Pgd &Đt kim thành cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng tiểu họC ĐỒng gia độc lập Tự do Hạnh phúctải về 33.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích33.22 Kb.
PGD &ĐT KIM THÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG GIA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________ ________________________Số : 12 /QĐ - THĐG Đồng gia, ngày 16 tháng 8 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG GIA

(V/v bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn)
Căn cứ vào Điều 20, Thông tư số 41/2010/QĐ-BGD ĐT ngày 30/12/2010 về ban hành Điều lệ trường tiểu học qui định về nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng

Căn cứ Thông tư số 33/2005/TT-BGD ĐT ngày 8/12/2005 Của Bộ giáo dục và đào tạo về hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục Công lập.

Căn cứ Quyết định 1817/2004/QĐ-UB ngày 13/5/2004 của UBND Tỉnh Hải Dương Qui định về phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ thuộc tỉnh quản lý.

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2012-2013.

xét năng lực cán bộ giáo viên,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Bổ nhiệm bà: Nguyễn Thị Thanh Hải

Chức vụ : Giáo viên.

Trình Độ chuyên môn: Đại học Tiểu học

Giữ chức vụ tổ phó tổ 4,5 năm học 2012-2013.Điều 2: Bà Đinh Thị Yến được hưởng mức phụ cấp chức vụ 0,15.

Thời gian: Từ 1/8/2012 đến 31/7/2013.Điều 3: Kế toán, thủ quỹ nhà trưởng và các ông(bà) có tên ở điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.
HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Thị Kim Thanh
Nơi nhận:

-Như điều 1;

-Lưu VP.

PGD &ĐT KIM THÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG GIA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________ ________________________Số : 11 /QĐ - THĐG Đồng gia, ngày 16 tháng 8 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG GIA

(V/v bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn)
Căn cứ vào Điều 20, Thông tư số 41/2010/QĐ-BGD ĐT ngày 30/12/2010 về ban hành Điều lệ trường tiểu học qui định về nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng

Căn cứ Thông tư số 33/2005/TT-BGD ĐT ngày 8/12/2005 Của Bộ giáo dục và đào tạo về hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục Công lập.

Căn cứ Quyết định 1817/2004/QĐ-UB ngày 13/5/2004 của UBND Tỉnh Hải Dương Qui định về phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ thuộc tỉnh quản lý.

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2012-2013.

xét năng lực cán bộ giáo viên,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Bổ nhiệm bà: Đinh Thị Yến

Chức vụ : Giáo viên.

Trình Độ chuyên môn: Đại học Tiểu học

Giữ chức vụ tổ phó tổ 2,3 năm học 2012-2013.Điều 2: Bà Đinh Thị Yến được hưởng phụ cấp chức vụ 0,15.

Thời gian: Từ 1/8/2012 đến 31/7/2013.Điều 3: Kế toán, thủ quỹ nhà trưởng và các ông(bà) có tên ở điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.
HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Thị Kim Thanh
Nơi nhận:

-Như điều 1;

-Lưu VP.

PGD &ĐT KIM THÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG GIA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________ ________________________Số : 10 /QĐ - THĐG Đồng gia, ngày 16 tháng 8 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG GIA

(V/v bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn)
Căn cứ vào Điều 20, Thông tư số 41/2010/QĐ-BGD ĐT ngày 30/12/2010 về ban hành Điều lệ trường tiểu học qui định về nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng

Căn cứ Thông tư số 33/2005/TT-BGD ĐT ngày 8/12/2005 Của Bộ giáo dục và đào tạo về hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục Công lập.

Căn cứ Quyết định 1817/2004/QĐ-UB ngày 13/5/2004 của UBND Tỉnh Hải Dương Qui định về phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ thuộc tỉnh quản lý.

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2012-2013.

xét năng lực cán bộ giáo viên,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Bổ nhiệm bà: Nguyễn Thị Hạnh

Chức vụ : Giáo viên.

Trình Độ chuyên môn: Đại học Tiểu học

Giữ chức vụ tổ trưởng tổ 1 năm học 2012-2013.Điều 2: Bà Nguyễn Thị Hạnh được hưởng phụ cấp chức vụ 0,2.

Thời gian: Từ 1/8/2012 đến 31/7/2013.Điều 3: Kế toán, thủ quỹ nhà trưởng và các ông(bà) có tên ở điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.
HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Thị Kim Thanh
Nơi nhận:

-Như điều 1;

-Lưu VP.

PGD &ĐT KIM THÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG GIA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________ ________________________Số : 09 /QĐ - THĐG Đồng gia, ngày 16 tháng 8 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG GIA

(V/v bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn)
Căn cứ vào Điều 20, Thông tư số 41/2010/QĐ-BGD ĐT ngày 30/12/2010 về ban hành Điều lệ trường tiểu học qui định về nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng

Căn cứ Thông tư số 33/2005/TT-BGD ĐT ngày 8/12/2005 Của Bộ giáo dục và đào tạo về hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục Công lập.

Căn cứ Quyết định 1817/2004/QĐ-UB ngày 13/5/2004 của UBND Tỉnh Hải Dương Qui định về phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ thuộc tỉnh quản lý.

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2012-2013.

xét năng lực cán bộ giáo viên,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Bổ nhiệm bà: Vũ Thị Như Quỳnh

Chức vụ : Giáo viên.

Trình Độ chuyên môn: Cao đẳng Tiểu học

Giữ chức vụ tổ trưởng tổ 2,3 năm học 2012-2013.Điều 2: Bà Vũ Thị Như Quỳnh được hưởng phụ cấp chức vụ 0,2.

Thời gian: Từ 1/8/2012 đến 31/7/2013.Điều 3: Kế toán, thủ quỹ nhà trưởng và các ông(bà) có tên ở điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.
HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Thị Kim Thanh
Nơi nhận:

-Như điều 1;

-Lưu VP.

PGD &ĐT KIM THÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG GIA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________ ________________________Số : 08 /QĐ - THĐG Đồng gia, ngày 16 tháng 8 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG GIA

(V/v bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn)
Căn cứ vào Điều 20, Thông tư số 41/2010/QĐ-BGD ĐT ngày 30/12/2010 về ban hành Điều lệ trường tiểu học qui định về nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng

Căn cứ Thông tư số 33/2005/TT-BGD ĐT ngày 8/12/2005 Của Bộ giáo dục và đào tạo về hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục Công lập.

Căn cứ Quyết định 1817/2004/QĐ-UB ngày 13/5/2004 của UBND Tỉnh Hải Dương Qui định về phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ thuộc tỉnh quản lý.

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2012-2013.

xét năng lực cán bộ giáo viên,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Bổ nhiệm bà: Phí Thị Thu Hằng

Chức vụ : Giáo viên.

Trình Độ chuyên môn: Cao đẳng Tiểu học

Giữ chức vụ tổ trưởng tổ 4,5 năm học 2012-2013.Điều 2: Bà Phí Thị Thu Hằng được hưởng phụ cấp chức vụ 0,2.

Thời gian: Từ 1/8/2012 đến 31/7/2013.Điều 3: Kế toán, thủ quỹ nhà trưởng và các ông(bà) có tên ở điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.
HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Thị Kim Thanh
Nơi nhận:

-Như điều 1;-Lưu VP.
: null -> file van ban
file van ban -> KẾ hoạch năm họC 2014 2015
file van ban -> THÔng tin chung về SÁng kiến tên sáng kiến: Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi
file van ban -> 1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường
file van ban -> TRƯỜng thpt cẩm giàng số: 01/kh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file van ban -> HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
file van ban -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
file van ban -> I Đánh giá công tác tháng 10 1 Tư tưởng chính trị
file van ban -> Số: /kh v/v tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014 2015
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương