Hông tư 55 về điều lệ cha me hoc sinhtải về 22.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích22.49 Kb.

hông tư 55 về điều lệ cha me hoc sinh

14/05/2015


2

Quyết định 20/2013 ban hành quy định về dạy thêm học thêm của UBND tỉnh HD

14/05/20153

Quyết định 05/2014 về việc sửa đổi quy định về dạy thêm học thêm

14/05/20154

Thông tư 26/2009 quy định về mặc đồng phục và lễ phục

14/05/20155

Công văn 1203 của SGD&ĐT chỉ đạo thực hiện việc mặc đồng phục của học sinh

14/05/20156

Công văn 1168 của SGD&ĐT về việc chấn chỉnh lạm thu và tăng cường quản lý thu chi

14/05/20157

Thông tư17/2012 ban hành quy định về dạy thêm học thêm

14/05/20158

Hướng dẫn 238 về việc thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập

14/05/20159

Quyết định 14/2007 quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học

14/05/201510

tài liêu bồi dưỡng giáo viên

14/05/201511

Chir thị số 36 của Bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp

14/05/201512

Hướng dẫn số 26/HD ban tổ chức trưng ương về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp

14/05/201513

Quyết định số 06/2006 của bộ nội vụ về việc ban hành quy chế đánh giá xếp loại giáo viên

16/05/201514

Quyết định số 1221/2000 của Bộ Y tế về việc ban hành quy định vệ sinh trường họcCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương