S¸ch míi sè 12/2010tải về 0.6 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.6 Mb.
#43
  1   2   3   4   5   6

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 12/2010


S¸ch míi sè 12/2010


ChÝnh trÞ

B¸ch khoa th­ Hµ Néi: KØ niÖm 1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi 1010-2010. T. 3 : ChÝnh trÞ / Uû ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin:ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010 . - 517 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10254, Vv 10255/ VTTKHXH / Mfn: 88587

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; Bé m¸y nhµ n­íc; LÞch sö nhµ n­íc;

HÖ thèng chÝnh trÞ; Tæ chøc hµnh chÝnh; Tæ chøc chÝnh trÞ;

Qu©n sù; An ninh chÝnh trÞ; Quan hÖ quèc tÕ; Hµ Néi;

ViÖt Nam
BiÕn ®æi c¬ cÊu giai tÇng ë Trung Quèc trong thêi kú c¶i c¸ch më cöa/ Phïng ThÞ HuÖ ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 227 tr.Ký hiÖu kho : VB4436/ VDNA / Mfn: 88784

Tõ kho¸ : X· héi; C¬ cÊu x· héi; Giai cÊp; Giai tÇng x· héi;

C¶i c¸ch më cöa; BiÕn ®æi c¬ cÊu giai tÇng;

T­ duy lý luËn; Thêi kú c¶i c¸ch më cöa; Trung Quèc
ChÕ ®é d©n chñ: Nhµ n­íc vµ x· héi/ N.M Voskresenkaia, N.B. Davletshina; Ph¹m Nguyªn Tr­êng d. . - H. : Tri thøc, 2009 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : VB4437/ VDNA / Mfn: 88785

Tõ kho¸ : D©n chñ; ChÕ ®é d©n chñ; QuyÒn con ng­êi;

Nhµ n­íc; ChÝnh quyÒn; BÇu cö;

ChÕ ®é liªn bang; QuyÒn lùc; Nga
ChÝnh s¸ch c«ng nghiÖp cña ViÖt Nam: ThiÕt kÕ chÝnh s¸ch ®Ó ph¸t triÓn bÒn v÷ng / Dwight H. Perkins, Vò Thµnh Tù Anh . - H. : [k.nxb], 2010 . - 54 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10311, Vv 10312/ VTTKHXH / Mfn: 88617

Tõ kho¸ : Kinh tÕ c«ng nghiÖp; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch c«ng nghiÖp; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

Sè liÖu kinh tÕ; ViÖt Nam
ChÝnh s¸ch cña Trung Quèc ®èi víi §«ng Nam ¸ thêi kú chiÕn tranh l¹nh (1950 - 1991): LuËn v¨n th¹c sÜ / NguyÔn ThÞ Mai . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2008 . - 137 tr.

Ký hiÖu kho : La 347/ VTTKHXH / Mfn: 88579

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Quan hÖ ®èi ngo¹i; ChiÕn tranh l¹nh;

1950-1991; Trung Quèc; §«ng Nam ¸
ChÝnh s¸ch Trung §«ng cña chÝnh quyÒn G.W. Bush tõ 2001 ®Õn nay: LuËn v¨n th¹c sÜ / NguyÔn Vò Thu Ph­¬ng . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2008 . - 132 tr.

Ký hiÖu kho : La 338/ VTTKHXH / Mfn: 88570

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

ChÝnh quyÒn Bush; 2001-2010; Mü; Trung §«ng


Céng ®ång ng­êi ViÖt ë Lµo trong mèi quan hÖ ViÖt Nam - Lµo/ Ph¹m §øc Thµnh ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : VB4455, VB4456/ VDNA / Mfn: 88801

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Céng ®ång ng­êi ViÖt; Vai trß ng­êi ViÖt;

Thùc tr¹ng; ViÖt Nam; Lµo
Danh nh©n thÕ giíi/ Quèc Kh¸nh, Thanh Th¶o b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 556 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1429, VL 1430/ VNCVANHOA / Mfn: 88699

Tõ kho¸ : Danh nh©n; Nh©n vËt lÞch sö; Danh nh©n chÝnh trÞ;

Danh nh©n v¨n ho¸; Danh nh©n kinh tÕ; ThÕ giíi


§¹i héi XVII §¶ng Céng s¶n Trung Quèc nh÷ng vÉn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn/ §ç TiÕn S©m ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : VB4446/ VDNA / Mfn: 88793

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¹i héi XVII;

Lý luËn; Thùc tiÔn; Trung Quèc


§Æc s¾c Trung Hoa/ V¨n Träng . - H. : V¨n häc, 2008 . - 124 tr.

Ký hiÖu kho : VB4444/ VDNA / Mfn: 88792

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi;

Quan hÖ quèc tÕ; §­êng lèi ph¸t triÓn;

Kinh tÕ x· héi; V¨n ho¸ t­ t­ëng; ViÖt Nam; Trung Quèc
§iÒu chØnh chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i cña Liªn minh Ch©u ¢u trong bèi c¶nh ph¸t triÓn míi/ Bïi NhËt Quang . - H. : KHXH, 2008 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : VB4476/ VDNA / Mfn: 88820

Tõ kho¸ : Kinh tÕ th­¬ng m¹i; ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i;

§iÒu chØnh chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i;

Tù do ho¸ th­¬ng m¹i quèc tÕ; Liªn minh ch©u ¢u

§Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa trong ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p / Ph¹m V¨n Dòng ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009 . - 425 tr.

Ký hiÖu kho : VB4497/ VDNA / Mfn: 88841

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; §Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa;

Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng; Kinh tÕ nhµ n­íc;

Kinh tÕ t­ nh©n; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ;

Thùc tr¹ng; Gi¶i ph¸p; ViÖt Nam§æi míi t­ duy vµ c«ng cuéc ®æi míi ë ViÖt Nam/ NguyÔn Duy Quý . - H. : KHXH, 2008 . - 381 tr.

Ký hiÖu kho : VB4449/ VDNA / Mfn: 88796

Tõ kho¸ : T­ duy; §æi míi t­ duy; §æi míi t­ duy chÝnh trÞ;

§æi míi t­ duy kinh tÕ; §æi míi t­ duy v¨n ho¸;

Thêi kú ®æi míi; ViÖt Nam
§¶ng céng s¶n ViÖt Nam vËn dông t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ quyÒn con ng­êi trong thêi kú ®æi míi ë ViÖt Nam hiÖn nay: LuËn v¨n th¹c sÜ Sö häc / §ç ThÞ HiÖn . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2008 . - 151 tr.

Ký hiÖu kho : La 327/ VTTKHXH / Mfn: 88559

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; QuyÒn con ng­êi;

§¶ng Céng s¶n; Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam


§«ng Nam ¸ trong chiÕn l­îc toµn cÇu cña Mü thêi kú chiÕn tranh l¹nh: LuËn v¨n th¹c sÜ Sö häc / TrÇn ThÞ Thu . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2009 . - 127 tr.

Ký hiÖu kho : La 333/ VTTKHXH / Mfn: 88565

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; Quan hÖ ®èi ngo¹i;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; ChiÕn luîc toµn cÇu;

ChiÕn tranh l¹nh; §«ng Nam ¸; Mü
§«ng Nam ¸ truyÒn thèng vµ héi nhËp/ Vò D­¬ng Ninh ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2007 . 535 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1108, VL 1109/ VNCVANHOA / Mfn: 88731

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Héi nhËp quèc tÕ;

Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c ph¸t triÓn; §«ng Nam ¸


Giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc: LuËn v¨n th¹c sÜ CNXHKH / Hµ V¨n C¶nh . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2008 .- 101 tr.

Ký hiÖu kho : La 319/ VTTKHXH / Mfn: 88551

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; Giai cÊp c«ng nh©n;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; ViÖt Nam


Hîp t¸c ®a ph­¬ng ASEAN+3: VÊn ®Ò vµ triÓn väng / Hoµng Kh¾c Nam . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia, 2008 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : VB4424/ VDNA / Mfn: 88774

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

Hîp t¸c ®a ph­¬ng; ASEAN+3;

TriÓn väng; ViÖt Nam; §«ng Nam ¸
Khoa häc x· héi Nam Bé - Nh×n vÒ lÞch sö, nh×n vµo hiÖn ®¹i, nh×n ra khu vùc/ Bïi ThÕ C­êng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 506 tr.

Ký hiÖu kho : VB4469/ VDNA / Mfn: 88814

Tõ kho¸ : Con ng­êi; TÖ n¹n x· héi; ChÝnh s¸ch t«n gi¸o;

Nam Bé; ViÖt Nam
Khñng ho¶ng kinh tÕ thÕ giíi. C¬ héi nµo cho ViÖt Nam/ Hoµng Nam b.t. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : VB4502/ VDNA / Mfn: 88846

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

§Çu t­ n­íc ngoµi; ViÖt Nam; ThÕ giíi


LÞch sö d©n téc Mü/ Howard Zinn; Chu Hång Th¾ng, Vò Mai Hoµng, Lª V¨n D­¬ng, NguyÔn Quèc §¹t d. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 805 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10338, Vv 10339/ VTTKHXH / Mfn: 88631

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi; Qu¸ tr×nh lÞch sö;

Sù kiÖn lÞch sö; LÞch sö d©n téc; Mü


LÞch sö §¶ng bé tØnh Lµo Cai: 1947-2007 / Ban ChÊp hµnh §¶ng bé tØnh Lµo Cai . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 669 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10349, Vv 10350/ VTTKHXH / Mfn: 88637

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; LÞch sö §¶ng bé; §¶ng bé;

1947-2007; TØnh Lµo Cai; ViÖt Nam


M« h×nh tæ chøc vµ ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña Quèc héi, ChÝnh phñ trong Nhµ n­íc ph¸p quyÒn X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam/ TrÇn Ngäc §­êng, Ng« §øc M¹nh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 515 tr.

Ký hiÖu kho : VB4467/ VDNA / Mfn: 88812

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc ph¸p quyÒn; M« h×nh tæ chøc;

Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa;

Ph­¬ng thøc ho¹t ®éng; ViÖt Nam
Mèi quan hÖ ViÖt - Hµn trong vµ sau chiÕn tranh cña Mü t¹i ViÖt Nam (1955-2005): LuËn ¸n tiÕn sÜ LÞch sö ViÖt Nam / Ku Su Jeong . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2008 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : La 341/ VTTKHXH / Mfn: 88573

Tõ kho¸ : LuËn ¸n tiÕn sÜ; LÞch sö; Quan hÖ ®èi ngo¹i;

1955-2005; ViÖt Nam; Hµn Quèc


Mét chÆng ®­êng nghiªn cøu Trung Quèc/ NguyÔn ThÕ T¨ng . - H. : V¨n häc, 2008 . 467 tr.

Ký hiÖu kho : VB4461/ VDNA / Mfn: 88806

Tõ kho¸ : C¶i c¸ch chÝnh trÞ; Quan hÖ quèc tÕ; T­ t­ëng më cöa;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; ChiÕn l­îc më cöa;

Qu¸ tr×nh c¶i c¸ch më cöa; Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ
Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ hîp t¸c ASEAN+3/ NguyÔn Thu Mü ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : VB4460/ VDNA / Mfn: 88805

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Hîp t¸c khu vùc; TriÓn väng ph¸t triÓn; ASEAN+3N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cÊp tØnh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng X· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam hiÖn nay/ NguyÔn ThÞ Thu Hµ . - H. : Th«ng tÊn, 2009 . - 202 tr.

Ký hiÖu kho : VB4443/ VDNA / Mfn: 88791

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; §Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa;

N¨ng lùc c¹nh tranh; ChÝnh quyÒn; ViÖt Nam


Nghiªn cøu Trung Quèc: Nh÷ng bµi viÕt chän läc / NguyÔn Huy Quý . - H. : KHXH, 2008 . - 879 tr.

Ký hiÖu kho : VB4468/ VDNA / Mfn: 88813

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ chÝnh trÞ; T×nh h×nh v¨n ho¸ x· héi;

Quan hÖ quèc tÕ; An ninh quèc phßng; Trung Quèc


Nh©n tè §µi Loan trong quan hÖ Trung - MÜ (1992- 2006): LuËn v¨n th¹c sÜ ngµnh Ch©u ¸ häc / L©m Ngäc Nh­ Tróc . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2008 . - 160 tr.

Ký hiÖu kho : La 350/ VTTKHXH / Mfn: 88582

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; Ch©u ¸ häc; Quan hÖ ®èi ngo¹i;

1992-2006; §µi Loan; Trung Quèc; MÜ


Nh×n l¹i chÆng ®­êng 3 n¨m (2006-2008) thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi X cña §¶ng vµ kÕ ho¹ch 5 n¨m ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi 2006-2010: §Æc san, chuyªn ®Ò phôc vô l·nh ®¹o. Sè 50 / Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Trung t©m Th«ng tin vµ Dù b¸o Kinh tÕ X· héi quèc gia . - H. : Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, 2009 . - 70 tr.

Ký hiÖu kho : VB4470/ VDNA / Mfn: 88815

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; NghÞ quyÕt §¹i héi X;

Thùc hiÖn nghÞ quyÕt; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

2006-2010; ViÖt Nam
N­íc Mü - Cuéc chuyÓn giao quyÒn lùc lÞch sö/ Quèc HiÕu . - H. : Q§ND, 2009 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : VB4474, VB4486/ VDNA / Mfn: 88818

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; ChuyÓn giao quyÒn lùc; Mü


Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc/ NguyÔn Vò Tïng . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 445 tr.

Ký hiÖu kho : VB4506/ VDNA / Mfn: 88849

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Nghiªn cøu quan hÖ quèc tÕ;

Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc;

Lý thuyÕt quan hÖ quèc tÕ; ThÕ giíi
Phong trµo c«ng nh©n quèc tÕ: Nh÷ng vÊn ®Ò lÞch sö vµ lý luËn. S¸ch tham kh¶o. T. 5 . H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 1333 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10348/ VTTKHXH / Mfn: 88636

Tõ kho¸ : Phong trµo c«ng nh©n; Giai cÊp c«ng nh©n; Giai cÊp v« s¶n;

§Êu tranh giai cÊp; Phong trµo x· héi chñ nghÜa; LÝ luËn;

ThÕ kØ XIX; ThÕ kØ XX; ThÕ giíi
Qu¸ tr×nh ®æi míi hÖ thèng chÝnh trÞ ë ViÖt Nam (1986-2006): LuËn ¸n tiÕn sÜ LÞch sö / Ph¹m Ngäc Tr©m . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2008 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : La 340/ VTTKHXH / Mfn: 88572

Tõ kho¸ : LuËn ¸n tiÕn sÜ; HÖ thèng chÝnh trÞ; §æi míi chÝnh trÞ;

ChÕ ®é chÝnh trÞ; ThÓ chÕ chÝnh trÞ; 1986-2006; ViÖt Nam


Qu¸ tr×nh sôp ®æ chÕ ®é gia ®×nh trÞ Ng« §×nh DiÖm 1960-1963: LuËn v¨n th¹c sÜ / D­¬ng ThÞ Ngäc HiÒn . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2008 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : La 339/ VTTKHXH / Mfn: 88571

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; ChÕ ®é chÝnh trÞ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

Qu¸ tr×nh sôp ®æ; ChÕ ®é gia ®×nh trÞ; 1960-1963;

Ng« §×nh DiÖm; ViÖt Nam
Quan hÖ ®èi t¸c chiÕn l­îc cña Liªn bang Nga ë khu vùc Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng thËp niªn ®Çu thÕ kû XXI: LuËn v¨n th¹c sÜ / NguyÔn Hång B¶o Thi . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2008 . - 136 tr.

Ký hiÖu kho : La 352/ VTTKHXH / Mfn: 88584

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; Quan hÖ ®èi ngo¹i; §èi t¸c chiÕn l­îc;

Nga; Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng


Quan hÖ Nga - ASEAN trong nh÷ng thËp niªn ®Çu thÕ kû XXI/ NguyÔn Quang ThuÊn ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 375 tr.

Ký hiÖu kho : VB4450/ VDNA / Mfn: 88797

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Thùc tr¹ng; Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn;

ThÕ kû XXI; ASEAN; Nga
Quan hÖ ViÖt Nam - Th¸i Lan 1976-2000/ Hoµng Kh¾c Nam . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2007 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : VB4425/ VDNA / Mfn: 88775

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Sù kiÖn lÞch sö; Giai ®o¹n lÞch sö;

1976-2000; ViÖt Nam; Th¸i Lan
Qu¶n lý rñi ro ®Ó t¨ng tr­ëng c«ng b»ng: B¸o c¸o xu thÕ ph¸t triÓn kinh tÕ toµn cÇu vµ khu vùc vµ t¸c ®éng tíi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong thËp niªn tíi / Colin Kirkpatrick, Nick J. Freeman, Kim N. B. Ninh . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 99 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10309, Vv 10310/ VTTKHXH / Mfn: 88616

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

T¨ng tr­ëng c«ng b»ng; Qu¶n lÝ rñi ro;

Rñi ro kinh tÕ; T¸c ®éng kinh tÕ; ViÖt Nam
T¸c ®éng cña héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®èi víi ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ViÖt Nam/ NguyÔn Tõ ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : VB4478/ VDNA / Mfn: 88822

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; ChÝnh s¸ch n«ng nghiÖp;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp; ViÖt NamThÓ chÕ tam quyÒn ph©n lËp NhËt B¶n/ Hå ViÖt H¹nh . - H. : KHXH, 2008 . - 296 tr.

Ký hiÖu kho : VB4448/ VDNA / Mfn: 88795

Tõ kho¸ : C¬ cÊu chÝnh trÞ; ThÓ chÕ chÝnh trÞ;

ThÓ chÕ tam quyÒn ph©n lËp; NhËt B¶n


ThÕ giíi khñng ho¶ng vµ biÕn ®éng/ NguyÔn Ngäc Tr­êng . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 487 tr.

Ký hiÖu kho : VB4480/ VDNA / Mfn: 88824

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng kinh tÕ; Khñng ho¶ng chÝnh trÞ;

Sù kiÖn chÝnh trÞ; Sù kiÖn kinh tÕ; 2008; 2009; ThÕ giíi


ThÕ kû 21 - thÕ kû cña Trung Quèc/ Oded Shenkar; TuyÕt Tïng, KiÕn V¨n d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 248 tr.

Ký hiÖu kho : VB4485/ VDNA / Mfn: 88829

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

¶nh h­ëng kinh tÕ toµn cÇu; ThÕ kû XXI; Trung Quèc


T×nh h×nh thÕ giíi vµ chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i ViÖt Nam 2007: C¸c bµi viÕt vµ ph¸t biÓu chän läc cña Tæng BÝ th­, Chñ tÞch n­íc, Thñ t­íng ChÝnh phñ, Chñ tÞch Quèc héi, Phã thñ t­íng, Bé tr­ëng Ngo¹i giao . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10344, Vv 10345/ VTTKHXH / Mfn: 88634

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

Bµi viÕt; Bµi ph¸t biÓu; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Tæ chøc quèc tÕ Ph¸p ng÷ vµ quan hÖ víi ViÖt Nam tõ 1986 ®Õn nay/ Ph¹m Sanh Ch©u, Vò §oµn KÕt, D­¬ng Thanh B×nh... . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : VB4507/ VDNA / Mfn: 88850

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Tæ chøc quèc tÕ Ph¸p ng÷;

Lý thuyÕt quan hÖ quèc tÕ; 1986-2008; ViÖt Nam


Trung Quèc n¨m 2006 - 2007/ §ç TiÔn S©m ch.b. . - H. : KHXH, 2007 . - 354 tr.

Ký hiÖu kho : VB4458/ VDNA / Mfn: 88803

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ chÝnh trÞ; T×nh h×nh v¨n ho¸ x· héi;

Quan hÖ quèc tÕ; An ninh quèc phßng;

Thµnh tùu; §¸nh gi¸; 2006-2007
Trung Quèc n¨m 2007 - 2008/ §ç TiÕn S©m ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : VB4482, VB4416/ VDNA / Mfn: 88826

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ kinh tÕ; T×nh h×nh v¨n ho¸ x· héi;

Quan hÖ quèc tÕ; TriÓn väng; §¸nh gi¸; 2007-2008;

Trung Quèc
Trung Quèc víi viÖc x©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa/ §ç TiÕn S©m ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 351 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900833/ TVKHXHHCM / Mfn: 88876

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; Nhµ n­íc; Nhµ n­íc ph¸p quyÒn;

X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa;

Trung Quèc
T­ duy kinh tÕ ViÖt Nam: ChÆng ®­êng gian nan vµ ngo¹n môc 1975-1989 / §Æng Phong . - H. : Tri thøc, 2008 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900937, LSS0900936/ TVKHXHHCM / Mfn: 88912

Tõ kho¸ : LÞch sö t­ t­ëng kinh tÕ; T­ duy kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; 1975-1989; ViÖt Nam


V¨n kiÖn Héi nghÞ lÇn thø chÝn Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng khãa X/ §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : VB4479, VB4490/ VDNA / Mfn: 88823

Tõ kho¸ : §¶ng Céng S¶n; Héi nghÞ lÇn thø 9;

Khãa X; V¨n kiÖn héi nghÞ; ViÖt Nam


VÊn ®Ò ®iÒu chØnh chøc n¨ng vµ thÓ chÕ cña nhµ n­íc d­íi t¸c ®éng cña toµn cÇu ho¸/ Ph¹m Th¸i ViÖt . - H. : KHXH, 2008 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : VB4477/ VDNA / Mfn: 88821

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; ThÓ chÕ nhµ n­íc; Chøc n¨ng nhµ n­íc;

§iÒu chØnh chøc n¨ng nhµ n­íc; Toµn cÇu ho¸;

§iÒu chØnh thÓ chÕ nhµ n­íc; ThÕ giíi
Vâ Nguyªn Gi¸p - danh t­íng thêi ®¹i Hå ChÝ Minh/ TrÇn Träng Trung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 911 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10337/ VTTKHXH / Mfn: 88630

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ qu©n sù; NghÖ thuËt qu©n sù;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; §¹i t­íng; Vâ Nguyªn Gi¸p; ViÖt Nam


X©y dùng Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa trong giai ®o¹n hiÖn nay: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / §µo TrÝ óc, Ph¹m H÷u NghÞ ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : VB4500/ VDNA / Mfn: 88844

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Nhµ n­íc; Nhµ n­íc ph¸p quyÒn;

Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa; §¶ng Céng s¶n;

Vai trß l·nh ®¹o; D©n chñ; X· héi d©n sù; Lý luËn;

Vai trß Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa; Thùc tiÔn;

C¶i c¸ch t­ ph¸p; Hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt; ViÖt Nam
Chñ nghÜa m¸c lªnin
B­íc chuyÓn t­ t­ëng cña NguyÔn ¸i Quèc tõ chñ nghÜa yªu n­íc ®Õn chñ nghÜa M¸c - Lªnin: LuËn ¸n tiÕn sÜ TriÕt häc / NguyÔn TÊn H­ng . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2008 . - 209 tr.

Ký hiÖu kho : La 322/ VTTKHXH / Mfn: 88554

Tõ kho¸ : LuËn ¸n tiÕn sÜ; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Chñ nghÜa yªu n­íc;

Chñ tÞch n­íc; Hå ChÝ Minh; ViÖt NamCÈm nang t­ t­ëng Hå ChÝ Minh/ NguyÔn Hµ Thanh . - H. : Lao ®éng, 2007 . - 479 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900817/ TVKHXHHCM / Mfn: 88890

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Ph©n tÝch t­ t­ëng;

Bµi viÕt; CÈm nang; ViÖt Nam


Gi¸ trÞ vÒ t­ t­ëng, ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh/ TrÇn Quang NhiÕp . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2008 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900846/ TVKHXHHCM / Mfn: 88870

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §¹o ®øc Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Gãp phÇn t×m hiÓu cuéc ®êi vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh/ §inh Xu©n L©m . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 467 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900826, LSS0900560/ TVKHXHHCM / Mfn: 88873

Tõ kho¸ : TiÓu sö; Sù nghiÖp; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

1890-1969; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh biªn niªn tiÓu sö. T. 4 / §Æng Xu©n Kú ch.b. . - Xb. lÇn 2, cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 562 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900834/ TVKHXHHCM / Mfn: 88867

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc;

Biªn niªn tiÓu sö; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp;

1946-1950; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Nh©n c¸ch Hå ChÝ Minh/ T¹ H÷u Yªn . - H. : Thanh niªn, 2008 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900837/ TVKHXHHCM / Mfn: 88882

Tõ kho¸ : Nh©n c¸ch Hå ChÝ Minh; §Æc tr­ng nh©n c¸ch;

Gi¸ trÞ nh©n c¸ch; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ ®oµn kÕt d©n téc vµ bµi häc lÞch sö ®èi víi Hµn Quèc: LuËn v¨n th¹c sÜ TriÕt häc / Kim Suk Soon . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2008 . - 108 tr.

Ký hiÖu kho : La 331/ VTTKHXH / Mfn: 88563

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §oµn kÕt d©n téc;

ChÝnh s¸ch d©n téc; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam; Hµn Quèc


T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi: LuËn v¨n th¹c sÜ TriÕt häc / NguyÔn Th¹c Dòng . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2008 . - 103 tr.

Ký hiÖu kho : La 337/ VTTKHXH / Mfn: 88569

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §éc lËp d©n téc;

Chñ nghÜa x· héi; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ ph¸t huy vai trß cña quÇn chóng nh©n d©n trong sù nghiÖp b¶o vÖ an ninh x· héi ë ViÖt Nam: LuËn v¨n th¹c sÜ TriÕt häc / Hµ Träng Thµ . TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2008 . - 141 tr.

Ký hiÖu kho : La 326/ VTTKHXH / Mfn: 88558

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

QuÇn chóng nh©n d©n; B¶o vÖ an ninh x· héi;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


VËn dông s¸ng t¹o t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vµo c«ng t¸c båi d­ìng, gi¸o dôc vµ tæ chøc thanh niªn trong thêi kú míi/ NguyÔn Th¸i Anh ch.b.; NguyÔn Thanh H¶i, NguyÔn §øc, Ph¹m V¨n b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 559 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10290, Vv 10291/ VTTKHXH / Mfn: 88606

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Thanh niªn; Båi d­ìng thanh niªn;

Gi¸o dôc thanh niªn; Hå ChÝ Minh; ViÖt NamD©n téc häc

B¸ch khoa th­ Hµ Néi: KØ niÖm 1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi 1010-2010. T. 17 : Phong tôc lÔ héi / Uû ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010 . - 226 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10282, Vv 10283/ VTTKHXH / Mfn: 88601

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; Phong tôc tËp qu¸n; Phong tôc lÔ héi;

Phong tôc thê cóng; Phong tôc ¨n uèng; Phong tôc øng xö;

LÔ héi cæ truyÒn; Hµ Néi; ViÖt Nam
B¶n s¾c d©n téc vµ hiÖn ®¹i ho¸ ViÖt Nam: MÊy vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / Thµnh Duy . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900934/ TVKHXHHCM / Mfn: 88926

Tõ kho¸ : B¶n s¾c v¨n ho¸; B¶n s¾c d©n téc;

HiÖn ®¹i ho¸ v¨n ho¸; Lý luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


Bøc tranh ng«n ng÷ - v¨n ho¸ téc ng­êi ë ViÖt Nam vµ §«ng Nam ¸/ Ph¹m §øc D­¬ng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2007 . - 381 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1127, VL 1128/ VNCVANHOA / Mfn: 88743

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Ng«n ng÷; V¨n ho¸ ng«n ng÷;

V¨n ho¸ téc ng­êi; ViÖt Nam; §«ng Nam ¸


"Chóng t«i ¨n rõng..." Georges Condominas ë ViÖt Nam/ Georges Condominas; TrÞnh Thu Hång, Hoµng Th¹ch d. . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 149 tr.

Ký hiÖu kho : VL1145/ VNCVANHOA / Mfn: 88756

Tõ kho¸ : TruyÒn thèng v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n;

Nghi lÔ truyÒn thèng; Tôc ®©m tr©u;

D©n téc Mn«ng Gar; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam
Céng ®ång ng­êi ViÖt ë Lµo trong mèi quan hÖ ViÖt Nam - Lµo/ Ph¹m §øc Thµnh ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : VB4455, VB4456/ VDNA / Mfn: 88801

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Céng ®ång ng­êi ViÖt; Vai trß ng­êi ViÖt;

Thùc tr¹ng; ViÖt Nam; Lµo

D©n téc L« L« ë ViÖt Nam/ Khæng DiÔn, TrÇn B×nh ch.b. . - H. : Th«ng tÊn, 2007 . – 290 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1106, VL 1107/ VNCVANHOA / Mfn: 88727

Tõ kho¸ : §êi sèng vËt chÊt; §êi sèng tinh thÇn;

Nguån gèc d©n téc; Tæ chøc x· héi;

D©n téc thiÓu sè; D©n téc L« L«; ViÖt Nam
Dùng vî g¶ chång theo phong tôc d©n gian/ Qu¶ng TuÖ . - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2007 . - 154 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1409/ VNCVANHOA / Mfn: 88710

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; H«n nh©n; ViÖt Namtải về 0.6 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương