Ubnd thị XÃ chí linh phòng giáo dụC ĐÀo tạOtải về 23.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích23.65 Kb.

UBND THỊ XÃ CHÍ LINH

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

----------------------

Số: 641/PGDĐT-GDTH

V/v Hướng dẫn xét chọn cán bộ quản lý và giáo viên giỏi trong công tác giáo dục người khuyết tật


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------
Chí Linh, ngày 15 tháng 9 năm 2014


Kính gửi: Các trường Tiểu học trên địa bàn thị xã.
Thực hiện Công văn số 4834/BGDĐT- GDTH ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn số 1103/SGDĐT-GDTH ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc hướng dẫn xét chọn cán bộ quản lý và giáo viên giỏi trong công tác giáo dục người khuyết tật, Phòng Giáo dục và Đào tạo Chí Linh yêu cầu Hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn thị xã triển khai một số nội dung sau:
1. Hướng dẫn nhà trường đề cử cán bộ quản lý, giáo viên có thành tích trong công tác giáo dục trẻ khuyết tật để đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen.

Tiêu chuẩn đề cử:

+ Cán bộ quản lý, giáo viên tâm huyết, tận tụy trong công tác giáo dục học sinh khuyết tật; đã tham gia công tác giáo dục học sinh khuyết tật từ 3 năm trở lên (ưu tiên giáo viên trực tiếp dạy học sinh khuyết tật);

+ Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi từ cấp trường trở lên;

+ Có sáng kiến nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục học sinh khuyết tật được nhà trường công nhận (ưu tiên những cán bộ quản lý, giáo viên có sáng kiến về giáo dục trẻ khuyết tật đã được công nhận từ cấp huyện trở lên).

2. Số lượng đề cử: Mỗi nhà trường xét chọn, giới thiệu 01 cán bộ quản lý hoặc giáo viên.

3. Hồ sơ đề nghị gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/9/2014 gồm:

+ Danh sách đề nghị khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên giỏi trong công tác giáo dục người khuyết tật (theo mẫu đính kèm).

+Văn bản đề nghị của nhà trường (có dấu, chữ ký của Hiệu trưởng)

+ Báo cáo thành tích và những tư liệu bằng hình ảnh hoặc video clip (nếu có) về các hoạt động giáo dục học sinh khuyết tật của cán bộ, giáo viên được đề cử (có xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường).

Phòng Giáo dục và Đào tạo xét chọn 01 đại biểu trong danh sách đề cử từ các nhà trường để giới thiệu cho Sở bình chọn 03 đại biểu đại diện toàn tỉnh tham gia Lễ Tuyên dương và Giao lưu cán bộ quản lý, giáo viên giỏi trong công tác giáo dục người khuyết tật toàn quốc vào tháng 11/2014.

Nhận được Hướng dẫn này, yêu cầu Hiệu trưởng các nhà trường triển khai nhanh chóng, kịp thời để việc bình chọn, giới thiệu cán bộ quản lý và giáo viên giỏi trong công tác giáo dục người khuyết tật đạt kết quả thiết thực.
Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (để báo cáo);

- Như kính gửi (để thực hiện);

- Lưu VP, phòng GDTH.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)
Nguyễn Thị Minh Thảo
Mẫu báo cáo gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo


UBND THỊ XÃ CHÍ LINH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------


.............., ngày......tháng.......năm 2014

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN GIỎI

TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC NGƯỜI KHUYẾT TẬTS

TT

Họ và tên

Giới tính

Chức vụ

Đơn vị công tác

Giáo viên dạy giỏi cấp.....

Tóm tắt thành tích

Số điện thoại liên hệLưu ý: Tóm tắt thành tích cần thể hiện rõ:

- Số năm dạy trẻ khuyết tật ?

- Khen thưởng (cấp) ?

- Tên sáng kiến về lĩnh vực giáo dục học sinh khuyết tật ?HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu)
: null -> file van ban
file van ban -> KẾ hoạch năm họC 2014 2015
file van ban -> THÔng tin chung về SÁng kiến tên sáng kiến: Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi
file van ban -> 1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường
file van ban -> TRƯỜng thpt cẩm giàng số: 01/kh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file van ban -> HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
file van ban -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
file van ban -> I Đánh giá công tác tháng 10 1 Tư tưởng chính trị
file van ban -> Số: /kh v/v tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014 2015
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương