Kiện toàn Tổ điều phối phát triển tỉnh Bình Phước thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚCtải về 25.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích25.42 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1349/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 04 tháng 7 năm 2012QUYẾT ĐỊNH


Kiện toàn Tổ điều phối phát triển tỉnh Bình Phước

thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía NamCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 20/2004/QĐ-TTg ngày 18/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm;

Căn cứ Quyết định số 1022/QĐ-TTg ngày 28/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 607/TTr-SKHĐT ngày 14/6/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Tổ điều phối phát triển tỉnh Bình Phước để phối hợp các hoạt động phát triển giữa các ngành, địa phương nhằm tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đồng bộ trong triển khai đầu tư để mang lại hiệu quả cao trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung.

Tổ điều phối không phải là cấp quản lý; không ra quyết định hành chính; có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành và các huyện, thị xã trong tỉnh phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương trong Vùng nhằm phát triển hiệu quả Vùng.

Thành phần Tổ điều phối phát triển tỉnh:

1. Ông Phạm Văn Tòng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ trưởng.

2. Ông Vũ Thành Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Phó Tổ trưởng.

Các thành viên:

3.Ông Phạm Công - Giám đốc Sở Tài chính.

4. Ông Đỗ Văn Quang - Giám đốc Sở Nội vụ.

5. Ông Nguyễn Hoàng Hùng - Giám đốc Sở Xây dựng.

6. Ông Lê Văn Uy - Giám đốc Sở Công thương.

7. Ông Hồ Văn Hữu - Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

8. Ông Bùi Quang Việt - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

9. Ông Trần Văn Vân - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

10. Ông Nguyễn Văn Tới - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

11. Ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

12. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

13. Ông Nguyễn Đồng Thông - Giám đốc Sở Y tế.Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và nội dung, quy chế điều phối

I. Nhiệm vụ, quyển hạn của Tổ điều phối:

1. Tổ điều phối là tổ chức giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ phối hợp giữa Ban chỉ đạo Tổ chức điều phối Vùng kinh tế trọng điểm với các Bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

2. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh Bình Phước với các Bộ, ngành và địa phương thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong việc lập, tổ chức thực hiện quy hoạch; xây dựng báo cáo các vấn đề quy hoạch, kế hoạch và tình hình phát triển của tỉnh Bình Phước trình Ban chỉ đạo (trừ những vấn đề thuộc bí mật quốc gia).

3. Phát hiện những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp tháo gỡ trong phát triển và phối hợp phát triển của các ngành trong tỉnh với các Bộ, ngành, địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

4. Cung cấp thông tin liên quan đến chủ trương phát triển ngành, tác động của cơ chế, chính sách đang thực thi tới các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

5. Trên cơ sở các cơ chế điều hành, cơ chế phối hợp chung của các ngành, địa phương, có kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của Ban chỉ đạo.II. Nội dung và quy chế điều phối:

1. Nội dung điều phối:

a) Tổ chức các cuộc tiếp xúc, các cuộc gặp mặt bàn bạc hoặc thông tin về kết quả phát triển và phối hợp phát triển:

- Mỗi quý họp một lần vào ngày cuối quý;

- Định kỳ hàng năm tổ chức tổng kết, đánh giá hợp tác kinh tế - xã hội giữa các địa phương trong Vùng để có giải pháp phù hợp, nâng cao hiệu quả phối hợp, hợp tác trong năm tiếp theo.

b) Nội dung phối hợp:

Căn cứ chương trình phối hợp của Ban chỉ đạo, Tổ điều phối xây dựng chương trình hành động cụ thể của tỉnh theo hướng sau:

- Phối hợp sử dụng tài nguyên thiên nhiên giữa các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam;

- Phối hợp xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là xây dựng các đường giao thông huyết mạch của tỉnh gắn với phát triển chung của Vùng;

- Phối hợp ban hành cơ chế, chính sách, nhất là chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, chính sách thu hút đầu tư…;

- Phối hợp quảng bá và thu hút đầu tư nước ngoài;

- Phối hợp triển lãm, hội chợ và xuất khẩu trong nội bộ tỉnh cũng như của Vùng;

- Phối hợp đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh, cho Vùng;

- Phối hợp thực hiện công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh.

2. Quy chế điều phối:

a) Tổ trưởng Tổ điều phối chịu trách nhiệm cụ thể về nội dung phối hợp giữa các ngành, địa phương trong tỉnh và với các tỉnh, thành phố trong Vùng. Các Thành viên trong Tổ chịu trách nhiệm cụ thể về nội dung phối hợp và thực hiện nhiệm vụ điều phối theo lĩnh vực do ngành hoặc địa phương quản lý.

b) Nội dung điều phối, phương thức điều phối và trách nhiệm điều phối thực hiện dựa trên cơ sở đã bàn bạc, thống nhất tại các Hội nghị giao ban Vùng.

c) Mỗi thành viên Tổ điều phối, các Sở, ngành, huyện, thị xã chịu trách nhiệm phối hợp giữa ngành, địa phương mình và ngành, địa phương khác trong Vùng theo sự chỉ đạo của Tổ trưởng.

d) Quá trình phối hợp, nếu phát sinh nội dung không thống nhất giữa các bên phối hợp thì Văn phòng Tổ điều phối có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Phó Tổ trưởng để xin ý kiến Tổ trưởng hoặc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Tổ điều phối

1. Kinh phí hoạt động của Tổ điều phối được cấp từ ngân sách tỉnh về Văn phòng Tổ điều phối.2. Văn phòng Tổ điều phối được sử dụng tài khoản và bộ máy tài vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện công tác.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 04/3/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; Thành viên Tổ điều phối; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH


Trương Tấn Thiệu: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương