Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 27.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích27.58 Kb.

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 1038 /SGDĐT-GDTrH

V/v hướng dẫn thực hiện một số yêu cầu

về chuyên môn năm học 2015 - 2016


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 04 tháng 9 năm 2015


Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, TP, TX;

- Trường Trung học phổ thông.


Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng GDĐT huyện/TP/TX, trường THPT tập trung làm tốt một số nội dung sau:

1. Hệ thống hồ sơ, sổ sách trong trường trung học

Thực hiện theo Công văn số 1024/SGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2014 của Sở GDĐT V/v hướng dẫn thực hiện hệ thống hồ sơ, sổ sách trong trường trung học, các đơn vị cần rà soát lại hệ thống hồ sơ sổ sách trong nhà trường, tránh lạm dụng hồ sơ sổ sách ngoài yêu cầu theo quy định, gây khó khăn cho cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên.

Tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học gồm: kế hoạch của trường, của các tổ chức đoàn thể, của tổ, nhóm chuyên môn và cá nhân theo nguyên tắc: ngắn gọn, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của năm học, phát huy những thuận lợi, thế mạnh của đơn vị, khắc phục hạn chế, yếu kém, chú trọng biện pháp, giải pháp thực hiện để đạt mục tiêu đặt ra, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng loại kế hoạch, từng tổ, nhóm và mỗi cá nhân, tránh hình thức, chung chung, hô hào, khẩu hiệu.

Các loại kế hoạch của tập thể cần lập theo quy trình: dự thảo, lấy ý kiến góp ý của các thành viên, thông qua tổ, nhóm chuyên môn hoặc hội nghị viên chức, phê duyệt làm căn cứ thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, kế hoạch cần có sự bổ sung, điều chỉnh theo yêu cầu thực tế.

2. Thực hiện chương trình dạy học và kiểm tra đánh giá các môn học

Các đơn vị tiếp tục thực hiện Công văn số 1077/SGDĐT-GDTrH ngày 05/9/2014 của Sở GDĐT V/v hướng dẫn dạy học các bộ môn từ năm học 2014-2015. Đặc biệt, các đơn vị cần tích cực chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn chủ động rà soát chương trình, xây dựng các chủ đề, chuyên đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, coi trọng các chủ đề tích hợp nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới.Đối với các môn học đã được tập huấn xây dựng chuyên đề dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh, đơn vị cần tổ chức triển khai thực hiện ngay trong năm học 2015 – 2016. Khuyến khích các môn chưa được tập huấn thực hiện theo tinh thần này.

Trong quá trình thực hiện chương trình, các đơn vị cần coi trọng việc thiết kế hệ thống câu hỏi, bài tập ở các cấp độ nhận thức, phù hợp với yêu cầu phát triển năng lực học của các đối tượng học sinh. Trong việc tổ chức các hoạt động dạy học, tùy theo yêu cầu, đặc trưng của môn học, bài học, căn cứ đối tượng học sinh và thực tế, các đơn vị cần chủ động tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh, chú ý hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu, vận dụng kiến thức lý thuyết và giải quyết các tình huống nảy sinh từ thực tiễn, kết hợp hài hòa giữa học tập tại lớp, tại trường với ở nhà, ngoài lớp học và thực tiễn đời sống...

Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận và trắc nghiệm khách quan) theo 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao, được xây dựng theo ma trận. Việc xác định tỉ lệ giữa các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ cần linh hoạt, căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ, từng khối lớp và môn học trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh, theo hướng tăng dần tỉ lệ câu hỏi, bài tập ở mức độ vận dụng thấp và vận dụng cao.

Các hình thức kiểm tra, đánh giá cần đa dạng, tăng cường kiểm tra chung đối với các bài kiểm tra từ 45 phút trở lên. Tích cực khai thác tài liệu, trang thiết bị, đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy hợp lý, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.3. Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn

Tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo tổ, nhóm, trường, cụm trường, liên trường, nhất là đối với các môn học ít giáo viên, nhằm trao đổi chuyên môn, thống nhất một số nội dung mới.

Tiếp tục thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học theo Công văn số 1258/SGDĐT-GDTrH ngày 18/9/201; sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo Công văn số 1250/SGDĐT-GDTrH ngày 21/10/2014.

Để sinh hoạt chuyên môn có chiều sâu, đảm bảo hiệu quả, các đơn vị có thể chỉ đạo tích hợp hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề với sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, đảm bảo đúng trình tự, các bước theo hướng dẫn tại các văn bản trên. Đồng thời với việc chuyển các sản phẩm sinh hoạt chuyên môn đã được thống nhất lên trên trang mạng http://truonghocketnoi.edu.vn. , cần tích cực tham gia trao đổi chuyên môn trên các diễn đàn.

4. Dạy thêm học thêm

Các đơn vị cần nghiêm tức thực hiện các quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT, Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 và Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về dạy thêm học thêm chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Công văn số 1237/SGDĐT-GDTrH ngày 13/9/2013 và Công văn số 1174/SGDĐT-GDTrH ngày 30/9/2014 của Sở GD&ĐT Hải Dương hướng dẫn thực hiện Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 về dạy thêm học thêm chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Năm học 2015 - 2016, các đơn vị cần chú ý:

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến mục đích, nội dung, nguyên tắc, yêu cầu,... về dạy thêm học thêm cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và các tố chức đoàn thể qua học tập nhiệm vụ năm học; sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; hội nghị cán bộ viên chức; Ban đại diện cha mẹ học sinh; các cuộc họp cha mẹ học sinh... Hiệu trưởng các nhà trường chịu trách nhiệm về việc tổ chức dạy thêm học thêm trong nhà trường, đảm bảo các yêu cầu: tự nguyện, đồng thuận, phù hợp và hiệu quả. Giáo viên tham gia dạy thêm phải thực hiện nghiêm túc các quy định về chương trình, kế hoạch dạy học; có đầy đủ hồ sơ, giáo án theo quy định.

Các nhà trường nộp hồ sơ xin cấp phép dạy thêm học thêm về Sở (đối với THPT), về Phòng GD&ĐT (đối với THCS) trước ngày 30/9 hàng năm. Trong năm học, nếu học sinh tiếp tục có nguyện vọng học thêm, trường THPT báo cáo Sở GD&ĐT, trường THCS báo cáo Phòng GD&ĐT để cấp phép bổ sung.

Những trường hợp có sự thay đổi về số lớp, số học sinh theo hồ sơ đã cấp phép cần kịp thời báo cáo Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT theo phân cấp quản lý.

Thời hạn cấp phép dạy thêm học thêm trong nhà trường là một năm. Sau khi kết thúc chương trình năm học (25/5 hàng năm), nếu các trường tổ chức dạy thêm học thêm trong thời gian nghỉ hè phải báo cáo Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT.

Nhận được công văn, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần phản ánh kịp thời về Sở GD&ĐT (qua phòng GDTrH) để giải quyết./.Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng, ban Sở;

- Website Sở;

- Lưu: VT, GDTrH.KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC(Đã ký)

Lương Văn Việt
: null -> file van ban
file van ban -> KẾ hoạch năm họC 2014 2015
file van ban -> THÔng tin chung về SÁng kiến tên sáng kiến: Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi
file van ban -> 1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường
file van ban -> TRƯỜng thpt cẩm giàng số: 01/kh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file van ban -> HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
file van ban -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
file van ban -> I Đánh giá công tác tháng 10 1 Tư tưởng chính trị
file van ban -> Số: /kh v/v tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014 2015
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
file van ban -> Vì văn bản hd 1039 có dung lượng lớn nên không đưa được lên trang web. Đ/c vào hộp thư
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương