Trường thcs an Đức Tổ khtn đỀ khảo sát toáN 8 – ĐỢT 1tải về 25.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích25.32 Kb.

Trường THCS An Đức

Tổ KHTN

ĐỀ KHẢO SÁT TOÁN 8 – ĐỢT 1

(thời gian làm bài 90 phút)

Ngày 6/10/2013


Câu 1: (2điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 + 2x b) x2 + 2xy + y2 – 9Câu 2: (2 điểm): Rút gọn các biểu thức sau:

a) (x – 5)(x2 + 26) + (5 – x)(1 – 5x)

b) (x - 1)(x2 +x + 1)- x (x2 – 1)

Câu 3: (2 điểm)

a) Tìm a để đa thức x3 + 3x2 - 8x + a - 2033 chia hết cho đa thức x + 2

b) Tìm x, biết:

Câu 3: (3 điểm) Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i B (BA

a) Chøng minh tứ giác BEIF là hình chữ nhật

b) TÝnh ®é dµi ®o¹n th¼ng BI

c) Gäi Q lµ trung ®iÓm cña BF. Chøng minh r»ng E, Q, D th¼ng hµngCâu 5(1 điểm): Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức A=có giá trị nguyên.

Trường THCS An Đức

Tổ KHTN

ĐỀ KHẢO SÁT TOÁN 8 – ĐỢT 1

(thời gian làm bài 90 phút)

Ngày 6/10/2013


Câu 1: (2điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 + 2x b) x2 + 2xy + y2 – 9Câu 2: (2 điểm): Rút gọn các biểu thức sau:

a) (x – 5)(x2 + 26) + (5 – x)(1 – 5x)

b) (x - 1)(x2 +x + 1)- x (x2 – 1)

Câu 3: (2 điểm)

a) Tìm a để đa thức x3 + 3x2 - 8x + a - 2033 chia hết cho đa thức x + 2

b) Tìm x, biết:

Câu 3: (3 điểm) Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i B (BA

a) Chøng minh tứ giác BEIF là hình chữ nhật

b) TÝnh ®é dµi ®o¹n th¼ng BI

c) Gäi Q lµ trung ®iÓm cña BF. Chøng minh r»ng E, Q, D th¼ng hµngCâu 5(1 điểm): Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức A=có giá trị nguyên

ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM
Câu 1

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

  1. x2 + 2x

= x(x+2)b) x2 + 2xy + y2 – 9

= (x2 + 2xy + y2)-9

= (x+y)2- 32

= (x+y+3)(x+y-3)

Câu 2

  1. (x – 5)(x2 + 26) + (5 – x)(1 – 5x)

= (x – 5)(x2 + 5x +25)

= x3 - 125

b, (x - 1)(x2 +x + 1)- x (x2 - 1)

= x3-1 - x3 + x

= x - 1
Câu 3

a)

x3 + 3x2 - 8x + a - 2033 x + 2

x3 + 2x2 x2 + x - 10

x2 - 8x + a - 2033

x2 + 2x

- 10x + a - 2033

- 10x - 20

a - 2013Để đa thức x3 + 3x2 - 8x + a - 2033 chia hết cho đa thức x + 2

thì a – 2013 = 0 a = 2013

Vậy a = 2013 thì đa thức x3 + 3x2 - 8x + a - 2032 chia hết cho đa

thức x + 2

b) tìm x biết .

Hoặc

Vậy x=2 , x=-5

Câu 40.25đ

a) Xét tứ giác BEIF có

=> Tứ giác BEIF là hình chữ nhật0.75đ

b) Xét tam giác vuông ABC ( ) có

AC2 = BA2 + BC2 = 62 + 82

AC2 = 100 => AC = 10 (cm)

Trong tam giác vuông ABC có BI là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền AC =>

c) Vì BEIF là hình chữ nhật => BE//IF; BE = IF (Tính chất hình CN)

Mà D đối xứng với I qua F => DF //BE và DF = BE

=> Tứ giác BEFD là hình bình hành mà Q là trung điểm của BF => Q là trung điểm của ED ( t/c hình bình hành) => Q,E, D thẳng hàng
Câu 4

Ta có : A=

A có giá trị nguyên khi có giá trị nguyên

hay (x - 2) Ư(1) = (0,25 đ)


x-2

1

-1

x

3(thỏa mãn)

1 (thỏa mãn)

Vậy x = 3; x = 1 thì biểu thức A có giá trị nguyên.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương