TI£u chuèN xy dùng tcxd 196 1997 Nhµ cao TÇng c ng t¸c thö tÜnh vµ kiÓm tra chÊt l­îng cäc khoan nhåitải về 47.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích47.31 Kb.
#13223

TI£U CHUÈN x©y dùng TCXD 196 - 1997


Nhµ cao TÇng - C«ng t¸c thö tÜnh vµ kiÓm tra chÊt l­îng cäc khoan nhåi
High rise building - Static loading test and control of quality of bored piles 1. Ph¹m vi ¸p dông

Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho viÖc kiÓm tra chÊt l­­îng vµ søc chÞu t¶i cña cäc khoan nhåi
 1. ThÝ nghiÖm nÐn tÜnh
  1. Sè l­îng vµ vÞ trÝ cäc thÝ nghiÖm

Sè l­­îng cäc thÝ nghiÖm nÐn tÜnh, th­­êng do t­­ vÊn vµ thiÕt kÕ quy ®Þnh tïy theo tÝnh chÊt c«ng tr×nh, ®iÒu kiÖn ®Êt nÒn vµ møc ®é hoµn h¶o cña c«ng nghÖ thi c«ng cäc. Th«ng th­­êng lÊy b»ng 1% tæng sè cäc vµ vÞ trÝ cäc thÝ nghiÖm ®­­îc thiÕt kÕ vµ t­­ vÊn chØ ®Þnh t¹i chç cã ®iÒu kiÖn bÊt lîi vÒ ®Êt nÒn hoÆc tËp trung t¶i träng cao.


2.2. Ph­­¬ng ph¸p thÝ nghiÖm
C¸c cäc thÝ nghiÖm theo ph­­¬ng ph¸p gi÷ t¶i träng tïng cÊp cho ®Õn hai hoÆc ba lÇn t¶i träng thiÕt kÓ. §èi träng cã thÓ lµ c¸c cäc neo hoÆc chÊt vËt nÆng ®Æt trªn mét hÖ dÇm thÐp n»m bªn trªn d¸m chÝnh. C¸c kÝch nÐn cäc ®­­îc bè trÝ sao cho lùc nÐn tæng n»m ë vÞ trÝ t©m cäc. Tõ 2 ®Õn 4 ®ång hå thiªn ph©n kÓ lo¹i hµnh tr×nh 5cm ®­­îc dïng ®Ó ®o chuyÓn vÞ ®Çu cäc. Mét m¸y kinh vÜ ®­­îc dïng ®Ó kiÓm tra ®é chuyÓn dÞch hÖ g¸ ®ång hå (nÕu cã) vµ chuyÓn dÞch cña hÖ ®èi träng.
2.3. C«ng t¸c chuÈn bÞ thÝ nghiÖm : tu©n theo c¸c quy tr×nh thÝ nghiÖm cäc th«ng th­­êng.


  1. Quy tr×nh thÝ nghiÖm (Theo BS8004 : 1986, ASTM vµ kinh nghiÖm thùc tÕ) .

Quy ®Þnh thÝ nghiÖm cã thÓ ®­­îc gi¶i thÝch chi tiÕt d­­íi ®©y (b¶ng I)


a) Gia t¶i b­­íc 1 :


 • Cäc ®­­îc gia t¶i theo tõng cÊp 25%, 50%, 75% vµ 100% t¶i träng lµm viÖc vµ ®äc ®ång hå ®o lón t¹i c¸c thêi ®iÓm 1, 2, 4, 8, 15, 60, 120, 180, 240 phót vµ sau tõng hai giê mét cho mçi cÊp nãi trªn.
 • T¨ng t¶i träng lªn cÊp míi khi tèc ®é lón sau 1 giê lµ nhá h¬n 0,25mm.
 • Thêi gian gi÷ t¶i cho mét cÊp kh«ng nhá h¬n 1 giê.
 • T¹i cÊp t¶i träng thiÕt kÕ, thêi gian gi÷ t¶i kh«ng Ýt h¬n 6 giê vµ cã thÓ kÐo dµi ®Õn 24 giê.
 • Gi¶m t¶i qua c¸c cÊp 50% , 25% vµ 0% , ®o chuyÓn vÞ håi phôc cña cäc t¹i thêi ®iÓm

1 2, 4, 8, 15, 30, 60 phót. T¹i cÊp t¶i träng 0% theo dâi cho ®Õn lóc trÞ chuyÓn lµ kh«ng ®æi

B¶ng 1-Quy tr×nh thÝ nghiÖm


TT

T¶i träng

(% t¶i träng thiÕt kÕ )

Thêi gian gi÷ t¶i

1

25

§Õn khi tèc ®é lón nhá h¬n 0,25mm trong 1 giê

2

50

§Õn khi tèc ®é lón nhá h¬n 0,25mm trong 1 giê

3

75

§Õn khi tèc ®é lón nhá h¬n 0,25mm trong 1 giê

4

100

Nh­­ trªn hoÆc 24 giê

5

50

§Õn khi tèc ®é håi phôc nhá h¬n 0,25mm trong 1 giê

6

25

DÖn khi tèc ®é hèi phôc nhá h¬n 0,25mm trong 1 giê

7

0

nt cho ®Õn lóc kh«ng ®æi

8

25

§Õn khi tèc ®é lón nhá h¬n 0,25mm trong 1 giê

9

50

nt

10

75

nt

11

100

nt

12

125

nt

13

150

nt

14

175

nt

15

200

nt hoÆc trong 24 giê

16

175

§Õn khi tèc ®é hèi phôc nhá h¬n 0,25mm trong 1 giê

17

150

§Õn khi tèc ®é håi phôc nhá h¬n 0,25mm trong 1 giê

18

125

nt

19

50

nt

20

0

nt hoÆc trong 6 g

b) Gia t¶i b­­íc 2 :
 • Cäc ®­­îc gia t¶i tõng cÊp 25, 50, 75, 100, 125,l50,175, 200% (vµ cã thÓ t¨ng ®Õn c¸c cÊp 225 vµ 250% tuú theo ý kiÕn thiÕt kÕ) vµ ®äc ®ång hå ®o lón t¹i c¸c thêi ®iÓm 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 90, 120, 180, vµ 240 phót vµ sau tõng 2 giê cho mçi cÊp.
 • T¨ng t¶i träng lªn cÊp míi khi ®é lón sau 1 giê nhá h¬n 0,25mm.
 • Gi÷ t¶i träng ë cÊp 200% hoÆc 250% trong 24 giê hoÆc cho ®Õn lóc ®é lón sau 1 giê nhá h¬n 0,25mm.
 • Gi¶m t¶i theo cÊp 200, 150, 100, 50 vµ 0% t¶i träng thiÕt kÕ vµ ®äc chuyÓn vÞ håi phôc ë ®Çu cäc sau tõng giê cho ®Õn ®¹t gi¸ trÞ kh«ng ®æi.
  1. Cäc thÝ nghiÖm ®­­îc dõng thÝ nghiÖm khi :

l) KÝch hoÆc ®ång hå ®o biÕn d¹ng bÞ h­­ háng ;

2) Liªn kÕt giòa hÖ thèng gia t¶i, cäc neo kh«ng ®¶m b¶o ;

3) §Çu cäc bÞ nøt vì ;

4) Sè ®äc c¬ së ban ®Çu kh«ng chÝnh x¸c.


  1. Cäc ®­­îc coi lµ bÞ ph¸ ho¹i khi :

l) Cäc bÞ ph¸ háng do vËt liÖu vµ kÝch th­íc cäc kh«ng ®¶m b¶o ;

2) §é lón lín nhÊt cña cäc t¹i cÊp t¶i träng b»ng 2,0 lÇn t¶i träng thiÕt kÕ sau 24 giê lín h¬n 2,5% ®­­êng kÝnh cäc ;

3) §é lón lín nhÊt cña cäc t¹i cÊp t¶i träng b»ng 2,5 lÇn t¶i träng thiÕt kÕ sau 24 giê lín h¬n 2,5% ®­­êng kÝnh cäc ;

4) §é lón d­­ lín h¬n 8mm.
2.7. T¶i träng cho phÐp ®­­îc lùa chän víi trÞ nhá nhÊt theo c¸c ®iÒu kiÖn sau :
a) B»ng 40% cÊp t¶i träng mµ ë ®ã ®é lón t¨ng liªn tôc ;

b) B»ng 40% t¶i träng g©y ra ®é lón b»ng 2% ®­­êng kÝnh cäc ;

c) B»ng 40% t¶i träng giíi h¹n x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p tiÕp tuyÕn trªn biÓu ®å quan hÖ t¶i träng - ®é lón.
2.8. B¸o c¸o kÕt qu¶ thö tÜnh cäc
KÕt qu¶ thö tÜnh cäc sÏ ®­­îc giao nép cho chñ ®Çu t­­ vµ thiÕt kÕ víi c¸c sè liÖu chÝnh sau :
a) §­­êng kÝnh vµ chiÒu dµi cäc khoan nhåi víi s¬ ®å bè trÝ cèt thÐp ;

b) NhËt kÝ ghi chÐp kÕt qu¶ thÝ nghiÖm cäc, c¸c sè ®äc lùc vµ ®é lón trong suèt qu¸ tr×nh thö t¶i cäc ;

c) BiÓu ®å quan hÖ thêi gian gia t¶i , ®é lón vµ biÓu ®å quan hÖ t¶i träng vµ ®é lón

d) Nh÷ng kÕt qu¶ kiÓm tra cña t­­ vÊn vµ nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c (nÕu cã) .
 1. ThÝ nghiÖm ®é ®ång nhÊt cña cäc b»ng ph­­¬ng ph¸p ®o sãng øng suÊt - Ph­­¬ng ph¸p biÕn d¹ng nhá PIT.

3.1. Cäc thÝ nghiÖm


Kho¶ng 30- 60% sè cäc thi c«ng th­êng ®­îc quy ®Þnh ®Ó thÝ nghiÖm b»ng ph­­¬ng ph¸p nµy. Cäc thÝ nghiÖm cã thÓ ®­­îc chän ngÉu nhiªn hoÆc theo chØ ®Þnh cña nhµ t­­ vÊn vµ thiÕt kÕ
3.2. Ph­­¬ng ph¸p thÝ nghiÖm
Ph­­¬ng ph¸p thÝ nghiÖm cäc PIT dùa trªn nguyªn lý ®o ghi vËn tèc sãng øng suÊt lan truyÒn trong th©n cäc g©y ra bëi mét lùc xung nhá b»ng c¸ch gâ bóa lªn ®Çu cäc. Sãng øng suÊt nµy sÏ ph¶n håi l¹i khi gÆp thay ®æi kÝch th­íc cäc, khuyÕt tËt trong bª t«ng hoÆc ch¹m mòi cäc vµ ®­­îc thu qua ®Çu ®o gia tèc truyÒn vµo bé phËn xö lý vµ hiÓn thÞ trªn mµn h×nh hoÆc in ra tõ m¸y in. Dùa vµo tèc ®é lan truyÒn sãng øng suÊt cã thÓ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c vÞ trÝ khuyÕt tËt cña cäc.
3.3. Quy tr×nh thÝ nghiÖm
a) §Çu cäc ®­­îc lµm s¹ch hoÆc ®Ëp ®Õn líp bª t«ng r¾n ch¾c ;

b) G¾n ®Çu ®o gia tèc nèi víi bé xö lý ;

c) Dïng bóa gâ lªn ®Çu cäc ;

d) §o sãng øng suÊt ph¶n håi ®Ó in ra hoÆc ghi vµo ®Üa vÒ xö lý trong phßng b»ng ch­­¬ng tr×nh vi tÝnh chuyªn dïng.
 1. ThÝ nghiÖm kiÓm tra chÊt l­îng thi c«ng cña cäc b»ng ph­¬ng ph¸p siªu ©m

Ph­­¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt l­­îng b»ng cäc khoan nhåi b»ng siªu ©m ®­­îc xem lµ cã ®é tin cËy cao nhÊt do cã thÓ gióp ®­îc th«ng tin cÇn thiÕt suèt chiÒu dµi th©n cäc víi sè lç ®Æt tr­­íc tuú ý. Ph­­¬ng ph¸p nµy ®· ®­­îc øng dông réng r·i ë nhiÒu n­­íc trªn thÕ giíi ®Ò kiÓm tra chÊt l­îng cäc khoan nhåi còng nh­­ t­­êng trong ®Êt.


4.1. Cäc thÝ nghiÖm
Th«ng th­­êng cö 10 cäc sÏ chän 1 cäc ®Ó ®Æt tr­­íc èng thØ nghiÖm b»ng ph­­¬ng ph¸p nµy. C¸c cäc thÝ nghiÖm sÏ ®­­îc chän ngÉu nhiªn theo sù thèng nhÊt víi bªn t­­ vÊn thiÕt kÕ.
4.2. Ph­­¬ng ph¸p thÝ nghiÖm
§Çu ph¸t vµ ®Çu thu nåi víi m¸y trung t©m, ®­­îc th¶ ®Òu xuèng lç b»ng èng chÊt dÎo hoÆc thÐp ®· ®Æt tr­­íc trong th©n cäc. Sãng siªu ©m ®­­îc ph¸t ra qua ®Çu ph¸t vµ ®­­îc thu l¹i t¹i ®Çu thu vµ truyÒn vÒ m¸y trung t©m. TÝn hiÖu ®­­îc chuyÓn thµnh d¹ng sè vµ l­­u vµo trong m¸y. BÊt cø thay ®æi nµo cña tÝn hiÖu nhËn ®­­îc nh­­ yÕu ®i hoÆc chËm sÏ ®­­îc m¸y ph©n tÝch vµ chØ ra khuyÕt tËt cña bª t«ng nh­­ rç, gi¶m c­êng ®é do xi m¨ng bÞ röa tr«i, r¹n nøt hoÆc cã c¸c dÞ vËt...
4.3. Quy tr×nh thÝ nghiÖm
1. C¸c èng dÉn (b»ng chÊt dÎo hoÆc b»ng thÐp) cã ®­­êng kÝnh 50-70mm ®­­îc ®Æt c¸ch nhau mét kho¶ng cè ®Þnh cïng cèt thÐp cña th©n cäc tr­­íc khi ®æ bª t«ng. Lßng èng ph¶i tr¬n tru, kh«ng t¾c, cã ®é th¼ng cho phÐp ®Ó ®Çu ph¸t vµ ®Çu thu khi ®o dÞch chuyÓn dÔ dµng.
2. §Çu ph¸t vµ ®Çu ®o ®Êu víi m¸y chÝnh th¶ ®Òu vµo 2 lç. Sãng siªu ©m ®o ®­­îc trong suèt hµnh tr×nh sÏ ®­­îc gi÷ l¹i trong m¸y víi trôc y lµ chiÒu s©u cäc vµ trôc x lµ tÝn hiÖu sãng.
3. Sau khi kÕt thóc ë hai lç dÇu, ®Çu ®o chuyÓn sang lç thø 3 trong khi ®Çu ph¸t chuyÓn vµo lç thø 2. Cø nh­­ vËy mét cäc sÏ ®­­îc ®o 3 lÈn. Sè èng ®Æt trong cäc nhiÒu hay Ýt (2,3 hoÆc 4) tuú thuéc vµo ®­­êng kÝnh cäc lín hay nhá.
4. Sè liÖu ghi l¹i ®­îc trong qu¸ tr×nh ®o sÏ ®­­îc xö lý trong phßng b»ng ch­­¬ng tr×nh vi tÝnh chuyªn dïng


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh

tải về 47.31 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương