Bµi kiÓm tra ®Þnh k× cuèi häc k× I m n: TiÕng Anh – Khèi 3tải về 16.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích16.24 Kb.

Phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

B
§iÓm
×nh Giang


Bµi kiÓm tra ®Þnh k× cuèi häc k× I

M«n: TiÕng Anh – Khèi 3

N¨m häc: 2011 – 2012

------------------------


Thêi gian 40 phót (Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
Hä tªn: .......................................................................

Líp : .......................Tr­êng: .....................................

Ngµy kiÓm tra :

I. Circle the best answer to complete the sentences.

(Khoanh trßn ®¸p ¸n ®óng ®Ó hoµn thµnh c¸c c©u sau)

1. ...............................is your name?

a. How b. What c. When

2. It ........................purple.

a. am b. are c. is

3. ..........................to the teacher.

a. Point b. Listen c. Touch

4. It’s a ...................and ...................pen.

a. white - color b. color - a c. White – brown

5. .....................your hand.

a. Raise b. Write c. Put

6. Pick .....................your pencil.

a. down b. up c. awayII. Choose the right answer in column B for the questions in column A.

(Chän c©u tr¶ lêi ®óng ë cét B cho c©u hái ë cét A)A

B

1. What’s your name?

2. How are you?

3. Is this an eraser?

4. What color is the ruler?

5. What is this?


a. No, it isn’t.

b. It is gray.

c. My name is Andy.

d. It’s an apple.

e. I’m fine, thanhs.

1 - .................

2 - ..................

3 - ..................

4 - ..................

5 - ..................

III. Reorder the words to make right sentences.

(S¾p xÕp c¸c tõ sau ®Ó t¹o thµnh c©u ®óng)

1. your / desk / touch / . /

- ...................................................................................................

2. a / is / green / it / bag / . /

- ...................................................................................................

3. a / this / and / pink / blue / is / chair / . /

- ...................................................................................................

4. out / book / take / your / . /

- ...................................................................................................

5. at / board / the / look / . /

- ...................................................................................................IV. Write the questions to the given answer.

(ViÕt c©u hái cho c¸c c©u tr¶ lêi cho s½n)

1. ...................................................................................................?

- My name is Trang.

2. ...................................................................................................?

- Yes, it is. It is a book.

3. ...................................................................................................?

- I’m fine, thanhk you.

4. ...................................................................................................?

- It’s black.
Gi¸o viªn coi: ....................................

Gi¸o viªn chÊm: ....................................


H­íng dÉn chÊm

M«n: TiÕng anh – Khèi 3

-----------------------


  1. Circle the best answer to complete the sentences. (3 marks)

(Each correct sentence is 0,5 mark)

1 – b 4 – c

2 – c 5 – a

3 – a 6 – bII. Choose the right answer in column B for the questions in column A.

(2,5 mark)

1: c 2: e 3: a 4: b 5: dIII. Reorder the words to make right sentences.

(Each correct sentence is 0,5 mark)

  1. Touch your desk.

  2. It is a green bag

  3. This is a pink and blue chair. / This is a blue and pink chair.

  4. Take out your book.

  5. Look at the board.

IV. Write the questions to the given answer.

(Each correct question is 0,5 mark)

  1. What’s your name? / What is your name?

  2. Is this a book? / Is it a book?

  3. How are you?

  4. What color is this? / What color is it?The end
: null -> file van ban
file van ban -> KẾ hoạch năm họC 2014 2015
file van ban -> THÔng tin chung về SÁng kiến tên sáng kiến: Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi
file van ban -> 1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường
file van ban -> TRƯỜng thpt cẩm giàng số: 01/kh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file van ban -> HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
file van ban -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
file van ban -> I Đánh giá công tác tháng 10 1 Tư tưởng chính trị
file van ban -> Số: /kh v/v tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014 2015
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương