S¸ch míi sè 08/2010tải về 0.65 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.65 Mb.
#1385
  1   2   3   4   5   6

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 08/2010


S¸ch míi sè 08/2010


ChÝnh trÞ

B¸o c¸o Th­êng niªn Kinh tÕ ViÖt Nam 2010: Lùa chän ®Ó t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng / NguyÔn §øc Thµnh ch.b. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9936, Vv 9937/ VTTKHXH / Mfn: 87171

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Doanh nghiÖp; T¨ng tr­ëng bÒn v÷ng;

B×nh æn kinh tÕ vÜ m«; B¸o c¸o th­êng niªn; ViÖt Nam
C¸c cam kÕt gia nhËp Tæ chøc Th­¬ng m¹i ThÕ giíi cña ViÖt Nam/ Bé Th­¬ng m¹i . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2007 . - 317 tr.

Ký hiÖu kho : VL 541/ VTAMLY / Mfn: 87006

Tõ kho¸ : Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi; WTO;

Cam kÕt gia nhËp WTO; Th­¬ng m¹i quèc tÕ; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn bÒn v÷ng c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm ë ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Nam, Ng« Th¾ng Lîi ch.b. . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010 . - 325 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9959, Vv 9960/ VTTKHXH / Mfn: 87183

Tõ kho¸ : Vïng kinh tÕ träng ®iÓm; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Kinh nghiÖm quèc tÕ; ViÖt Nam
ChÝnh trÞ häc - mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn/ Ng« Ngäc Th¾ng, Lª V¨n Phông, §oµn Minh HuÊn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 526 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48284, Vb 48285/ VTTKHXH / Mfn: 87086

Tõ kho¸ : LÝ luËn chÝnh trÞ; ChÕ ®é chÝnh trÞ; ThÓ chÕ chÝnh trÞ;

QuyÒn lùc chÝnh trÞ; Quan hÖ chÝnh trÞ x· héi; ViÖt Nam


Chñ nghÜa M¸c - Lªnin trong bèi c¶nh thÕ giíi ngµy nay/ Tr×nh M­u, NguyÔn Hoµng Gi¸p, NguyÔn ThÞ QuÕ ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 530 tr.

Ký hiÖu kho : V 10162/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86846

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa M¸c-Lªnin; Toµn cÇu ho¸;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; Chñ nghÜa x· héi; ThÕ giíi


Con ng­êi chÝnh trÞ ViÖt Nam - truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i/ NguyÔn V¨n Huyªn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 366 tr.

Ký hiÖu kho : V 10143/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86832

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

Con ng­êi chÝnh trÞ; TruyÒn thèng hiÖn ®¹i; ViÖt Nam


C«ng t¸c t­ t­ëng, lý luËn cña §¶ng Céng s¶n Trung Quèc trong thêi kú c¶i c¸ch më cöa: S¸ch tham kh¶o / Ph¹m TÊt Th¾ng, NguyÔn Thuý Anh, Phïng V¨n §«ng s.t., t.ch.; NguyÔn Thµnh Lîi b.d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48354, Vb 48355/ VTTKHXH / Mfn: 87123

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c lÝ luËn; C«ng t¸c t­ t­ëng;

§æi míi lÝ luËn; ChiÕn l­îc c¶i c¸ch;

Bµi häc kinh nghiÖm; Trung Quèc
Céng ®ång ng­êi ViÖt ë Lµo trong mèi quan hÖ ViÖt Nam - Lµo/ Ph¹m §øc Thµnh ch.b.; NguyÔn ThÞ Thi, NguyÔn Duy ThiÖu, Vò C«ng Quý,... b.s. . - H. : KHXH, 2008 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2297, VB 2298/ VXAHOIHOC / Mfn: 87016

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; Vai trß x· héi; Céng ®ång ng­êi ViÖt;

Quan hÖ ngo¹i giao; ViÖt Nam; Lµo


Cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cña ViÖt Nam - T¸c ®éng cña nh÷ng nh©n tè quèc tÕ: S¸ch tham kh¶o/ NguyÔn Kh¾c Huúnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48346, Vb 48347/ VTTKHXH / Mfn: 87119

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Phe ®ång minh;

LÞch sö ngo¹i giao; Kh¸ng chiÕn chèng Mü; ViÖt Nam


Cñng cè mèi quan hÖ d©n téc vµ t«n gi¸o ë ViÖt Nam trong bèi c¶nh hiÖn nay theo t­ t­ëng Hå ChÝ Minh/ Vò V¨n HËu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 140 tr.

Ký hiÖu kho : V 10085/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86795

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Ho¹t ®éng t«n gi¸o;

ChÝnh s¸ch t«n gi¸o; ChÝnh s¸ch d©n téc;

Quan hÖ d©n téc t«n gi¸o; §êi sèng t«n gi¸o; ViÖt Nam
D©n téc M«ng S¬n La víi viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò tÝn ng­ìng, t«n gi¸o hiÖn nay/ Thµo Xu©n Sïng ch.b. . - Tb. lÇn 1 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 386 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9907/ VTTKHXH / Mfn: 87156

Tõ kho¸ : §êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng tÝn ng­ìng; D©n téc M«ng;

C«ng gi¸o; §¹o Tin lµnh; ChÝnh s¸ch d©n téc;

ChÝnh s¸ch t«n gi¸o; TØnh S¬n La; ViÖt Nam
Di chóc cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh: Mét v¨n kiÖn lÞch sö . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 947 tr.

Ký hiÖu kho : V 10160/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86844

Tõ kho¸ : Di chóc; Thùc hiÖn di chóc; Chñ tÞch n­íc;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


§¹i khñng ho¶ng tµi chÝnh toµn cÇu 2008: D­íi con m¾t cña c¸c nhµ b¸o vµ c¸c chuyªn gia kinh tÕ quèc tÕ / R. Altman, M. Bulard, N. Ferguson; NguyÔn V¨n Nh· d. . - H. : Tri thøc, 2009 . 383 tr.

Ký hiÖu kho : V 10161/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86845

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ; Khñng ho¶ng kinh tÕ;

Khñng ho¶ng tµi chÝnh; Nguyªn nh©n khñng ho¶ng;

DiÔn biÕn khñng ho¶ng; 2008; ThÕ giíi
§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam l·nh ®¹o c«ng cuéc ®æi míi/ Bïi Kim §Ønh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : V 10086/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86841

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Vai trß l·nh ®¹o; C«ng cuéc ®æi míi;

Thµnh tùu; Kinh nghiÖm; ViÖt Nam


§¶ng l·nh ®¹o x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n trong giai ®o¹n hiÖn nay/ NguyÔn V¨n Giang ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 239 tr.

Ký hiÖu kho : V 10125, V 10149/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86817

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Giai cÊp c«ng nh©n;

X©y dùng giai cÊp c«ng nh©n; ViÖt Nam


§¶ng vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi trong hÖ thèng chÝnh trÞ ViÖt Nam hiÖn nay/ NguyÔn H÷u §«ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 174 tr.

Ký hiÖu kho : V 10087, V 10088/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86796

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Vai trß §¶ng; HÖ thèng chÝnh trÞ;

Tæ chøc chÝnh trÞ x· héi; ViÖt Nam


§Èy m¹nh hîp t¸c nghiªn cøu vµ ®µo t¹o vÒ khoa häc x· héi gi÷a ViÖt Nam vµ Lµo/ Ph¹m V¨n Vang . - H. : KHXH, 2009 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : V 10146/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86835

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

Nghiªn cøu khoa häc x· héi; ViÖt Nam; Lµo


§Ò c­¬ng v¨n ho¸ ViÖt Nam 1943 nh÷ng gi¸ trÞ t­ t­ëng - v¨n ho¸/ NguyÔn ChÝ BÒn, T« V¨n §éng, §Æng ViÖt BÝch, Vâ ThÞ Hoµng Lan t.ch. . - H. : ViÖn V¨n ho¸ Th«ng tin, 2003 . - 489 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8030, Vv 8031/ VNCVANHOA / Mfn: 86940

Tõ kho¸ : §Ò c­¬ng v¨n ho¸; Gi¸ trÞ t­ t­ëng;

C«ng tr×nh nghiªn cøu; 1943; ViÖt Nam


§æi míi tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña MÆt trËn Tæ quèc vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi ë n­íc ta hiÖn nay/ Thang V¨n Phóc, NguyÔn Minh Ph­¬ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007. - 423 tr.

Ký hiÖu kho : V 10169, V 10170/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86853

Tõ kho¸ : MÆt trËn Tæ quèc; Tæ chøc chÝnh trÞ x· héi;

§æi míi tæ chøc; §æi míi ho¹t ®éng; ViÖt Nam


Hµn Quèc víi khu vùc §«ng ¸ sau chiÕn tranh l¹nh vµ quan hÖ ViÖt Nam - Hµn Quèc/ NguyÔn Hoµng Gi¸p ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 218 tr.

Ký hiÖu kho : V 10168/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86852

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

ViÖt Nam; Hµn Quèc; §«ng ¸


HÖ thèng bÇu cö ë Anh, Mü vµ Ph¸p: Lý thuyÕt vµ hiÖn thùc / L­u V¨n Qu¶ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : V 10147/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86836

Tõ kho¸ : HÖ thèng chÝnh trÞ; BÇu cö; Chøc n¨ng bÇu cö;

HÖ thèng bÇu cö; Lý thuyÕt; HiÖn thùc; Mü; Ph¸p; Anh


HiÖn ®¹i ho¸ vµ hËu hiÖn ®¹i ho¸/ Ronald Inglehart . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 601 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1083, VV 1084/ VXAHOIHOC / Mfn: 87018

Tõ kho¸ : Kinh tÕ; HiÖn ®¹i ho¸; HËu hiÖn ®¹i ho¸;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ; ThÕ giíi


Hoa Kú - V¨n ho¸ vµ chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn Th¸i Yªn H­¬ng ch.b.; Lª Mai Ph­¬ng b.s. . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 306 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48342, Vb 48343/ VTTKHXH / Mfn: 87117

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Häc thuyÕt v¨n ho¸; ¶nh h­ëng v¨n ho¸;

Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Mü


Hå ChÝ Minh - TiÓu sö/ Song Thµnh ch.b. . - Xb. lÇn 2, cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 803 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9910, Vv 9911/ VTTKHXH / Mfn: 87158

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; TiÓu sö; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Kinh tÕ - x· héi Liªn bang Nga thêi kú hËu X« ViÕt/ NguyÔn ThÞ HuyÒn S©m . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : V 10073/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86786

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; TriÓn väng ph¸t triÓn; Kinh nghiÖm;

Th¸ch thøc; Thêi kú hËu X« ViÕt; Nga
Kinh tÕ, chÝnh trÞ thÕ giíi n¨m 2006 vµ triÓn väng n¨m 2007/ NguyÔn Xu©n Th¾ng, NguyÔn Hång S¬n ch.b. . - H. : KHXH, 2007 . - 249 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2169, VB 2170/ VXAHOIHOC / Mfn: 87051

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; 2006; 2007; ThÕ giíi; S¸ch


Kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa: Lý luËn vµ thùc tiÔn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 759 tr.

Ký hiÖu kho : V 10140/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86829

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; §Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa;

ThÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng; Lý luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


Kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / Vò §×nh B¸ch ch.b. . - Xb. lÇn 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 483 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48306/ VTTKHXH / Mfn: 87097

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; §Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa;

ThÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng; Qu¶n lÝ nhµ n­íc;

Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng; §Çu t­ n­íc ngoµi; ViÖt Nam
Kinh tÕ ViÖt Nam - thùc tr¹ng nh×n d­íi gãc ®é doanh nghiÖp/ §Æng §øc Thµnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 188 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9945, Vv 9946/ VTTKHXH / Mfn: 87176

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Kinh tÕ doanh nghiÖp; æn ®Þnh kinh tÕ;

T¸i cÊu tróc doanh nghiÖp; Kinh tÕ tri thøc; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

Phßng chèng tham nhòng; ViÖt Nam
Kinh tÕ ViÖt Nam n¨m 2008: §éng th¸i, nguyªn nh©n vµ ph¶n øng chÝnh s¸ch . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 142 tr.

Ký hiÖu kho : V 10084/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86794

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

BiÕn ®æi kinh tÕ; 2008; ViÖt Nam


Kû yÕu Héi th¶o quèc gia Céng ®ång c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam vµ chÝnh s¸ch ®¹i ®oµn kÕt d©n téc/ Ban ChØ ®¹o §¹i héi ®¹i biÓu c¸c d©n téc thiÕu sè ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 119 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9924, Vv 9925/ VTTKHXH / Mfn: 87165

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi; D©n téc thiÓu sè;

ChÝnh s¸ch ®¹i ®oµn kÕt d©n téc; KØ yÕu héi th¶o; ViÖt NamLª Kh¶ Phiªu tuyÓn tËp. T. 1 : 1976-1998 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 808 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9908, Vv 9909/ VTTKHXH / Mfn: 87157

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Tæng BÝ th­; §¶ng Céng s¶n; Th­îng t­íng;

Bµi nãi; Bµi viÕt; TuyÓn tËp; 1976-1998; Lª Kh¶ Phiªu; ViÖt Nam


LÞch sö §¶ng bé huyÖn KiÕn X­¬ng: 1954-2005 / Ban ChÊp hµnh §¶ng bé huyÖn KiÕn X­¬ng tØnh Th¸i B×nh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 731 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48279, Vb 48280/ VTTKHXH / Mfn: 87083

Tõ kho¸ : LÞch sö §¶ng; §¶ng Céng s¶n; LÞch sö §¶ng bé;

1954-2005; HuyÖn KiÕn X­¬ng; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam


LÞch sö §¶ng bé huyÖn Kim §éng: 1930-2005 / Xu©n Thiªm, §µo Quang L©m b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 647 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48277, Vb 48278/ VTTKHXH / Mfn: 87082

Tõ kho¸ : LÞch sö §¶ng; §¶ng Céng s¶n; LÞch sö §¶ng bé;

1930-2005; HuyÖn Kim §éng; TØnh H­ng Yªn; ViÖt Nam


Lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi/ Vò V¨n Phóc . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 382 tr.

Ký hiÖu kho : V 10128/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86819

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; Chñ nghÜa x· héi; Thêi kú qu¸ ®é;

Kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; ViÖt Nam
Mét sè suy nghÜ vÒ mèi quan hÖ gi÷a §¶ng - Nhµ n­íc vµ nh©n d©n/ NguyÔn Kh¸nh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 507 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48288, Vb 48289/ VTTKHXH / Mfn: 87088

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

Ph­¬ng thøc l·nh ®¹o; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn x· héi; Bµi viÕt; ViÖt Nam
2009 - Nh÷ng sù kiÖn b¸o chÝ næi bËt. - H. : Th«ng tÊn, 2010 . - 414 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9938, Vv 9939/ VTTKHXH / Mfn: 87172

Tõ kho¸ : B¸o chÝ; Sù kiÖn b¸o chÝ; Sù kiÖn næi bËt;

2009; ViÖt Nam; ThÕ giíi


80 n¨m §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam: Nh÷ng chÆng ®­êng lÞch sö (1930-2010)/ Ng« §¨ng Tri . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010 . - 397 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9940, Vv 9941/ VTTKHXH / Mfn: 87173

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; LÞch sö §¶ng Céng s¶n;

1930-2010; ViÖt Nam


Nguyªn t¾c thèng nhÊt gi÷a d©n téc, giai cÊp vµ nh©n lo¹i trong t­ t­ëng Hå ChÝ Minh/ L­¬ng Thuú Liªn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48333/ VTTKHXH / Mfn: 87111

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; T­ t­ëng chÝnh trÞ; D©n téc;

Nguyªn t¾c thèng nhÊt; Giai cÊp; Nh©n lo¹i; ViÖt Nam


Nhµ n­íc lµ nh÷ng con sè céng gi¶n ®¬n: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn §¨ng Dung . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 452 tr.

Ký hiÖu kho : V 10176, V 10177/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86857

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; Tr¸ch nhiÖm nhµ n­íc; QuyÒn lùc nhµ n­íc;

Tæ chøc nhµ n­íc; X· héi chÝnh trÞ; X· héi d©n sù;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
Nhµ v¨n ho¸ Tr­êng Chinh (1907 - 1988). - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 352 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8072, Vv 8073/ VNCVANHOA / Mfn: 86960

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng BÝ th­;

Nhµ v¨n ho¸; Tr­êng Chinh; ViÖt Nam


NhËt B¶n víi ch©u ¸ - Nh÷ng mèi liªn hÖ lÞch sö vµ chuyÓn biÕn kinh tÕ - x· héi/ NguyÔn V¨n Kim . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009 . - 534 tr.

Ký hiÖu kho : V 10179/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86859

Tõ kho¸ : LÞch sö; Quan hÖ quèc tÕ; Kinh tÕ x· héi; NhËt B¶n; Ch©u ¸
Nh÷ng bè giµ ch©u ¸: TiÒn b¹c vµ QuyÒn lùc ë Hång K«ng vµ §«ng Nam ¸ / Joe Studwell; TrÇn Cung d. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 503 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48296, Vb 48297/ VTTKHXH / Mfn: 87092

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Nhµ doanh nghiÖp;

Kinh doanh; C¹nh tranh; TiÒn b¹c; QuyÒn lùc;

Hång K«ng; §«ng Nam ¸; Ch©u ¸
Nh÷ng mòi ®ét ph¸ trong kinh tÕ: Thêi tr­íc ®æi míi / §ç Hoµi Nam, §Æng Phong ch.b. . - H.: KHXH, 2009 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : V 10135/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86824

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Khñng ho¶ng kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

C¶i c¸ch kinh tÕ; §ét ph¸ kinh tÕ; 1986; ViÖt Nam


N­íc Nga hËu X« ViÕt: Qua nh÷ng biÕn thiªn cña lÞch sö / Hµ Mü H­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : V 10082/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86792

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; LÞch sö ph¸t triÓn;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; Nga


Qu¶n lý thÞ tr­êng s¶n phÈm v¨n ho¸ ë ViÖt Nam trong c¬ chÕ thÞ tr­êng/ Ph¹m ThÞ Thanh T©m . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin; ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 183 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48348, Vb 48349/ VTTKHXH / Mfn: 87120

Tõ kho¸ : Qu¶n lÝ thÞ tr­êng; S¶n phÈm v¨n ho¸;

C¬ chÕ thÞ tr­êng; ThÞ tr­êng s¶n phÈm v¨n ho¸;

§Þnh h­íng ph¸t triÓn v¨n ho¸; ViÖt Nam
Sù t­¬ng ®ång vµ kh¸c biÖt vÒ quan ®iÓm c¸ch m¹ng ViÖt Nam gi÷a Hå ChÝ Minh víi Quèc tÕ Céng s¶n vµ §¶ng Céng s¶n §«ng D­¬ng nh÷ng n¨m 1930-1941: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Kh¸nh BËt ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48392, Vb 48393/ VTTKHXH / Mfn: 87143

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Quèc tÕ Céng s¶n; §¶ng Céng s¶n §«ng D­¬ng;

Quan ®iÓm c¸ch m¹ng; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; T­¬ng ®ång;

Kh¸c biÖt; 1930-1941; ViÖt Nam
Th¶m b¹i cña mét "bÇy diÒu h©u": VÒ c¸c tæng thèng Mü trong chiÕn tranh ViÖt Nam / NguyÔn Ph­¬ng Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 600 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9900, Vv 9901/ VTTKHXH / Mfn: 87152

Tõ kho¸ : Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng; ChiÕn tranh;

ChiÕn tranh x©m l­îc; ¢m m­u chÝnh trÞ;

Thñ ®o¹n chÝnh trÞ; HiÖn ®¹i; Mü; ViÖt Nam


ThÕ giíi quanh ta: Mét gãc nh×n trÝ thøc / Cao Huy ThuÇn . - §µ N½ng : Nxb. §µ N½ng, 2007 .- 358 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2189, VB 2190/ VXAHOIHOC / Mfn: 87061

Tõ kho¸ : ChÝnh trÞ; ChiÕn tranh; V¨n ho¸; Chñ nghÜa d©n téc;

Nh©n quyÒn; Bµi viÕt; ViÖt Nam; Mü


Thiªn tµi l·nh ®¹o Abraham Lincoln: ChiÕn l­îc chØ huy trong khã kh¨n / Donald T. Phillips; Hå V¨n HiÖp d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2009 . - 201 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2044/ VTAMLY / Mfn: 86998

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt l·nh ®¹o; TriÕt lý l·nh ®¹o; Nh©n vËt lÞch sö;

Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng; Abraham Lincoln; Mü


Trao quyÒn trong thùc tÕ: Tõ ph©n tÝch ®Õn thùc hiÖn / Ruth Alsop, Mette Bertelssen, Jeremy Holland; Lª Kim Tiªn, Lª §ång T©m, TrÇn Ph­¬ng Hµ,... d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 543 tr.

Ký hiÖu kho : V 10141/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86830

Tõ kho¸ : Trao quyÒn; Kh¸i niÖm trao quyÒn; Khu«n khæ trao quyÒn;

§o l­êng ®¸nh gi¸ trao quyÒn; ThÕ giíi


Trung Quèc sau 5 n¨m gia nhËp WTO/ §ç TiÕn S©m ch.b.; NguyÔn Minh H»ng, NguyÔn Thu Ph­¬ng, Bïi ThÞ Thanh H­¬ng b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 187 tr.

Ký hiÖu kho : V 10166/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86850

Tõ kho¸ : WTO; Gia nhËp WTO; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChuyÓn biÕn kinh tÕ;

ChuyÓn biÕn v¨n ho¸ x· héi; Trung Quèc
T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ v¨n ho¸ ®¶ng/ Ph¹m Ngäc Anh ch.b. . - Xb. lÇn 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48350, Vb 48351/ VTTKHXH / Mfn: 87121

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n ho¸ ®¶ng;

T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ chÝnh trÞ vµ lÞch sö d­íi gãc nh×n v¨n ho¸ chÝnh trÞ: Chuyªn luËn / Ph¹m Hång Tung . - Xb. lÇn 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 410 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48336/ VTTKHXH / Mfn: 87113

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ chÝnh trÞ; M«i tr­êng chÝnh trÞ;

HÖ thèng chÝnh trÞ; B¶n thÓ chÝnh trÞ; ViÖt Nam; ThÕ giíi


V¨n ho¸ ViÖt Nam, mÊy vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn/ NguyÔn ChÝ BÒn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8040, Vv 8041/ VNCVANHOA / Mfn: 86945

Tõ kho¸ : Lý luËn v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

Qu¶n lý v¨n ho¸; B¶o tån v¨n ho¸;

Di s¶n v¨n ho¸; V¨n ho¸ phi vËt thÓ; ViÖt Nam
Vïng ®Êt Th¨ng Long - Hµ Néi/ Trung t©m D÷ kiÖn - T­ liÖu Th«ng tÊn x· ViÖt Nam . - H. : Th«ng tÊn, 2010 . - 318 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48329, Vb 48330/ VTTKHXH / Mfn: 87109

Tõ kho¸ : LÞch sö h×nh thµnh; Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


chñ nghÜa m¸c lªnin

BÝ quyÕt thµnh c«ng Hå ChÝ Minh/ Phïng H÷u Phó . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48371/ VTTKHXH / Mfn: 87132

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Nghiªn cøu t­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

BÝ quyÕt thµnh c«ng; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


ChiÕn sÜ quèc tÕ Hå ChÝ Minh - Ho¹t ®éng thùc tiÔn vµ lý luËn c¸ch m¹ng: S¸ch tham kh¶o/ Phan Ngäc Liªn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 396 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48300, Vb 48301/ VTTKHXH / Mfn: 87094

Tõ kho¸ : ChiÕn sÜ c¸ch m¹ng; Nh©n vËt lÞch sö; Ho¹t ®éng quèc tÕ;

ChiÕn sÜ c¸ch m¹ng quèc tÕ; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Chñ nghÜa M¸c - Lªnin trong bèi c¶nh thÕ giíi ngµy nay/ Tr×nh M­u, NguyÔn Hoµng Gi¸p, NguyÔn ThÞ QuÕ ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 530 tr.

Ký hiÖu kho : V 10162/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86846

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa M¸c-Lªnin; Toµn cÇu ho¸;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; Chñ nghÜa x· héi; ThÕ giíi


Chñ nghÜa M¸c - Lªnin víi vËn mÖnh vµ t­¬ng lai cña chñ nghÜa x· héi hiÖn thùc/ NguyÔn Ngäc Long ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 530 tr.

Ký hiÖu kho : V 10148/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86837

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa M¸c-Lªnin; Chñ nghÜa x· héi;

Chñ nghÜa x· héi hiÖn thùc; LÞch sö ph¸t triÓn; ThÕ giíi


Chñ nghÜa M¸c - Lªnin: Häc thuyÕt vÒ sù ph¸t triÓn vµ s¸ng t¹o kh«ng ngõng / TrÇn Nh©m . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 545 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9912, Vv 9913/ VTTKHXH / Mfn: 87159

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa M¸c; Chñ nghÜa Lªnin;

Chñ nghÜa M¸c Lªnin; Häc thuyÕt ph¸t triÓn


Chñ tÞch Hå ChÝ Minh víi c«ng t¸c tæ chøc, c¸n bé - X©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc trong thêi kú ®æi míi. - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 575 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9930, Vv 9931/ VTTKHXH / Mfn: 87168

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; C«ng t¸c tæ chøc;

C«ng t¸c c¸n bé; C¸n bé; C«ng chøc;

LuËt C¸n bé c«ng chøc; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
Di chóc cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh: Mét v¨n kiÖn lÞch sö . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 947 tr.

Ký hiÖu kho : V 10160/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86844

Tõ kho¸ : Di chóc; Thùc hiÖn di chóc; Chñ tÞch n­íc;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Di s¶n Hå ChÝ Minh vÒ v¨n ho¸, ®¹o ®øc/ TrÇn V¨n BÝnh . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48339, Vb 48340/ VTTKHXH / Mfn: 87115

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Di s¶n Hå ChÝ Minh;

VËn dông t­ t­ëng Hå ChÝ Minh; X©y dùng v¨n ho¸;

T­ t­ëng ®¹o ®øc; §¹o ®øc c¸ch m¹ng; ViÖt Nam
Gi¸ trÞ lý luËn vµ thùc tiÔn cña t¸c phÈm N©ng cao ®¹o ®øc c¸ch m¹ng quÐt s¹ch chñ nghÜa c¸ nh©n/ NguyÔn Duy Hïng, Bïi Kim Hång, Ph¹m Hång Ch­¬ng,... b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 414 tr.

Ký hiÖu kho : V 10163/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86847

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §¹o ®øc c¸ch m¹ng;

N©ng cao ®¹o ®øc c¸ch m¹ng; Chñ nghÜa c¸ nh©n; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh - con ng­êi cña sù sèng: S¸ch tham kh¶o / M¹ch Quang Th¾ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 519 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48282, Vb 48283/ VTTKHXH / Mfn: 87085

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §¹o ®øc Hå ChÝ Minh;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh - nhµ v¨n ho¸ cña t­¬ng lai/ Hoµng ChÝ B¶o, Ph¹m Hång Ch­¬ng, Lª Kim Dung . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 183 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8057, Vv 8058/ VNCVANHOA / Mfn: 86952

Tõ kho¸ : Hå ChÝ Minh; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

Danh nh©n v¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸;

Ph¸t triÓn v¨n ho¸; ViÖt Nam
Hå ChÝ Minh - TiÓu sö/ Song Thµnh ch.b. . - Xb. lÇn 2, cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 803 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9910, Vv 9911/ VTTKHXH / Mfn: 87158

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; TiÓu sö; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh ®µo t¹o c¸n bé vµ träng dông nh©n tµi/ §øc V­îng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 554 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48294, Vb 48295/ VTTKHXH / Mfn: 87091

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §µo t¹o c¸n bé;

Sö dông c¸n bé; Sö dông nh©n tµi; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh trong tr¸i tim trÝ thøc vµ v¨n nghÖ sÜ/ V¨n ThÞ Thanh Mai s.t., t.ch. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 422 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48331, Vb 48332/ VTTKHXH / Mfn: 87110

Tõ kho¸ : Håi kÝ; Bµi viÕt; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Hå ChÝ Minh víi chiÕn l­îc ®oµn kÕt quèc tÕ trong c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc/ Lª V¨n Yªn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 434 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48298, Vb 48299/ VTTKHXH / Mfn: 87093

Tõ kho¸ : §oµn kÕt quèc tÕ; ChiÕn l­îc ®oµn kÕt quèc tÕ;

Phong trµo gi¶i phãng d©n téc; C¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Hå ChÝ Minh víi cuéc ®Êu tranh v× hoµ b×nh vµ tiÕn bé cña nh©n lo¹i/ Lª V¨n TÝch ch.b.; NguyÔn Hoµng Gi¸p, Phan Ngäc Liªn, Thµnh Duy, Lý ViÖt Quang b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 418 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48304, Vb 48305/ VTTKHXH / Mfn: 87096

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §Êu tranh c¸ch m¹ng; TiÕn bé nh©n lo¹i;

Di s¶n Hå ChÝ Minh; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh víi sù nghiÖp ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam/ Vò §×nh HoÌ, Bïi §×nh Phong ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48356, Vb 48357/ VTTKHXH / Mfn: 87124

Tõ kho¸ : §éc lËp d©n téc; Gi¶i phãng d©n téc;

X©y dùng chñ nghÜa x· héi; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi/ Vò V¨n Phóc . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 382 tr.

Ký hiÖu kho : V 10128/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86819

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; Chñ nghÜa x· héi; Thêi kú qu¸ ®é;

Kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; ViÖt Nam
Nguyªn t¾c thèng nhÊt gi÷a d©n téc, giai cÊp vµ nh©n lo¹i trong t­ t­ëng Hå ChÝ Minh/ L­¬ng Thuú Liªn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48333/ VTTKHXH / Mfn: 87111

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; T­ t­ëng chÝnh trÞ;

Nguyªn t¾c thèng nhÊt; D©n téc; Giai cÊp;

Nh©n lo¹i; ViÖt Nam
Ng­êi ®æi tªn lµ Hå ChÝ Minh tõ bao giê/ Ph¹m Quý ThÝch . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48390, Vb 48391/ VTTKHXH / Mfn: 87142

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; HiÖn ®¹i;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Nh©n c¸ch Hå ChÝ Minh/ M¹ch Quang Th¾ng ch.b.; Ph¹m Minh H¹c, Phan Ngäc Liªn, Ph¹m Ngäc Anh, ...b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48360, Vb 48361/ VTTKHXH / Mfn: 87126

Tõ kho¸ : Nh©n c¸ch Hå ChÝ Minh; §Æc tr­ng nh©n c¸ch;

Gi¸ trÞ nh©n c¸ch; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Sù t­¬ng ®ång vµ kh¸c biÖt vÒ quan ®iÓm c¸ch m¹ng ViÖt Nam gi÷a Hå ChÝ Minh víi Quèc tÕ Céng s¶n vµ §¶ng Céng s¶n §«ng D­¬ng nh÷ng n¨m 1930-1941: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Kh¸nh BËt ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48392, Vb 48393/ VTTKHXH / Mfn: 87143

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Quèc tÕ Céng s¶n; §¶ng Céng s¶n §«ng D­¬ng;

Quan ®iÓm c¸ch m¹ng; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; T­¬ng ®ång;

Kh¸c biÖt; 1930-1941; ViÖt Nam
T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ v¨n ho¸ ®¶ng/ Ph¹m Ngäc Anh ch.b. . - Xb. lÇn 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48350, Vb 48351/ VTTKHXH / Mfn: 87121

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n ho¸ §¶ng;

T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; ViÖt NamT­ t­ëng Hå ChÝ Minh - Mét sè nhËn thøc c¬ b¶n: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn M¹nh T­êng ch.b.; Vò Ngäc Am, TrÞnh ThÞ Ph­¬ng Oanh b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 212 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48384, Vb 48385/ VTTKHXH / Mfn: 87139

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Gi¶i phãng d©n téc; Chñ nghÜa x· héi;

§¶ng Céng s¶n; §oµn kÕt d©n téc; §oµn kÕt quèc tÕ;

X©y dùng con ng­êi; VËn dông t­ th­ëng Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
VËn dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam/ M¹ch Quang Th¾ng ch.b.; Ph¹m Ngäc Anh, Bïi §×nh Phong, TrÇn Duy H­ng, NguyÔn Thanh TuÊn b.s. . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 371 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48378, Vb 48379/ VTTKHXH / Mfn: 87136

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Chñ nghÜa x· héi;

X©y dùng chñ nghÜa x· héi; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


D©n téc häc
An Nam phong tôc s¸ch (S¸ch phong tôc An Nam) / Mai Viªn §oµn TriÓn; NguyÔn T« Lan d., gi.th.; §inh Kh¾c Thu©n h.®. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 193 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7996, Vv 7997/ VNCVANHOA / Mfn: 86922

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam
81 bµi khÊn vµ phong tôc cæ truyÒn/ NguyÔn ThÞ H¶i Linh . - §ång Nai : Nxb. Tæng hîp §ång Nai, 2008 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7978, Vv 7979/ VNCVANHOA / Mfn: 86913

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Phong tôc cæ truyÒn;

V¨n häc d©n gian; V¨n khÊn; Bµi khÊn; ViÖt Nam


B¶o tån vµ ph¸t huy di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ ë ViÖt Nam. - Tb. cã bæ sung . - H. : ViÖn V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 539 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8015, Vv 8016/ VNCVANHOA / Mfn: 86932

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n ho¸ phi vËt thÓ;

Di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ; B¶o tån v¨n ho¸ phi vËt thÓ;

ViÖt Nam
BÝ Èn v¨n ho¸ ViÖt Nam vµ thÕ giíi. - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7911, Vv 7912/ VNCVANHOA / Mfn: 86871

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; BÝ Èn v¨n ho¸; §iÓn tÝch; V¨n tù;

T«n gi¸o; TruyÒn thuyÕt; Tôc lÖ; ViÖt Nam; ThÕ giíi


BiÓu t­îng rång, v¨n ho¸ vµ nh÷ng c©u chuyÖn/ Nam ViÖt, Kh¸nh Linh b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 189 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8048, Vv 8049/ VNCVANHOA / Mfn: 86948

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Con rång; BiÓu t­îng con rång;

Tuæi rång; ViÖt Nam


12 con gi¸p vµ hä tªn/ Minh HuyÒn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7926, Vv 7927/ VNCVANHOA / Mfn: 86879

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Con gi¸p; Hä tªn; Ph©n tÝch hä tªnD©n téc Ba Na ë ViÖt Nam/ Bïi Minh §¹o ch.b.; TrÇn Hång Thu, Bïi BÝch Lan b.s. . - H. : KHXH, 2006 . - 338 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2197, VB 2198/ VXAHOIHOC / Mfn: 87065

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TruyÒn thèng v¨n ho¸;

§êi sèng x· héi; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; D©n téc Ba Na; ViÖt Nam
D©n téc M«ng S¬n La víi viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò tÝn ng­ìng, t«n gi¸o hiÖn nay/ Thµo Xu©n Sïng ch.b. . - Tb. lÇn 1 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 386 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9907/ VTTKHXH / Mfn: 87156

Tõ kho¸ : §êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng tÝn ng­ìng; D©n téc M«ng;

C«ng gi¸o; §¹o Tin lµnh; ChÝnh s¸ch d©n téc;

ChÝnh s¸ch t«n gi¸o; TØnh S¬n La; ViÖt Namtải về 0.65 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương