HỘI ĐỒng nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 488.67 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích488.67 Kb.
  1   2   3

C ÔNG BÁO/Số 34 + 35/Ngày 10-9-2013HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ VĨNH LONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 09/NQ-HĐND

Tp. Vĩnh Long, ngày 25 tháng 7 năm 2013


NGHỊ QUYẾT

Về phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước

trên địa bàn thành phố Vĩnh Long năm 2013
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG

KHOÁ X NHIỆM KỲ 2011 - 2016, KỲ HỌP LẦN THỨ 10
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Sau khi xét Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 19/7/2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố Vĩnh Long về việc xin phê duyệt điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Vĩnh Long năm 2013;

Đại biểu HĐND thành phố Vĩnh Long đã thảo luận và thống nhất,QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh thu - chi ngân sách nhà nước thành phố Vĩnh Long 6 tháng cuối năm 2013, gồm:

I. PHẦN THU:

Đơn vị tính: Triệu đồngSTT

NỘI DUNG THU

DỰ TOÁN 2013

DỰ TOÁN 2013 (điều chỉnh)

I

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

208.000

208.000

1

Thuế ngoài quốc doanh

137.530

137.530
Môn bài

5.900

5.900
Thuế GTGT

101.980

101.980
Thuế TNDN

27.000

27.000
Thuế TTĐB

1.400

1.400
Thuế tài nguyên

250

250
Thu khác (phạt thuế)

1.000

1.000

2

Lệ phí trước bạ

28.500

28.500

3

Thuế nhà đất

3.900

3.900

4

Thuế thu nhập cá nhân

15.000

15.000

5

Tiền thuê đất

70

70

6

Thu tiền sử dụng đất

12.000

12.000

7

Phí, lệ phí

6.500

6.500
Trong đó: Lệ phí TW8

Thu khác ngân sách

2.500

2.500

9

Thuế bảo vệ môi trường

2.000

2.000

II

THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG


Các khoản thu NSĐP hưởng 100%


Các khoản thu phân chia theo tỉ lệIII

THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN


Thu bổ sung cân đối ổn định


Thu bổ sung mục tiêuII. PHẦN CHI:

Đơn vị tính: Triệu đồngSTT

NỘI DUNG CHI

DỰ TOÁN 2013

DỰ TOÁN 2013 (điều chỉnh)

I

NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH

299.530

395.882

1

Chi đầu tư

35.000

69.278
Nguồn cân đối

23.000

23.000
Nguồn sử dụng đất

12.000

12.000
Nguồn mục tiêu của tỉnh
15.478
Nguồn kết dư
18.800

2

Chi thường xuyên

259.815

325.849

a

Sự nghiệp kinh tế

22.646

24.989
Nông nghiệp

476

721
Thuỷ lợi

780

790
Giao thông

1.480

2.350
Kinh tế khác

1.456

1.456
Kiến thiết thị chính

1.181

2.399
Nguồn kinh phí lên đô thị loại 3

7.500

7.500
10% XSKT

6.500

6.500
Phân sau

3.273

3.273

b

Sự nghiệp văn xã

156.496

199.424
Giáo dục - đào tạo

123.970

123.970
Trong đó: + Giáo dục

116.244

141.870
+ Đào tạo

7.726

7.726
Y tế

238

238
Văn hoá thông tin

2.027

2.027
Phát thanh truyền hình

1.367

1.367
Thể dục thể thao

1.671

1.991
Khoa học

229

229
Môi trường

25.013

25.013
Xã hội

1.981

18.963

c

Quản lý hành chánh

67.732

82.922
Quản lý nhà nước

29.355

43.256
Đảng

4.709

4.756
Đoàn thể

2.945

2.945
Phường xã

30.723

31.965

d

An ninh quốc phòng

8.934

9.682
An ninh

1.966

2.406
Quốc phòng

6.968

7.276

e

Chi khác

4.007

4.117

f

Dự phòng ngân sách

4.715

4.715

II

NGUỒN PHẢN ẢNH QUA NGÂN SÁCHIII

CẤP DƯỚI NỘP LÊN
7.095

IV

CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI
3.352
TỔNG CỘNG

299.530

405.574

(Có thuyết minh chi tiết kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố Vĩnh Long giao cho Uỷ ban nhân dân thành phố Vĩnh Long lập thủ tục phân bổ dự toán thu chi ngân sách được điều chỉnh đúng theo nguyên tắc tài chính hiện hành.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Vĩnh Long kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này;

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Vĩnh Long khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016 thông qua tại kỳ họp lần thứ 10, ngày 25/7/2013./.


CHỦ TỊCH

Đã ký
Lê Văn Tiều

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016


  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương