S¸ch míi sè 01/2013tải về 0.61 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.61 Mb.
#35
  1   2   3   4   5   6

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 01/2013


S¸ch míi sè 01/2013


ChÝnh trÞ

C«ng t¸c khoa gi¸o cña c¸c cÊp ñy §¶ng trong xãa ®ãi gi¶m nghÌo ë T©y Nguyªn/ Lª ThÞ Phó H­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 154 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001298/ TVKHXHHCM / Mfn: 100608

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c khoa gi¸o; §¶ng ñy;

Xãa ®ãi gi¶m nghÌo; T©y Nguyªn; MiÒn Trung;

ViÖt Nam
Céng ®ång kinh tÕ §«ng ¸ (EAEC) vµ toan tÝnh cña nh÷ng n­íc lín: S¸ch chuyªn kh¶o / L­u Ngäc TrÞnh ch.b. . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : VB4652/ VDNA / Mfn: 100651

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ;

Céng ®ång kinh tÕ; M« h×nh céng ®ång kinh tÕ;

EAEC; ViÖt Nam; §«ng ¸; ThÕ giíi
Danh tËp c¸c tæ chøc Héi, Liªn hiÖp héi vµ Phi chÝnh phñ thuéc Liªn hiÖp c¸c Héi khoa häc vµ kü thuËt ViÖt Nam/ Liªn hiÖp c¸c Héi khoa häc vµ kü thuËt ViÖt Nam . - H. : Nxb. Hång §øc, 2008 . - 371 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1441, VL 1442/ BTDTHVN / Mfn: 100470

Tõ kho¸ : Tæ chøc héi; Tæ chøc liªn hiÖp héi;

Tæ chøc phi chÝnh phñ; Danh môc; ViÖt Nam


§Êt ®ai trong thêi kú chuyÓn ®æi: C¶i c¸ch vµ NghÌo ®ãi ë n«ng th«n ViÖt Nam. S¸ch tham kh¶o / Martin Ravallion, Dominique van de Walle . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 222 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1489, VL 1490/ BTDTHVN / Mfn: 100494

Tõ kho¸ : §Êt ®ai; ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai; Ph©n bæ ®Êt ®ai;

§Êt n«ng nghiÖp; N«ng th«n; NghÌo ®ãi;

Thêi k× chuyÓn ®æi; ViÖt Nam
§Þa chÝnh trÞ trong chiÕn l­îc vµ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn quèc gia/ NguyÔn V¨n D©n . - H. : KHXH, 2011 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : VB4660/ VDNA / Mfn: 100659

Tõ kho¸ : §Þa chÝnh trÞ; Quan ®iÓm chÝnh trÞ;

Xu h­íng ®Þa chÝnh trÞ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ThÕ giíi


§«ng Nam ¸ trong thÕ giíi Ph­¬ng §«ng. - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : VV1913/ VDNA / Mfn: 100700

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; §«ng Nam ¸
Gi¸o tr×nh kinh tÕ Ên §é/ §ç §øc §Þnh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010- 291 tr.

Ký hiÖu kho : VV1914/ VDNA / Mfn: 100701

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ;

Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

TriÓn väng kinh tÕ; Gi¸o tr×nh; Ên §é
Hong Kong m­êi n¨m trë vÒ Trung Quèc: Thùc tr¹ng vµ triÓn väng / Phïng ThÞ HuÖ ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : VB4672/ VDNA / Mfn: 100671

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ; Quan hÖ quèc tÕ;

1997-2007; Hång K«ng; Trung Quèc


H­íng tíi chiÕn l­îc FTA cña ViÖt Nam: C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn §«ng ¸ / Bïi Tr­êng Giang . - H. : KHXH, 2010 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001286,LSS1001287/TVKHXHHCM/Mfn: 100615

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Hîp t¸c kinh tÕ;

HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i tù do; FTA; ViÖt Nam; §«ng ¸


Khñng ho¶ng tµi chÝnh toµn cÇu, t¸c ®éng vµ ®èi s¸ch cña ViÖt Nam: Kû yÕu Héi th¶o quèc tÕ / Tr­êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n, Khoa Quèc tÕ häc . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : VB4678/ VDNA / Mfn: 100677

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; Khñng ho¶ng kinh tÕ;

Khñng ho¶ng tµi chÝnh; ChiÕn l­îc kinh tÕ; ViÖt Nam


LÞch sö quan hÖ quèc tÕ: Tõ ®Çu thêi cËn ®¹i ®Õn kÕt thóc thÕ chiÕn thø 2 / Vò D­¬ng Ninh ch.b. . - H. : §¹i häc S­ ph¹m, 2010 . - 192 tr.

Ký hiÖu kho : VV1918/ VDNA / Mfn: 100705

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; LÞch sö ngo¹i giao;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; ChiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø 2;

ThÕ giíi
Nghiªn cøu lÞch sö chÝnh trÞ vµ liªn hÖ kinh tÕ x· héi/ NguyÔn V¨n Hoµn . - §µ N½ng : [k.nxb.], 2010 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : VB4638/ VDNA / Mfn: 100638

Tõ kho¸ : LÞch sö chÝnh trÞ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; CËn ®¹i; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Ngän cê vÎ vang: Kû niÖm 50 n¨m thµnh lËp MÆt trËn D©n téc gi¶i phãng miÒn Nam ViÖt Nam 20/12/1960 - 20/12/2010 / §inh Phong, TrÇn Thanh Ph­¬ng s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 444 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001243/ TVKHXHHCM / Mfn: 100568

Tõ kho¸ : MÆt trËn D©n téc gi¶i phãng miÒn Nam;

LÞch sö chiÕn tranh; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

MiÒn Nam; ViÖt Nam
NhËt hoµng Hirohito vµ c«ng cuéc kiÕn thiÕt n­íc NhËt hiÖn ®¹i/ Herbert P. Bix; NguyÔn Hång T©m, TrÞnh Minh Hïng, NguyÔn ChÝ TuyÕn d. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 706 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001232,LSS1001125/TVKHXHHCM/Mfn: 100564

VV1906/ VDNA / Mfn: 100696Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; NhËt hoµng; T×nh h×nh néi bé;

ChÝnh s¸ch ®èi néi; HiÖn ®¹i; Hirohito; NhËt B¶n


Ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng nÒn kinh tÕ ViÖt Nam: Thêi kú 2011-2020 / Bïi TÊt Th¾ng . - H. : KHXH, 2010 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : VB4639/ VDNA / Mfn: 100639

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

2011-2020; ViÖt Nam
Quèc phßng - an ninh trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam/ NguyÔn VÜnh Th¾ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : VB4641/ VDNA / Mfn: 100641

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Quèc phßng; An ninh;

ChÝnh s¸ch quèc phßng an ninh;

Thêi k× qu¸ ®é; ViÖt Nam
Tam gi¸c ph¸t triÓn ViÖt Nam - Lµo - Campuchia: Tõ lý thuyÕt ®Õn thùc tiÔn. S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn Duy Dòng ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 338 tr.

Ký hiÖu kho : VB4650, VB4651/ VDNA / Mfn: 100650

Tõ kho¸ : Hîp t¸c quèc tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; ViÖt Nam; Lµo; Campuchia


ThÕ giíi n¨m 2009: Tµi liÖu nghiªn cøu vµ tham kh¶o / Tæng côc V . - H. : Bé C«ng an, 2009 . - 200 tr.

Ký hiÖu kho : VV1916/ VDNA / Mfn: 100703

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; An ninh; Vò khÝ h¹t nh©n;

Chñ nghÜa khñng bè; Xung ®ét s¾c téc;

Khñng ho¶ng tµi chÝnh; 2009; ThÕ giíi
Vai trß cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng trong hîp t¸c tiÓu vïng s«ng Mª C«ng më réng/ NguyÔn ThÞ Hång Nhung . - H. : KHXH, 2011 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : VB4669/ VDNA / Mfn: 100668

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Cam kÕt quèc gia;

ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng; Hîp t¸c quèc tÕ;

Vïng Mª K«ng; ViÖt Nam
Vai trß cña ViÖt Nam trong khu vùc ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng: Kû yÕu héi th¶o quèc tÕ / Tr­êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n, Khoa Quèc tÕ häc . H. : ThÕ giíi, 2011 . - 353 tr.

Ký hiÖu kho : VB4677/ VDNA / Mfn: 100676

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Hîp t¸c khu vùc; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ;

ViÖt Nam; Ch©u ¸
V¨n ho¸ ViÖt Nam trªn con ®­êng ®æi míi - Nh÷ng thêi c¬ vµ th¸ch thøc/ TrÇn V¨n BÝnh . - H. : KHXH, 2010 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : VV1912, VV1935/ VDNA / Mfn: 100699

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸;

§æi míi v¨n ho¸; ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; Thêi c¬;

Th¸ch thøc; ViÖt Nam
V¨n kiÖn §¹i héi X cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn = Tenth Vietnam Communist Party Congress documents: Theoretical and practical issues / Ph¹m V¨n §øc, §Æng H÷u Toµn ch.b. . - H. : KHXH, 2008- 527 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1448, VL 1457/ BTDTHVN / Mfn: 100474

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn;

§¹i héi 10; ViÖt Nam


X©y dùng nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn ë Trung Quèc/ §ç TiÕn S©m ch.b.; NguyÔn Thu Ph­¬ng, Chö BÝch Thu, Ph¹m Hång YÕn b.s. . - H. : KHXH, 2010 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5757, Vv 5758/ BTDTHVN / Mfn: 100512

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸; Qu¶n lý v¨n ho¸;

ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; Trung Quèc


X©y dùng vµ ph¸t triÓn ®êi sèng v¨n ho¸ cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / NguyÔn V¨n NhËt ch.b. . - H. : KHXH, 2010- 343 tr.

Ký hiÖu kho : VB4661/ VDNA / Mfn: 100660

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

§êi sèng v¨n ho¸; Giai cÊp c«ng nh©n; ViÖt Nam


X©y dùng v¨n ho¸, ®¹o ®øc, lèi sèng cña ng­êi ViÖt Nam/ TrÇn V¨n BÝnh . - H. : Q§ND, 2011 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : VB4683/ VDNA / Mfn: 100681

Tõ kho¸ : X©y dùng v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

X©y dùng con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi;

X©y dùng ®¹o ®øc; X©y dùng lèi sèng; ViÖt Nam

Chñ nghÜa M¸c lªnin

Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ngµy nµy n¨m x­a. T. 2 / T¹p chÝ X­a vµ Nay . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 486 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001275/ TVKHXHHCM / Mfn: 100575

Tõ kho¸ : Cuéc ®êi; Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; Bµi nãi;

Bµi viÕt; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ triÕt lý ph¸t triÓn trong t­ t­ëng Hå ChÝ Minh/ Thµnh Duy . - H. : KHXH, 2010 . - 365 tr.

Ký hiÖu kho : VB4649/ VDNA / Mfn: 100649

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; TriÕt lÝ ph¸t triÓn;

Ph¸t triÓn con ng­êi; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; ViÖt Nam


Nghiªn cøu, x¸c minh t­ liÖu vµ ®Þa chØ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· sèng vµ ho¹t ®éng ë n­íc ngoµi tõ n¨m 1911 ®Õn n¨m 1941/ B¶o tµng Hå ChÝ Minh, Së V¨n ho¸, thÓ thao vµ du lÞch thµnh phè Hå ChÝ Minh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 444 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1763/ BTDTHVN / Mfn: 100529

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; T­ liÖu lÞch sö;

1911-1941; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


VÒ vÊn ®Ò nhµ n­íc vµ ph¸p luËt/ Hå ChÝ Minh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010. - 722 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001330/ TVKHXHHCM / Mfn: 100616

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Nhµ n­íc;

Ph¸p luËt; Bµi nãi; Bµi viÕt; ViÖt NamD©n téc häc

¢m nh¹c Ch¨m nh÷ng gi¸ trÞ ®Æc tr­ng/ V¨n Thu BÝch . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50480/ VTTKHXH / Mfn: 100735

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

¢m nh¹c d©n gian; §êi sèng tinh thÇn;

T«n gi¸o tÝn ng­ìng; D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam
¢m nh¹c cång chiªng T©y Nguyªn: ¶nh t­ liÖu l­u tr÷ t¹i Ph¸p = La musique de gongs sur les Hauts Plateaux du Vietnam = Gong Music in the Central Highlands of Vietnam : Photographies des archieves francaise : Photographs from French Archievs . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 77 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11793/ VTTKHXH / Mfn: 100776

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c d©n gian; Cång chiªng; V¨n ho¸ cång chiªng;

S¸ch ¶nh; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Èm thùc Th¨ng Long Hµ Néi/ §ç ThÞ H¶o ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 451 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50482/ VTTKHXH / Mfn: 100737

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ Èm thùc; Èm thùc;

Mãn ¨n; Mãn uèng; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


C¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu cña B¶o tµng D©n téc häc ViÖt Nam. T. 6 / B¶o tµng D©n téc häc ViÖt Nam . - H. : KHXH, 2008 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1468, VL 1469, VL 1470/BTDTHVN / Mfn: 100484

Tõ kho¸ : B¶o tµng d©n téc häc; C«ng tr×nh nghiªn cøu;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; TÝn ng­ìng; D©n téc Ba Na;

D©n téc Kh¬ mó; ViÖt Nam
C¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu cña B¶o tµng D©n téc häc ViÖt Nam. T. 7 / B¶o tµng D©n téc häc ViÖt Nam . - H. : KHXH, 2011 . - 462 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1764, VL 1765, VL 1766/BTDTHVN / Mfn: 100531

Tõ kho¸ : B¶o tµng D©n téc häc; C«ng tr×nh nghiªn cøu
Cµn H¶i linh tõ/ Hå §øc Thä . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5809/ BTDTHVN / Mfn: 100549

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; V¨n ho¸ t©m linh;

LÔ héi; V¨n ho¸ d©n gian; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


C­ d©n FaiFo - Héi An trong lÞch sö/ NguyÔn ChÝ Trung . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001585/ TVKHXHHCM / Mfn: 100629

Tõ kho¸ : LÞch sö h×nh thµnh; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng v¨n ho¸; Héi An; ViÖt Nam


Di c­ vµ chuyÓn ®æi lèi sèng: Tr­êng hîp céng ®ång ng­êi ViÖt ë Lµo / NguyÔn Duy ThiÖu ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 459 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1464, VL 1465, VL 1466/BTDTHVN / Mfn: 100482

Tõ kho¸ : Di c­; Nguyªn nh©n di c­; §êi sèng x· héi;

B¶n s¾c v¨n ho¸; ChuyÓn ®æi lèi sèng;

Céng ®ång ng­êi ViÖt; ViÖt Nam; Lµo

Di s¶n v¨n ho¸ nghÖ thuËt d©n gian Héi An/ TrÇn V¨n An . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5812/ BTDTHVN / Mfn: 100552

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; V¨n häc d©n gian;

NghÖ thuËt d©n gian; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


§¸m c­íi ng­êi Gi¸y/ SÇn Ch¸ng . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 577 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5750/ BTDTHVN / Mfn: 100466

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; H«n nh©n; Gia ®×nh; H«n lÔ;

¢m nh¹c d©n gian; Bµi h¸t ®¸m c­íi; D©n téc Gi¸y;

ViÖt Nam
§Æc s¶n vµ Èm thùc Hµ T©y - Qu¶ng B×nh - Héi An/ §Æng V¨n Tu, Yªn Giang, NguyÔn V¨n T¨ng, TrÇn V¨n An s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . 567 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50470/ VTTKHXH / Mfn: 100725

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Èm thùc d©n gian;

Mãn ¨n; Hµ Néi; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


§Þa chÝ lµng Thæ Ngäa/ §ç Duy V¨n . - H. : KHXH, 2010 . - 417 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001547/ TVKHXHHCM / Mfn: 100619

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; LÞch sö ph¸t triÓn; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi;

V¨n ho¸ d©n gian; Lµng Thæ Ngäa;

HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch; Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian lµng Phong LÖ/ Vâ V¨n Hße . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 464 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50495/ VTTKHXH / Mfn: 100750

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; V¨n ho¸; §Þa lÝ tù nhiªn; §êi sèng v¨n ho¸;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; Phong tôc tËp qu¸n; T«n gi¸o;

Lµng Phong LÖ; X· Hßa Ch©u; HuyÖn Hßa Vang;

Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam


§Þa chÝ v¨n ho¸ huyÖn Qu¶ng X­¬ng/ Hoµng TuÊn Phæ ch.b. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 890 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50479/ VTTKHXH / Mfn: 100734

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa lÝ tù nhiªn; §Þa chÝ v¨n ho¸;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n;

HuyÖn Qu¶ng X­¬ng; TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam


§Þa chÝ v¨n ho¸ x· §¹i Th¾ng/ Bïi V¨n Tam, NguyÔn V¨n Nhiªn kh¶o cøu, b.s.. - H. : KHXH, 2011 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5806/ BTDTHVN / Mfn: 100546

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­¬ng; T«n gi¸o;

NghÒ truyÒn thèng; V¨n ho¸ x· héi; X· §¹i Th¾ng;

HuyÖn Vô B¶n; TØnh Nam §Þnh; ViÖt Nam
§Þa chÝ v¨n ho¸ x· VÜnh Hµo/ Bïi V¨n Tam, NguyÔn V¨n Nhiªn kh.c., b.s. . - H. : KHXH, 2011 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5751/ BTDTHVN / Mfn: 100467

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng; T«n gi¸o; Phong tôc tËp qu¸n;

NghÒ truyÒn thèng; X· VÜnh Hµo; HuyÖn Vô B¶n;

TØnh Nam §Þnh; ViÖt Nam
Giíi thiÖu vÒ v¨n ho¸ lµng chµi Cöa V¹n ë di s¶n thiªn nhiªn thÕ giíi VÞnh H¹ Long: Tµi liÖu dµnh cho gi¸o viªn, gi¶ng d¹y ë c¸c líp 4-5 t¹i lµng chµi Cöa V¹n / Ban Qu¶n lý VÞnh H¹ Long, Së Gi¸o dôc - §µo t¹o Qu¶ng Ninh . - Qu¶ng Ninh : [k.nxb.], 2006 . - 80 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1505, VL 1759, VL 1760/BTDTHVN / Mfn: 100503

Tõ kho¸ : §êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸;

Di s¶n v¨n ho¸; Di s¶n thiªn nhiªn; Lµng chµi Cöa V¹n;

VÞnh H¹ Long; TØnh Qu¶ng Ninh; ViÖt Nam
Hµ Néi thµnh phè ngh×n n¨m/ NguyÔn Vinh Phóc . - H. : Nxb. TrÎ, 2009 . - 490 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1311/ BTDTHVN / Mfn: 100540

LSS1001294/ TVKHXHHCM / Mfn: 100594Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Þa lÝ tù nhiªn; §Êt n­íc con ng­êi;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; Hµ Néi; ViÖt Nam


H¸t B¶ Tr¹o/ TrÇn Hång s.t., b.s. . - H. : S©n khÊu, 2010 . - 369 tr.

Ký hiÖu kho : VB4685/ VDNA / Mfn: 100683

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian; H¸t B¶ Tr¹o;

LÔ héi CÇu Ng­; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ d©n gian;

V¨n cóng; V¨n tÕ; Hß; ViÖt Nam
H¸t Quan lµng trong ®¸m c­íi cña ng­êi Tµy Khao Hµ Giang. T. 1 : H¸t quan lµng cña ng­êi Tµy Khao ë B¾c Quang, Quang B×nh, B¾c Mª / Ma Ngäc H­íng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5803/ BTDTHVN / Mfn: 100543

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; H«n lÔ; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; ¢m nh¹c d©n gian;

H¸t Quan lµng; D©n téc Tµy; Ng­êi Tµy Khao;

TØnh Hµ Giang; ViÖt NamH«n nh©n truyÒn thèng d©n téc Th¸i ë §iÖn Biªn/ L­¬ng ThÞ §¹i, Lß Xu©n Hinh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 1049 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001627/ TVKHXHHCM / Mfn: 100583

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; H«n lÔ; Nghi lÔ; D©n téc Th¸i;

TØnh §iÖn Biªn; ViÖt Nam


H­¬ng ­íc vµ thóc ­íc/ §µo Huy Phông, TrÇn §×nh VÜnh, TrÇn Quang B×nh, TrÇn §×nh Th©n . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 608 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50463/ VTTKHXH / Mfn: 100718

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; H­¬ng ­íc; Thóc ­íc; Th¬; Phó;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

TØnh Thanh Hãa; TØnh Ninh ThuËn; TØnh Qu¶ng B×nh;

ViÖt Nam
Katu kÎ sèng ®Çu ngän n­íc/ NguyÔn H÷u Th«ng ch.b.; NguyÔn Ph­íc B¶o §µn, Lª Anh TuÊn, TrÇn §øc S¸ng b.s. . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2005 . - 443 tr.Ký hiÖu kho : VL 1506, VL 1507/ BTDTHVN / Mfn: 100504

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; Sinh ho¹t céng ®ång;

D©n téc Katu; MiÒn Trung; ViÖt Nam
Kh¾p thèng ®¼m: Kh¾p tiÔn ®­a ®¼m cña ng­êi Tµy. Song ng÷ Tµy - ViÖt / Hµ §×nh Tþ s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 459 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001560/ TVKHXHHCM / Mfn: 100633

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ;

Nghi lÔ; Bµi h¸t; Khãc tiÔn ®­a; D©n téc Tµy;

TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam
Kho¸n ®Þnh - h­¬ng ­íc vµ nÕp sèng v¨n ho¸ lµng xø HuÕ thÕ kû XVII - ®Çu thÕ kû XX/ Lª NguyÔn L­u . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 514 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5802/ BTDTHVN / Mfn: 100542

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Tæ chøc hµnh chÝnh;

LÞch sö ph¸t luËt; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng vËt chÊt;

§êi sèng tinh thÇn; Kho¸n ­íc; Kho¸n ®Þnh;

H­¬ng ­íc; ThÕ kØ 17; ThÕ kØ 20; TØnh Thõa Thiªn HuÕ;

ViÖt Nam
Lµng §a Sü: Sù tÝch vµ truyÒn thèng v¨n ho¸ d©n gian / Hoµng ThÕ X­¬ng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001321, LSS1001322,

LSS1001594/TVKHXHHCM/Mfn: 100558Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Di tÝch lÞch sö; TÝn ng­ìng;

LÔ héi; Phong tôc tËp qu¸n; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

Lµng §a Sü; Hµ Néi; ViÖt Nam
Lµng Phóc Léc x­a vµ nµy: Biªn kh¶o / NguyÔn ViÕt Trung . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 480 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5810/ BTDTHVN / Mfn: 100550

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; Di tÝch lÞch sö;

LÔ héi; NghÒ truyÒn thèng; V¨n nghÖ d©n gian;

Èm thùc; Lµng Phóc Léc; HuyÖn Diªn Kh¸nh;

TØnh Kh¸nh Hßa; ViÖt Nam


Lµng x· tØnh B¾c Ninh. T. 1 / NguyÔn Quang Kh¶i . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 659 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5752/ BTDTHVN / Mfn: 100468

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa danh; §iÒu kiÖn tù nhiªn; §êi sèng x· héi;

Lµng; X·; HuyÖn; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam


LÔ héi d©n gian d©n téc Tµy: LÔ héi Lång Tång cña ng­êi Tµy ë L¹ng S¬n. LÔ cÊp s¾c Pôt Tµy / Hoµng V¨n P¸o, Cao ThÞ H¶i . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 595 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50475/ VTTKHXH / Mfn: 100730

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; Nghi lÔ; Bµi khÊn;

D©n téc Tµy; TØnh L¹ng S¬n; TØnh B¾c K¹n; ViÖt Nam


LÔ héi Nµng Hai cña ng­êi Tµy Cao B»ng/ NguyÔn ThÞ Yªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33054/ VVANHOC / Mfn: 100439

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ d©n gian; LÔ héi Nµng Hai;

Ng­êi Tµy; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


LÔ héi n«ng nghiÖp ViÖt Nam: LÔ héi n«ng nghiÖp ViÖt Nam. LÔ héi n«ng nghiÖp cña ng­êi Bahnar / Lª V¨n Kú, Thu Loan . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 .- 558 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50464/ VTTKHXH / Mfn: 100719

Tõ kho¸ : LÔ héi; LÔ héi n«ng nghiÖp; D©n téc Bahnar;

TØnh Gia Lai; ViÖt Nam


LÔ héi T©y Nguyªn = Festivals in the Central Highlands of Vietnam = FestivitÐs des Hauts Plateaux du Vietnam / TrÇn Phong; Nguyªn Ngäc, Ng« V¨n Doanh gi.th. . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 102 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1477, VL 1478/ BTDTHVN / Mfn: 100487

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi;

S¸ch ¶nh; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


LÔ héi truyÒn thèng d©n téc £§ª/ Tr­¬ng Bi . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 297 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5805/ BTDTHVN / Mfn: 100545

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; Nghi lÔ truyÒn thèng;

D©n téc £ §ª; ViÖt Nam


LÔ tang cña ng­êi Raglai cùc Nam Trung Bé/ H¶i Liªn . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 142 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001563/ TVKHXHHCM / Mfn: 100622

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tôc lÖ; Nghi lÔ truyÒn thèng;

Tang lÔ; D©n téc Raglai; Nam Trung Bé; ViÖt Nam


Lêi cóng thÇn cña d©n téc £§ª/ Tr­¬ng Bi . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 241 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33055/ VVANHOC / Mfn: 100449

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ t©m linh;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; Nghi lÔ;

Lêi cóng thÇn; D©n téc £ §ª; ViÖt Nam
LuËt tôc Ch¨m vµ luËt tôc Raglai/ Phan §¨ng NhËt, NguyÔn ThÕ Sang . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 771 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50454/ VTTKHXH / Mfn: 100709

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; Phong tôc tËp qu¸n; ChÕ ®é x· héi;

D©n téc Raglai; D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam


LuËt tôc vµ c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi Raglai/ NguyÔn ThÕ Sang . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 446 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5813/ BTDTHVN / Mfn: 100553

Tõ kho¸ : LuËt lÖ; Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc Raglai;

MiÒn Trung; ViÖt Nam


M¹ch sèng cña h­¬ng ­íc trong lµng ViÖt Trung bé/ NguyÔn H÷u Th«ng . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 711 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50467/ VTTKHXH / Mfn: 100722

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; H­¬ng ­íc;

Phong tôc tËp qu¸n; MiÒn Trung; ViÖt Nam


M¾m Pråhèc vµ nh÷ng mãn ¨n chÕ biÕn tõ m¾m Pråhèc/ TrÇn Dòng . - H. : KHXH, 2011 . - 164 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50468/ VTTKHXH / Mfn: 100723

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n; M¾m;

M¾m Pråhèc; D©n téc Khmer; TØnh Trµ Vinh; ViÖt Nam


Mo cïa hÑc pó gi¸y Lµo Cai = Mo trong ®¸m tang ng­êi Gi¸y Lµo Cai / SÇn Ch¸ng . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 932 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001575/ TVKHXHHCM / Mfn: 100581

Tõ kho¸ : Phong tôc tang ma; Tang lÔ; Nghi lÔ; Mo;

Mo tang lÔ; D©n téc Gi¸y; TØnh Lµo Cai;

ViÖt Nam
NÕp sèng ®¹o cña ng­êi C«ng gi¸o ViÖt Nam/ NguyÔn Hång D­¬ng ch.b. . - H.: Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 531 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5761, Vv 5762/ BTDTHVN / Mfn: 100514

Tõ kho¸ : §¹o Thiªn chóa; C«ng gi¸o; Ng­êi C«ng gi¸o;

Gi¸o d©n; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng t«n gi¸o;

ViÖt Nam
NghÒ giÊy giã tranh d©n gian ViÖt Nam: B¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ViÖt Nam / Bïi V¨n V­îng . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 162 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001323/ TVKHXHHCM / Mfn: 100557

Tõ kho¸ : NghÒ giÊy giã; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Tranh d©n gian; ViÖt Nam


NghÒ kim hoµn, ngäc, s¶n xuÊt vµng truyÒn thèng, kinh doanh ®å cæ ViÖt Nam/ Bïi V¨n V­îng . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 211tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001326/ TVKHXHHCM / Mfn: 100626

Tõ kho¸ : NghÒ kim hoµn; Vµng; Ngäc; §å cæ; Bu«n ®å cæ;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

ViÖt Nam
NghÒ s¬n truyÒn thèng tØnh Hµ T©y/ NguyÔn Xu©n NghÞ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 316 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001613/ TVKHXHHCM / Mfn: 100635

Tõ kho¸ : NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; Lµng nghÒ;

NghÒ s¬n; Hµ Néi; ViÖt Nam


NghÒ truyÒn thèng trªn ®Êt Phó Yªn/ Bïi T©n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010- 380 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001559/ TVKHXHHCM / Mfn: 100634

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


NghÒ vµ lµng nghÒ truyÒn thèng/ Xu©n Thiªm, §ç Duy V¨n, NguyÔn Xu©n Nh©n,... . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 511 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50459/ VTTKHXH / Mfn: 100714

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

Lµng nghÒ; TØnh H­ng Yªn; TØnh B×nh §Þnh;

TØnh Biªn Hoµ; ViÖt Nam
Nghi lÔ d©n gian mét sè d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam/ Hoµng TrÇn NghÞch, §µm V¨n HiÓn, Hoµng Tam Khäi,... s.t., b.d.,gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 697 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50457/ VTTKHXH / Mfn: 100712

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; LÔ cóng ma; LÔ lµm vÝa;

H«n lÔ; D©n téc Th¸i; D©n téc Tµy; TØnh §iÖn Biªn;

TØnh Lai Ch©u; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
Ng­êi Ba Na ë Kon Tum = Les Bahnar de Kontum / NguyÔn Kinh Chi, NguyÔn §æng Chi; NguyÔn V¨n Ký d.; Andrew Hardy b.t. . - H. : Tri thøc, 2011 . - 514 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11802, Vv 11803/ VTTKHXH / Mfn: 100783

VL 2054, VL 2055/ VVANHOC / Mfn: 100412

VL 1771, VL 1172, VL 1773/BTDTHVN / Mfn: 100526

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

D©n téc Ba Na; TØnh Kom Tum; ViÖt Nam


NhËn diÖn v¨n ho¸ lµng Th¸i B×nh/ NguyÔn Thanh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 927 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33058/ VVANHOC / Mfn: 100448

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ lµng;

V¨n ho¸ dßng hä; TÝn ng­ìng; T«n gi¸o; LÔ héi;

Di s¶n H¸n N«m; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam


Nh÷ng khÝa c¹nh v¨n ho¸ d©n gian M'N«ng Nong/ §ç Hång Kú . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 218 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50486/ VTTKHXH / Mfn: 100741

Tõ kho¸ : §êi sèng vËt chÊt; §êi sèng x· héi; V¨n ho¸ d©n gian;

V¨n häc d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

Ng­êi M'n«ng Nong; TØnh §ak Lak; ViÖt Nam
Phong tôc cæ truyÒn c¸c d©n téc Th¸i, Tµy, Nïng/ Héi V¨n nghÖ d©n gian ViÖt Nam . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50474/ VTTKHXH / Mfn: 100729

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; H«n lÔ; LÔ tÕt; Tôc lµm nhµ míi;

Ng­êi Th¸i Tr¾ng; D©n téc Th¸i; D©n téc Tµy;

D©n téc Nïng; ViÖt Nam
Phong tôc, nghi lÔ cña ng­êi Cor vµ ng­êi Ba Na/ Cao Ch­, NguyÔn Quang Lª s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50473/ VTTKHXH / Mfn: 100728

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; LÔ héi;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; D©n téc Cor; D©n téc Ba Na;

Lµng §ª K¬ Tu; ThÞ trÊn Kon Dìng; HuyÖn Mang Yang;

TØnh Gia Lai; TØnh Qu¶ng Ng·i; TØnh Qu¶ng Nam;

MiÒn Trung; ViÖt Nam
Phong tôc vµ nghi lÔ cña ng­êi Th¸i tr¾ng ë Phong Thæ tØnh Lai Ch©u/ §ång Träng Im . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33049/ VVANHOC / Mfn: 100440

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ;

Ng­êi Th¸i Tr¾ng; Phong thæ; TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam


Sinh ho¹t v¨n ho¸ d©n gian cæ truyÒn lµng biÓn C¶nh D­¬ng/ TrÇn Hoµng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001571/ TVKHXHHCM / Mfn: 100589

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷; Ca dao; VÌ;

TruyÖn kÓ; Lµng C¶nh D­¬ng; TØnh Qu¶ng B×nh;

ViÖt Nam
Sæ tay lêi ¨n tiÕng nãi Qu¶ng B×nh/ NguyÔn Tó . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 369 tr.Ký hiÖu kho : Vv 5801/ BTDTHVN / Mfn: 100541

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Ph­¬ng ng÷; TiÕng ®Þa ph­¬ng;

Ng«n ng÷ giao tiÕp; Sæ tay; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


TÕ trêi, ®Êt, tiªn, tæ, m¹i nhµ xe d©n téc M­êng/ Bïi ThiÖn s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 879 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001544/ TVKHXHHCM / Mfn: 100631

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; Thê cóng; TÕ lÔ;

Tang lÔ; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


TÕt cæ truyÒn ng­êi ViÖt/ Lª Trung Vò ch.b.; Lª V¨n Kú, NguyÔn H­¬ng Liªn, Lª Hång Lý b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50455/ VTTKHXH / Mfn: 100710

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÕt; TÕt cæ truyÒn;

TÕt Nguyªn §¸n; Trß ch¬i; Trß ch¬i d©n gian; ViÖt Nam


TÕt xø Qu¶ng/ Vâ V¨n HoÌ . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 281 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5749/ BTDTHVN / Mfn: 100465

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ truyÒn thèng;

V¨n ho¸ tinh thÇn; LÔ héi; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


T«n gi¸o trong ®êi sèng v¨n ho¸ §«ng Nam ¸/ Tr­¬ng Sü Hïng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 536 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5759, Vv 5760/ BTDTHVN / Mfn: 100513

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t«n gi¸o; Vai trß t«n gi¸o;

§êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc; §«ng Nam ¸


Th¨ng Long - Hµ Néi d­íi gãc nh×n v¨n ho¸/ TrÇn Quèc V­îng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 460 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5763, Vv 5764/ BTDTHVN / Mfn: 100515

VB4679/ VDNA / Mfn: 100678Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ d©n gian;

Di tÝch lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n; Hµ Néi;

ViÖt Nam
Thèng kª lÔ héi ViÖt Nam. T. 1 / Côc V¨n ho¸ c¬ së . - H. : Côc V¨n ho¸ c¬ së, 2008 . - 553 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1439, VL 1440/ BTDTHVN / Mfn: 100469

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; LÔ héi d©n gian;

Sè liÖu thèng kª; ViÖt Nam


Thèng kª lÔ héi ViÖt Nam. T. 2 / Côc V¨n ho¸ c¬ së . - H. : Côc V¨n ho¸ c¬ së, 2008 . - 393 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1443, VL 1444/ BTDTHVN / Mfn: 100471

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; LÔ héi d©n gian;

Sè liÖu thèng kª; ViÖt Nam


TÝn ng­ìng lóa n­íc vïng ®Êt Tæ/ NguyÔn Kh¾c X­¬ng . - H. : Thêi ®¹i, 2011- 200 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5748/ BTDTHVN / Mfn: 100464

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng; Nghi lÔ truyÒn thèng; TÝn ng­ìng lóa;

TÝn ng­ìng n«ng nghiÖp; TØnh Phó Thä; ViÖt Nam


TÝn ng­ìng phån thùc trong lÔ héi d©n gian ng­êi ViÖt ë ch©u thæ B¾c Bé/ Vò Anh Tó . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5755, Vv 5756/ BTDTHVN / Mfn: 100511

VB4644/ VDNA / Mfn: 100644Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng t«n gi¸o;

TÝn ng­ìng phån thùc; LÔ héi d©n gian;

Ng­êi ViÖt; MiÒn B¾c; ViÖt Nam
Tæ chøc ho¹t ®éng bu«n lµng trong ph¸t triÓn bÒn v÷ng vïng T©y Nguyªn/ Bïi Minh §¹o . - H. : KHXH, 2010 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : VB4648/ VDNA / Mfn: 100648

Tõ kho¸ : Bu«n lµng; Tæ chøc bu«n lµng; LuËt tôc;

Phong tôc tËp qu¸n; ChÕ ®é x· héi; D©n téc thiÓu sè;

T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam
Trªn ®­êng t×m vÒ Quan hä/ TrÇn Linh Quý . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 637 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50458/ VTTKHXH / Mfn: 100713

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n ho¸ d©n gian;

H¸t Quan hä; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam
Tri thøc d©n gian cña ng­êi Raglai/ Chamaliaq Riya TiÎnq, TrÇn Kiªm Hoµng- H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 174 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5804/ BTDTHVN / Mfn: 100544

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; LÔ héi;

D©n téc Raglai; TØnh Kh¸nh Hßa; ViÖt Nam
Tôc lÖ sinh ®Î cña phô n÷ Th¸i/ L­¬ng ThÞ §¹i, Lß Xu©n Hinh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 808 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33048/ VVANHOC / Mfn: 100442

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

Tôc lÖ sinh ®Î; D©n téc Th¸i; ViÖt Nam


Tôc thê thÇn §éc C­íc ë lµng nói, SÇm S¬n, Thanh Ho¸/ Hoµng Minh T­êng- H. : Thanh niªn, 2010 . - 240 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33052/ VVANHOC / Mfn: 100445

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; TÝn ng­ìng d©n gian;

Tôc thê thÇn §éc C­íc; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam


T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp thÇn tÝch / NguyÔn T¸ NhÝ, NguyÔn V¨n ThÞnh t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1163 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001314/ TVKHXHHCM / Mfn: 100574

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; ThÇn tÝch; Sù tÝch thÇn;

V¨n ho¸ tinh thÇn; TÝn ng­ìng; Thê cóng;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn b¸ch khoa §Êt n­íc, Con ng­êi ViÖt Nam = Encyclopedia of Vietnam: country and people. T. 1 / NguyÔn V¨n ChiÓn, TrÞnh TÊt §¹t ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 969 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 361/ BTDTHVN / Mfn: 100533

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn b¸ch khoa; §Êt n­íc con ng­êi;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng v¨n ho¸; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn b¸ch khoa §Êt n­íc, Con ng­êi ViÖt Nam = Encyclopedia of Vietnam: country and people. T. 2 / NguyÔn V¨n ChiÓn, TrÞnh TÊt §¹t ch.b. . - H.: Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 970-2014 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 362/ BTDTHVN / Mfn: 100534

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn b¸ch khoa; §Êt n­íc con ng­êi;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng v¨n ho¸; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Èm thùc cña d©n téc M­êng vµ d©n téc Kh¬ Mó/ Hoµng Anh Nh©n, Hoµng ThÞ H¹nh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 336 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50460/ VTTKHXH / Mfn: 100715

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n;

Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc M­êng;

D©n téc Kh¬ Mó; TØnh Hoµ B×nh;

TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Èm thùc cña ng­êi Ninh B×nh/ §ç ThÞ B¶y, Mai §øc H¹nh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 240 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33042/ VVANHOC / Mfn: 100453

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ Èm thùc;

TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Èm thùc ViÖt Nam/ NguyÔn ThÞ HuÕ, Huúnh ThÞ Dung, NguyÔn Thu Hµ . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 860 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50471/ VTTKHXH / Mfn: 100726

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n; ViÖt Nam
V¨n ho¸ b¶n m­êng ViÖt Nam/ Vò Ngäc Kh¸nh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 514 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5785, Vv 5786/ BTDTHVN / Mfn: 100536

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc; §êi sèng v¨n ho¸;

D©n téc M­êng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ biÓn miÒn Trung vµ v¨n ho¸ biÓn T©y Nam Bé/ Héi V¨n nghÖ d©n gian ViÖt Nam . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 688 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1495, VL 1496/ BTDTHVN / Mfn: 100497

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ biÓn; V¨n ho¸ du lÞch;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; LÔ héi; MiÒn Trung;

T©y Nam Bé; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Ch¨m: Nghiªn cøu vµ phª b×nh. T. 1 / Sakaya . - H. : Phô n÷, 2010 . - 630 tr. + 14tr. ¶nh, b¶n ®å.

Ký hiÖu kho : VL 1769, VL 1770/ BTDTHVN / Mfn: 100525

VV1907/ VDNA / Mfn: 100697Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng v¨n ho¸ x· héi; TÝn ng­ìng; LÔ héi;

D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian Hßa Vang/ Vâ V¨n Hße . - H. : D©n trÝ, 2012 . - 792 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50496/ VTTKHXH / Mfn: 100751

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; LÔ héi; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; V¨n nghÖ d©n gian;

HuyÖn Hßa Vang; Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian huyÖn ®¶o Phó Quèc vµ Lý S¬n/ Tr­¬ng Thanh Hïng, Phan §×nh §é . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 336 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50465/ VTTKHXH / Mfn: 100720

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; LÔ héi;

§¶o Phó Quèc; §¶o Lý S¬n; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian ng­êi Dao ë B¾c Giang/ NguyÔn Thu Minh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33041/ VVANHOC / Mfn: 100452

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

Ng­êi Dao; TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian xø NghÖ. T. 5 : V¨n ho¸ Èm thùc / Ninh ViÕt Giao . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50491/ VTTKHXH / Mfn: 100746

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; §å ¨n; §å uèng;

TØnh NghÖ An; TØnh Hµ TÜnh; MiÒn Trung;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ téc ng­êi ch©u ¸/ Ph¹m Minh Th¶o, NguyÔn Kim Loan b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 607 tr.

Ký hiÖu kho : VB4684/ VDNA / Mfn: 100682

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸;

TÝn ng­ìng; T«n gi¸o; Téc ng­êi; Ch©u ¸
V¨n ho¸ truyÒn thèng d©n téc S¸n D×u ë Tuyªn Quang/ NguyÔn Ngäc Thanh ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5769, Vv 5770/ BTDTHVN / Mfn: 100518

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n ho¸ d©n gian; D©n téc S¸n D×u;

TØnh Tuyªn Quang; ViÖt Nam


V¨n minh vËt chÊt cña ng­êi ViÖt/ Phan CÈm Th­îng . - H. : Tri thøc, 2011 . - 663 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1767, VL 1768/ BTDTHVN / Mfn: 100524

Tõ kho¸ : §êi sèng vËt chÊt; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n minh; Ng­êi ViÖt; S¸ch ¶nh;

ViÖt Nam
X©y dùng nhµ céng ®ång truyÒn thèng cã sù tham gia cña ng­êi d©n ë vïng nói miÒn Trung ViÖt Nam = Participatory construction of traditional community house in mountainous village of Central Vietnam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008- 167 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1491/ BTDTHVN / Mfn: 100495

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nhµ ë;

Nhµ céng ®ång truyÒn thèng;

MiÒn Trung; ViÖt Nam

YÕu tè biÓn trÇm tÝch trong v¨n ho¸ Raglai/ TrÇn Kiªm Hoµng ch.b.; Chanaliaq Riya TiÎng b.s. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 297 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001550/ TVKHXHHCM / Mfn: 100591

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

D©n téc Raglai; ViÖt Nam
Kh¶o cæ häc
C¸c nÒn v¨n ho¸ cæ ViÖt Nam: Tõ thêi nguyªn thuû ®Õn thÕ kû 19 / Hoµng Xu©n Chinh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 437 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5775, Vv 5776/ BTDTHVN / Mfn: 100521

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Di tÝch kh¶o cæ; LÞch sö v¨n ho¸;

Thêi nguyªn thñy; ThÕ kØ 19; ViÖt Nam


Kh¶o cæ häc b×nh d©n vïng Nam Bé - ViÖt Nam: Tõ thùc nghiÖm ®Õn lý thuyÕt / NguyÔn ThÞ HËu, Lª Thanh H¶i . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 420 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5767, Vv 5768/ BTDTHVN / Mfn: 100517

VB4642/ VDNA / Mfn: 100642Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Thùc nghiÖm; LÝ thuyÕt; MiÒn Nam; ViÖt Nam
Nh÷ng ph¸t hiÖn míi vÒ kh¶o cæ häc n¨m 2006/ ViÖn Kh¶o cæ häc . - H. : KHXH, 2008 . - 856 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1454, VL 1455/ BTDTHVN / Mfn: 100477

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Ph¸t hiÖn kh¶o cæ; Di chØ kh¶o cæ;

HiÖn vËt kh¶o cæ; 2006; ViÖt Nam


Th¹p ®ång §«ng S¬n/ Hµ V¨n Phïng . - H. : KHXH, 2008 . - 147 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1462, VL 1463/ BTDTHVN / Mfn: 100481

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; V¨n ho¸ §«ng S¬n; Di vËt v¨n ho¸;

Th¹p ®ång §«ng S¬n; ViÖt Nam


TiÒn sö vµ s¬ sö Tuyªn Quang/ Tr×nh N¨ng Chung ch.b.; Quan V¨n Dòng, TrÞnh Sinh, NguyÔn Quang Miªn, ... b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50499/ VTTKHXH / Mfn: 100754

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu kh¶o cæ; Di tÝch kh¶o cæ; Di chØ kh¶o cæ;

HiÖn vËt kh¶o cæ; Thêi nguyªn thuû; Cæ ®¹i;

TØnh Tuyªn Quang; ViÖt Nam

Khoa häc tù nhiªn. khkt. Khcn. Y tÕ. ®Þa lÝ
Ch÷ ViÖt nhanh: Tèc ký vµ gâ t¾t ch÷ ViÖt. Bé gâ ®a ng÷, ®a n¨ng Winvnkey / TrÇn T­ B×nh, Ng« §×nh Häc, NguyÔn VÜnh Tr¸ng . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2011 . - 148 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50519, Vb 50520/ VTTKHXH / Mfn: 100771

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Ng«n ng÷ v¨n b¶n; KiÓu gâ;

Ch÷ viÕt t¾t; Tèc kÝ


Di tÝch - danh th¾ng vµ ®Þa danh Kiªn Giang/ NguyÔn Anh §éng . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5808/ BTDTHVN / Mfn: 100548

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸;

Danh lam th¾ng c¶nh; §Þa danh; TØnh Kiªn Giang;

ViÖt Namtải về 0.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương