BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 458/QĐ-bvhttdltải về 11.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích11.02 Kb.
#21336

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số: 458/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính

năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
BỘ TR­ƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 185/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính và báo cáo cải cách hành chính hàng năm;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính

năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trá ch nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Bộ Nội vụ (Vụ Cải cách hành chính);

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);

- Lưu: VT, VP (KSTTHC), ĐH.40.BỘ TRƯỞNG

(đã ký)


Hoàng Tuấn Anh
tải về 11.02 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương