Ubnd huyện kinh môn trưỜng tiểu học bạch đẰng phiếU ĐÁnh giá, XẾp loại giờ DẠy giáo viên tiểu họCtải về 43.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích43.57 Kb.
UBND HUYỆN KINH MÔN

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẠCH ĐẰNG
PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIỜ DẠY GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

(Kèm theo Quyết định số 1266/SGDĐT-GDTH ngày 05 tháng 10 năm 2015)
Họ tên người dạy:………………………………………………………………Môn:……………………………..

Bài dạy:……………………………………………………...….……... Tiết thứ…….…….Lớp…………

C¸c

lÜnh vùc

Tiªu chÝ

§iÓm tèi ®a

§iÓm ®¸nh gi¸

1. Kiến thức

(5 điểm)

1.1.Xác định được vị trí, mục tiêu, chuẩn kiến thức và kỹ năng, nội dung cơ bản, trọng tâm bài học

1
1.2.Đảm bảo kiến thức cơ bản chính xác, có hệ thống

1
1.3.Tích hợp được các nội dung dạy học đảm bảo giáo dục toàn diện; cập nhật được những vấn đề xã hội gắn với thực tế, đời sống xung quanh của học sinh (HS)

1
1.4.Nội dung dạy học phù hợp tâm lý lứa tuổi, phù hợp với khả năng học tập của mọi đối tượng học sinh kể cả học sinh khuyết tật, học sinh lớp ghép (nếu có).

1
1.5.Khai thác nội dung dạy học nhằm phát triển năng lực học tập của HS.

1
2. Phương pháp và Kỹ năng sư phạm (7 điểm)

2.1. Chuẩn bị và sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học (khuyến khích sử dụng ĐDDH tự làm) phù hợp với nội dung, đúng mục đích, có hiệu quả.

1
2.2. Vận dụng phương pháp và hình thức tổ chức dạy học linh hoạt, phù hợp với nội dung kiến thức và đối tượng HS; phát huy tính năng động, sáng tạo của HS; thúc đẩy HS tích cực phát biểu, trao đổi bộc lộ các ý kiến, quan điểm cá nhân…

2
2.3. Bao quát được lớp học; kịp thời hỗ trợ cá nhân/nhóm trong học tập; động viên để mỗi HS tích cực phát triển năng lực học tập; xử lý tốt các tình huống sư phạm. Tích hợp kiểm tra, đánh giá thường xuyên theo hướng đổi mới (GV đánh giá HS, HS tự đánh giá lẫn nhau).

2
2.4. Phân bổ thời gian hợp lý, điều chỉnh kế hoạch và hoạt động dạy học linh hoạt cho phù hợp với thực tế lớp học.

1
2.5. Lời nói, chữ viết, tác phong sư phạm chuẩn mực; gần gũi, ân cần, thân thiện với HS; tôn trọng và đối xử công bằng với HS.

1
3. Hoạt động học tập của học sinh (5 điểm)

3.1.Học sinh có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động thực hành, trải nghiệm; chủ động, tích cực, mạnh dạn, tự tin, tự giác và sáng tạo trong học tập;

2
3.2. Học sinh có các kĩ năng học tập tốt (Sử dụng ĐDHT, tự học, xử lý thông tin, giao tiếp, tương tác trong giờ học); được tích cực hóa hoạt động tư duy; được hướng dẫn và kích thích khả năng tự học.

2
3.3. Học sinh được tham gia vào việc đánh giá và tự đánh giá; nhận biết và sửa chữa những sai sót khi học bài.

1
4. Hiệu quả

(3 điểm)

4.1. Học sinh đạt được yêu cầu cơ bản về chuẩn kiến thức, kỹ năng đáp ứng mục tiêu bài học; biết vận dụng vào các bài luyện tập, thực hành sau tiết học; có khẳ năng áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Kiến thức của HS gắn liền với cộng đồng địa phương.

2
4.2. Học sinh tự tin, tích cực trong học tập; có tình cảm và thái độ đúng.

1
Cộng

20 đ

Xếp loại giờ dạy:

Loại Giỏi: 18-20đ (Không có tiêu chí nào bị điểm 0 ); các tiêu chí 2.2; 2.3; 3.1; 3.2 và 4.1 đạt 1.5 điểm trở lên).

Loại Khá: 14-17,5đ (Không có tiêu chí nào bị điểm 0); các tiêu chí 2.2; 2.3; 3.1; 3.2 và 4.1 đạt 1.0 điểm trở lên).

Loại Trung bình: 10-13,5đ (Không có tiêu chí nào bị điểm 0 );

Loại Yếu: Dưới 10đ (Hoặc có từ 2 tiêu chí trở lên bị điểm 0).

Cho điểm lẻ đến 0,5GHI CHÉP HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

THEO TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ VIỆC THAM GIA VÀO

CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINHNhận xét chung về ưu điểm, hạn chế:


Ý kiến và chữ ký người dạy

…………..Ngày…..tháng…..năm 201
Người dự giờ

`


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương