BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 483tải về 59.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích59.83 Kb.
#21745


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

____________________


Số: 483/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________________________
Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính

năm 2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịchBỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Mục tiêu và sản phẩm

1. Mục tiêu

Rà soát, đánh giá các quy định, thủ tục hành chính theo Kế hoạch rà soát kèm theo Quyết định này nhằm kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính.

2. Sản phẩm

a) Báo cáo kết quả rà soát quy định, thủ tục hành chính.

b) Phương án đơn giản hoá, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Điều 3. Trách nhiệm thực hiện

1. Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính theo phân công tại Kế hoạch kèm theo Quyết định này. Kết quả rà soát được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt gửi về Văn phòng (Phòng kiểm soát thủ tục hành chính) trước ngày 31 tháng 07 năm 2013 gồm: Các biểu mẫu rà soát, biểu mẫu tính toán chi phí, báo cáo rà soát.

2. Trách nhiệm của Văn phòng

a) Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính theo phân công tại Kế hoạch kèm theo Quyết định này; trả lại và yêu cầu cơ quan, đơn vị rà soát lại nếu kết quả rà soát không đạt mục tiêu đề ra hoặc rà soát hình thức; trường hợp cơ quan, đơn vị được yêu cầu không thực hiện việc rà soát, đánh giá, Văn phòng báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

b) Rà soát độc lập, huy động sự tham gia của các chuyên gia, tổ chức các hoạt động tham vấn ý kiến của các cá nhân, tổ chức liên quan và các đối tượng chịu sự tác động của quy định về thủ tục hành chính.

c) Tổng hợp, đánh giá, trình Bộ trưởng quyết định phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính và quy định có liên quan đến thủ tục hành chính không đáp ứng quy định tại Điều 28 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính.Điều 4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí dành cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Các cơ quan, đơn vị không có tài khoản riêng lập dự toán, sử dụng kinh phí trong dự toán chi hàng năm của Bộ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);

- Các Tổng cục, Cục, Vụ;

- Lưu: VT, VP (KSTTHC), QA.20.


BỘ TRƯỞNG

(đã ký)
Hoàng Tuấn Anh

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcKẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2013

CỦA BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(Ban hành theo Quyết định số: 483 /QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 01 năm 2013của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

________________________
TT

Tên TTHC được rà soát

Căn cứ pháp lý TTHC, quy định hành chính

Cơ quan, đơn vị

Thời gian

Căn cứ lựa chọn rà soát

Dự kiến sản phẩm

Chủ trì

Phối hợp

Bắt đầu

Hoàn thành

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (do UBND tỉnh cấp)

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;

- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;

- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3


Vụ Gia đình


- Văn phòng (Phòng KSTTHC);

- Vụ Pháp chế
Tháng 02/1013


Tháng 06/2013


Chưa đầy đủ các bộ phận cấu thành theo quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP

Báo cáo kết quả rà soát quy định thủ tục hành chính


2

Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (do UBND tỉnh cấp)

3

Cấp lại Giấy chứng nhậ đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (do UBND tỉnh cấp)

4

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (do UBND tỉnh cấp)

5

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (do UBND tỉnh cấp)

6

Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (do UBND tỉnh cấp)

7

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (do UBND tỉnh cấp)

8

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (do UBND tỉnh cấp)

năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình
9

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

10

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ về phòng, chống bạo lực gia đình

11

Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

12

Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

13

Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

14

Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

15

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (do UBND cấp huyện cấp)

16

Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (do UBND cấp huyện cấp

17

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (do UBND cấp huyện cấp)

18

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(do UBND cấp huyện cấp)

19

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (do UBND cấp huyện cấp)

20

Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (do UBND cấp huyện cấp)
21

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (do UBND cấp huyện cấp)


22

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (do UBND cấp huyện cấp)


BỘ TRƯỞNG


Hoàng Tuấn Anh
tải về 59.83 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương