Ubnd huyện kinh môN ĐỀ thi học sinh giỏi huyện phòng giáo dụC & ĐÀo tạo môn hóa họC – LỚP 9tải về 0.92 Mb.
trang1/11
Chuyển đổi dữ liệu16.11.2017
Kích0.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
UBND HUYỆN KINH MÔN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO MÔN HÓA HỌC – LỚP 9

(Thời gian 120 phút không kể thời gian phát đề)Năm học: 2014 – 2015
Câu 1(2điểm)

Cho mẩu kim loại Na vào các dung dịch sau: NH­Cl, FeCl3, Ba(HCO3)2, CuSO4. Nêu hiện tượng và viết các phương trình phản ứng xảy ra.


Câu 2(2điểm)

1. Cho BaO vào dung dịch H2SO4 thu được kết tủa A, dung dịch B. Thêm một lượng dư bột nhôm vào dung dịch B thu được dung dịch C và khí H2 bay lên. Thêm dung dịch K2CO3 vào dung dịch C thấy tách ra kết tủa D. Xác định thành phần A, B, C, D và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

2. Chỉ dùng bơm khí CO2, dung dịch NaOH không rõ nồng độ, hai cốc thủy tinh có chia vạch thể tích. Hãy nêu cách điều chế dung dịch Na2CO3 không lẫn NaOH hay NaHCO3 mà không dùng thêm hóa chất và các phương tiện khác.
Câu 3(2điểm)

1. Chỉ dùng dung dịch HCl, bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết 6 lọ hóa chất đựng 6 dung dịch sau: FeCl3, KCl, Na2CO3, AgNO3, Zn(NO3)2, NaAlO2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có).

2. Có hỗn hợp gồm các muối khan Na2SO4, MgSO4, BaSO4, Al2(SO4)3. Chỉ dùng thêm quặng pirit, nước, muối ăn (các thiết bị, điều kiện cần thiết coi như có đủ). Hãy trình bày phương pháp tách Al2(SO4)3 tinh khiết ra khỏi hỗn hợp.
Câu 4(2điểm)

Hòa tan hoàn toàn 19,2 gam hỗn hợp A gồm Fe và kim loại R có hóa trị II vào dung dịch HCl dư thu được 8,96 lít khí ở đktc. Mặt khác khi hòa tan hoàn toàn 9,2 gam kim loại R trong 1000 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch B, cho quỳ tím vào dung dịch B thấy quỳ tím chuyển thành màu đỏ.  1. Xác định kim loại R

  2. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A


Câu 5 (2điểm)

Tiến hành 2 thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho a gam Fe hoà tan trong dung dịch HCl, kết thúc thí nghiệm, cô cạn sản phẩm thu được 3,1 gam chất rắn.

- Thí nghiệm 2: Nếu cho a gam Fe và b gam Mg vào dung dịch HCl (cùng với lượng như trên). Kết thúc thí nghiệm, cô cạn sản phẩm thu được 3,34 gam chất rắn và thấy giải phóng 0,448 lít khí H2 (đktc).

Tính a và b?

Biết: (Mg = 24, Fe = 56, Na =23, Ca = 40, Cu = 64, Zn = 65, Ba = 137)

ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN

MÔN HÓA HỌC – LỚP 9Năm học: 2014 – 2015Câu

Ý

Đáp Án

Điểm

12,0Cho mẩu kim loại Na vào dung dịch NH4Cl

* Hiện tượng: Mẩu kim loại Na tan dần, có khí không màu, không mùi thoát ra sau đó có khí mùi khai thoát ra

* PTHH: 2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2

NaOH + NH4Cl -> NaCl + H2O + NH3


0,25
0,25Cho mẩu kim loại Na vào dung dịch FeCl3

* Hiện tượng: Mẩu kim loại Na tan dần, có khí không màu, không mùi thoát ra sau đó xuất hiện kết tủa đỏ nâu

* PTHH: 2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2

3NaOH + FeCl3 -> 3NaCl + Fe(OH)3


0,25
0,25Cho mẩu kim loại Na vào dung dịch FeCl3

* Hiện tượng: Mẩu kim loại Na tan dần, có khí không màu, không mùi thoát ra sau đó xuất hiện kết tủa trắng

* PTHH: 2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2

2NaOH + Ba(HCO3)2 -> Na2CO3 + BaCO3 + 2H2O


0,25
0,25Cho mẩu kim loại Na vào dung dịch CuSO4

* Hiện tượng: Mẩu kim loại Na tan dần, có khí không màu, không mùi thoát ra sau đó xuất hiện kết tủa xanh lơ

* PTHH: 2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2

2NaOH + CuSO4 -> Na2SO4 + Cu(OH)2


0,25
0,2522,0
1
1,25
Cho BaO vào dung dịch H2SO4:

BaO + H2SO4  BaSO4 + H2O

Có thể có: BaO + H2O  Ba(OH)2

Kết tủa A là BaSO4, dung dịch B có thể là H2SO4 dư hoặc Ba(OH)20,25


TH1: Dung dịch B là H2SO4

2Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 3H2

Dung dịch C là Al2(SO4)3

Al2(SO4)3 + 3Na2CO3 + 3H2O 2Al(OH)3 + 3CO2 + 3Na2SO4

Kết tủa D là Al(OH)3

0,25
0,25TH2: Dung dịch B là Ba(OH)2

Ba(OH)2 + 2H2O + 2Al  Ba(AlO2)2 + 3H2

Dung dịch C là: Ba(AlO2)2

Ba(AlO2)2 + Na2CO3  BaCO3 + 2NaAlO2

Kết tủa D là BaCO3

0,25
0,25


2
0,75* Lấy cùng một thể tích dd NaOH cho vào 2 cốc thủy tinh riêng biệt. Giả sử lúc đó mối cốc chứa a mol NaOH.

Sục CO2 dư vào một cốc, phản ứng tạo ra muối axit.

CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O (1)

CO2 + Na2CO3 + H2O  2NaHCO3 (2)Theo pt (1,2) nNaHCO = nNaOH = a (mol)

* Lấy cốc đựng muối axit vừa thu được đổ từ từ vào cốc đựng dung dịch NaOH ban đầu. Ta thu được dung dịch Na2CO3 tinh khiết

NaHCO3 + NaOH  Na2CO3 + H2O


0,25


0,25

0,25


32.0
1
1.0
- Lấy ra mỗi lọ một ít hóa chất cho vào 6 ống nghiệm, đánh số thứ tự.

- Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào 6 ống nghiệm:

+ Ống nghiệm có khí không màu, không mùi bay lên là dung dịch Na2CO3:

2HCl + Na2CO3  2NaCl + H2O + CO2

+ Ống nghiệm xuất hiện kết tủa trắng, lượng kết tủa không tan là dung dịch AgNO3:

HCl + AgNO3 AgCl + HNO3

+ Ống nghiệm xuất hiện kết tủa keo trắng sau đó kết tủa tan ra là NaAlO2

NaAlO2 + H2O + HCl  NaCl + Al(OH)3

Al(OH)3 + 3HCl -> AlCl3 + 3H2O

+ Ba ống nghiệm còn lại không có hiện tượng gì là: FeCl3, KCl, Zn(NO3)2

- Nhỏ dung dịch AgNO3 vào 3 ống nghiệm còn lại:

+ Ống nghiệm xuất hiện kết tủa màu trắng là: CaCl2 và KCl

FeCl3 + 3AgNO3  3AgCl + Fe(NO3)3

KCl + AgNO3  AgCl + KNO3

+ Ống nghiệm không có hiện tượng gì là: Zn(NO3)2

- Nhỏ dung dịch Na2CO3 nhận biết ở trên vào 2 ống nghiệm đựng FeCl3 và KCl:

+ Xuất hiện kết tủa nâu đỏ là FeCl3

FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O  3NaCl + 3NaHCO3 + Fe(OH)3

+ Không có hiện tượng gì là dung dịch KCl


0,25

0,25
0,25


0,25


2
1.0
Hòa tan hỗn hợp muối vào nước vừa đủ

+ Phần dung dịch chứa Na2SO4 , MgSO4 , Al2(SO4)3

+ Phần không tan: BaSO4

*
đpmn.x


Điều chế NaOH : Điện phân dung dịch muối ăn có màng ngăn:

2NaCl + 2H2O 2NaOH + Cl2 + H2

- Lọc lấy phần dung dịch rồi cho vào đó dung dịch NaOH dư

Phản ứng:

2NaOH + MgSO4 Na2SO4 + Mg(OH)2

6NaOH + Al2(SO4)3 2Al(OH)3 + 3Na2SO4

Al(OH)3 + NaOH NaAlO2 + 2H2O

+ Phần dung dịch gồm: NaAlO2 , Na2SO4 , NaOH dư

+ Phần không tan gồm: Mg(OH)2

- Lọc lấy phần dung dịch: NaAlO2 , Na2SO4 , NaOH dư

* Điều chế SO2: Đốt pirit sắt bằng oxi trong không khí4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2

- Sục SO2 dư vào phần dung dịch ở trên thu được:

SO2 + NaOH NaHSO3

SO2 + NaAlO2 + 2H2O Al(OH)3 + NaHSO3

+ Phần dung dịch gồm: NaHSO3 , Na2SO4

+ Phần không tan gồm: Al(OH)3

- Lọc lấy kết tủa sấy khô, nung trong không khí:


(t0)


2Al(OH)3 Al2O3 + 3H2O

*
(t0, xt)


Điều chế H2SO4 :

2SO2 + O2 2SO3

SO3 + H2O H2SO4

- Lấy Al2O3 hòa tan bằng H2SO4

Al2O3 + 3 H2SO4 Al2(SO4)3 + 3 H2O

0,25


0,25

0,25


0,25


32.01
1.0
Gọi x, y lần lượt là số mol Fe và R có trong A.

Đặt khối lượng mol của kim loại R là . (x,y > 0)

Phương trình hóa học:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương