OÂn taäp cuoái kì 2 Lôùp : 5… Moân : Toaùn Baøi 1tải về 0.74 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.74 Mb.
#1495
  1   2   3   4   5   6   7   8
Teân :……………………… OÂN TAÄP CUOÁI KÌ 2

Lôùp : 5… Moân : ToaùnBaøi 1 : Ñaët tính roài tính (2 ñieåm )

 1. 5327,46 + 549,37

……………………………………

……………………………………

……………………………………


 1. 537,12 x 49

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………


 1. 485,41 - 69,27

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………


 1. 36,04 : 5,3

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………Baøi 2: ñieàn daáu >; <;= (1 ñieåm )

 1. 6,009……………6,01

 2. 0,735………………0,725

 1. 12,849…………………12,49

 2. 30,5……………………30,500


Baøi 3: Vieát soá thaäp phaân thích hôïp vaøo choã chaám (1 ñieåm )

 1. 9km 364m = ………………km

 2. 16kg 536g =..……………kg

 1. 2 phuùt 30 giaây = …………….phuùt

 2. 45 cm 7 mm = ………………cm


B
2 giôø43 phuùt + 3 giôø 24 phuùt

2 giôø 18 phuùt
aøi 4:
Noái pheùp tính vôùi keát quaû ñuùng (1 ñieåm )

3 giôø 32 phuùt - 1 giôø 14 phuùt

6,7 giôø

2,7 giôø x 46 giôø 7 phuùt

33,5 giôø : 510,8 giôø


Baøi 5: Khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng (2 ñieåm )

 1. Chöõ soá 2 trong soá thaäp phaân 18,524 thuoäc haøng naøo ?

 1. Haøng ñôn vò

C. Haøng phaàn traêm

 1. Haøng phaàn möôøi

D. Haøng phaàn nghìn

b) Vieát döôùi daïng soá thaäp phaân ñöôïc: 1. 7,0

 1. 0,7

 1. 70,0

 1. 0,07

 1. 25 % = ?

  1. 250

  1. 25

  1. 2,5

  1. 0,25


Baøi 6: (2 ñieåm) Moät oâ toâ ñi töø A ñeán B vôùi vaän toác 48km/giôø. moät xe maùy ñi ngöôïc chieàu töø B ñeán A vôùi vaän toác 34km/giöø. Caû hai xe cuøng xuaát phaùt luùc 6 giôø 15 phuùt vaø gaëp nhau luùc 8 giôø 45 phuùt. Tính ñoä daøi quaõng ñöôøng AB.

Baøi giaûi :

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………B
A

B

M
aøi 7
: ( 1 ñieåm ) Cho hình chöõ nhaät ABCD coù kích thöôùc

nhö hình beân, M laø trung ñieåm cuûa caïnh AB.

 1. Tính chu vi hình chöõ nhaät ABCD.

 2. T
  C
  ính dieän tích cuûa hình AMCD.


B
D

36 cm

C
aøi giaûi :

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Teân :…………… ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP HOÏC KÌ 2 – MOÂN TOAÙN 5


Phaàn 1 : Khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.
Caâu 1 : Chöõ soá 3 trong soá thaäp phaân 86,342 thuoäc haøng naøo ?

   1. Haøng chuïc

B.Haøng phaàn möôøi

C. Haøng phaàn traêm

D. Haøng phaàn nghìn

Caâu 2 : Chöõ soá 0 trong soá thaäp phaân 17,209 thuoäc haøng naøo ?

  1. Haøng traêm

B. Haøng phaàn möôøi

C. Haøng phaàn traêm

D. Haøng phaàn nghìn

Caâu 3 : Chöõ soá 2 trong soá thaäp phaân 196,724 thuoäc haøng naøo ?

A.

B.

C.

D. 2 ñôn vò

Caâu 4 : Chöõ soá 7 trong soá thaäp phaân 181,075 thuoäc haøng naøo ?

A.

B.

C.

D.

Caâu 5: Phaân soá vieát döôùi daïng soá thaäp phaân laø :

A. 6,25

B. 0,65

C. 2,65

D. 0,625

Caâu 6 : 0,4 laø caùch vieát döôùi daïng soá thaäp phaân cuûa phaân soá naøo ?

A.

B.

C.

D.

Caâu 7 : 0,075 = …… ?

A.

B.

C.

D.

Caâu 8 : Hoãn soá 4 Vieát döôùi daïng phaân soá laø :

C.

D.

Caâu 9 : 19,100 ñöôïc vieát döôùi daïng goïn hôn laø :

A. 19,10

B. 19,1

C. 19,0

D. 19,100

Caâu 10 : Khoaûng thôøi gian töø 7giôø 15 phuùt ñeán 8 giôø keùm 10 phuùt laø :

A. 25 phuùt

B. 35 phuùt

C. 45 phuùt

D. 50 phuùt

Caâu 11: Khoaûng thôøi gian töø 9giôø keùm 15 phuùt ñeán 9 giôø 30 phuùt laø :

A. 20 phuùt

B. 30 phuùt

C. 40 phuùt

D. 45 phuùt

Caâu 12 : 1% cuûa 100.000 ñoàng laø :

A. 1 ñoàng

B. 10 ñoàng

C. 100 ñoàng

D. 1000 ñoàng

Caâu 13 : 3% cuûa 6m laø :

A. 2m

B. 18 mm

C. 18 cm

D. 18 m

Caâu 14 : 60 % = …… ?

A. 6,0

B. 0,60

C. 0,06

D. 60,0

Caâu 15 : 25% cuûa 120 lít laø …… ?

A. 3l

B. 4,8 l

C. 25 l

D. 30 l


Phaàn 2 : Thöïc hieän caùc baøi toaùn sau

Baøi 1: Ñieàn daáu > ; < ; =

48,97…………48,89

0,750…………0,87,843………….7,85

64,970…………65,98132 ………132,00

76,089…………76,236,324……….36,38

4,005…………4,05

Baøi 2: Vieát soá thích hôïp vaøo choã troáng :

9m6dm =……… m

72ha=…………...km8kg375g=………kg

7,47 m = ………dm5taán463kg=……..taán

9876 cm = …… …m68,543m = ……… mm

45km3dam= …… ...kmBaøi 3: Tìm x

x + 65,27 = 72,6

x – 43,502 = 21,73

x x 6,3 = 187

1602 : x = 7,2


Baøi 5: Ñaët tính roài tính


288,34 + 521,852

61,894 + 530,83

234 + 65,203

15,096 + 810350,65 – 98,964

249,087 - 187,89

437 – 260,326

732,007 - 265265,87 x 63

14,63 x 34,75

54,008 x 82,6

37,65 x 7,945,54 : 18

919,44 : 36

45,54 : 18

216,72 : 4,28,568 : 3,6

100 : 2,5

76,65 : 15

74,76 : 2,1
Baøi 6 : Tính baèng caùch thuaän tieän nhaát

 1. 4,5 x 5,5 + 4,7 x 4,5

 2. 7,5 x 2,5 x 0,04

c)73,5 x 35,64 + 73,5 x 64,36

d)3,12 x 8 x 1,25e)6,48 x 11,25 – 6,48 x 1,25

f)3,67 x 58,35 + 58,35 x 6,33
Baøi 7 : Giaûi caùc baøi toaùn sau :

 1. Moät oâ toâ chôû khaùch trung bình moät giôø ñi ñöôïc 35,6km. Hoûi trong 10 giôø oâ toâ ñi bao nhieâu ki-loâ-meùt ?

 2. Moät oâ toâ chaïy trong 3,5 giôø đñöôïc 154km. Hoûi oâ toâ ñoù chaïy trong 6 giôø đñöôïc bao nhieâu ki-loâ-meùt?

 3. Bieát raèng 3,5l daàu hoûa naëng 2,66kg . Hoûi 5l daàu hoûa naëng bao nhieâu ki -loâ -gam ?

Baøi 8: Moät oâ toâ ñi töø tænh A luùc 6 giôø vaø ñeán B luùc 10 giôø 45 phuùt. OÂ toâ ñi vôùi vaän toác 48 km/giôø vaø nghæ doïc ñöôøng maát 15 phuùt . Tính ñoä daøi quaõng ñöôøng töø tænh A ñeán tænh B.

Baøi 9 : Tænh A vaø tænh B caùch nhau 180km. Cuøng moät luùc coù hai oâ toâ xuaát phaùt töø hai tænh vaø ñi ngöôïc chieàu nhau, sau 2 giôø chuùng gaëp nhau.

 1. Hoûi moät giôø caû hai oâ toâ ñi ñöôïc bao nhieâu ki-loâ-meùt ?

 2. Tính vaän toác cuûa moãi oâ toâ, bieát vaän toác oâ toâ ñi töø A baèng vaän toác oâ toâ ñi töø B .

Baøi 10 : Moät oâ toâ ñi vôùi vaän toác 51km/ giôø. Hoûi oâ toâ ñoù ñi vôùi vaän toác bao nhieâu meùt / phuùt ?

Baøi 12: OÂâ toâ vaø xe maùy khôûi haønh cuøng moät luùc vaø ñi ngöôïc chieàu nhau. OÂ toâ ñi töø A vôùi vaän toác 44,5km/ giôø, xe maøy ñi töø B vôùi vaän toác 32,5 km/giôø. Sau 1 giôø 30 phuùt oâ toâ vaø xe maùy gaëp nhau taïi C. Hoûi quaõng ñöôøng AB daøi bao nhieâu ki-loâ-meùt?

Baøi 13: Moät phoøng hoïc daïng hình hoäp chöõ nhaät coù chieàu daøi 8m,

chieàu roäng 6m, chieàu cao 3,5m.Ngöôøi ta muoán sôn traàn nhaø vaø boán böùc töôøng phía trong phoøng hoïc. 1. Tính dieän tích caàn sôn bieát dieän tích caùc cöûa laø 15m.

 2. Moãi meùt vuoâng sôn vôùi giaù 25 000 ñoàng. Hoûi sôn phoøng hoïc ñoù heát taát caû bao nhieâu tieàn ?


Baøi 14 : Moät cöûa haøng ñònh giaù chieác caëp laø 65 000 ñoàng. Nhaân dòp

khai giaûng naêm hoïc môùi, cöûa haøng haï giaù 12%. Hoûi sau khi giaûm giaù 12%

thì giaù cuûa chieác caëp laø bao nhieâu tieàn?

OÂN LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU

Baøi 1 : Choïn caùc töø thích hôïp trong ngoaëc ñôn (baûo toaøn, baûo veä, baûo quaûn, baûo ñaûm, baûo taøng, baûo hieåm, baûo toàn ) ñieàn vaøo choã troáng trong caùc caâu sau :

a) Chuùng em tích cöïc ……………………………..………..moâi tröôøng saïch ñeïp.

b) Anh aáy ñaõ ……………………………… seõ laøm xong coâng vieäc ñuùng haïn.

c) Chieác xe naøy ñaõ ñöôïc ………………………………………..

d) Lôùp em ñöôïc ñi thaêm Vieän ………………………………. caùch maïng Vieät Nam.

e) Röøng Cuùc Phöông ñaõ ñöôïc xaùc ñònh laø khu ………………………………… thieân nhieân quoác gia.

g) Caùc hieän vaät lòch söû ñaõ ñöôïc ……………………………. raát toát.

h) Ñeå ……………………………… löïc löôïng, chuùng ta quyeát ñònh thöïc hieän keá hoaïch “Vöôøn khoâng nhaø troáng”.


Baøi 2 : Ñieàn caùc quan heä töø, caëp quan heä töø thích hôïp thích hôïp trong ngoaëc ñôn (vì… neân ; bôûi vaäy ; khoâng nhöõng …maø coøn …. ; vì ; neáu … thì…) vaøo caùc caâu sau ñaây :

a) ………..…… thieáu hieåu bieát ………….. nhieàu ngöôøi ñaõ duøng mìn ñaùnh caù.

b) …………….duøng mìn ñaùnh caù ……………… seõ gaây ra nhöõng haäu quaû nghieâm troïng.

c) ………................. hoï laøm haïi caùc loaøi vaät soáng döôùi nöôùc …………………….. laøm oâ nhieãm moâi tröôøng.

d) Nhieàu ñoaïn soâng ñaõ khoâng coøn caù, toâm sinh soáng ………………………. mìn ñaùnh caù ñaõ laøm chuùng cheát heát, caû con to laãn con nhoû.

e) ………………………………..Nhaø nöôùc caàn trieät ñeå caám ñaùnh baét caù mìn.


Baøi 3 : Ghi ñuùng (Ñ) vaøo tröôùc haønh ñoäng baûo veä moâi tröôøng :

 1. troàng caây gaây röøng.

 2. Chaët phaù röøng.

 3. Saên baén thuù röøng.

 4. Naïo veùt loøng soâng.
 1. Xöû lí raùc thaûi

 2. Xöû lí khí thaûi

 3. Ñaùnh caù baèng ñieän.

Baøi 4 : Ñoïc ñoaïn vaên sau vaø xeáp töø in ñaäm vaøo baûng phaân loaïi beân döôùi.

Chuû nhaät quaây quaàn beân baø, toâi vaø em Ñoám thích nghe baø keå laïi hoài beù ôû Hueá baø nghòch nhö con trai : baø loäi nöôùc vaø treøo caây phöôïng vó haùi hoa ; saùu tuoåi, baø traéng vaø muõm móm nhöng maët muõi thöôøng lem luoác nhö chaøng heà. 1. Danh töø : .....................................

 2. Ñoäng töø : .....................................

 3. Tính töø : .....................................

 4. Quan heä töø : .....................................

Baøi 5 : Ñoïc ñoaïn vaên sau vaø ghi ra nhöõng töø ngöõ mieâu taû ngoaïi hình cuûa ngöôøi theo muïc beân döôùi :

Chò Gia-mi-li-a xinh thaät laø xinh. Voùc ngöôøi thon tha,û caân ñoái, toùc cöùng khoâng xoaên teát thaønh hai bím daøy vaø naëng. Chieác khaên traéng chò choaøng raát kheùo treân ñaàu, cheùo xuoáng traùn moät chuùt, nom raát hôïp vôùi chò, laøm toân haún nöôùc da baùnh maät, khuoân maët baàu baàu, khieán chò caøng theâm duyeân daùng. Moãi khi chò Gia-mi-li-a cöôøi, ñoâi maét ñen laùy maøu bieâng bieác cuûa chò laïi böøng leân söùc soáng haêng say cuûa tuoåi treû. 1. Mieâu taû maùi toùc :

 2. Mieâu taû ñoâi maét :

 3. Mieâu taû khuoân maët :

 4. Mieâu taû laøn da :

 5. Mieâu taø voùc ngöôøi :

Baøi 6 : Xeáp caùc töø ngöõ döôùi ñaây thaønh hai coät cho phuø hôïp : (baát haïnh, buoàn raàu, may maén, cô cöïc, cöïc khoå, vui loøng, möøng vui, khoán khoå, toát laønh, voâ phuùc, sung söôùng, toát phuùc)

a) Ñoàng nghóa vôùi töø “haïnh phuùc” : .....................................

b) Traùi nghóa vôùi töø “haïnh phuùc” : .....................................

Baøi 7 : Điền tiếp vào chỗ trống 3 từ có tiếng nhân mang nghĩa lòng thương người .

Nhân ái , ....................................

.Baøi 8 : Những thành ngữ , tục ngữ nào nói về đức tính chăm chỉ ?

a. Một nắng hai sương . b. Chín bỏ làm mười .

c. Thức khuya dậy sớm . d. Dầm mưa dãi nắng .

e. Nặng nhặt chặt bị . g. Đứng mũi chịu sào .

h. Tích tiểu thành đại . i. Nửa đêm gà gáy .

Baøi 9 : Nối các từ ngữ chỉ vật ở bên trái với màu của nó ở bên phải


 1. dải lụa đào

 2. môi son màu trắng (1)

 3. tấm nhiễu điều

 4. cành lá biếc màu xanh (2)

 5. con ngựa bạch

 6. hồ lục thủy màu đỏ (3)

Baøi 10 : Điền tiếp từ vào chỗ trống theo yêu cầu .

a. 5 từ phức chỉ màu đỏ : đỏ rực

.......................................

b. 5 từ phức chỉ màu đen : đen tuyền ,

......................................

Baøi 11 : Viết 2 câu văn tả 2 loài hoa màu trắng , mỗi câu dùng một từ tả màu trắng khác nhau .

.......................................

......................................

Baøi 12 : Những từ nào đồng nghĩa với từ hạnh phúc ?

a. may mắn b. toại nguyện c. sung sướng

d. giàu có e. khoan khoái g. thoải mái

Baøi 13 : Những từ nào trái nghĩa với từ hạnh phúc ?

a. buồn rầu b. phiền hà c. bất hạnh d. nghèo đói

e. cô đơn g. khổ cực h. vất vả i. bất hòa
Baøi 14 : Đọc câu văn sau rồi điền từ vào chỗ trống theo yêu cầu .

Một hôm , trên đường đi học về , Hùng , Qúy và Nam trao đổi với nhau xem ở trên đời này,cái gì quý nhất .

Các từ là danh từ chung trong câu :

......................................... 1. Các từ là danh từ riêng trong câu :

........................................

Baøi 15 : Gạch dưới đại từ xưng hô trong các câu văn sau .

Hùng nói : “ Theo tớ , quý nhất là lúa gạo . Các cậu có thấy ai không ăn mà sống được không?


Baøi 16 : Đọc đoạn văn sau :

Hải Thượng Lãn Ông là một thầy thuốc giàu lòng nhân ái , không màng danh lợi .

Có lần , một người thuyền chài có đứa con nhỏ bị bệnh đậu nặng , nhưng nhà nghèo , không có tiền chạy chữa . Lãn Ông biết tin bèn đến thăm . Giữa mùa hè nóng nực , cháu bé nằm trong chiếc thuyền nhỏ hẹp , người đầy mụn mủ , mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc . Nhưng Lãn Ông không ngại khổ . Ông đã ân cần chăm sóc đứa bé suốt một tháng trời và chữa khỏi bệnh cho nó . Khi từ giã nhà thuyền chài , ông chẳng những không lấy tiền mà còn cho thêm gạo củi .

Viết vào chỗ trống theo yêu cầu .


 1. Một danh từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai là gì ?

…………………………………………………………………………..........................................

 1. Một đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai làm gì ?

.........................................

 1. Một danh từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai thế nào ?

……………………………………………………………………………

d.Một danh từ làm bộ phận của vị ngữ trong kiểu câu Ai là gì ?

……………………………………………………………………………

Baøi 17 : Tìm trong đoạn văn sau các động từ , tính từ , quan hệ từ để điền vào chỗ trống .
A Cháng đẹp người thật . Mười tám tuổi , ngực nở vòng cung , da đỏ như lim , bắp tay bắp chân rắn như trắc , gụ . Vóc cao , vai rộng , người đứng thẳng như cái cột đá trời trồng . Nhưng phải nhìn A Cháng cày mới thấy hết vẻ đẹp của anh .

Động từ : .............................................................................................................................

Tính từ :................................................................................................................................

Quan hệ từ :.........................................................................................................................Baøi 18 : Baøi 3: Ñaùnh daáu cheùo vaøo oâ troáng tröôùc töø loaïi ñuùng theo töøng coät

DANH TÖØ

ÑOÄNG TÖØ

TÍNH TÖØ

 - giaùo vieân

 - chaêm chæ

 - oân luyeän

 - phoøng hoïc

 - laøm baøi

 - caàn cuø

 - baøi thi

 - quyeån saùch

 - thöïc haønh

 - giaûng daïy -baøn gheá

 - laøm baøi

 - röïc rôõ

 - phaùt bieåu

 - saùng suûa

 -ñoâi maét

 - baøi taäp

 - noãi lo

 - möa gioù

 - meät moûi - maûnh mai

 - chaêm soùc

 - leã pheùp

 -saân tröôøng

 - chaäm chaïp

 - baàu trôøi

 - caây coû

 - söï töï tin

 - maäp maïp

 - yeâu thöông
Baøi 19 : Ñaët caâu coù caëp quan heä bieåu thò quan heä nguyeân nhaân – keát quaû :

 1. Vì …neân… : .........................................

 2. Do … neân … : .........................................

 3. Taïi … neân … : .........................................

Bôûi … neân … : ........................................

 1. Nhôø … maø …. : ........................................

Caâu 20 : Ñaët caâu coù caëp quan heä bieåu thò quan heä giaû thieát – keát quaû :

 1. Neáu … thì … : ........................................

 2. Heã … thì … : ........................................

Caâu 21 : Ñaët caâu coù caëp quan heä bieåu thò quan heä töông phaûn :

 1. Tuy … nhöng… : .......................................

 2. Maëc duø … nhöng…. : .........................................

Caâu 6 : : Ñaët caâu coù caëp quan heä bieåu thò quan heä taêng tieán :

 1. Khoâng nhöõng …maø coøn…. : .......................................

 2. Khoâng chæ … maø coøn ..: .......................................

Baøi 22 : Điền các thành ngữ , tục ngữ sau vào bảng cho phù hợp .

a. Chị ngã em nâng g. Kính thầy yêu bạn

b. Tôn sư trọng đạo h. Học thầy không tầy học bạn

c. Thờ cha kính mẹ i. Bạn bè con chấy cắn đôi

d. Không thầy đố mày làm nên k. Giàu về bạn , sang về vợ

e. Cá không ăn muối cá ươnCon cãi cha mẹ trăm đường con hư


 1. Quan heä gia ñình :

b) Quan heä thaày troø ..........................................

c) Quan heä baïn beø :.....................................................................................................................

Baøi 23 : Ñieàn theâm töø chæ quan heä vaøo choã troáng


 1. Ñeâm ñaõ khuya……………………….em vaãn chöa buoàn nguû.

 2. Ba meï raày la ………………………..em raát buoàn.

 3. Baïn Lan khoâng ñeán ñuùng giôø…………………………chuùng em seõ ñi tröôùc.

 4. Hoâm nay, toå Moät Töïc lôùp……………………………..toå Hai tröïc lôùp ?

 5. Em thích hoïc moân toaùn…………………………..Mai thích hoïc tieáng Vieät.

 6. ………………………………..beù haùt hay………………….beù ………………..muùa gioûi nöõa.

 7. …………………….Nam chuû quan…………………………..baøi kieåm tra cuûa Nam bò ñieåm keùm.

 8. …………………..nhaø quaù ngheøo ………………………Thanh phaûi ñi baùn veù soá giuùp gia ñình.

 9. …………………….Haûi nhoû nhaát lôùp……………………Haûi luoân ñöùng ñaàu veà vieäc hoïc taäp.

 10. ……………………………baïn Ñöùc haùt……………………..caû lôùp laïi voã tay raát to.

 11. …………… Lan coù hoaøn caûnh gia ñình khaù giaû ……………………… baïn aáy luùc naøo cuõng buoàn.

Baøi 24 : Gaïch chaân caëp töø chæ quan heä vaø cho bieát ñoù laø quan heä gì ?

 1. Vì trôøi laïnh neân em phaûi maëc aùo aám. 1. Heã trôøi möa thì ñöôøng laày loäi. 1. Nhôø taäp theå duïc neân cô theå toâi ñöôïc khoûe maïnh. 1. Neáu baïn meät thì mình seõ xin pheùp nghæ hoïc giuùp cho baïn. 1. Tuy nhaø xa tröôøng nhöng em luoân ñeán lôùp ñuùng giôø. 1. Maëc duø beù Giang chöa ñaày moät tuoåi nhöng beù noùi raát gioûi. 1. Chaúng nhöõng Lan hoïc gioûi maø baïn coøn raát ngoan. 1. Vieäc giöõ gìn moâi tröôøng saïch ñeïp khoâng chæ laø nhieäm vuï cuûa ngöôøi lôùn maø coøn laø traùch nhieäm cuûa treû em. 1. Neáu nhö em thöông ba meï thì em phaûi coá gaéng hoïc taäp. 1. Giaù nhö em nghe lôøi chò thì baây giôø em ñaõ ñaït danh hieäu hoïc sinh tieân tieán. 1. Maëc duø con chim seû ñaõ coá gaéng heát söùc nhöng noù vaãn phaûi cheát vì caäu chuû voâ tình. 1. Khoâng chæ meï toâi buoàn maø boá toâi cuõng raát buoàn. 1. Neáu ñeâm ñoù toâi chieán thaéng ñöôïc côn löôøi cuûa baûn thaân thì chaéc laø con chim nhoû ñaõ khoâng bò cheát. 1. Vì thaáy Nam ñaõ quaù sôï neân ai naáy cöôøi to.


 1. Tuy löng hôi coøng nhöng oâng toâi ñi laïi vaãn nhanh nheïn. 1. Duø ñeâm ñaõ khuya nhöng meï em vaãn ngoài khaâu vaù. 1. Heã Huy phaùt bieåu thì caû lôùp laïi cöôøi roä leân. 1. Nhôø söï coá gaéng chaêm chæ neân giôø ñaây Tuù ñaõ laø moät hoïc sinh gioûi. 1. Chaúng nhöõng Haûi ñaùnh ñaøn hay maø baïn aáy coøn hoïc toaùn gioûi nöõa. 1. Tuy chöa ñeán muøa ñoâng nhöng trôøi ñaõ trôû reùt. 1. Sôû dó Huøng hoïc keùm vì baïn khoâng chaêm chæ.Baøi 25 : Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong những câu tục ngữ sau :

 • …………… danh hơn …………. áo.

 • Cái ………đánh chết cái ………………

 • Mua …………….ba vạn, bán ………………..ba đồng.

 • Cây ……………. không sợ …………….đứng.

 • Ở ………………..gặp ………………..

Bài 26 : Điền vế câu thích hợp vào chỗ trống :

 1. Tôi về nhà và

 2. Tôi về nhà rồi

 3. Tôi về nhà còn

 4. Tôi về nhà nhưng

 5. Tôi về nhà mà

 6. Tôi về nhà hoặc

 7. Nhung nói và

 8. Nhung nói rồi

 9. Nhung nói còn

 10. Nhung nói nhưng

Caâu 27 : Tìm töø ñoàng nghóa vôùi töø

 1. ñaát nöôùc :

 2. hoïc taäp :

 3. to :

Caâu 2 : Tìm töø laùy

+ Chæ maøu traéng : ..............................

+ Chæ maøu xanh : ............................

Tìm töø gheùp :

+ Chæ maøu traéng : ................................

+ Chæ maøu xanh : ...............................

Caâu 28 :: Ñaët caâu phaân bieät caùc töø ñoàng aâm sau ñaây :

a) sao (1) : ...............................

b) sao (2) : ...............................

c) ga (1) : ..............................

d) ga (2) : ................................

e) ñaøn (1) : ...............................

g) ñaøn (2) : ..............................

h) cheøo (1) : .............................

i) cheøo (2) : .............................

k) canh (1) ...............................

l) canh (2) ..............................

m) soå (1) : .............................

n) soå (2) : ............................

Caâu 29 : Ñieàn vaøo choã troáng 2 töø traùi nghóa vôùi töø ñaõ cho :


 1. Chaêm :

 2. Ngoan :

 3. Thoâng minh :

 4. Hieàn laønh :

Caâu 31 : Ñaët caâu vôùi “nhaø” ñöôïc duøng vôùi caùc nghóa sau ñaây :

 1. Nhaø coù nghóa laø nôi ñeå ôû :

..................................

 1. Nhaø coù nghóa laø gia ñình :

...................................

 1. Nhaø coù nghóa laø ngöôøi laøm ngheà gì ñoù :

................................

 1. Nhaø coù nghóa laø ñôøi vua :

................................

 1. Nhaø coù nghóa laø vôï hoaëc choàng :

.................................

Caâu 32 : Tìm töø ñoàng nghóa vaø traùi nghóa vôùi moãi töø sau ñaây :

Thaéng lôïi

Hoøa bình

Ñoaøn keát

Huøng vó

Baûo veä

Ñoàng nghóa

..........................

.........................
..........................

.........................
.........................

.........................
.......................

.......................
..........................

.........................Traùi nghóa

..........................

.........................
..........................

.........................
.........................

.........................
.......................

.......................
..........................

.........................

Caâu 33 : Tìm töø ñoàng nghóa vôùi caùc töø sau :

 1. hoa :

 2. baùt :

 3. baét naït :

 4. xaáu hoå :

 5. meânh moâng :

 6. choùt voùt :

 7. laáp laùnh :

 8. vaéng veû :

 9. ñoâng vui :

 10. mô öôùc :

Câu 34 : Trong câu: “Trời thu xanh thăm thẳm, nắng cuối thu lấp lánh, long lanh, dát vàng trên những chiếc lá trải dài trên mặt đất.” có bao nhiêu từ láy? Kể ra ?

......................................Câu 35 : Trong câu: “Hồn tôi hóa thành chiếc sáo trúc nâng ngang môi chú bé ngồi vắt vẻo trên lưng trâu” có mấy động từ?

.......................................

Câu 36 : Chủ ngữ của câu: “Thoáng cái, dưới bóng râm của rừng già, thảo quả lan tỏa nơi tầng rừng thấp, vươn ngọn, xòe lá, lấn chiếm không gian.” là gì?

......................................
tải về 0.74 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương