViÖt Nam


M¾m pråhèc vµ nh÷ng mãn ¨n chÕ biÕn tõ m¾m Pråhèc/ TrÇn Dòng . - H. : KHXH, 2011 . - 164 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6033/ BTDTHVN / Mfn: 100864

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n hãa Èm thùc; Mãn ¨n;

M¾m; M¾m Prå hèc; D©n téc Khmer;

TØnh Trµ Vinh; ViÖt Nam
Mo M­êng. T. 1 / Bïi V¨n Nîi s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 759 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5996/ BTDTHVN / Mfn: 100827

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Tang lÔ;

D©n téc M­êng; TØnh Hßa B×nh; ViÖt Nam

Mét sè vÊn ®Ò vÒ d©n téc vµ t«n gi¸o ë Nam Bé trong ph¸t triÓn/ V­¬ng Hoµng Trï, Phó V¨n H¼n ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 543 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6046, Vv 6047/ BTDTHVN / Mfn: 100871

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu d©n téc; Nghiªn cøu t«n gi¸o;

ChÝnh s¸ch t«n gi¸o; ChÝnh s¸ch d©n téc;

Nam Bé; ViÖt Nam
NghÒ cæ truyÒn/ Héi V¨n nghÖ d©n gian ViÖt Nam . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 403 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6026/ BTDTHVN / Mfn: 100857

Tõ kho¸ : NghÒ thñ c«ng; NghÒ truyÒn thèng;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; TØnh H¶i D­¬ng;

ViÖt Nam
NghÒ dÖt vµ trang phôc cæ truyÒn cña d©n téc C¬ Tu tØnh Qu¶ng Nam/ TrÇn TÊn VÞnh . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 234 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001616/ TVKHXHHCM / Mfn: 101103

Tõ kho¸ : V¨n hãa d©n gian; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

NghÒ dÖt; Trang phôc cæ truyÒn; D©n téc C¬ Tu;

TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam
NghÒ dÖt v¶i cña ng­êi C¬-ho Chil/ Ngäc Lý HiÓn . - H. : V¨n hãa d©n téc, 2010 . - 120 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001543/ TVKHXHHCM / Mfn: 101061

Tõ kho¸ : V¨n hãa d©n gian; NghÒ truyÒn thèng;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; D©n téc C¬-ho Chil;

HuyÖn L¹c D­¬ng; TØnh L©m §ång; ViÖt Nam
NghÒ gç ®¸ thñ c«ng truyÒn thèng cña ®ång bµo thiÓu sè tØnh Cao B»ng/ D­¬ng S¸ch, D­¬ng ThÞ §µo . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 276 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001542/ TVKHXHHCM / Mfn: 101067

Tõ kho¸ : NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; NghÒ gç;

D©n téc thiÓu sè; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


NghÒ truyÒn thèng ë mét sè ®Þa ph­¬ng/ TrÇn Hïng, L­êng Song Toµn, NguyÔn ChÝ Trung s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 479 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6009/ BTDTHVN / Mfn: 100840

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; ViÖt Nam


NghÒ truyÒn thèng ë Héi An/ TrÇn V¨n An chñ nhiÖm . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 264 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6017/ BTDTHVN / Mfn: 100848

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; Héi An;

TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam
NghÒ vµ lµng nghÒ truyÒn thèng/ Xu©n Thiªm, §ç Duy V¨n, NguyÔn Xu©n Nh©n . - H. : V¨n hãa d©n téc, 2012 . - 511 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6082/ BTDTHVN / Mfn: 100893

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

TØnh H­ng Yªn; TØnh B×nh §Þnh; TØnh Biªn Hßa;

ViÖt Nam
Nghi lÔ - lÔ héi cña ng­êi Ch¨m vµ ng­êi £ §ª: LÔ héi Rija N­gar cña ng­êi Ch¨m. Nghi lÔ - lÔ héi £ §ª / Ng« V¨n Doanh, Tr­¬ng Bi . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 891 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6004/ BTDTHVN / Mfn: 100835

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; Nghi lÔ;

D©n téc Ch¨m; D©n téc £ §ª; ViÖt Nam


Nghi lÔ d©n gian mét sè d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam/ Hoµng TrÇn NghÞch, §µm V¨n HiÓn, Hoµng Tam Khäi s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n hãa d©n téc, 2012 . - 697 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6085/ BTDTHVN / Mfn: 100896

Tõ kho¸ : Nghi lÔ; LÔ cóng ma; LÔ lµm vÝa; H«n lÔ; D©n téc Th¸i;

D©n téc Tµy; TØnh §iÖn Biªn; TØnh Lai Ch©u;

TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
Nghi lÔ vßng ®êi cña ng­êi Ch¨m Ahiªr ë Ninh ThuËn/ Phan Quèc Anh . - H.: §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001582/ TVKHXHHCM / Mfn: 101113

Tõ kho¸ : V¨n hãa truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

Nghi lÔ vßng ®êi; D©n téc Ch¨m; TØnh Ninh ThuËn;

ViÖt Nam
Nh÷ng bµi l­în trèng trong tang lÔ téc ng­êi Tµy tr¾ng Hµ Giang/ Hoµng ThÞ CÊp . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001633/ TVKHXHHCM / Mfn: 101112

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Bµi l­în trèng; Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ;

Ng­êi Tµy tr¾ng; D©n téc Tµy; TØnh Hµ Giang;

ViÖt Nam
Nh÷ng kÎ s¨n m¸u/ Le Pichon; T¹ §øc d. . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 117 tr.Ký hiÖu kho : Vv 5961, Vv 5962/ BTDTHVN / Mfn: 100794

Tõ kho¸ : §êi sèng vËt chÊt; V¨n hãa tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc C¬tu;

MiÒn Trung; ViÖt Nam

Phong tôc - tÝn ng­ìng d©n gian lµng biÓn §«ng T¸c/ Lª ThÕ VÞnh, NguyÔn Hoµi S¬n s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5987/ BTDTHVN / Mfn: 100818

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

TÝn ng­ìng; Tôc thê cóng; Lµng §«ng T¸c;

Ph­êng Phó L©m; Thµnh phè Tuy Hßa;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


Phong tôc cæ truyÒn c¸c d©n téc Th¸i, Tµy, Nïng/ §ç ThÞ TÊc, Lß Xu©n Dõa, NguyÔn Thiªn Tø . - H. : V¨n hãa d©n téc, 2012 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6087/ BTDTHVN / Mfn: 100897

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Phong tôc cæ truyÒn;

Nghi lÔ truyÒn thèng; D©n téc Th¸i; D©n téc Tµy;

TØnh §iÖn Biªn; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
Phong tôc mét sè d©n téc ë ViÖt Nam: Nghi lÔ vßng ®êi ng­êi X¬ Teng. TÝn ng­ìng linh hån ng­êi X¬ Teng. Phong tôc tËp qu¸n cña ng­êi Nïng DÝn ë Tïng L©u / Phan V¨n Hoµng, Ph¹m ThÞ Trung, Vµng Thung Chóng . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 577 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6006/ BTDTHVN / Mfn: 100837

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n hãa tinh thÇn; TÝn ng­ìng;

Nghi lÔ vßng ®êi; Ng­êi X¬ Teng; Ng­êi Nïng DÝn;

TØnh Kon Tum; ViÖt Nam
Phong tôc, nghi lÔ cña ng­êi Cor vµ ng­êi Ba Na/ Cao Ch­, NguyÔn Quang Lª s.t., gi.th. . - H. : V¨n hãa d©n téc, 2012 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6086/ BTDTHVN / Mfn: 100892

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; LÔ héi;

V¨n hãa truyÒn thèng; D©n téc Cor; D©n téc Ba Na;

Lµng §ª K¬ Tu; ThÞ trÊn Kon Dìng; HuyÖn Mang Yang;

TØnh Gia Lai; TØnh Qu¶ng Ng·i; TØnh Qu¶ng Nam;

MiÒn Trung; ViÖt Nam
Phó Xuyªn vµ lµng kh¶m trai truyÒn thèng Chu«n Ngä/ §ç ThÞ H¶o . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6021/ BTDTHVN / Mfn: 100852

Tõ kho¸ : §Þa lÝ tù nhiªn; D©n c­; LÞch sö ph¸t triÓn; Hä téc;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; NghÒ truyÒn thèng;

NghÒ kh¶m trai; Lµng Chu«n Ngä; X· Chuyªn Mü;

HuyÖn Phó Xuyªn; Hµ Néi; ViÖt NamT¶n m¹n v¨n ho¸ M­êng Hoµ B×nh/ NguyÔn H¶i . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5955, Vv 5956/ BTDTHVN / Mfn: 100791

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; Phong tôc tËp qu¸n; T«n gi¸o;

TÝn ng­ìng; V¨n hãa tinh thÇn; D©n téc M­êng;

TØnh Hoµ B×nh; ViÖt Nam
Tang lÔ cæ truyÒn c¸c d©n téc thiÓu sè ë ViÖt Nam: Tang lÔ cña ng­êi M'N«ng RL¨m ë U«n Dlei, thÞ trÊn Liªn S¬n, huyÖn Lak, tØnh Dak Lak. Nghi lÔ tang ma cæ truyÒn ng­êi Cao Lan. Tang lÔ cña ng­êi Th¸i tr¾ng / Y Tuyn Bing, Lª Mai Oanh, L­¬ng ThÞ §¹i . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 631tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6003/ BTDTHVN / Mfn: 100834

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Tang lÔ;

Bµi cóng; Ng­êi M'N«ng RL¨m; Ng­êi Cao Lan;

Ng­êi Th¸i tr¾ng; ViÖt Nam
Tang lÔ cæ truyÒn ng­êi M­êng/ Bïi Huy Väng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 530 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001638/ TVKHXHHCM / Mfn: 101100

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Tang lÔ;

D©n téc M­êng; TØnh Hßa B×nh; ViÖt Nam


T©m t×nh ®Êt n­íc/ NguyÔn Kh¾c ViÖn . - H. : KHXH, 2007 . - 330 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6044, Vv 6045/ BTDTHVN / Mfn: 100870

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

B¶n s¾c d©n téc; ViÖt Nam


TËp tôc xø Qu¶ng: Theo mét vßng ®êi / Vâ V¨n Hße . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 376 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001626/ TVKHXHHCM / Mfn: 101046

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ nghi; V¨n hãa tinh thÇn;

V¨n hãa d©n gian; Tôc sinh ®Î; H«n lÔ; Tang lÔ;

Tôc thê cóng; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam
TÕt cæ truyÒn ng­êi ViÖt/ Lª Trung Vò ch.b.; Lª V¨n Kú, NguyÔn H­¬ng Liªn, Lª Hång Lý b.s. . - H. : V¨n hãa d©n téc, 2012 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6084/ BTDTHVN / Mfn: 100895

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÕt; TÕt cæ truyÒn; TÕt Nguyªn ®¸n;

Trß ch¬i; Trß ch¬i d©n gian; ViÖt Nam


Then Tµy/ NguyÔn ThÞ Yªn . - H. : V¨n hãa d©n téc, 2010 . - 822 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001634/ TVKHXHHCM / Mfn: 101111

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; B¶n s¾c v¨n hãa;

§êi sèng t©m linh; T«n gi¸o; V¨n hãa tÝn ng­ìng;

Nghi lÔ d©n gian; V¨n hãa tinh thÇn; Then; H¸t Then;

D©n téc Tµy; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


TÝn ng­ìng Hai Bµ Tr­ng ë vïng ch©u thæ s«ng Hång/ Ph¹m Lan Oanh . - H.: KHXH, 2010 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001624/ TVKHXHHCM / Mfn: 101047

Tõ kho¸ : V¨n hãa d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

TÝn ng­ìng Hai Bµ Tr­ng; B¶n chÊt tÝn ng­ìng;

MiÒn B¾c; ViÖt Nam
TÝn ng­ìng trong sinh ho¹t v¨n ho¸ d©n gian/ Ng« §øc ThÞnh . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 591 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6028/ BTDTHVN / Mfn: 100859

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; TÝn ng­ìng;

Phong tôc tËp qu¸n; T«n gi¸o; ViÖt Nam


Trang phôc cña ng­êi Lµo ë T©y B¾c ViÖt Nam/ Vâ ThÞ Mai Ph­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2012 . - 287tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6107, Vv 6108/ BTDTHVN / Mfn: 100901

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ vËt chÊt; Trang phôc;

Trang søc; Ng­êi Lµo; T©y B¾c; ViÖt Nam


TrÇu Cau - ViÖt ®iÖn th­/ NguyÔn Ngäc Ch­¬ng . - In lÇn 3 . - H. : KHXH, 2009. - 431 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6042, Vv 6043/ BTDTHVN / Mfn: 100869

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Nghiªn cøu v¨n hãa;

V¨n hãa trÇu cau; ViÖt Nam häc; ViÖt Nam


Trªn ®­êng t×m vÒ Quan hä/ TrÇn Linh Quý . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 638 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6065/ BTDTHVN / Mfn: 100876

Tõ kho¸ : V¨n hãa d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n hãa d©n gian;

H¸t quan hä; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam
Trß ch¬i d©n gian. - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5993/ BTDTHVN / Mfn: 100824

Tõ kho¸ : Trß ch¬i; Trß ch¬i d©n gian;

Trß ch¬i trÎ em; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


Tôc c­íi xin cña d©n téc Tµy/ TriÒu ¢n, Hoµng QuyÕt . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001628/ TVKHXHHCM / Mfn: 101101

Tõ kho¸ : V¨n hãa tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n; Th¬ ®¸m c­íi;

H¸t ®¸m c­íi; D©n téc Tµy; ViÖt Nam
ViÖc phông thê S¬n Tinh ë Hµ T©y b¶n chÊt vµ nguån gèc/ Lª ThÞ HiÒn . - H.: KHXH, 2010 . - 314 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001605/ TVKHXHHCM / Mfn: 101042

Tõ kho¸ : V¨n hãa truyÒn thèng; Di tÝch v¨n hãa;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n hãa tinh thÇn; Thê cóng;

Thê S¬n Tinh; LÔ héi; Hµ T©y; Hµ Néi; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Èm thùc cña d©n téc M­êng vµ d©n téc Kh¬ Mó/ Hoµng Anh Nh©n, Hoµng ThÞ H¹nh . - H. : V¨n hãa d©n téc, 2012 . - 336 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6080/ BTDTHVN / Mfn: 100890

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n;

Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc M­êng; D©n téc Kh¬ Mó;

TØnh Hßa B×nh; TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Èm thùc d©n gian/ Lß Ngäc Duyªn, §ç Duy V¨n, §oµn ViÖt Hïng s.t.. H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 728 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6008/ BTDTHVN / Mfn: 100839

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n hãa Èm thùc;

Èm thùc d©n gian; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Èm thùc ng­êi S¸n D×u/ DiÖp Trung B×nh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 218 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5995/ BTDTHVN / Mfn: 100826

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n;

D©n téc S¸n D×u; ViÖt Nam


V¨n hãa Èm thùc ng­êi Th¸i §en M­êng Lß/ Hoµng ThÞ H¹nh . - H. : V¨n hãa d©n téc, 2010 . - 175tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001593/ TVKHXHHCM / Mfn: 101037

Tõ kho¸ : V¨n hãa d©n gian; V¨n hãa Èm thùc;

Phong tôc tËp qu¸n; Èm thùc; Ng­êi Th¸i ®en;

D©n téc Th¸i; M­êng Lß; TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Èm thùc trong lÔ héi truyÒn thèng ViÖt Nam: Kh¶o cøu phong tôc vµ tri thøc d©n gian vÒ cç, lÔ vËt trong lÔ tÕt, lÔ héi ViÖt Nam / NguyÔn Quang Lª s.t., gi.th. . - H. : V¨n hãa d©n téc, 2012 . - 432 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6079/ BTDTHVN / Mfn: 100889

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; LÔ vËt; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Èm thùc ViÖt Nam/ NguyÔn ThÞ HuÕ, Huúnh ThÞ Dung, NguyÔn Thu Hµ . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 860 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6072/ BTDTHVN / Mfn: 100882

Tõ kho¸ : Èm thùc; Mãn ¨n; ViÖt Nam

V¨n ho¸ d©n gian Hoµ Vang/ Vâ V¨n HoÌ . - H. : D©n trÝ, 2012 . - 792 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6029/ BTDTHVN / Mfn: 100860

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; NghÒ thñ c«ng; LÔ héi;

V¨n häc d©n gian; V¨n nghÖ d©n gian;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; HuyÖn Hßa Vang;

TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian huyÖn ®¶o Phó Quèc vµ Lý S¬n/ Tr­¬ng Thanh Hïng, Phan §×nh §é . - H. : V¨n hãa d©n téc, 2012 . - 336 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6076/ BTDTHVN / Mfn: 100886

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; LÔ héi;

§¶o Phó Quèc; §¶o Lý S¬n; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian ng­êi Tµy - Nïng ë Cao B»ng: C«ng tr×nh xuÊt b¶n theo dù ¸n v¨n nghÖ d©n gian ViÖt Nam 2009 / TriÖu ThÞ Mai . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 772 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6024/ BTDTHVN / Mfn: 100855

Tõ kho¸ : V¨n hãa d©n gian; V¨n hãa truyÒn thèng; Nghi lÔ;

V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Bµi cóng; D©n téc Tµy; D©n téc Nïng; TØnh Cao B»ng;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian xø NghÖ. T. 5 : V¨n ho¸ Èm thùc / Ninh ViÕt Giao . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 362 tr.Ký hiÖu kho : Vv 6066/ BTDTHVN / Mfn: 100877

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n;

§å uèng; TØnh NghÖ An; TØnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ ViÖt Nam giµu b¶n s¾c/ NguyÔn §¾c H­ng s.t., b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 503 tr.

Ký hiÖu kho : V 2544/ VCHAUAU / Mfn: 100911

Tõ kho¸ : B¶n s¾c v¨n ho¸; V¨n hãa lµng x·; V¨n hãa gia ®×nh;

Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam


V¨n hãa d©n gian d©n téc Hµ Nh×/ Chu Thïy Liªn . - H. : V¨n hãa d©n téc, 2010. - 355 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001615/ TVKHXHHCM / Mfn: 101048

Tõ kho¸ : V¨n hãa d©n gian; V¨n hãa vËt chÊt; V¨n hãa tinh thÇn;

V¨n nghÖ d©n gian; §êi sèng x· héi; D©n téc Hµ Nh×;

ViÖt Nam

V¨n hãa d©n gian d©n téc Ta - ¤ih, huyÖn A L­íi, Thõa Thiªn HuÕ/ NguyÔn ThÞ Söu, TrÇn Hoµng . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 324 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001597/ TVKHXHHCM / Mfn: 101056

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; V¨n hãa d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

NghÒ truyÒn thèng; LÔ héi; V¨n nghÖ d©n gian;

D©n téc Tµ ¤i; HuyÖn A L­íi; TØnh Thõa Thiªn HuÕ;

ViÖt Nam
V¨n hãa d©n gian M­êng/ Bïi ThiÖn . - H. : V¨n hãa d©n téc, 2010 . - 701tr.Ký hiÖu kho : LSS1001548/ TVKHXHHCM / Mfn: 101116

Tõ kho¸ : V¨n hãa d©n gian; V¨n hãa vËt chÊt; V¨n hãa tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; NghÖ thuËt d©n gian;

B¶n s¾c v¨n hãa; D©n téc M­êng; ViÖt Nam
V¨n hãa d©n gian mét sè d©n téc thiÓu sè huyÖn Yªn LËp, tØnh Phó Thä/ D­¬ng Huy ThiÖn, §oµn H¶i H­ng, TrÇn Quang Minh . - H. : KHXH, 2010 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001623/ TVKHXHHCM / Mfn: 101099

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; V¨n hãa d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi; D©n téc thiÓu sè;

HuyÖn Yªn LËp; TØnh Phó Thä; ViÖt Nam
V¨n hãa d©n gian Qu¶ng B×nh. T. 1 : §Þa danh / NguyÔn Tó . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 327tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001592/ TVKHXHHCM / Mfn: 101049

Tõ kho¸ : V¨n hãa d©n gian; §Þa danh;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


V¨n hãa d©n gian Qu¶ng B×nh. T. 2 : Lêi ¨n tiÕng nãi / NguyÔn Tó . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 453 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001591/ TVKHXHHCM / Mfn: 101063

Tõ kho¸ : V¨n hãa d©n gian; V¨n hãa giao tiÕp;

Ng«n ng÷ giao tiÕp; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


V¨n hãa d©n gian Qu¶ng B×nh. T. 3 : Phong tôc tËp qu¸n / NguyÔn Tó . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001590/ TVKHXHHCM / Mfn: 101064

Tõ kho¸ : V¨n hãa d©n gian; LÞch sö v¨n hãa; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng tinh thÇn; TÝn ng­ìng; TØnh Qu¶ng B×nh;

ViÖt Nam

V¨n hãa d©n gian Tµy, Nïng ë ViÖt Nam/ Hµ §×nh Thµnh ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 515 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001617/ TVKHXHHCM / Mfn: 101110

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; V¨n hãa d©n gian; V¨n häc d©n gian;

NghÖ thuËt d©n gian; TÝn ng­ìng; LÔ héi d©n gian;

D©n téc thiÓu sè; D©n téc Tµy; D©n téc Nïng; ViÖt Nam
V¨n hãa d©n gian vïng §ång Th¸p M­êi/ NguyÔn H÷u HiÕu . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 487 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001625/ TVKHXHHCM / Mfn: 101106

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; V¨n hãa d©n gian; Di tÝch lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng vËt chÊt;

§êi sèng tinh thÇn; V¨n häc d©n gian;

§ång Th¸p M­êi; MiÒn Nam; ViÖt Nam


V¨n hãa d©n gian x· TÞnh Khuª/ Cao Ch­ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001602/ TVKHXHHCM / Mfn: 101114

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; V¨n hãa d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

NghÒ truyÒn thèng; TØnh Qu¶ng Ng·i; ViÖt Nam
V¨n hãa lµng cña ng­êi Ba Na Kriªm/ Yang Danh . - H. : V¨n hãa d©n téc, 2010 . - 183 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001545/ TVKHXHHCM / Mfn: 101062

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; V¨n hãa d©n gian; V¨n hãa lµng;

Ng­êi Ba Na Kriªm; D©n téc Ba Na; ViÖt Nam


V¨n hãa lµng truyÒn thèng ng­êi Ch¨m tØnh Ninh ThuËn/ Sö V¨n Ngäc . - H.: D©n trÝ, 2010 . - 260 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001554/ TVKHXHHCM / Mfn: 101055

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; V¨n hãa truyÒn thèng;

V¨n hãa lµng x·; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; Ng­êi Ch¨m; TØnh Ninh ThuËn; ViÖt Nam
V¨n hãa Raglai/ Phan Quèc Anh . - H. : KHXH, 2010 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001596/ TVKHXHHCM / Mfn: 101054

Tõ kho¸ : V¨n hãa d©n gian; LÞch sö v¨n hãa; B¶o tån v¨n hãa;

D©n téc Raglai; TØnh Ninh ThuËn; ViÖt Nam


V¨n hãa truyÒn thèng cña ng­êi Nïng Khen Lµi ë Cao B»ng/ TriÖu ThÞ Mai . H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 494 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001588/ TVKHXHHCM / Mfn: 101050

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; V¨n hãa truyÒn thèng; D©n ca;

Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc thiÓu sè; D©n téc Nïng;

Ng­êi Nïng Khen Lµi; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
V¨n hãa Xinh - Mun/ TrÇn B×nh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 241 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001555/ TVKHXHHCM / Mfn: 101070

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi; V¨n hãa vËt chÊt;

V¨n hãa tinh thÇn; Ng­êi Xinh - Mun; MiÒn B¾c;

ViÖt Nam
V¨n minh vËt chÊt cña ng­êi ViÖt/ Phan CÈm Th­îng . - H. : Tri thøc, 2011 . - 663 tr.

Ký hiÖu kho : VV1992/ VDNA / Mfn: 101184

Tõ kho¸ : §êi sèng vËt chÊt; V¨n hãa vËt chÊt;

V¨n minh; Ng­êi ViÖt; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam


Vµi nÐt vÒ v¨n ho¸ lµng/ Héi V¨n nghÖ d©n gian ViÖt Nam . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 800 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6011/ BTDTHVN / Mfn: 100842

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; V¨n hãa d©n gian; V¨n nghÖ d©n gian;

V¨n hãa lµng; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; TÝn ng­ìng;

T«n gi¸o; Tôc lÖ; TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam
Xªn ph¾n bÎ = Cóng chÐm dª / L­¬ng ThÞ §¹i . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 981 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5984/ BTDTHVN / Mfn: 100815

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; LÔ chÐm dª;

LÔ c¾t tiÒn duyªn; Bµi th¬ cóng thÇn;

D©n téc Th¸i; ViÖt Nam

Kh¶o cæ häc

Di s¶n lÞch sö vµ nh÷ng h­íng tiÕp cËn míi. - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 373 tr.

Ký hiÖu kho : VV1970/ VDNA / Mfn: 101163

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu lÞch sö; Nghiªn cøu kh¶o cæ;

Di chØ kh¶o cæ; Di s¶n vËt thÓ; Di s¶n phi vËt thÓ;

Kh¶o cæ häc; V¨n hãa; KiÕn tróc; Gi¸o dôc; ViÖt Nam
Kh¶o cæ häc b×nh d©n vïng Nam bé - ViÖt Nam: Tõ thùc nghiÖm ®Õn lý thuyÕt/ NguyÔn ThÞ HËu, Lª Thanh H¶i . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 420 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001259,LSS1001258/ VKHXHHCM / Mfn: 101085

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ häc; LÝ thuyÕt; Thùc nghiÖm;

MiÒn Nam; ViÖt Nam


Khoa häc tù nhiªn. khkt. Khcn. Y tÕ. ®Þa lÝ
A Reader in Medical Anthropology: Theo retical Trajectories, Emergent Realities / Byron J. Good, Michael M.J. Fischer, Sarah S.Willen ed. . - Malden : Blackwell, 2010 . - 559 p.

Ký hiÖu kho : LL 711/ VDANTOC / Mfn: 100939

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Nh©n häc y tÕ; Søc khoÎ;

BÖnh tËt; C«ng nghÖ sinh häc; Mü


Biological Anthropology/ Michael Alan Park . - 6th ed. . - Boston : McGraw Hill, 2010 . - 451 p.

Ký hiÖu kho : LL 713 / VDANTOC / Mfn: 100934

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

Nguån gèc loµi ng­êi; TiÕn hãa;

§a d¹ng sinh häc; Nh©n häc sinh häc; Mütải về 0.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương