ĐỀ kiểM TRA kiến thức lần I năm họC 2015-2016tải về 39.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích39.74 Kb.

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN I

NĂM HỌC 2015-2016

Môn: Hóa học – Khối 12 (thời gian làm bài 90 phút)Câu 1 (2,0 điểm) Viết các phương trình phản ứng trong các trường hợp sau:

1/ C2H5OH + Na.

5/ Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột (H+, to).

2/ CH3CHO + AgNO3 (NH3, to).

6/ Glucozơ + H2 (Ni, to).

3/ Dung dịch CH3COOH + NaHCO3.

7/ C3H5(OOCC17H33)3 + H2 dư (Ni, to).

4/ CH3COOC2H5 + ddKOH (to).

8/ Thuỷ phân HCOOCH3 trong môi trường axit.

Câu 2 (2,0 điểm)

1/ Bằng phương pháp hóa học hãy trình bày cách nhận biết 3 dung dịch sau: glucozơ, saccarozơ fructozơ.

2/ Cho một axit cacboxylic đơn chức X tác dụng vừa đủ với 100 ml ddNaOH 1M. Sau phản ứng thu được 8,2 gam muối. Xác định CTCT của X và gọi tên X.

Câu 3 (2,0 điểm)

1/ Viết các phương trình phản ứng điều chế:a/ Axit axetic từ anđehit axetic.

b/ Etyl axetat từ ancol etylic.

c/ Ancol etylic từ glucozơ.
Các chất vô cơ và các điều kiện cần thiết khác có đủ.

2/ Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một este X, cần 0,5 mol khí O2, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Xác định CTPT của X, viết các CTCT của X và gọi tên.Câu 4 (2,0 điểm)

1/ Cho hỗn hợp Y gồm 0,1 mol glucozơ, 0,05 mol anđehit fomic, 0,02 mol etyl fomat tác dụng với lượng dư AgNO3 (NH3, to). Sau các phản ứng hoàn toàn, thu được m gam kết tủa và m1 gam hỗn hợp muối hữu cơ. Viết các phương trình phản ứng, tính m và m1.

2/ Tính số mg KOH dùng để chuyển hết 1 gam chất béo chứa 2,84% axit stearic; 93,45% tristearin, còn lại là tạp chất trơ thành xà phòng.

Câu 5 (2,0 điểm)

1/ Đun nóng m gam một este X đơn chức, mạch hở với 200ml dung dịch NaOH aM, phản ứng xong trung hòa lượng NaOH dư cần 25 gam dung dịch HCl 14,6%. Chưng cất dung dịch sau trung hòa được 15,25 gam muối khan và hơi ancol Y. Oxi hóa hết Y bằng CuO dư nung nóng được anđehit Z. Cho Z tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 43,2 gam Ag. Xác định công thức của X và tính a.2/ Cho hai chất hữu cơ X và Y đều chỉ chứa C, H, O trong đó C chiếm 40%; O chiếm 53,33% theo khối lượng. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,02 mol hỗn hợp X và Y cần 0,05 mol oxi. Khối lượng phân tử của Y gấp 1,5 lần khối lượng phân tử X. Khi cho số mol bằng nhau của X và Y tác dụng với dung dịch NaOH thì Y tạo ra khối lượng muối gấp 1,647 lần khối lượng muối tạo ra từ X. Xác định công thức đơn giản, công thức phân tử, công thức cấu tạo của X và Y, biết rằng khi đun nóng Y với CuO tạo ra sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
Cho: H=1, C=12, N=14, O=16, Na=23, Cl=35,5, K=39, Cu=64, Ag=108..
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

CâuĐáp án

Biểu điểm

1
2,0 điểm
Viết đúng 01 phương trình

0,25

2

1

1,0 điểm
Nhận biết glu, viết pt

0,5

Nhận biết fruc, viết pt

0,5

Sac còn lại
2

1,0 điểm
Gọi CT, viết pt

0,5

Xác định CT CH3COOH, gọi tên

0,5

3

1

1,0 điểm
Điều chế CH3COOH từ CH3CHO

0,25

Điều chế CH3COOC2H5 từ C2H5OH

0,25/1

Điều chế C2H5OH từ C6H12O6

0,25

2

1,0 điểm
Xác định este no, đơn chức, hở

0,25

Gọi CT, viết pt

0,25

Xác định CTPT C4H8O2, viết các CTCT và gọi tên

0,5

4

1

1,25 điểm
Viết 3 pt

0,75

Tính m = 47,52 gam

0,25

Tính m1 = 23,44 gam

0,25

2

0,75 điểm
CH3COOH = 71/150000 mol; tristearin = 0,00105 mol

0,25

Viết pt

0,25

Tính lượng KOH = 202,9 mg

0,25

5

1

1,0 điểm
Tính NaOH dư = HCl = 0,1 mol, NaCl = 0,1 mol

0,25

Xét TH ancol CH3OH, xác định được este CH2 = CH -COO-CH3

0,25

Tính a = 1M

0,25

Xét TH ancol khác CH3OH, không TM

0,25

2

1,0 điểm
Xác định được công thức đơn giản của X và Y đều là CH2O

0,25

Xác định được CTPT của X là (CH2O)2 hay C2H4O2

CTPT của Y là (CH2O)3 hay C3H6O30,25

- Vì cả X và Y đều phản ứng với NaOH tạo muối  X và Y chỉ có thể là axit hoặc este.

- Với X có thể có hai công thức cấu tạo HCOOCH3 hoặc CH3COOH hay RCOOR’ (R = CH3 ; H); phân tử Y chỉ chứa ba nguyên tử oxi nên Y cũng chỉ có thể chứa một nhóm este. Đặt Y là R1COOR2.

RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

R1COOR2 + NaOH → R1COONa + R2OH0,25

Theo bài có: (R1 + 67) = 1,647 (R + 67)  R1 = 1,647R + 43,45

- Khi X là CH3COOH  R = 15 ; R1 = 68  MY = 102 + R2 >  (loại)

- Khi X là HCOOCH3 thì R = 1 ; R1 = 45  MY = 45 + 44 + R2 = 90

 R2 là H ; R1 phải chứa một nguyên tử oxi và Y bị oxi hóa bởi CuO tạo ra anđehit  Y có nhóm chức ancol bậc 1Vậy CTCT của Y là: HO – CH2 – CH2 – COOH; X là : HCOOCH3

0,25

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương