S: subject : chñ nghÜa v-inftải về 92.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích92.97 Kb.

powerpluswatermarkobject3


1. KÝ hiÖu

Mét sè kÝ hiÖu

S: subject

: chñ nghÜa

V-inf

®éng tõ gèc, nguyªn thÓ

V, verb

®éng tõ

adj

tÝnh tõ

O, Object:

t©n ng÷

adv

tr¹ng ng÷

N/n: noun

danh tõ

HW

Bµi tËp vÒ nhµ

Ns: ns

danh tõ sè nhiÒu

Vocab

tõ míi

P

Trang

L1,2,3
EX

Bµi tËp

E6
See:

xem, xem l¹i

WB
Note

chó ý

||
+-?
ü
p
û
C3
W
R2. Chµo hái, giíi thiÖu tªn

a, Chµo hái

Hello/ Hi + (tªn)- b¹n bÌ

How do you do!

Chµo trang träng:

Buæi s¸ng: Good morning Mr Minh

Buæi chiÒu: Good afternoon

Buæi tèi: Good evening

T¹m biÖt: Good bye/ Bye/ Bye bye

Chóc ngñ ngon: Good night
b, Giíi thiÖu +tªn ( cã 2 c¸ch )

+ What is your name?

C¸ch 1: My name is +tªn: Tªn t«i lµ

C¸ch 2: I am / I'm + tªn: T«i lµ EX: Hello. My name's Lan

+ How do you spell your name ? L-A-N

What’s your first name?

What’s your surname?

What’s your family name?

What’s your full name?

3. Hái th¨m søc kháe , Hái tuæi

a, Søc khoÎ:

. How are you? B¹n cã kháe kh«ng? Hái l¹i: And you? Cßn b¹n

. I am fine/ well : kháe

bad: tåi tÖ, so so: b×nh th­êng…
b, Hái tuæi

How old are you? I am + tuæi (years old)

is he? He is 15 years old EX 3p 8wb E6


4. §¹i tõ nh©n x­ng trong tiÕng anh

I- t«i Ng«i sè 1

You- b¹n, c¸c b¹n (nhiÒu) Ng«i 2

We- chóng t«i Ng«i sè 1 sè nhiÒu

They- hä, chóng nã Ng«i sè 3 sè nhiÒu

He- anh Êy, «ng Êy, nã, Mr Bao- he Ng«i thø 3 sè Ýt

She- chÞ Êy, bµ Êy, nã, Mai = she Ng«i thø 3 sè Ýt

It- nã, This book = it
Mary and I = we

She and he= they; Minh and Ba and Lan= they


5. Sö dông To be

- Th× hiÖn t¹i: Be: am, is, are

- Th× qu¸ khø: Be: was, were


S

Be
I

am

I’m

We, You, They, Ns

are

We’re, You’re, They’re

He, She, It, N

is

He’s, She’s, It’s


+ S + Be

- S + Be + not

? Be + S + …..? þYes, S Be - ý No, S Be not
Note: Is not= isn’t Are not = aren’t
6. Giíi thiÖu

a, Sè Ýt ( mét vËt)


GÇn: This

is a/ an + N ( danh tõ sè Ýt)

Xa: That

- This/ That is not……..

? Is this/ that …….? ü Yes, it is. û No, it isn’t

Ex: 2p8 WB E6

This is Lan. That is Long

This is a cat. That is my school.
b, Sè nhiÒu( Hai vËt trë lªn)


GÇn: These

are ( 2/ my…) + Ns ( danh tõ sè nhiÒu)

Xa: Those

- These/ Those are not……..

? Are these/ those …….? ü Yes, they are. û No, they aren’t8. H«m nay lµ thø mÊy?


What is today?

Today/ It is + (Sunday)

What day is it ?


9. MÖnh lÖnh

- Come in: ®i (vµo)

- Go out: ®i ra ngoµi

- Speak: nãi

- listen: nghe

- Sit down: ngåi xuèng

- Stand up: ®øng lªn

- Open your book: më s¸ch ra

- Close your book: gËp s¸ch vµo

- Read: ®äc

- Wrire: viÕtCome in, please= please, come in (please mang nghÜa lÞch sù)

EX: 4p 33WB E6 1.2 p11WB E6


10 . Hái b¹n sèng ë ®©u ?/ b¹n tõ ®©u ®Õn?


a,

Where do you live?

does she

I live in + N¬i

He live's on + Tªn ®­êng+ streetat + N¬i (nhá)

b,

Where are you from?

is she

I am from Hai Duong

She is from Ha Noic,

Where do you come from?

does he

I come from HCM city

He comes from Chi Linh
11. CÊu t¹o danh tõ (N) sè nhiÒu

1, N: sè Ýt Ns: sè nhiÒu

a book books a dog dogs

an apple apples
2, N( s, x, o, ch, sh) N- es

Washes, goes, watches, couches……3, §Æc biÖt

a,N võa lµ sè Ýt võa lµ sè nhiÒu: People, fish……

b, BÊt quy t¾c

N sè Ýt

N sè nhiÒu

N sè Ýt

N sè nhiÒu

N sè Ýt

N sè nhiÒu

man

men

tooth

teeth

Foot

Feet

Woman

women

goose

geese

child

children

mouse

mice

woman

wowen
Ex 32 P21 WB E6 2,5p 36,37 E612. C©u hái What ( c¸i g×)...?/ Who ( ai ) …..?

a

Sè Ýt

What is it/ this / that?

It is a/ an ………...

It is my/ her ………..

This/ That is ……… ………..


Sè nhiÒu

What are these/ those/ they?

They are 2,3,4 ……..

They are my/ her/his ……..

These/ Those are ……… ………..


B

Sè Ýt

Who is this / that?

He is a/ an ………...

She is my/ her ………..

This/ That is ……… ………..


Sè nhiÒu

Who are they/these/ those?

They are 2,3,4 ……..

They are my/ her/his ……..

These/ Those are ……… ………..13. Hái vÒ sè l­îng: Cã bao nhiªu...?

a, N ®Õm ®­îc ( books, car, people, camera…)

How many+ Ns + are there …. ?

There is a/an + N

one + (N)There are (2,3,4..) + Ns

How many teachers are there in your school? There are 25.b, N kh«ng ®Õm ®­îc

( water, sugar, milk, tea, money, rice, money, coffee………………………….....)dïng ®¬n vÞ, dông cô ®Ó ®ong, ®o, ®Õm…
How much+ N + are there …. ?

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………Note:

How many books do you have? - I have 7 books.

How many dogs does she have? - She has 5 dogs.

How many/ much do you want? - ……………………14. Hái vÒ giê? ¸

a.

What time is it?
What is the time?


Giê ®óng

It is + giê ( o’clock)

It’s 6 o’clock

Giê h¬n

It’s + giê + phót

Giê kÐm ph¶i ®æi sang giê h¬n

It’s seven twenty

Giê r­ìi

It’s half past + giê

It’s + giê + thirty

It’s half past ten

It’s ten thirtyNote:

Giê h¬n

It’s + phót + past + giê
Giê kÐm

It’s + phót + to + giê
Giê h¬n 15 phót

It’s a quater past + giê
Giê kÐm 15 phót

It’s a quater to + giê

b. Hái ai lµm g× lóc m¸y giê?

What time do/ does + S + V-inf ? S + V(chia) at + giê

What time do you get up? - I get up at 5 am

What time does she have Math? - She has Math at 2.30 pm
15. Hái vÒ nghÒ


What do you do?

does she do?S +

am/ is/ are

(a/an)+ nghÒ

work(s) asWhat is your job?

his/ her


16. Së h÷u:(Thuéc vÒ, cña....ai)

Danh tõ së h÷u

tÝnh tõ Së h÷u

§¹i tõ së h÷u

Giíi tõ
N's+ vËt

Nam's dog

Mr H ung’s car


my book

your pen


his car

her son


our teacher

their computer
Mine

Yours


His

Hers


Ours

TheirsThe book of the boy


17. Hái tr¶ lêi vÒ c¸c m«n häc.

a. B¹n thÝch m«n häc nµo nhÊt?


Which subject do you like best?

does he

I like literate best/ most.

He likes chemistry


Do/ does S like ….. best? Yes, S do/ does No, S don’t/ doesn’t.
b. Chóng ta häc g× h«m nay/ vµo thø hai?

C©u hái

Tr¶ lêi

What

do

does


We

he

have

learn


Today?

We

Have/ learn

English…

Today

On Monday?

He

Has/ learns

Math….

On Mondayc. Khi nµo / h«m nµo chóng ta cã m«n ©m nh¹c?

C©u hái

Tr¶ lêi

When

do

does


We

he

have

learn


Music?

We

Have/ learn

Music

Today

history?

He

Has/ learns

history

On Monday


18. How…..?

a. How farHow far is it from your house to your school?

It’s about ….. meters/ kilometers/ miles
b. How long….? Bao l©u?

How long does it take to go/ get/ travel to Hanoi?do this exercise

It takes about …..minutes/ hours/ days/ weeks/ months
c. B¹n ®i Hai Duong b»ng ph­¬ng tiÖn g×?

How do you go/ get/ travel to Hai Duong?

does she


I go there by bus.

He goes there by train

d. How often

How often do/ does S V-inf?

Once a week/a month/ a year.

Twice

Three times
Always, usually, sometimes…..never

How do/ does S often V-inf?


e. how much…? Hái gi¸ tiÒn?

How much is this coat? It is about 200.000 dong

are these pens? They are 3 dollars
19. COLORS/ COLOURS.

a.


Which colour do you like best?

does she

I like red best/ most.

She likes blue

b.


What colour is it/ her hair ? It is black

are your cars/ his lips? They are brown

Do you like green? Yes, I do.

Is your hat black? … No, it isn’t.
20. Gîi ý, ®Ò nghÞ:


Let’s do….

What about doing …?

Why don’t we do …?
S suggest sb should (not) do …

S suggest doing …


21. Hái vÒ thêi tiÕt/ mïa:


What is the weather like in London?

the winter?

December?


It’s coldSo sanhs

So dt

Thi

T¶ ngußi

Wish

If

Enough

Too

So

Such

28. S+ V( th­êng)

V: run: ch¹y, sing, listen, watch

S1: I, you, we, they, Ba and Ha

S1+ V(nguyªn)

I sing; we play soccer

S2: He, she, it, .....S2 + V(s, es...)

He sings; Mr Ngäc plays

Note: 1. HÇu hÕt

2. Ves ( Sec 20)

3. Have- has

Be: is, am, are


EX:

7, 2 p44 WB E6

2p 41, 44WB E6

1p60 E6


EX: 4, 6p 42 WB

1p47


1p 56


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương