Bª t ng nÆng – Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c­êng ®é nÐn Heavyweight concrete Method for determinatien of compressive strength Nhãm Htải về 52.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích52.39 Kb.


Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3118 : 1993Bª t«ng nÆng – Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c­êng ®é nÐn
Heavyweight concrete - Method for determinatien of compressive strength

Nhãm H

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c­êng ®é chÞu nÐn cña bª t«ng nÆng.


1. ThiÕt bÞ thö.

M¸y nÐn;


Th­íc l¸ kim lo¹i;

§Öm truyÒn t¶i (sö dông khÝ nÐn c¸c nöa viªn mÉu

®Çm sau khi uèn gÉy).

1.1 M¸y nÐn ®­îc l¾p ®Æt t¹i mét vÞ trÝ cè ®Þnh.

Sau khi l¾p, m¸y ph¶i ®Þnh k× l n¨m mét lÇn hoÆc sau mçi lÇn söa ch÷a ®­îc c¬ quan ®o l­êng Nhµ n­íc kiÓm tra vµ cÊp giÊy chøng thùc hîp lÖ.

1.2 §Öm truyÒn t¶i (h×nh 1) ®­îc lµm b»ng thÐp dµy 20

 2mm cã r·nh c¸ch ®Òu mÉu 30  2mm. PhÇn

truyÒn t¶i vµo mÉu cã kÝch th­íc b»ng kÝch th­íc tiÕt diÖn cña c¸c viªn mÉu ®Çm

(100 x 100 ; 150 x 150 ; 200 x 200mm).
2. ChuÈn bÞ mÉu thö

2.1 ChuÈn bÞ mÉu thö nÐn theo nhãm mÉu. MÉu nhãm mÉu gåm 3 viªn. Khi sö dông bª t«ng khoan c¾t tõ kÕt cÊu, nÕu kh«ng cã ®ñ 3 viªn th× ®­îc phÐp lÊy 2 viªn lµm mét nhãm mÉu thö.

2.2 ViÖc lÊy h«n hîp bª t«ng, ®óc b¶o d­ìng, khoan c¾t mÉu bª t«ng vµ chän kÝch th­íc viªn mÉu thö nÐn ph¶i ®­îc tiÕn hµnh theo TCVN 3105: 1993.

2.3 Viªn chuÈn ®Ó x¸c ®Þnh c­êng ®é nÐn cöa bª t«ng lµ viªn mÉu lËp ph­¬ng kÝch th­íc

150 x 150 x 150mm. C¸c viªn mÉu lËp ph­¬ng kÝch th­íc kh¸c viªn chuÈn vµ c¸c viªn mÉu trô sau khi thö nÐn ph¶i ®­îc tÝnh ®æi kÕt qu¶ thö vÒ c­êng ®é viªn chuÈn.

2.4 KÕt cÊu s¶n phÈm yªu cÇu thö mÉu ®Ó nghiÖm thu thi c«ng hoÆc ®­a vµo söa dông ë tuæi tr¹ng th¸i nµo th× ph¶i thö nÐn c¸c viªn mÉu ë ®óng tuæi vµ tr¹ng th¸i ®ã.

2.5 KiÓm tra vµ chän hai mÆt chÞu nÐn cña c¸c viªn mÉu thö sao cho:

a. Khe hë lín nhÊt gi÷a chóng víi th­íc th¼ng ®Æt ¸p s¸t xoay theo c¸c ph­¬ng kh«ng v­ît qu¸ 0,05mm trªn l00mm tÝnh tõ ®iÓm t× th­íc.

h. Khe hë lín nhÊt gi÷a chóng víi thµnh th­íc kÎ gãc vu«ng khi ®Æt thµnh kia ¸p s¸t c¸c mÆt kÒ bªn cña mÉu lËp ph­¬ng hoÆc c¸c ®­êng sinh cña mÉu trô kh«ng v­ît qu¸

1mm trªn 100nm tÝnh tõ ®iÓm t× th­íc trªn mÆt kiÓm tra.

c. §èi víi c¸c viªn mÉu lËp ph­¬ng vµ c¸c viªn nöa dÇm ®· uèn kh«ng lÊy mÆt t¹o bëi ®¸y khu«n ®óc vµ mÆt hë ®Ó ®óc mÉu lµm hai mÆt chÞu nÐn.

2.6 Trong tr­êng hîp c¸c mÉu thö kh«ng tho¶ m·n c¸c yªu cÇu ghi ë ®iÒu 2.3 mÉu ph¶i

®­îc gia c«ng l¹i b»ng c¸ch mµi bít hoÆc lµm ph¼ng mÆt b»ng mét líp hå xi m¨ng cøng ®anh kh«ng dµy qu¸ 2mm. C­êng ®é cña líp xi m¨ng nµy khi thö ph¶i kh«ng

®­îc thÊp h¬n mét nöa c­êng ®é dù kiÕn sÏ ®¹t cña mÉu bª t«ng.


3. TiÕn hµnh thö

tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3118 : 1993

3.1 X¸c ®Þnh diÖn tÝch chÞu lùc cña mÉu

3.1.1. §o chÝnh x¸c tíi 1mm c¸c cÆp c¹nh song song cña hai mÆt chÞu nÐn (®èi víi mÉu lËp ph­¬ng) c¸c cÆp ®­êng kÝnh vu«ng gãc víi nhau tõng ®«i mét trªn tõng mÆt chÞu nÐn (®èi víi mÉu trô), x¸c ®Þnh diÖn tÝch hai mÆt chÞu nÐn trªn vµ d­íi theo c¸c gi¸ trÞ trung b×nh cña c¸c cÆp c¹nh hoÆc c¸c cÆp ®­êng kÝnh ®· ®o. DiÖn tÝch chÞu lùc nÐn cña mÉu khi ®ã chÝnh lµ trung b×nh sè häc diÖn tÝch cña hai mÆt.

3.1.2. DiÖn tÝch chÞu lùc khi thö c¸c nöa viªn dÇm ®· uèn g·y ®­îc tÝnh b»ng trung b×nh

sè häc diÖn tÝch c¸c phÇn chung gi÷a c¸c mÆt chÞu nÐn phÝa trªn vµ phÝa d­íi víi c¸c ®Öm thÐp truyÒn lùc t­¬ng øng.

3.2 X¸c ®Þnh t¶i träng ph¸ ho¹i mÉu

3.2.1. Chän thang lùc thÝch hîp cña m¸y ®Ó khi nÐn t¶i träng ph¸ ho¹i n»m trong kho¶ng

20 - 80% t¶i träng cùc ®¹i cña thang lùc nÐn ®· chän. Kh«ng ®­îc nÐn mÉu ngoµi thang lùc trªn.

3.2.2. §Æt mÉu vµo m¸y nÐn sao cho mét mÆt chÞu nÐn ®· chän n»m ®óng t©m thít d­íi cña m¸y. VËn hµnh m¸y cho mÆt trªn cña mÉu nhÑ nhµng tiÕp cËn víi thít trªn cña m¸y. TiÕp ®ã t¨ng t¶i liªn tùc víi vËn tèc kh«ng ®æi vµ b»ng 6  4 daN/cm2 trong mét gi©y cho tíi khi mÉu bÞ ph¸ ho¹i. Dïng tèc ®é gia t¶i nhá ®èi víi c¸c mÉu bª t«ng cã c­êng ®é thÊp, tèc ®é gia t¶i lín ®èi víi c¸c mÉu bª t«ng c­êng ®é cao.

3.2.3. Lùc tèi ®a ®¹t ®­îc lµ gi¸ trÞ t¶i träng ph¸ ho¹i mÉu.
4. TÝnh kÕt qu¶

4.1 C­êng ®é nÐn tõng viªn mÉu bª t«ng (R) ®­îc tÝnh b»ng daN/cm2 (KG/cm2) theo c«ng thøc:Trong ®ã:

R  P

F

P - T¶i träng ph¸ ho¹i, tÝnh b»ng daN; .F - DiÖn tÝch chÞu lùc nÐn cña viªn mÉu, tÝnh b»ng cm2;
 - HÖ sè tÝnh ®æi kÕt qu¶ thö nÐn c¸c viªn mÉu bª t«ng kÝch th­íc kh¸c viªn chuÈn vÒ c­êng ®é cña viªn mÉu chuÈn kÝch th­íc 150 x 150 x 150mm.

Gi¸ trÞ  lÊy theo b¶ng 1.


B¶ng 1

H×nh d¸ng vµ kÝch th­íc cña mÉu (mm)


HÖ sè tÝnh ®æiMÉu lËp ph­¬ng

100 x 100 x 100

150 x 150 x 150

200 x 200 x 200

300 x 300 x 300

MÉu trô


71,4 x 143 vµ 100 x 200

150 x 300

200 x 400


0,91


1,00

1,05


1,10

1,16


1,20

1,24


Chó thÝch:


tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3118 : 1993


1. Kh«ng ®­îc phÐp sö dông c¸c gi¸ trÞ  thÊp h¬n c¸c gi¸ trÞ ghi trong b¶ng 1.

2. Cho phÐp sö dông c¸c gi¸ trÞ lín h¬n c¸c gi¸ trÞ ghi ë b¶ng 1 khi  ®­îc x¸c ®Þnh b»ng thùc nghiÖm theo ph­¬ng ph¸p ghi ë phô lôc cña tiªu chuÈn nµy.

3. Khi nÐn c¸c mÉu nöa dÇm gi¸ trÞ hÖ sè chuyÓn ®æi còng ®­îc lÊy nh­ mÉu lËp ph­¬ng cïng tiÕt diÖn chÞu nÐn.

4.2 Khi thö c¸c mÉu trô khoan c¾t tõ c¸c c¸u kiÖn hoÆc s¶n phÈm mµ tØ sè chiÒu cao víi

®­êng kÝnh cña chóng nhá h¬n 2 th× kÕt qu¶ còng tÝnh theo c«ng thøc vµ hÖ sè  ghi

ë ®iÒu 4. 1 nh­ng ®­îc nh©n thªm víi hÖ sè  lÊy theo b¶ng 2.
B¶ng 2

H/d

1,9

1,8

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

0,99

0,98

0,97

0,95

0,94

0,93

0,92

0,91

0,90

0,89

4.3 C­êng ®é chÞu nÐn cña bª t«ng ®­îc x¸c ®Þnh tõ c¸c gi¸ trÞ c­êng ®é nÐn cña c¸c

viªn trong tæ mÉu bª t«ng nh­ sau:

4.3.1. So s¸nh c¸c gi¸ trÞ c­êng ®é nÐn lín nhÊt vµ nhá nhÊt víi c­êng ®é nÐn cña viªn mÉu trung b×nh.

NÕu c¶ hai gi¸ trÞ ®o ®Òu kh«ng lÖch qu¸ 15% so víi c­êng ®é nÐn cña viªn mÉu trung b×nh th× c­êng ®é nÐn cña bª t«ng ®­îc tÝnh b»ng trung b×nh sè häc cña ba kÕt qu¶ thö trªn ba viªn mÉu. NÕu mét trong hai gi¸ trÞ ®ã lÖch qu¸ 15% so víi c­êng ®é nÐn cña viªn mÉu trung b×nh th× bá c¶ hai kÕt qu¶ lín nhÊt vµ nhá nhÊt. Khi ®ã c­êng ®é nÐn cña bª t«ng lµ c­êng ®é nÐn cña mét viªn mÉu cßn l¹i.

4.3.2. Trong tr­êng hîp tæ mÉu bª t«ng chi cã hai viªn th× c­êng ®é nÐn cña bª t«ng

®­îc tÝnh b¨ng trung b×nh sè häc kÕt qu¶ thö cña hai viªn mÉu ®ã.
5. Biªn b¶n thö

Trong biªn b¶n thö ghi râ:

- KÝ hiÖu mÉu;

- N¬i lÊy mÉu;

- Tuæi bª t«ng, ®iÒu kiÖn b¶o d­ìng, tr¹ng th¸i mÉu lóc thö;

- M¸c bª t«ng thiÕt kÕ;

- KÝch th­íc tõng viªn mÉu;

- DiÖn tÝch chÞu nÐn cña tõng viªn;

- T¶i träng ph¸ ho¹i tõng viªn;

- C­êng ®é chÞu nÐn cña tõng viªn vµ c­êng ®é chÞu nÐn trung b×nh,

- Ch÷ kÝ cña ng­êi thö.

tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3118 : 1993


Phô lôc
X¸c ®Þnh hÖ sè tÝnh ®æi b»ng thùc nghiÖm

1. HÖ sè tÝnh ®æi ®­îc x¸c ®Þnh riªng cho tõng m¸c bª t«ng, tõng lo¹i bª t«ng, tõng m¸y nÐn vµ tõng l« khu«n ®óc mÉu kÝch th­íc kh¸c viªn chuÈn.

2. §Ó x¸c ®Þnh hÖ sè tÝnh ®æi cÇn thö 8 tæ mÉu (mçi tæ 3 viªn) kÝch th­íc chuÈn vµ 8 tæ mÉu t­¬ng øng cho mçi lo¹i khu«n kÝch th­íc kh¸c viªn chuÈn.

3. C¸c mÉu kÝch th­íc chuÈn vµ kÝch th­íc kh¸c viªn chuÈn ph¶i ®­îc chÕ t¹o tõ mét mÉu hçn hîp b¶o d­ìng, ®ãng r¾n trong cïng mét ®iÒu kiÖn vµ thö ë cïng mét tuæi. Khi thö, c¸c mÉu kÝch th­íc chuÈn vµ kh¸c chuÈn ph¶i cã khèi l­îng thÓ tÝch chªnh lÖch nhau kh«ng qu¸ 2%.

4. Sau khi nÐn mÉu, tiÕn hµnh c¸c tÝnh to¸n sau:

4.1. HÖ sè tÝnh ®æi cho tõng c¸p tæ mÉu kÝch th­íc chuÈn vµ kh«ng chuÈn.0

R

D R

ni i


ni

Trong ®ã:

(1)

0

Rni vµ


Rni
- C­êng ®é bª t«ng trung b×nh cña tæ mÉu kÝch th­íc chuÈn vµ kh¸c chuÈn thø i.

4.2. HÖ sè tÝnh ®æi trung b×nh:


8

   i


4.3. Ph­¬ng sai S.

 i 1


8

8 2


(2)

(3)


  i 

4.4. Gi¸ trÞ t

S i 1

 7


t 2 ,83  

S

Vµ ph©n biÖt ra theo gi¸ trÞ t ba tr­êng hîp sau:a. NÕu t  1,4 th× sö dông hÖ sè  x¸c ®Þnh b»ng thùc nghiÖm;

b. NÕu t < l,4 th× sö dông hÖ sè  tra theo b¶ng l cña tiªu chuÈn nµy;


c. Kh«ng phô thuéc vµo t nÕu  <  tra b¶ng th× ph¶i sö dông  tra theo b¶ng 1 cña tiªu chuÈn nµy.

5. Gi¸ trÞ cña hÖ sè tÝnh ®æi ®­îc x¸c ®Þnh ë c¸c phßng thÝ nghiÖm c¬ së cã sù tham gia cña c¸c phßng thÝ nghiÖm chuyªn vÒ bª t«ng cña c¸c Bé. Sau ®ã ®­îc c¸c tæ chøc cã thÈm quyÒn th«ng qua.


tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3118 : 19936. ViÖc kiÓm tra c¸c hÖ sè tÝnh ®æi b»ng thùc nghiÖm cÇn ®­îc tiÕn hµnh Ýt nhÊt mét lÇn

trong hai n¨m.
: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương