ĐỀ khảo sát chất lưỢng đẦu năm năm họC 2014 -2015tải về 23.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích23.37 Kb.

PHÒNG GD&ĐT THANH MIỆN

T
ĐỀ CHÍNH THỨC
RƯỜNG THCS TỨ CƯỜNG


ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2014 -2015

MÔN: TOÁN - LỚP 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề bài gồm 01 trang)C©u 1 (2.0 ®iÓm):

a. . Tìm các số x, y biết x - y = 26 và

b. Tìm x; y; z biếtC©u 2 (2.0 ®iÓm):

a, TÝnh tÝch cña hai ®¬n thøc sau: - 0,5x2yz vµ -3xy3z. .

b, Cho A = x2- 2x – y2 + 3y – 1 và B = -2x2 + 3y2 – 5x + y + 3.

TÝnh A + B, A – B.C©u 3 (2.0 ®iÓm): Cho ®a thøc: P(x) = 5x3 + 2x4 – x2 + 3x2 – x3 – x4 + 1 – 4x3

a, Thu gän vµ s¾p xÕp c¸c h¹ng tö cña ®a thøc trªn theo thø tù gi¶m dÇn cña c¸c biÕn.

b, TÝnh P(1) vµ P(-1).

C©u 4: (3.0 ®iÓm) Cho tam gi¸c vu«ng ABC ( gãc A = 90o ), tia ph©n gi¸c cña gãc B c¾t AC ë E, tõ E kÎ EH vu«ng gãc BC (H thuéc BC) chøng minh r»ng:

a,  ABE =  HBE.

B, BE lµ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AH.

C, EC > AE.Câu 5 (1 điểm): Cho hàm số y = ax+ b (d)

Tìm a, b biết: M Є (1; 2) thuộc đồ thị hàm số.

M Є (3; 5) thuộc đồ thị hàm số.

-------hết---------

ĐÁP ÁN TOÁN 8

Câu 1 (2 điểm)

a. Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được0,5 điểm

=> x = 24.2 = 48; y = 11.2 = 22 0.5 điểm

b. Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được:

0.25 điểm

=>

=> 0.5 điểm

=>

Vậy : x = 4; y = 6; z = 8 0.25 điểm

Câu 2 (2 điểm):

a. (- 0,5x2yz).(-3xy3z) = 1,5x3y4z2. 0.5 điểm

b , A + B = (x2-2x - y2 +3y -1) + (-2x2 + 3y2 -5x + y +3)

= x2 -2x - y2 +3y -1 -2x2 +3y2 -5x +y + 3 0,5 điểm

= -x2 -7x +2y2 +4y +2 0.25 đ

A - B = (x2-2x -y2 +3y - 1) - (-2x2 + 3y2 -5x +y +3)

= x2 - 2x - y2 +3y - 1 + 2x2 - 3y2 + 5x - y - 3 0,5 điểm

= 3x2 +3x - 4y2 +2y – 4 0.25 đCâu 3 ( 2 điểm):

a, p (x) = 5x3 + 2x4 - x2 + 3x2 - x3 - x4 + 1 - 4x3

= x4 + 2x2 + 10,25 1 điểm

b, p (1) = 14 + 2.12 + 1= 4 0.5 điểm

p(-1)= (-1)4 + 2.(-1)2 + 1 = 4 0.5 điểm

C©u 4 (3 điểm) VÏ h×nh: 0.25 điểm
a, XÐt ABE vµ HBE ; BE (c¹nh chung)

cã  ABE = HBE (BE lµ tia ph©n gi¸c cña gãc ABC)

 BAE = BHE (=900)

 ABE = HBE (c¹nh huyÒn vµ gãc nhän) 1 điểm

b, Gäi K lµ giao ®iÓm cña BE vµ AH; xÐt ABK vµ HBK

ta cã  ABK = KBH (tia BE lµ ph©n gi¸c gãc ABC)

AB = BH (ABE = HBE);BK (c¹nh chung)

ABK =HBK (cgc)

nªn AK = KH(1),  AKB = HKB mµ gãc AKB kÒ bï gãc HKB

 AKB = HKB (= 900)(2)

tõ 1 vµ 2 ta cã BE lµ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AH (1 điểm)

c, Ta cã AK = HK (chøng minh trªn)

KE (c¹nh chung );  AKE = HKE (= 900)

 AKE = HKE

suy ra AE = HE (1)

Tam gi¸c EHC cã ( EHC = 900) => EC > EH (2) (c¹nh huyÒn trong tam gi¸c vu«ng ) tõ (1) vµ (2) ta cã EC > AE (0,75 điểm)


Câu 5 ( 1 điểm):

M Є (d) => a + b = 2 => b = 2 - a (1) 0.25 đ

M Є (d) => a3 + b = 5 => b = 5 - 3a (2) 0.25đ

Từ (1) và (2) suy ra:

2 - a = 5 - 3a

2a = 3


A =

=> b = 2 - = 0.25 đ

Vậy a =

B = 0.25đ*Ghi Chú: Học sinh trình bầy theo cách khác mà đúng thì vẫn cho điểm tối đa cho câu đó

------ hết------
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương