S¸ch míi sè 06/2013tải về 0.58 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.58 Mb.
#1386
  1   2   3   4   5   6

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 06/2013


S¸ch míi sè 06/2013


ChÝnh trÞ


ASEAN: Tõ HiÖp héi ®Õn Céng ®ång - nh÷ng vÊn ®Ò næi bËt vµ t¸c ®éng ®Õn ViÖt Nam/ NguyÔn Duy Dòng ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : V 10995/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0904

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Hîp t¸c kinh tÕ;

Céng ®ång kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ASEAN


Brasil ®Çu thÕ kû XXI: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn ThiÕt S¬n ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : V 10988/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0898

Tõ kho¸ : ThÓ chÕ chÝnh trÞ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; C¶i c¸ch kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; ThÕ kØ 21; Brasil


C¸c tæ chøc phi chÝnh phñ quèc tÕ: VÊn ®Ò næi bËt, xu h­íng c¬ b¶n vµ t¸c ®éng chñ yÕu/ §inh Quý §é ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 292 tr.

Ký hiÖu kho : V 10989/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0899

Tõ kho¸ : Tæ chøc quèc tÕ; Tæ chøc phi chÝnh phñ;

Tæ chøc INGO; Xu h­íng ph¸t triÓn; ThÕ giíi


Ch©u Phi: Mét sè vÊn ®Ò kinh tÕ vµ chÝnh trÞ næi bËt tõ sau chiÕn tranh l¹nh vµ triÓn väng/ NguyÔn Thanh HiÒn ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 360 tr.

Ký hiÖu kho : V 10924/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0848

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ; C¶i c¸ch chÝnh trÞ;

Xung ®ét chÝnh trÞ; Xung ®ét s¾c téc; Quan hÖ quèc tÕ;

Ch©u Phi; ThÕ giíi
ChÝnh s¸ch tµi chÝnh ®Êt ®ai vµ quy chÕ tµi chÝnh phôc vô di dêi/ Trung t©m Khai th¸c d÷ liÖu quèc gia vÒ tµi s¶n nhµ n­íc vµ dÞch vô vÒ tµi s¶n . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 304 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2566/ VMOITRUONG / Mfn: 1120

Tõ kho¸ : Tµi chÝnh; ChÝnh s¸ch tµi chÝnh; Qui chÕ tµi chÝnh;

Tµi chÝnh ®Êt ®ai; ChÝnh s¸ch di dêi; ViÖt Nam


D©n téc trong lÞch sö vµ trong thêi ®¹i ngµy nay/ TrÇn H÷u TiÕn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2149/ VCONNGUOI / Mfn: 0949

LSS1200866/ TVKHXHHCM / Mfn: 1011Tõ kho¸ : D©n téc; Nghiªn cøu d©n téc; ChÝnh s¸ch d©n téc;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


§¶ng l·nh ®¹o x©y dùng tuyÕn ®­êng Tr­êng S¬n trong kh¸ng chiÕn chèng Mü, cøu n­íc: 1959 - 1975 / NguyÔn Huy §éng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 222 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50606/ VTTKHXH / Mfn: 1155

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o; §­êng Tr­êng S¬n;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; 1959-1975; ViÖt Nam


§æi míi m« h×nh t¨ng tr­ëng c¬ cÊu l¹i nÒn kinh tÕ/ Vò V¨n Phóc ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 356 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200912, LSS1200913/ TVKHXHHCM / Mfn: 1073

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

M« h×nh kinh tÕ; M« h×nh t¨ng tr­ëng;

ViÖt Nam
§æi míi ph­¬ng thøc kiÓm tra, gi¸m s¸t cña §¶ng giai ®o¹n hiÖn nay/ Cao V¨n Thèng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 579 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50609/ VTTKHXH / Mfn: 1158

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c kiÓm tra;

C«ng t¸c gi¸m s¸t; ViÖt Nam


§ång chÝ Vâ ChÝ C«ng ng­êi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng kiªn c­êng, nhµ l·nh ®¹o xuÊt s¾c. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 735 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2150/ VCONNGUOI / Mfn: 0950

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ c¸ch m¹ng; Nhµ chÝnh trÞ;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; HiÖn ®¹i;

Vâ ChÝ C«ng; ViÖt Nam
§éng lùc ph¸t triÓn bÒn v÷ng sù nghiÖp ®æi míi, x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn B¸ D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 445 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2654, Vv 2663/ VCONNGUOI / Mfn: 0978

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

X©y dùng Tæ quèc; B¶o vÖ Tæ quèc;

Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam

Giao thoa v¨n hãa vµ chÝnh s¸ch ngo¹i giao v¨n ho¸ ViÖt Nam/ Lª Thanh B×nh ch.b.; §oµn V¨n Dòng, NguyÔn TuÊn HiÖp, NguyÔn Anh Th­ b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 204 tr.

Ký hiÖu kho : V 10981/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0893

LSS1200889/ TVKHXHHCM / Mfn: 1062Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Giao thoa v¨n ho¸; Giao l­u v¨n ho¸;

ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; ChÝnh s¸ch ngo¹i giao; ViÖt Nam


Gi¶i phãng, ®æi míi ph¸t triÓn v× chñ nghÜa x· héi/ NguyÔn V¨n Huyªn ch.b. . H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 440 tr.

Ký hiÖu kho : V 10957/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0873

Vv 2652/ VCONNGUOI / Mfn: 0964Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Chñ nghÜa x· héi;

X©y dùng chñ nghÜa x· héi; LÝ luËn;

Thùc tiÔn; ViÖt Nam
Gãp phÇn nghiªn cøu mét sè vÊn ®Ò ph¸t triÓn cña ViÖt Nam/ T¹ Ngäc TÊn .- H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 467 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50607/ VTTKHXH / Mfn: 1156

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Ph¸t triÓn x· héi; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn;

Thêi k× ®æi míi; ViÖi Nam


Hoµn thiÖn c¬ chÕ ph¸p lý gi¸m s¸t x· héi ®èi víi viÖc thùc thi quyÒn lùc nhµ n­íc ë ViÖt Nam hiÖn nay: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn M¹nh B×nh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 274 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50610/ VTTKHXH / Mfn: 1159

Tõ kho¸ : QuyÒn lùc nhµ n­íc; Nhµ n­íc; Gi¸m s¸t x· héi;

C¬ chÕ ph¸p lÝ; C¬ chÕ gi¸m s¸t; ViÖt Nam


Kinh tÕ - X· héi - M«i tr­êng ViÖt Nam: 2011 - 2015 / NguyÔn TiÕn Dþ ch.b. . H. : Thèng kª, 2011 . - 1589 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2573/ VMOITRUONG / Mfn: 1127

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; B¸o c¸o chÝnh trÞ; NghÞ quyÕt;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; M«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; 2011-2015; ViÖt Nam
Kinh tÕ t­ nh©n vµ vai trß ®éng lùc t¨ng tr­ëng: S¸ch chuyªn kh¶o / Vò Hïng C­êng ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : V 10945/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0864

Vv 2620/ VMOITRUONG / Mfn: 1097Tõ kho¸ : Kinh tÕ t­ nh©n; Vai trß kinh tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ViÖt NamKinh tÕ vµ chÝnh trÞ thÕ giíi ®Õn n¨m 2020: S¸ch chuyªn kh¶o / L­u Ngäc TrÞnh ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 296 tr.

Ký hiÖu kho : V 10925/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0853

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ; Sù kiÖn kinh tÕ;

Sù kiÖn chÝnh trÞ; Xu h­íng ph¸t triÓn; 2020; ViÖt Nam;

ThÕ giíi
Kinh tÕ, chÝnh trÞ thÕ giíi n¨m 2010 vµ triÓn väng n¨m 2011/ NguyÔn M¹nh Hïng ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2621/ VMOITRUONG / Mfn: 1099

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Xu h­íng ph¸t triÓn; 2010; 2011; ThÕ giíi


KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 5 n¨m (2011 - 2015) vµ kÕ ho¹ch hµnh ®éng thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 2011 - 2020 cña c¶ n­íc/ Uû ban Nh©n d©n thµnh phè H¶i Phßng . - H. : Thèng kª, 2011 . - 163 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2579/ VMOITRUONG / Mfn: 1133

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; KÕ ho¹ch ph¸t triÓn;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; 2011-2015; 2011-2020;

Thµnh phè H¶i Phßng; ViÖt Nam
Lµm tèt c«ng t¸c quÇn chóng trong t×nh h×nh míi - kinh nghiÖm Trung Quèc, kinh nghiÖm ViÖt Nam/ Héi ®ång Lý luËn Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 407 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2658/ VCONNGUOI / Mfn: 0980

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c quÇn chóng;

C«ng t¸c d©n vËn; ViÖt Nam; Trung Quèc


Liªn bang Nga hai thËp niªn ®Çu thÕ kû 21: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn An Hµ ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 275 tr.

Ký hiÖu kho : V 10944/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0863

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; T×nh h×nh kinh tÕ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; Dù b¸o kinh tÕ;

Xu h­íng ph¸t triÓn; ThÕ kØ 21; Nga


Liªn minh ch©u ¢u hai thËp niªn ®Çu thÕ kû XXI: S¸ch chuyªn kh¶o / §inh C«ng TuÊn ch.b., Vò Thu Hµ, TrÇn ThÞ Thu HuyÒn, §inh C«ng Hoµng,... b.s. . - H. : KHXH, 2011 . - 292 tr.

Ký hiÖu kho : V 10939/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0858

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; EU; Liªn minh ch©u ¢uLÞch sö qu¸ tr×nh ph¸t triÓn Héi Liªn hiÖp phô n÷ ViÖt Nam qua c¸c kú ®¹i héi/ Ph¹m Hïng ch.b. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 506 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2559/ VMOITRUONG / Mfn: 1115

Tõ kho¸ : Phô n÷; Tæ chøc phô n÷; Héi Liªn hiÖp phô n÷;

Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; ViÖt Nam


LÞch sö §¶ng bé tØnh Hµ TÜnh. T. 3 : 1975-2010 / §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam Ban ChÊp hµnh §¶ng bé tØnh Hµ TÜnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 57 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2133/ VCONNGUOI / Mfn: 0927

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng bé; LÞch sö §¶ng bé;

1975-2010; TØnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam


Mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt cña thÕ giíi vµ khu vùc nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû 21/ NguyÔn Xu©n Th¾ng, NguyÔn M¹nh Hïng ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : V 10935/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0855

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ; Quan hÖ quèc tÕ;

Xu thÕ ph¸t triÓn; ThÕ kØ 21; ThÕ giíi


Mét sè luËn ®iÓm quan träng vÒ x©y dùng nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam trong bèi c¶nh héi nhËp: Theo tinh thÇn NghÞ quyÕt Héi nghÞ Trung ­¬ng 5 khãa VIII / §ç ThÞ Minh Thóy ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 314 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2664/ VCONNGUOI / Mfn: 0995

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸;

ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò vµ xu h­íng chÝnh trÞ - kinh tÕ ë Céng hßa D©n chñ Nh©n d©n Lµo trong hai thËp niªn ®Çu thÕ kû XXI/ Tr­¬ng Duy Hßa ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : V 10990/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0900

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

ChÝnh s¸ch ®èi néi; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Dù b¸o ph¸t triÓn; ThÕ kØ 21; Lµo
Môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi tØnh Cao B»ng giai ®o¹n 2011 - 2015 tÇm nh×n 2020 / Mai Ngäc C­êng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 274 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2637/ VMOITRUONG / Mfn: 1146

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Môc tiªu ph¸t triÓn;

2011-2012; 2020; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
Ngo¹i giao Céng hßa nh©n d©n Trung Hoa hai m­¬i n¨m ®Çu thÕ kû XXI/ Lª V¨n Mü ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 316 tr.

Ký hiÖu kho : V 10948/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0867

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Ngo¹i giao;

C«ng t¸c ngo¹i giao; ThÕ kØ 21; Trung Quèc; ThÕ giíi


Nguån lùc trÝ tuÖ ViÖt Nam: LÞch sö, hiÖn tr¹ng vµ triÓn väng / NguyÔn V¨n Kh¸nh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 474 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2141/ VCONNGUOI / Mfn: 0970

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tri thøc; Nguån lùc trÝ tuÖ; TrÝ tuÖ;

TrÝ thøc; TÇng líp trÝ thøc; ViÖt Nam


Ng­êi ViÖt víi biÓn/ NguyÔn V¨n Kim ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 606 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2581/ VMOITRUONG / Mfn: 1135

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Quan hÖ th­¬ng m¹i quèc tÕ;

Kinh tÕ biÓn; Chñ quyÒn biÓn; An ninh biÓn;

ChiÕn l­îc biÓn; ViÖt Nam
NhËn diÖn quyÒn lùc: Mét Chomsky kh«ng thÓ nµo thiÕu / Peter R. Mitchell, John Schoeffel; Hoµng V¨n V©n d.; §inh Hoµng Th¾ng h.®. . - H. : Tri thøc, 2012. - 576 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2140/ VCONNGUOI / Mfn: 0971

Tõ kho¸ : T­ t­ëng chÝnh trÞ; QuyÒn lùc chÝnh trÞ;

Nhµ chÝnh trÞ; Noam Chomsky; Mü


Nh÷ng ®ét ph¸ c¬ b¶n trong t­ duy ph¸t triÓn cña §¶ng Céng s¶n Trung Quèc/ NguyÔn Kim B¶o ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : V 10932/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0852

Tõ kho¸ : §æi míi t­ duy; §¶ng Céng s¶n;

T­ duy ph¸t triÓn; Trung Quèc


Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ m«i tr­êng vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng vïng Trung Bé giai ®o¹n 2011 - 2020/ NguyÔn Ngäc Kh¸nh ch.b.; NguyÔn Hång Anh b.s. . - H.: Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 443 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2634/ VMOITRUONG / Mfn: 1143

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; 2011-2020;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn kinh tÕ dÞch vô ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn héi nhËp quèc tÕ: S¸ch tham kh¶o / Ph¹m ThÞ Khanh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2643/ VCONNGUOI / Mfn: 0937

Tõ kho¸ : Kinh tÕ dÞch vô; Ph¸t triÓn kinh tÕ dÞch vô;

Héi nhËp quèc tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë vïng d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam: §¸p øng yªu cÇu ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc / NguyÔn §¨ng Thµnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 20112 . - 480 tr.

Ký hiÖu kho : V 10984, V 10985/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0895

Vv 2641/ VCONNGUOI / Mfn: 0935Tõ kho¸ : Nguån nh©n lùc; Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc;

X· héi häc lao ®éng; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


Quan ®iÓm ®­êng lèi cña §¶ng vÒ t«n gi¸o vµ nh÷ng vÊn ®Ò t«n gi¸o ë ViÖt Nam hiÖn nay/ NguyÔn Hång D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50623/ VTTKHXH / Mfn: 1172

Tõ kho¸ : §êi sèng t«n gi¸o; TÝn ng­ìng; §¶ng l·nh ®¹o;

ChÝnh s¸ch t«n gi¸o; ViÖt Nam


Quan hÖ biªn mËu gi÷a T©y B¾c - ViÖt Nam víi V©n Nam - Trung Quèc (2001-2020) / NguyÔn §×nh Liªm ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200865/ TVKHXHHCM / Mfn: 1012

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ; Quan hÖ th­¬ng m¹i;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; 2001-2020; Trung Quèc


Quan hÖ Hoa Kú - ASEAN 2001 - 2020/ NguyÔn ThiÕt S¬n . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 193 tr.

Ký hiÖu kho : V 10994/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0903

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Quan hÖ kinh tÕ;

Quan hÖ chÝnh trÞ; 2001-2020; Mü; ASEAN


Quan hÖ Mü - Trung: hîp t¸c vµ c¹nh tranh, luËn gi¶i d­íi gãc ®é c©n b»ng quyÒn lùc: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn Th¸i Yªn H­¬ng ch.b.; Lª H¶i B×nh, L¹i Th¸i B×nh, NguyÔn Thanh H¶i,... b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 304 tr.

Ký hiÖu kho : V 10936/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0856

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

Quan hÖ chÝnh trÞ; QuyÒn lùc; Mü; Trung Quèc


Quan hÖ Mü - Trung Quèc thËp niªn ®Çu thÕ kû XXI/ Lª Kh­¬ng Thïy ch.b. . H. : KHXH, 2012 . - 256 tr.

Ký hiÖu kho : V 10976, V 10977/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0890

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

ThÕ kØ 21; Mü; Trung Quèc


Quan hÖ ViÖt Nam - Ucraina: LÞch sö, hiÖn t¹i vµ triÓn väng / NguyÔn Quang ThuÊn ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 422 tr.

Ký hiÖu kho : V 10959/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0875

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Hîp t¸c quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch x· héi; ViÖt Nam; Ucraina


Së h÷u t­ nh©n vµ kinh tÕ t­ nh©n ë ViÖt Nam hiÖn nay: Mét sè nhËn thøc vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn. S¸ch tham kh¶o / L­¬ng Minh Cõ, Vò V¨n Th­ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2618/ VMOITRUONG / Mfn: 1096

Tõ kho¸ : Së h÷u t­ nh©n; Kinh tÕ t­ nh©n; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

Ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


T¸i cÊu tróc kinh tÕ theo m« h×nh t¨ng tr­ëng xanh: Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ gîi ý cho ViÖt Nam / §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam . - H. : KHXH, 2012 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2643/ VMOITRUONG / Mfn: 1152

LSS1200869/ TVKHXHHCM / Mfn: 1008Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; T¸i cÊu tróc kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Kinh tÕ xanh;

M« h×nh t¨ng tr­ëng xanh; ViÖt Nam; ThÕ giíi
T¸i c¬ cÊu nÒn n«ng nghiÖp ViÖt Nam theo h­íng gi¸ trÞ gia t¨ng cao/ §Æng Kim S¬n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2667/ VCONNGUOI / Mfn: 0992

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; Kinh tÕ n«ng nghiÖp;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; ViÖt Nam
T¨ng c­êng n¨ng lùc tham gia thÞ tr­êng cña hé n«ng d©n th«ng qua chuçi gi¸ trÞ hµng n«ng s¶n: S¸ch chuyªn kh¶o / L­u §øc Kh¶i . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2010 . - 180 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2611/ VMOITRUONG / Mfn: 1089

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Hµng n«ng s¶n;

N«ng d©n; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


Thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸m s¸t vµ ph¶n biÖn x· héi cña MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam hiÖn nay/ NguyÔn Thä ¸nh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50615/ VTTKHXH / Mfn: 1164

Tõ kho¸ : MÆt trËn Tæ quèc; Chøc n¨ng gi¸m s¸t;

Chøc n¨ng ph¶n biÖn; Ph¶n biÖn x· héi; ViÖt Nam


TrÝ thøc ho¸ c«ng nh©n ViÖt Nam: Trong héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ hiÖn nay / Bïi ThÞ Kim HËu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2646/ VCONNGUOI / Mfn: 0940

Tõ kho¸ : C«ng nh©n; Giai cÊp c«ng nh©n;

TrÝ thøc; Héi nhËp kinh tÕ; ViÖt Nam


T­ duy kinh tÕ ViÖt Nam 1975 - 1989: NhËt ký thêi bao cÊp / §Æng Phong . - Tb. lÇn 2 . - H. : Tri thøc, 2012 . - 474 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2152/ VCONNGUOI / Mfn: 0952

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Khñng ho¶ng kinh tÕ; T­ duy kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; 1975-1989; ViÖt Nam
Vµi nÐt bµn vÒ viÖc thùc thi c«ng b»ng, d©n chñ vµ b×nh ®¼ng nam n÷ ë ViÖt Nam hiÖn nay/ Lª Thi . - H. : KHXH, 2011 . - 248 tr.

Ký hiÖu kho : V 10940/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0859

Tõ kho¸ : X· héi häc giíi; B×nh ®¼ng giíi; C«ng b»ng x· héi;

D©n chñ; Vai trß phô n÷; Tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n;

Tr¸ch nhiÖm nhµ n­íc; ViÖt Nam
V¨n kiÖn §¶ng vÒ chèng Mü, cøu n­íc. T. 2 : 1966 - 1975 / §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 903 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200923/ TVKHXHHCM / Mfn: 1065

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; 1966-1975; ViÖt Nam
VÒ hÖ thèng chÝnh trÞ Xingapo: S¸ch tham kh¶o / Lª V¨n §Ýnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 178 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50613/ VTTKHXH / Mfn: 1162

Tõ kho¸ : HÖ thèng chÝnh trÞ; §¶ng chÝnh trÞ; Bé m¸y nhµ n­íc;

HiÕn ph¸p; Tæ chøc chÝnh trÞ x· héi; TiÕn tr×nh d©n chñ;

Singapore
ViÖt Nam gia nhËp ASEAN tõ n¨m 1995 ®Õn nay: Thµnh tùu, vÊn ®Ò vµ triÓn väng / NguyÔn ThÞ QuÕ, NguyÔn Hoµng Gi¸p ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 306 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2662/ VCONNGUOI / Mfn: 0996

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Héi nhËp quèc tÕ;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; ASEAN; 2020;

ViÖt Nam; §«ng Nam ¸
ViÖt Nam quèc gia m¹nh vÒ biÓn, lµm giµu tõ biÓn/ Ph¹m V¨n Linh, §Æng C«ng Minh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50621/ VTTKHXH / Mfn: 1170

Tõ kho¸ : BiÓn; §¶o; Chñ quyÒn l·nh thæ; Kinh tÕ biÓn;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; ViÖt Nam


ViÖt Nam trong thËp niªn tíi vµ giai ®o¹n xa h¬n: C¸c vÊn ®Ò chiÕn l­îc then chèt / §ç Hoµi Nam ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 91 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2148/ VCONNGUOI / Mfn: 0948

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn;

B¸o c¸o; 2011; 2020; ViÖt Nam


Xu h­íng vËn ®éng cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh ®æi míi: S¸ch tham kh¶o / Ph¹m V¨n Giang . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . 154 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200818, LSS1200819/ TVKHXHHCM / Mfn: 1082

Tõ kho¸ : Giai cÊp c«ng nh©n; Xu h­íng vËn ®éng;

Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam


X©y dùng hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng ®ång bé víi mét sè c«ng tr×nh hiÖn ®¹i phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc giai ®o¹n 2011 - 2020/ NguyÔn B¸ ¢n ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2639/ VMOITRUONG / Mfn: 1148

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; KÕt cÊu h¹ tÇng; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; 2011-2020; ViÖt Nam


Chñ nghÜa m¸c lªnin
Gi¸o tr×nh t­ t­ëng Hå ChÝ Minh/ §Æng Xu©n Hú ch.b.; Vò Khiªu, Song Thµnh b.s. . - Tb. cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2010 . - 490 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200780/ TVKHXHHCM / Mfn: 1025

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa M¸c Lªnin; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

Chñ nghÜa x· héi; D©n téc; ; ViÖt Nam


Giíi thiÖu quyÓn I Bé “T­ b¶n” cña C¸c M¸c/ §.I. R«denbe . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 670 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2668/ VCONNGUOI / Mfn: 0991

V 10972/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0886Tõ kho¸ : T¸c phÈm kinh ®iÓn; Kinh tÕ chÝnh trÞ; T­ b¶n;

Hµng ho¸; TiÒn tÖ; Gi¸ trÞ thÆng d­; TiÒn c«ng;

TÝch lòy t­ b¶n
Giíi thiÖu quyÓn II Bé “T­ b¶n” cña C¸c M¸c/ §.I. R«denbe . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 401 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2669/ VCONNGUOI / Mfn: 0990

V 10973/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0887Tõ kho¸ : T¸c phÈm kinh ®iÓn; Kinh tÕ chÝnh trÞ; T­ b¶n;

H×nh th¸i t­ b¶n; Chu chuyÓn t­ b¶n; T¸i s¶n xuÊt


Giíi thiÖu quyÓn III Bé “T­ b¶n” cña C¸c M¸c/ §.I. R«denbe . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 639 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2670/ VCONNGUOI / Mfn: 0989

V 10974/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0888Tõ kho¸ : T¸c phÈm kinh ®iÓn; Kinh tÕ chÝnh trÞ; T­ b¶n;

Gi¸ trÞ thÆng d­; Lîi nhuËn; T­ b¶n hµng ho¸;

T­ b¶n tiÒn tÖ; Ph©n chia lîi nhuËn


Hå ChÝ Minh vÒ ph¸t hiÖn, båi d­ìng, sö dông nh©n tµi/ Giang ThiÖu Thanh, Hoµng YÕn My ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2135/ VCONNGUOI / Mfn: 0929

Tõ kho¸ : Nh©n tµi; Båi d­ìng nh©n tµi; Sö dông nh©n tµi;

Bµi viÕt; Bµi nãi; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Ph¸t huy c¸c nguån lùc cña d©n lµm lîi cho d©n theo t­ t­ëng Hå ChÝ Minh/ Ph¹m Ngäc Anh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 187 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1336/ VCONNGUOI / Mfn: 0945

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Nguån nh©n lùc;

Ph¸t huy nguån nh©n lùc; Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn nÒn gi¸o dôc ViÖt Nam trong nh÷ng thËp niªn ®Çu thÕ kû XXI theo t­ t­ëng Hå ChÝ Minh/ NguyÔn ThÞ Nga ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50628/ VTTKHXH / Mfn: 1177

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Gi¸o dôc; Ph¸t triÓn gi¸o dôc;

Qu¶n lÝ gi¸o dôc; ThÕ kØ 21; ViÖt Nam


D©n téc häc

¢m nh¹c d©n gian d©n téc £ §ª Kp¨ vµ Jrai/ Lý V©n Linh Niª Kdam, Lª Xu©n Hoan . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 419 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200728/ TVKHXHHCM / Mfn: 1033

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

Nh¹c cô cæ truyÒn; V¨n ho¸ d©n gian;

D©n téc £ §ª; D©n téc Jrai; ViÖt Nam
Cæ Lòy trong luång v¨n ho¸ biÓn ViÖt Nam/ Cao Ch­ s.t., b.s. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50677/ VTTKHXH / Mfn: 1220

Tõ kho¸ : Di tÝch v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng;

NghÒ chµi l­íi; NghÒ bu«n; NghÖ thuËt d©n gian;

Nghi lÔ; Cæ Luü; TØnh Qu¶ng Ng·i; ViÖt Nam
Céng ®ång d©n téc £ §ª ë tØnh §¾k L¾k hiÖn nay/ Hµ §×nh Thµnh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200882, LSS1200883/ TVKHXHHCM / Mfn: 1057

Tõ kho¸ : §êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

D©n téc £§ª; TØnh §¾k L¾k; ViÖt Nam

D©n téc trong lÞch sö vµ trong thêi ®¹i ngµy nay/ TrÇn H÷u TiÕn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2149/ VCONNGUOI / Mfn: 0949

LSS1200866/ TVKHXHHCM / Mfn: 1011Tõ kho¸ : D©n téc; Nghiªn cøu d©n téc; ChÝnh s¸ch d©n téc;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


Di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ cña ng­êi Th¸i ë Mai Ch©u/ NguyÔn H÷u Thøc . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 284 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50685/ VTTKHXH / Mfn: 1228

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Di s¶n v¨n ho¸;

V¨n ho¸ phi vËt thÓ; TÝn ng­ìng; Nghi lÔ; LÔ héi;

V¨n häc d©n gian; TruyÖn kÓ; D©n ca; D©n téc Th¸i;

HuyÖn Mai Ch©u; TØnh Hoµ B×nh; ViÖt Nam


DiÔn tr×nh v¨n ho¸ ®ång b»ng s«ng Cöu Long/ NguyÔn H÷u HiÕu . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 282 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200784/ TVKHXHHCM / Mfn: 1021

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

§êi sèng v¨n ho¸; §ång b»ng s«ng Cöu Long;

MiÒn Trung; ViÖt Namtải về 0.58 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương