Số 25/tt ngày 16/8/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hướng dẫn thi hành quyết định Số 133/HĐbt ngày 17/8//982tải về 13.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích13.91 Kb.
THÔNG TƯ

Số 25/TT ngày 16/8/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục


Hướng dẫn thi hành quyết định Số 133/HĐBT ngày 17/8//982
của Hội đồng Bộ trưởng về tuyển dụng hiệu trưởng
trường mẫu giáo ở nông thôn vào biên chính thức

Thi hành Quyết định số 133/HĐBT ngày 17/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng quy định về một số chế độ đối với giáo viên và cán bộ giảng dạy. Sau khi được sự thoả thuận của Ban Tổ chức của Chính phủ (tại công văn số 97-BC/TCCP ngày 24/6/1983), Bộ Giáo dục hướng dẫn thi hành điểm 6, Quyết định số 133/HĐBT ngày 17/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng về "Hiệu trưởng trường Mẫu giáo ở nông thôn đủ tiêu chuẩn và đã qua đào tạo được tuyển dụng vào biên chế Nhà nước… " , cụ thể như sau :


I. TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG VÀO BIÊN CHẾ
Hiệu trưởng trường mẫu giáo ở nông thôn được xét tuyển vào biên chế Nhà nước phải có đủ các tiêu chuẩn quy định tại điều lệ tuyển dụng và cho thôi việc ban hành theo Nghị định số 24/CP ngày 13/3/1963 của Hội đồng Chính phủ, Bộ Giáo dục hướng dẫn tiêu chuẩn về mặt chuyên môn như sau:
1. Về văn hoá nghiệp vụ: Đã tốt nghiệp các trường đào tạo giáo viên mẫu giáo của tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương hoặc của trung ương với điều kiện khi vào học: tốt nghiệp cấp 2 phổ thông cơ sở và đã hết thời gian tập sự. Trường hợp chưa qua các trường đào tạo phải tốt nghiệp cấp 2 phổ thông cơ sở, đã qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hè và đã dạy học từ 3 năm trở lên.
Riêng về tiêu chuẩn văn hoá, được châm chước cho những người thuộc 47 dân tộc ít người theo Quyết định số 165/HĐBT ngày 23/9-1982 của Hội đồng Bộ trưởng và những người công tác ở vùng hải đảo xa.
2- Có đủ năng lực quản lý, tổ chức chỉ đạo mọi hoạt động của trường mẫu giáo đi vào nề nếp. Có phẩm chất đạo đức tốt; được tín nhiệm với đồng nghiệp, với phụ huynh và học sinh.
II. VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH
Căn cứ vào biên chế theo chỉ tiêu kế hoạch lao động và tiền lương hằng năm của tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương, những hiệu trưởng mẫu giáo ở nông thôn có đủ tiêu chuẩn (ghi ở phần I trên) được xét tuyển vào biên chế Nhà nước, được hưởng các quyền lợi như sau:
1. Về tiền lương, được hưởng chế độ tiền lương theo trình dộ đào tạo sư phạm đã ghi tại thông tư số 16/TT-LB ngày 01/8/1980 của Liên Bộ Giáo dục - Lao dộng. Với những người có quá trình dạy học lâu năm thì căn cứ vào tương quan tiền lương đối với những giáo viên phổ thông có cùng trình độ đào tạo sư phạm và thâm niên giảng dạy mà sắp xếp cho hợp lý.
2. Ngoài tiền lương, được hưởng các quyền lợi khác (chế độ cung cấp hàng hoá theo định lượng và không theo định lượng, tiền thưởng phúc lợi tập thể. ..) như giáo viên phổ thông trong biên chế Nhà nước được hưởng chế độ phụ cấp đối với hiệu trưởng trường mẫu giáo quy định tại Thông tư Liên bộ Giáo dục - Lao động số 08/IT-LB ngày 25/3/1981.
3 . Đối với những hiệu trưởng trường mẫu giáo ở nông thôn chưa đủ tiêu chuẩn trên thi đưa đi bồi dưỡng cho đủ tiêu chuẩn rồi tuyển dụng hoặc sắp xếp lại để dạy học ở các lớp mẫu giáo, hoặc cho nghỉ việc.
III. THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI
1. Thời gian làm giáo viên mẫu giáo được tính là thời gian công tác liên tục để làm căn cứ thi hành các chế độ bảo hiểm xã hội.
2. Để thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội và phúc lợi tập thể cho hiệu trưởng trường mẫu giáo ở nông thôn, các cơ quan giáo dục nơi quản lý biên chế, quỹ tiền lương đối tượng trên phải trích nộp cho quỹ bảo hiểm xã hội khoản tiền lương bằng 3% quỹ lương thực chi (phần do Tổng công đoàn quản lý) để các ngành chức năng quản lý thống nhất.
IV. KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH
Căn cứ vào tiêu chuẩn trên đây, các Sở Giáo dục cần có kế hoạch khảo sát, phân loại và đối chiếu với các tiêu chuẩn tuyển dụng để tiến hành việc tuyển dụng hiệu trưởng trường mẫu giáo ở nông thôn theo quyết định số 133/HĐBT ngày 17/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng.
1. Những hiệu trưởng trường mẫu giáo ở nông thôn có đủ tiêu chuẩn quy định trên do các cơ quan giáo dục xét và đề nghị Uỷ ban nhân dân cùng cấp ra quyết đình tuyển dụng chính thức theo chỉ tiêu biên chế và quĩ tiền lương đã được duyệt chính thức của ngành giáo dục.
Chỉ tiêu biên chế hiệu trưởng trường mẫu giáo ở nông thôn được ghi chỉ tiêu ngành giáo dục phổ thông của các đơn vị.
2. Thời gian được công nhận chính thức tuyển vào biên chế nhà nước, được hưởng chế độ tiền lương và phụ cấp theo lương…đối với hiệu trưởng trường mẫu giáo ở nông thôn kể từ ngày kí quyết định.
3. Cứ 5 năm một lần, các cấp quản lý giáo dục cần xem xét lại các hiệu trưởng trường mẫu giáo ở nông thôn đã tuyển dụng chính thức nếu ai không còn đủ tiêu chuẩn làm hiệu trưởng (ghi ở phần 1 trên) thì đề nghị với Uỷ ban nhân dân cùng cấp cho dạy học hoặc chuyển công tác khác (vẫn trong biên chế Nhà nước), và chọn người có đủ tiêu chuẩn quy định thay thế. Trường hợp bị kỷ luật thì thi hành theo chế độ hiện hành.
4- Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tết thông tư này.
Các đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục, các đồng chí Trưởng phòng, Trưởng Ban Giáo dục các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp thực hiện tốt thông tư này.
Trong quá trình thực hiện thông tư này, nếu có khó khăn gì Uỷ ban nhân dân và Sở Giáo dục các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương phản ánh kịp thời cho Bộ Giáo dục biết để giải quyết./.
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
Nguyễn Thị Bình
(Đã ký)
: uploads -> tra-cuu-van-ban-che-do -> 6giaovien mamnon
6giaovien mamnon -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ TÀi chính bộ NỘi vụ
tra-cuu-van-ban-che-do -> BẢo hiểm xã HỘi việt nam
tra-cuu-van-ban-che-do -> BẢo hiểm xã HỘi việt nam
tra-cuu-van-ban-che-do -> Ngành Xây dựng giao thông và kho tàng bến bãi: Danh mục các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
tra-cuu-van-ban-che-do -> Ngành Hoá chất: Danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
6giaovien mamnon -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
tra-cuu-van-ban-che-do -> KT. BỘ trưỞng thứ trưỞNG
tra-cuu-van-ban-che-do -> Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
6giaovien mamnon -> BỘ giáo dục bộ TÀi chíNH
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương