S¸ch míi sè 02/2010tải về 0.93 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích0.93 Mb.
#27497
  1   2   3   4   5   6   7   8

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 02/2010


S¸ch míi sè 02/2010


ChÝnh trÞ
A History of Israel from the Rise of zionism to out time/ Howard M. Sachar . - N.Y. : [s.n.], 2003 . - 1153 p.

Ký hiÖu kho : Lv 0093/ VCPHITDONG / Mfn: 83672

Tõ kho¸ : Ng­êi Do Th¸i; Chñ nghÜa d©n téc;

Chñ nghÜa phôc quèc; Israel; Palextin


A View from the eye of the Storm: Terror and Reason in the Middle East / Haim Harari . - [s.l.]: ReganBooks, 2005 . - 222 p.

Ký hiÖu kho : Lv 0094/ VCPHITDONG / Mfn: 83673

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; Khñng ho¶ng chÝnh trÞ; Trung §«ng
Africa Define yourself/ Thabo Mbeki . - Mabufe : [s.n.], 2002 . - 328 p.

Ký hiÖu kho : Lv 0095/ VCPHITDONG / Mfn: 83674

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; ChÕ ®é x· héi;

NghÌo ®ãi; Tù do; Ch©u Phi; Nam Phi


Analyzing the Distributional Impact of Reforms: A Practitioner's guide trade, monetary and exchange rate policy, utility provision, agricultural markets, land policy and education. Vol. 1 / Aline Coudouel, Stefano Paternostro . - [s.l.]: [s.n.], 2005 . - 294 p.

Ký hiÖu kho : Lv 0117/ VCPHITDONG / Mfn: 83695

Tõ kho¸ : C¶i c¸ch x· héi; Th­¬ng m¹i; TiÒn tÖ; ThÞ tr­êng tiÒn tÖ;

ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai; ChÝnh s¸ch gi¸o dôc


Analyzing the Distributional Impact of Reforms: A Practitioner's guide to pension, health, labor markets, public sector downsizing, taxation, decentralization and macroeconomic modeling. Vol. 2 / Aline Coudouel, Stefano Paternostro . - [s.l.]: [s.n.], 2006 . - 435 p.

Ký hiÖu kho : Lv 0118/ VCPHITDONG / Mfn: 83696

Tõ kho¸ : C¶i c¸ch x· héi; ChÝnh s¸ch x· héi; Trî cÊp x· héi; Y tÕ
Breaking the Barriers to Higher Economic Growth: Better Governance and Deeper Reforms in the Middle East and North Africa / Mustapha Kamel Nabli . - [s.l.]: [s.n.], 2007 . - 486 p.

Ký hiÖu kho : LL 0087/ VCPHITDONG / Mfn: 83723

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Rµo c¶n kinh tÕ; Trung §«ng; B¾c Phi


Challenging the limits: Indigenous peoples of the Mekong region / Prasit Leepreecha, Don McCaskill, Kwanchenwan Buadaeng ed. . - Chiang Mai : Mekong Press, 2007 . - ix, 379 p.

Ký hiÖu kho : Pv 971/ BTDTHVN / Mfn: 83451

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch nhµ n­íc; ChiÕn l­îc ®Þa ph­¬ng;

C­ d©n b¶n ®Þa; Khu vùc s«ng Mªk«ng; §«ng Nam ¸


Down to Earth: Agriculture and Poverty Reduction in Africa / Luc Christiaensen, Lionel Demery . - [s.l.]: [s.n.], 2007 . - 105 p.

Ký hiÖu kho : Lv 0101/ VCPHITDONG / Mfn: 83679

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo; Ch©u Phi


Economic Development in Saudi Arabia/ Rodney Wilson, Abdullah Al-Salamah . - [s.l.]: Routledge, 2004 . - 193 p.

Ký hiÖu kho : Lv 0085/ VCPHITDONG / Mfn: 83667

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ThÞ tr­êng tµi chÝnh; ¶rËp
Indigenous peoples forum 15 - 18 November 2004 within the Conference impact of globalization on ethnic minorities Chiang Mai. - Chiang Mai : [s.n.], 2005 . - 60 p.

Ký hiÖu kho : Pv 1036/ BTDTHVN / Mfn: 83475

Tõ kho¸ : D©n téc thiÓu sè; LÔ héi; Toµn cÇu hãa;

¶nh h­ëng toµn cÇu hãa; Héi th¶o; Th¸i Lan


Israeli Democracy at the Crossroads/ Raphael Cohen-Almagor . - [s.l.]: Routledge, 2005 . - 288 p.

Ký hiÖu kho : Lv 0020/ VCPHITDONG / Mfn: 83665

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; ChÕ ®é d©n chñ; Israel
Mahube the Dawning of the dawn: Speeches, Lectures, Tributes / Thabo Mbeki . - [s.l.]: Skotaville Media, 2001 . - 204 p.

Ký hiÖu kho : Lv 0096/ VCPHITDONG / Mfn: 83675

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Nam Phi; Ai CËp; Ch©u Phi; EU
Political Encyclopedia of the Middle East. - Oxford : Princeton, 2007 . - 277 p.

Ký hiÖu kho : Lv 0097/ VCPHITDONG / Mfn: 83676

Tõ kho¸ : ChÝnh trÞ; B¸ch khoa toµn th­; Trung §«ng
States and Power in Africa: Comparative Lessons in Authority and Control / Jeffrey Herbst . - Oxford : Princeton, 2000 . - 280 p.

Ký hiÖu kho : Lv 0109/ VCPHITDONG / Mfn: 83687

Tõ kho¸ : ThÓ chÕ chÝnh trÞ; QuyÒn lùc chÝnh trÞ; Nhµ n­íc; Ch©u Phi
The Arab -Israeli Conflict/ T.G. Fraser . - N.Y. : Palgrave, 2004 . - 190 p.

Ký hiÖu kho : Lb 0010/ VCPHITDONG / Mfn: 83661

Tõ kho¸ : Xung ®ét s¾c téc; Ng­êi ArËp; Ng­êi Do th¸i; Palextin; Ixraen
The Challenges of Economic and Institutional Reforms in Africa/ George Saitoti . - [s.l.]: Ashgate Publishing Company, 2002 . - 372 p.

Ký hiÖu kho : Lv 0008/ VCPHITDONG / Mfn: 83664

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Th¸ch thøc kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Ch©u Phi


The Gender and Reproductive health impacts of health sector reform in Asia: Lijiang, Yunnan Province, China March 12 - 17, 2008 / Kunming Medical College, Ford Foundation . - [s.l.]: [s.n.], 2000 . - 67 p.

Ký hiÖu kho : PL 880, PL 881/ BTDTHVN / Mfn: 83493

Tõ kho¸ : Y tÕ; C¶i c¸ch y tÕ; Giíi;

Søc khoÎ sinh s¶n; Héi th¶o; Ch©u ¸


The Israeli Economy 1985-1998: From Government Intervention to Market Economics / Avi Ben-Bassat . - [s.l.]: The MIT Press, 2002 . - 426 p.

Ký hiÖu kho : Lv 0099/ VCPHITDONG / Mfn: 83677

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; T×nh h×nh kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Kinh tÕ thÞ tr­êng; 1985-1998; Israen


The State of the Middle East: An Atlas of conflict and resolution / Dan Smith . - California : University of California press, 2006 . - 144 p.

Ký hiÖu kho : Lv 0092/ VCPHITDONG / Mfn: 83671

Tõ kho¸ : Xung ®ét; Xung ®ét chÝnh trÞ; Gi¶i quyÕt xung ®ét; Trung §«ng
Worldwide workshop on Youth involvement as a strategy for social, economic and democratic development: Held in San JosÐ, Costa Rica, January 4 - 7, 2000 / The Ford Foundation . - Johannesburg : Knoxville Press, 2000 . - 116 p.

Ký hiÖu kho : Pv 1000/ BTDTHVN / Mfn: 83461

Tõ kho¸ : Thanh niªn; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Héi th¶o; Costa Rica


Ai ®· lµm næ tung n­íc Mü/ Leonid Mlechin; Trung HiÕu d. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2008 .- 719 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01160, Vv 01161/ VNCCHAUMY / Mfn: 83577

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; Quan hÖ ®èi ngo¹i;

Khñng bè; Chñ nghÜa khñng bè; ThÕ giíi


Anh c¶ NguyÔn L­¬ng B»ng= The Eldest Brother NguyÔn L­¬ng B»ng / Vò Kh¸nh, Bïi Hoµng Chung, Ngäc Tu©n, Lª Nam b.s.; Ph¹m §×nh An, Marianne Brown d., b.t. . - H. : Th«ng tÊn, 2009 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9507, Vv 9508/ VTTKHXH / Mfn: 83848

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Phã Chñ tÞch n­íc;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; S¸ch ¶nh; NguyÔn L­¬ng B»ng; ViÖt Nam


B¶n lÜnh Putin. - H. : Thanh niªn, 2008 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01137, Vv 01138/ VNCCHAUMY / Mfn: 83560

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Putin; Nga


Bush con t©n tæng thèng Hoa Kú/ Maddick; Phïng ThÞ HuÖ d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2002. - 368 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 00762/ VNCCHAUMY / Mfn: 83544

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Tæng thèng; BÇu cö;

VËn ®éng tranh cö; Tæng thèng; George Bush; Mü


Bush tæng thèng n­íc Mü: S¸ch tham kh¶o / Chu LËp, Long T­êng . - H. : Lao ®éng, 2002 . - 620 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 00726, Vv 00727/ VNCCHAUMY / Mfn: 83536

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ;

Tæng thèng; ChÕ ®é chÝnh trÞ; George Bush; Mü


Bush vµ Phã Tæng thèng quyÒn lùc nhÊt Dick Cheney/ Stephen F. Hayes; B¹ch Ph­¬ng d. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2008 . - 826 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01162, Vv 01163/ VNCCHAUMY / Mfn: 83578

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng;

Phã tæng thèng; George Bush; Dick Cheney; Mü


Can thiÖp nh©n ®¹o trong chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña Mü/ NguyÔn Th¸i Yªn H­¬ng, NguyÔn Quèc Léc ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2005 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2931/ VTONGIAO / Mfn: 83418

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Can thiÖp nh©n ®¹o; Mü
Ch©n dung c¸c tö tï yªu n­íc ViÖt Nam/ Thiªn Vò Vâ Huy Quang s.t. . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 239 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9521, Vv 9522/ VTTKHXH / Mfn: 83857

Tõ kho¸ : ChiÕn sÜ c¸ch m¹ng; Tö tï; ChÕ ®é ngôc tï;

H×nh thøc tra tÊn; S¸ch ¶nh; 1958-1975; ViÖt Nam


ChÕ ®é d©n chñ Nhµ n­íc vµ x· héi/ N.M. Voskresenskaia; Ph¹m Nguyªn T­êng d. . - H. : Tri thøc, 2009 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01169, Vv 01174/ VNCCHAUMY / Mfn: 83582

Tõ kho¸ : D©n chñ; ChÕ ®é d©n chñ; X· héi d©n sù; ChÝnh quyÒn; Nhµ n­íc
ChÝnh trÞ khu vùc §«ng B¾c ¸ tõ sau chiÕn tranh l¹nh/ TrÇn Anh Ph­¬ng ch.b.; Ng« Xu©n B×nh, Vò V¨n Hµ b.s. . - H. : KHXH, 2007 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2954/ VTONGIAO / Mfn: 83404

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; ThÓ chÕ chÝnh trÞ; Quan hÖ chÝnh trÞ;

BiÕn ®æi chÝnh trÞ; §«ng B¾c ¸


Chñ nghÜa t­ b¶n ngµy nay: M©u thuÉn néi t¹i, xu thÕ, triÓn väng/ §ç Léc DiÖp ch.b. . - H. : KHXH, 2003 . - 537 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 00746, / VNCCHAUMY / Mfn: 83541

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa t­ b¶n; M©u thuÉn néi t¹i; Lùc l­îng s¶n xuÊt;

Quan hÖ s¶n xuÊt; Xu h­íng ph¸t triÓn; ThÕ giíi


Chñ nghÜa t­ b¶n ngµy nay: Nh÷ng nÐt míi tõ thùc tiÔn Mü, T©y ¢u, NhËt = Contemporary Capitalism : New Features from US, Western Europe and Japan Realities / §ç Léc DiÖp . - H. : KHXH, 2002 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 00728/ VNCCHAUMY / Mfn: 83537

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa t­ b¶n; Xu h­íng ph¸t triÓn;

ThÕ kû XXI; Mü; T©y ¢u; NhËt B¶n


Chñ tÞch Hå ChÝ Minh víi c«ng t¸c tæ chøc, c¸n bé/ Bïi Kim Hång b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47591, Vb 47592/ VTTKHXH / Mfn: 83758

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Chñ tÞch T«n §øc Th¾ng - Cuéc ®êi vµ sù nghiÖp : 122 n¨m kû niÖm ngµy sinh (20/8/1888 - 20/8/2010). - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9523, Vv 9524/ VTTKHXH / Mfn: 83858

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Chñ tÞch n­íc; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp; S¸ch ¶nh; T«n §øc Th¾ng; ViÖt Nam


Céng ®ång kinh tÕ ASEAN (AEC) néi dung vµ lé tr×nh: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn Hång S¬n ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01172/ VNCCHAUMY / Mfn: 83586

Tõ kho¸ : Hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ; Céng ®ång kinh tÕ ASEAN; AEC;

Qu¸ tr×nh h×nh thµnh; §Æc tr­ng c¬ b¶n; §«ng Nam ¸Cuéc chiÕn bÝ mËt cña Roosevelt: FDR vµ ho¹t ®éng gi¸n ®iÖp trong thÕ chiÕn II / Joseph E. Persico; NguyÔn Kim D©n b.d. . - H. : KHXH, 2009 . - 544 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9432, Vv 9433/ VTTKHXH / Mfn: 83785

Tõ kho¸ : Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng; Ho¹t ®éng gi¸n ®iÖp;

ChiÕn tranh thÕ giíi lÇn II; Roosevelt; Mü


Cuéc chiÕn gi÷a Israel vµ Palestin/ Bernard Wasserstein; KiÕn V¨n, Ph­¬ng Thuý d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 90/ VTONGIAO / Mfn: 83365

Tõ kho¸ : Xung ®ét chÝnh trÞ; Xung ®ét s¾c téc;

ChiÕn tranh; B¹o lo¹n; Israel; Palestine


Di chóc cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh: Mét v¨n kiÖn lÞch sö . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 947 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9426, Vv 9427/ VTTKHXH / Mfn: 83782

Tõ kho¸ : Di chóc; Thùc hiÖn di chóc;

Chñ tÞch n­íc; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


§¹i khñng ho¶ng tµi chÝnh toµn cÇu 2008: D­íi con m¾t cña c¸c nhµ b¸o vµ c¸c chuyªn gia kinh tÕ quèc tÕ / NguyÔn V¨n Nh· b.d. . - H. : Tri thøc, 2009 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9406, Vv 9407/ VTTKHXH / Mfn: 83772

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ; Khñng ho¶ng kinh tÕ;

Khñng ho¶ng tµi chÝnh; Nguyªn nh©n khñng ho¶ng;

DiÔn biÕn khñng ho¶ng; 2008; ThÕ giíi
§Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n trong thêi kú míi/ Lª Quang Phi . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 286 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2093/ VCONNGUOI / Mfn: 83622

Tõ kho¸ : C¶i c¸ch kinh tÕ; C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸;

N«ng nghiÖp; N«ng th«n; §¶ng Céng s¶n; §­êng lèi l·nh ®¹o


§Èy m¹nh hîp t¸c nghiªn cøu vµ ®µo t¹o vÒ khoa häc x· héi gi÷a ViÖt Nam vµ Lµo/ Ph¹m V¨n Vang . - H. : KHXH, 2009 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47609, Vb 47610/ VTTKHXH / Mfn: 83726

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ; Nghiªn cøu khoa häc x· héi;

§µo t¹o khoa häc x· héi; ViÖt Nam; Lµo


§Ó hiÓu thªm vÒ B¸c Hå: S¸ch tham kh¶o . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 241 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47629, Vb 47630/ VTTKHXH / Mfn: 83736

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Sù nghiÖp c¸ch m¹ng;

TÊm g­¬ng ®¹o ®øc; Nh©n c¸ch; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


§æi míi t­ duy vµ c«ng cuéc ®æi míi ë ViÖt Nam/ NguyÔn Duy Quý . - H. : KHXH, 2009 . - 381 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01166/ VNCCHAUMY / Mfn: 83579

Tõ kho¸ : §æi míi t­ duy kinh tÕ; §æi míi t­ duy chÝnh trÞ;

§æi míi t­ duy v¨n ho¸ x· héi; C«ng cuéc ®æi míi; ViÖt Nam


§«ng Nam ¸ - TruyÒn thèng vµ héi nhËp/ Vò D­¬ng Ninh ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 535 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1683/ VCONNGUOI / Mfn: 83640

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Giao l­u v¨n hãa; §Êu tranh giµnh ®éc lËp;

Ph¸t triÓn x· héi; Hîp t¸c quèc tÕ; Héi nhËp khu vùc;

Héi nhËp quèc tÕ; ASEAN; §«ng Nam ¸
Fidel Castro cuéc ®êi t«i: Mét tr¨m giê víi Fidel Castro. Håi ký qua lêi kÓ / Fidel Castro, Ignacio Ramonet; §ç TuÊn Anh, Hoµng M¹nh HiÓn d. . - H. : Th«ng tÊn, 2008 . - 959 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00464/ VNCCHAUMY / Mfn: 83594

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Chñ tÞch n­íc;

Håi ký; Fidel Castro; Cuba


Gia téc tæng thèng Mü Bush/ D­¬ng Minh Hµo, TriÖu Anh Ba, Cï ThÞ Thóy Lan b.s. . - H. : Thanh niªn, 2008 . - 466 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01158, Vv 01159/ VNCCHAUMY / Mfn: 83576

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng; Gia téc;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Geogre Bush; Mü


Gãp phÇn nghiªn cøu LÞch sö §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam/ Tr­¬ng Minh Dôc . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 619 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9503, Vv 9504/ VTTKHXH / Mfn: 83834

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu lÞch sö §¶ng; LÞch sö §¶ng; §¶ng Céng s¶n;

T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; X©y dùng §¶ng; ViÖt Nam


Hßa gi¶i Håi gi¸o, d©n chñ vµ ph­¬ng T©y/ Benazir Bhutto . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 375 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00456/ VNCCHAUMY / Mfn: 83587

Tõ kho¸ : §¹o Håi; D©n chñ; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Ph­¬ng T©y; ThÕ giíi


HuyÒn tho¹i thanh niªn xung phong ViÖt Nam: C«ng tr×nh xuÊt b¶n ®Òn ¬n ®¸p nghÜa trong Ch­¬ng tr×nh truyÒn th«ng vµ xuÊt b¶n mang tªn Uèng n­íc nhí nguån . - H. : Th«ng tÊn x· ViÖt Nam, 2009 . - 423 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9505/ VTTKHXH / Mfn: 83846

Tõ kho¸ : Thanh niªn xung phong; Sù kiÖn lÞch sö; ViÖt Nam
HuyÒn tho¹i Tr­êng S¬n: C«ng tr×nh xuÊt b¶n §Òn ¬n ®¸p nghÜa trong khu«n khæ Dù ¸n xuÊt b¶n Uèng n­íc nhí nguån vµ Ch­¬ng tr×nh Chung tay tÆng s¸ch tíi gia ®×nh liÖt sÜ Tr­êng S¬n.- H. : Th«ng tÊn, 2009 . - 763 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9506/ VTTKHXH / Mfn: 83847

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

§­êng Tr­êng S¬n; Gi¸ trÞ lÞch sö; LiÖt sÜ;

Danh s¸ch liÖt sÜ; ViÖt Nam
Kennedy: Hå s¬ quyÒn lùc / Hugh Brogan; Thu Hµ d. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 364 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01140, Vv 01141/ VNCCHAUMY / Mfn: 83562

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; John Fitzgerald Kennedy; Mü


KÕt qu¶ thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi X cña §¶ng trong nöa ®Çu nhiÖm kú (2006-2008) / Ng« V¨n Dô, NguyÔn V¨n Th¹o ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9489/ VTTKHXH / Mfn: 83818

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; NghÞ quyÕt; §¹i héi X; KÕt qu¶ thùc hiÖn;

Kinh nghiÖm thùc tiÔn; 2006-2008; ViÖt Nam


Kh¸i qu¸t vÒ Hîp chñng quèc Hoa Kú/ TrÇn ThÞ Th¸i Hµ d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia , 2002 . 163 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 00764/ VNCCHAUMY / Mfn: 83545

Tõ kho¸ : HÖ thèng chÝnh trÞ; ThÓ chÕ chÝnh trÞ; HiÕn ph¸p; Mü

Kinh tÕ vµ chÝnh trÞ thÕ giíi n¨m 2007 triÓn väng n¨m 2008/ NguyÔn Xu©n Th¾ng, Chu §øc Dòng, §Æng Xu©n Thanh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01128/ VNCCHAUMY / Mfn: 83548

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Th­¬ng m¹i quèc tÕ; 2007-2008; ThÕ giíi


Kinh tÕ ViÖt Nam ®æi míi vµ ph¸t triÓn/ Vâ §¹i L­îc . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 757 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01155/ VNCCHAUMY / Mfn: 83573

Tõ kho¸ : C«ng cuéc ®æi míi; §æi míi kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch nhµ n­íc; Kinh tÕ ®èi ngo¹i; ViÖt Nam


Lª DuÈn TuyÓn tËp. T. 1 : 1950-1965 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 1083 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9445/ VTTKHXH / Mfn: 83792

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §­êng lèi l·nh ®¹o; ChiÕn l­îc c¸ch m¹ng;

ChiÕn l­îc kinh tÕ; Ph¸t triÓn v¨n ho¸ x· héi;

TuyÓn tËp; 1950-1965; Lª DuÈn; ViÖt Nam
Lª DuÈn TuyÓn tËp. T. 3 : 1975-1986 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 1503 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9446, Vv 9447/ VTTKHXH / Mfn: 83793

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §­êng lèi l·nh ®¹o;

ChiÕn l­îc kinh tÕ; Ph¸t triÓn v¨n ho¸ x· héi;

TuyÓn tËp; 1975-1986; Lª DuÈn; ViÖt Nam
Lª DuÈn vµ c¸ch m¹ng ViÖt Nam/ ViÖn Hå ChÝ Minh vµ c¸c l·nh tô cña §¶ng b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 813 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9444/ VTTKHXH / Mfn: 83791

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Tæng BÝ th­; Nhµ chiÕn l­îc;

Nhµ c¸ch m¹ng; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Lª DuÈn; ViÖt Nam


Lª Quang §¹o tuyÓn tËp/ Lª Quang §¹o . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 849 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9483/ VTTKHXH / Mfn: 83814

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Bµi nãi;

Bµi viÕt; TuyÓn tËp; ViÖt Nam


LÞch sö bÝ mËt ®Õ chÕ Hoa Kú: Nh÷ng s¸t thñ kinh tÕ, nh÷ng kÎ ®¸nh thuª vµ sù thËt vÒ n¹n tham nhòng toµn cÇu / John Perkins; Nhãm Golden Pages d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 515 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01164, Vv 01165/ VNCCHAUMY / Mfn: 83566

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; C¹nh tranh kinh tÕ;

Tham nhòng; Quan hÖ quèc tÕ;

Khñng ho¶ng ®Þa chÝnh trÞ; Mü; ThÕ giíi
LÞch sö biªn niªn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. T. 2 : §¶ng l·nh ®¹o sù nghiÖp ®Êu tranh giµnh chÝnh quyÒn vµ thµnh lËp Nhµ n­íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hßa (1930-1945)/ TrÞnh Nhu ch.b..- H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 1115 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47639/ VTTKHXH / Mfn: 83741

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Biªn niªn sö;

L·nh ®¹o c¸ch m¹ng; 1930-1945; ViÖt Nam


LÞch sö biªn niªn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. T. 3 : §¶ng l·nh ®¹o kh¸ng chiÕn vµ kiÕn quèc (1945-1954)/ NguyÔn Quý ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 1042 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47642/ VTTKHXH / Mfn: 83827

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; L·nh ®¹o c¸ch m¹ng; Biªn niªn sö;

HiÖn ®¹i; 1945-1954; ViÖt Nam


LÞch sö biªn niªn Xø ñy Nam bé vµ Trung ­¬ng Côc miÒn Nam (1954-1975) / TrÞnh Nhu ch.b. . - In lÇn 2 cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 1454 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9397/ VTTKHXH / Mfn: 83767

Tõ kho¸ : Kh¸ng chiÕn chèng Mü; §¶ng Céng s¶n;

Xø uû Nam Bé; Trung ­¬ng Côc; 1954-1975;

MiÒn Nam; ViÖt Nam
LÞch sö Hoa Kú: Nh÷ng vÊn ®Ò qu¸ khø / Irwin Unger; NguyÔn Kim D©n b.d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch Khoa, 2009 . - 1168 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9484/ VTTKHXH / Mfn: 83815

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; T­ liÖu lÞch sö; C¸ch m¹ng; ChiÕn tranh;

C«ng cuéc t¸i thiÕt; ChÕ ®é chÝnh trÞ; §¶ng chÝnh trÞ;

T×nh h×nh kinh tÕ x· héi; Mü
LÞch sö sèng ®éng cña §Ö nhÞ ThÕ chiÕn/ Abraham Rothberg, Pierce G. Fredericks, Michael O'Keefe; NguyÔn Quèc Dòng d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch Khoa, 2009 . - 487 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9487/ VTTKHXH / Mfn: 83817

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; ChiÕn tranh thÕ giíi lÇn II;

1939-1945; ThÕ giíi


Mét Album b»ng lêi sù kiÖn 11-9/ Thomas L. Friedman . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 444 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01144/ VNCCHAUMY / Mfn: 83567

Tõ kho¸ : Sù kiÖn 11-9; Sù kiÖn lÞch sö;

Khñng bè chÝnh trÞ; HËu qu¶; Tæn thÊt; Mü


Mét sè ®iÒu chØnh chiÕn l­îc hîp t¸c khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng trong bèi c¶nh quèc tÕ míi/ NguyÔn Xu©n Th¾ng . - H. : KHXH, 2004 . - 344 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 00949/ VNCCHAUMY / Mfn: 83556

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Hîp t¸c kinh tÕ; ViÖt Nam; Nga


Mét sè quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ViÖt Nam vÒ t«n gi¸o/ NguyÔn §øc L÷, NguyÔn ThÞ Kim Thanh t.ch., b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 350 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47587, Vb 47588/ VTTKHXH / Mfn: 83756

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; ChÝnh s¸ch t«n gi¸o; Quan ®iÓm;

Chñ tr­¬ng; ChÝnh s¸ch qu¶n lÝ; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ hîp t¸c ASEAN+3/ NguyÔn Thu Mü ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01171/ VNCCHAUMY / Mfn: 83585

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c ASEAN+3; LÞch sö hîp t¸c;

Thùc tr¹ng hîp t¸c; TriÓn väng ph¸t triÓn; ASEAN;

Trung Quèc; NhËt B¶n; Hµn Quèc

Mét sè vÊn ®Ò vÒ ®éc lËp d©n téc chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam/ TrÇn H÷u TiÕn . - H. : KHXH, 2008 . - 479 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00470/ VNCCHAUMY / Mfn: 83599

Tõ kho¸ : §éc lËp d©n téc; Chñ nghÜa x· héi;

X©y dùng chñ nghÜa x· héi; ViÖt Nam
Mét sè vÊn ®Ò vÒ xung ®ét s¾c téc vµ t«n gi¸o ë §«ng Nam ¸/ Ph¹m ThÞ Vinh ch.b.; NguyÔn Huy Hång, Lª Thanh H­¬ng, Vò Quang ThiÖn b.s. . - H. : KHXH, 2007 . - 470 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2980/ VTONGIAO / Mfn: 83435

Tõ kho¸ : Xung ®ét s¾c téc; Xung ®ét t«n gi¸o; An ninh khu vùc;

Khñng bè; Chèng khñng bè; §«ng Nam ¸


Mét tr¨m giê víi Fidel: Nh÷ng cuéc trß chuyÖn víi Ignacio Ramonet / Hoµng HiÖp, Bïi Träng Nhù, Lª Xu©n Quúnh,...d.; NguyÔn Duy C­¬ng h.®. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 926 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9398, Vv 9399/ VTTKHXH / Mfn: 83768

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ;

Chñ tÞch n­íc; Fidel Castro; Cubatải về 0.93 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương