null/file_van_ban
  KẾ hoạch năm họC 2014 2015
null/file_de_thi
  +,CĐ: S1(People,They, )+ V
null/file_van_ban
  THÔng tin chung về SÁng kiến tên sáng kiến: Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi
  1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường
  TRƯỜng thpt cẩm giàng số: 01/kh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
null/file_de
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 11/2006/QĐ-bgd&ĐT
null/File_van_ban
  HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
null/file_van_ban
  Độc lập Tự do Hạnh phúc
null/file_de_thi
  OÂn taäp cuoái kì 2 Lôùp : 5… Moân : Toaùn Baøi 1
  + (2m-1)x + m 1= 0 (1) Thay m = 2 vào phương trình (1) ta có
  BÀi kiểm tra năng lực hội thi Giáo viên giỏi cấp trường năm học 2015-2016
  MÔn thi: toáN (Thời gian làm bài: 180 phút)
null/file_van_ban
  I Đánh giá công tác tháng 10 1 Tư tưởng chính trị
null/file_de_thi
  Câu 1 (3,0 điểm). Rút gọn các biểu thức: Câu 2 (3,0 điểm)
  ĐỀ kiểm tra chất lưỢng tháng 01 NĂm họC 2010 – 2011
  TRƯỜng thcs vũ HỮU ĐỀ kiểm tra chất lưỢng tháng 03
  SỞ giáo dục và ĐÀo tạo h¶i D­¬ng
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay năM 2013
null/file_ho_tro
  100 trò chơi dân gian trò chơi: CƯỚp cờ
null/File_van_ban
  Số: /kh v/v tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014 2015
null/file_van_ban
  Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
  Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
  Vì văn bản hd 1039 có dung lượng lớn nên không đưa được lên trang web. Đ/c vào hộp thư
null/File_van_ban
  Ubnd thành phố HẢi dưƠng phòng giáo dụC & ĐÀo tạO
null/file_van_ban
  Ubnd thành phố HẢi dưƠng phòng giáo dụC & ĐÀo tạO
  Ubnd huyện tứ KỲ phòng giáo dục và ĐÀo tạO
null/File_van_ban
  Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
null/file_van_ban
  Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
null/file_de_thi
  BÀi kiểm tra đỊnh kì cuối học kì II năm học: 2015- 2016
  ĐỀ kiểm tra chất lưỢng học sinh giỏi lớP 4 tháng 10 Năm học: 2013 – 2014
null/viet_tin/files
  Ubnd huyện kinh môn trưỜng tiểu học bạch đẰng phiếU ĐÁnh giá, XẾp loại giờ DẠy giáo viên tiểu họC
null/file_van_ban
  Ubnd huyện kinh môn phòng giáo dụC & ĐÀo tạO
null/file_de_thi
  Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam
  ĐỀ thi chọn học sinh giỏi vòng II năm họC 2013 2014
null/file_van_ban
  TỈnh ủy hải dưƠng số 1363-QĐ/tu đẢng cộng sản việt nam
  Thứ 4 ngày 14 tháng 10 năm 2015 nghị quyết họp chuyên môn I. Kiểm diện
  HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
  Stt người trực Ngày trực
null/file_de_thi
  150 Ca Khúc Dùng Trong Sinh Hoạt Tập Thể
null/file_van_ban
  Ubnd huyện thanh miện trưỜng thcs nguyễn lưƠng bằNG
  Truyện hay trong sử việt Nguyễn Quang Trí
  1. Tại Lễ chào Cờ Tổ quốc ở các cơ sở giáo dục, đào tạo, toàn thể cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên hát Quốc ca
  Ubnd huyện gia lộc trưỜng thcs phạm trấN
  HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
  MỘt số quy đỊnh về chuyên môn năm họC 2014 2015
null/file_de_thi
  ĐỀ kiểM TRA kiến thức lần I năm họC 2015-2016
null/File_cv_den
  QuyếT ĐỊnh của bộ giáo dục và ĐÀo tạo số 17/2008/QĐ-bgdđt ngàY 17 tháng 4 NĂM 2008 ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung học cơ SỞ
null/file_van_ban
  Pgd &Đt kim thành cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng tiểu họC ĐỒng gia độc lập Tự do Hạnh phúc
null/file_de_thi
  TRƯỜng thcs tân trưỜng đỀ I đỀ kiểm tra học kì II
null/file_van_ban
  TRƯỜng thcs vũ HỮu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
null/file_de_thi
  KỲ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớP 9 thcs năm họC 2012 – 2013
null/file_van_ban
  KẾ hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2016 – 2017
  Ubnd huyện gia lộc trưỜng th tân tiếN
null/file_de_thi
  S: subject : chñ nghÜa v-inf
null/file_van_ban
  HỌp chi bộ tháng 03/2015 ĐÁnh giá thực hiệN NQ tháng 02 DỰ thảO NQ tháng 03/2015
null/file_de_thi
  Họ và tên: Lớp
null/file_van_ban
  KẾ hoạch chuyên môn tháng 4/ 2015 A. KẾ hoạch trọng tâM
null/file_de_thi
  BÌnh giang đỀ chính thứC ĐỀ thi chọn hsg huyện vòng II
null/File_van_ban
  TRƯỜng thcs vũ HỮu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
null/file_van_ban
  TRƯỜng thcs vũ HỮu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  TRƯỜng thcs hùng thắng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  TRƯỜng thcs văN ĐỨc số: / kh-thcsvđ
null/file_de_thi
  Thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2016 toán luyện tập chung I. Mục tiêu
null/File_van_ban
  Ubnd thành phố HẢi dưƠng phòng gd&Đt-phòng tc-kh
null/file_van_ban
  TRƯỜng thcs thạch khôi số: 13 kh/thcs -tk
null/file_de_thi
  KHẢo sát họcn sinh giỏi lớP 5 A. Phần trắc nghiệM. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất
null/file_van_ban
  HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
null/file_de_thi
  Bài 3: Thủ tục trong Logo (tiếp) I/ Mục đích, yêu cầu
null/File_cv_den
  Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-cp ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
null/file_van_ban
  TRƯỜng thcs hùng thắng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
null/File_van_ban
  HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện: Thành phần
null/file_de_thi
  ĐẢng cộng sản việt nam lịch sử §¶ng bé Vµ nh¢n d¢n x· T¢n hång 1930 2010
  ®Ò kiÓm tra m n to¸n líp 7 Häc sinh giái n¨m häc 2012 2013
  Học tập Thông tư Số: 30/2014/tt-bgdđT, ngày 28 tháng 8 năm 2014: “Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học”
  §Ò thi kh¶o s¸T häc sinh giái Năm học 2013 2014
null/file_van_ban
  Giới thiệu sách tháng 2: MỪng đẢng mừng xuân tên sách: TỤc ngữ CÁc dân tộc việt nam
  3. Kiểm diện: Vắng: Không Nội dung cuộc họp
  Thông tư 30: Ai lúng túng?
  MỘt số ĐIỂm khác nhau giữa thông tư 30 VÀ thông tư 32
null/file_de_thi
  PHÒng gd&Đt bình giang trưỜng tiểu học vĩnh tuy đỀ khảo sát chất lưỢng học sinh giỏi lớP 4 NĂm họC 2013 2014
  HẢi dưƠng đỀ chính thức kỳ thi tuyển sinh lớP 10 thpt
  TRƯỜng th số: 12/ bc-th…
  Tuần 3: Giới thiệu sách theo chủ đề: Truyền thống nhà trường
  Ubnd huyện kinh môn trưỜng tiểu học thái thịNH
null/file_ho_tro
  THÔng báo về việc lấY ĐIỂm các bài kiểm tra giữa kì I năm họC 2015 2016
null/file_van_ban
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do -hạnh phúc
  Ubnd thị XÃ chí linh phòng giáo dụC ĐÀo tạO
  I. Đánh giá công tác lãnh đạo tháng 1/2016 Tư tưởng chính trị
  THÁng nội dung bổ sung
  Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
null/file_de_thi
  TRƯỜng thcs thái họC ĐỀ kiểm tra lịch sử LỚP 6 Thời gian: 45 phút ma trậN
null/file_ho_tro
  Hông tư 55 về điều lệ cha me hoc sinh
null/file_de_thi
  PHẦn I – trắc nghiệM: (7 điểm) Hãy lựa chọn và ghi lại đáp án đúng nhất đối với mỗi câu sau vào tờ giấy thi
null/File_van_ban
  KẾ hoạch thời gian năm họC 2012 2013 (Kèm theo QĐ số 1747/QĐ-ubnd ngày 31/7/2012 của Chủ tịch ubnd tỉnh Hải Dương)
null/file_van_ban
  DỰ thảo công tác tháng 9 I đánh giá công tác tháng 8
null/file_de_thi
  1. Trong dao động điều hòa giá trị cực đại của vận tốc là A. v­max­=a b. ­v­max­= a c v­max­=-a d. ­v­max­= -a 2
  Trường th thất Hùng ĐỀ thi olympic học sinh lớP 5
  SỞ giáo dục và ĐÀo tạo hải dưƠng đỀ chính thức kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉNH
  §Ò thi chän ®éi tuyÓn häc sinh giái vßng 2 N¨m häc 2010-2011
null/file_van_ban
  Stt tên sách Tên tác giả
null/file_de_thi
  II. Ma trận đề : Kiểm tra: Đại số chương I
  PHẦn I trắc nghiệM: 7 điểm Hãy lựa chọn và ghi lại đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau vào bài thi
null/file_van_ban
  TRƯỜng thcs cao thắNG
null/file_de_thi
  ĐỀ khảo sát toáN 7 tháng 3 Câu 1
null/file_van_ban
  Một số biện pháp hình thành thói quen giao tiếp có văn hóa cho trẻ 4 5 tuổi trong trường mầm non
null/file_de_thi
  §Ò chÝnh thøc ®Ò thi tuyÓn sinh
  ĐỀ CƯƠng ôn tập cuối học kì II ( khốI 4 ) A/ tiếng việT : I. ĐỌc thàNH tiếNG
null/File_van_ban
  BÀi tập tại lớp họ VÀ TÊn học sinh : lỚP
null/File_cv_di
  Ubnd huyện ninh giang trưỜng thcs đỒng tâM
null/file_de_thi
  Trường thcs an Đức Tổ khtn đỀ khảo sát toáN 8 – ĐỢT 1
  TÝnh gi¸ trÞ cña c¸c ®a thøc sau
null/file_van_ban
  PHÒng gd&Đt kinh môn trưỜng thcs phú thứ
null/file_de_thi
  Môn: Toán lớp 3 Câu Cho dãy số liệu: 8; 1998; 195; 2007; 1000; 71 768; 9999; 17 Dãy trên có tất cả
  ĐỀ kiểm tra đỊnh kì HỌc kì I môn toán lớP 4 NĂm họC 2015 2016
  TRƯỜng thpt đOÀn thưỢng đỀ thi sát hạch đẦu năm môn: VẬt lý 12
null/file_van_ban
  Nghị quyết I. ĐÁnh giá những việC ĐÃ thực hiện tháng 1,2
null/file_de_thi
  Kiểm tra hình chưƠng II
  TRƯỜng thpt đƯỜng an
  KÌ thi tuyển sinh lớP 10 thpt chuyên nguyễn trãi năm họC 2012 – 2013
  PHÒng gd và Đt tp hải dưƠng mã h – Vũ Văn Quyến lhp tphd đề thi hsg lớp 9
  ĐỀ kiểm tra tháng 09 NĂm họC 2010 2011
  ĐỀ khảo sát chất lưỢng đẦu năm năm họC 2014 -2015
null/file_ho_tro
  PHƯƠng pháp dạy họC & kiểm tra đÁnh giá phát triển năng lực học sinh trong dạy cấp thcs
null/file_van_ban
  HƯỚng dẫn thu thập và ghi phiếU ĐIỀu tra I đối tượng điều tra
null/file_de_thi
  BÌnh giang đỀ chính thứC ĐỀ thi chọn hsg huyện lớP 9 VÒng I
  P ĐỀ thi chính thức hòng giáo dục và ĐÀo tạo ninh giang kì thi chọn học sinh giỏi huyệN
null/file_van_ban
  Bµi kiÓm tra ®Þnh k× cuèi häc k× I m n: TiÕng Anh – Khèi 3
null/file_de_thi
  SỞ giáo dục và ĐÀo tạo kỳ thi chọn học sinh giỏi lớP 9 CẤp tỉnh gia lai năm học: 2011 – 2012
  TRƯỜng thcs an đỨc tổ khtt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Phßng gd & §t tp h¶i D­¬ng Tr­êng thcs th¹ch kh I Class : 8 -sè b¸o danh : Full name
  MÔn thi: toán thời gian làm bài: 150 phút
  ĐỀ kiểm tra : 45PHÚt ninh giang năm học 2014 – 2015 MÔN : toáN 6 Thời gian : 45 phút
  SỞ giáo dụC & ĐÀo tạo hải dưƠng đỀ chính thứC
null/file_ho_tro
  Vũ Thị Mai Giới tính: Nữ Ngày tháng/năm sinh: 05/9/1986
null/file_de_thi
  ĐỀ thi học sinh giỏi ngữ VĂN 8 Năm học 2012- 2013 Thời gian : 120 phút
  Việc tìm ra hợp chất indirubin 3' oxim từ cây chàm mèo là bước đột phá mới, mở ra tiềm năng trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị hiệu quả bệnh ung thư
  THÔng tin chung về SÁng kiến tên sáng kiến
null/file_van_ban
  1. Tên sáng kiến: "Sử dụng một số phần mềm công nghệ thông tin trong thiết kế bài nghe "
null/file_ho_tro
  Vũ Thị Mai Giới tính: Nữ Ngày tháng/năm sinh: 05/9/1986
  Bài. Mol. TỈ khối của chất khí (4 tiết)
null/File_cv_den
  Ubnd huyện cẩm giàng phòng giáo dụC & ĐÀo tạO
null/file_de_thi
  Ubnd huyện kinh môN ĐỀ thi học sinh giỏi huyện phòng giáo dụC & ĐÀo tạo môn hóa họC – LỚP 9
  Period: 59 Teaching day: 1/4/2017
null/file_van_ban
  SỞ giáo dục và ĐÀo tạo bản mô TẢ SÁng kiếN
null/file_de_thi
  Tuyển tậP ĐỀ thi hsg ngữ VĂN 8 ĐỀ 1 : ĐỀ thi học sinh giỏi cấp trưỜng vòng I
null/File_cv_den
  Ubnd huyện thanh miện phòng giáo dụC& ĐÀo tạo số : 56/pgdđt gdth
null/file_de_thi
  BÀi kiểm tra đỊnh kỳ cuối học kỳ II năm họC 2016-2017- môN: tiếng anh chưƠng trình 2 tiếT/TUẦN – LỚP 5 Thời gian làm bài: 40 phút
  10 nhà khoa học lỗi lạc nhất trong lịch sử
  GIÁo dục việt nam qua các thời kì
null/file_van_ban
  I. Tiêu chuẩn thứ nhất: Về sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa
null/file_de_thi
  ĐỀ thi thử tuyển sinh vào lớP 10 NĂm họC 2014 – 2015
  TRƯỜng thcs kim tân ma trậN ĐỀ kiểm tra 45 phúT
  PHẦn I: LỜi giới thiệU
  SÁch thiếu nhi
  Part a: grammar vocabulary language functions
  Class 1 a + 1 b week: 9 Period: 17 unit 8: h lesson 1
null/file_van_ban
  PHÒng gd&Đt bình giang
null/file_de_thi
  ĐỀ kiểm tra giữa học kỳ II năm họC 2015 2016
directory null  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương