Ubnd huyện gia lộc trưỜng th tân tiếNtải về 35.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích35.72 Kb.

UBND HUYỆN GIA LỘC

TRƯỜNG TH TÂN TIẾN


Số: ....../KH-THTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân Tiến, ngày 05 tháng 7 năm 2015

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1

NĂM HỌC 2015 - 2016
Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Công văn số 647/SGDĐT-GDTH ngày 05/6/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 1; một số nội dung chuẩn bị cho năm học 2015 - 2016;

Căn cứ Công văn số 183/PGDĐT-GDTH ngày 26/6/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Gia Lộc về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 1; một số nội dung chuẩn bị cho năm học 2015 - 2016;

Căn cứ kết quả điều tra trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn xã Tân Tiến, tình hình CSVC, đội ngũ giáo viên... trường Tiểu học Tân Tiến xây dựng Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2015 - 2016 như sau:I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Nhà trường tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”; huy động sức mạnh tổng hợp và sự quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện tốt nhất cho mọi trẻ em được đến trường. Làm tốt công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Địa phương, nhà trường cùng với cha mẹ học sinh có giải pháp tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhằm duy trì, giữ vững số lượng và chất lượng dạy học 2 buổi/ngày.

2. Trường tiểu học phối hợp chặt chẽ với UBND xã điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, đảm bảo mục tiêu về quy mô và chất lượng công tác tuyển sinh theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học, tránh tình trạng quá tải về số học sinh/lớp .

3. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo công bằng, khách quan, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.II. TUYỂN SINH VÀO LỚP 1

1. Công tác chuẩn bị:

+ Kết quả điều tra PCGDTH trẻ 6 tuổi( sinh năm 2009) có hộ khẩu tại xã Thống Kênh 59 em.

+ Điều kiện về CSVC: Dự kiến toàn trường 10 lớp (không tăng so với năm học 2014 - 2015) hiện tại đủ phòng học.

+ Điều kiện về đội ngũ: đủ về số lượng, cơ cấu để tổ chức dạy - học 2 buổi/ngày cho 100% học sinh.

Với số trẻ 6 tuổi (sinh năm 2009) là 59 em và các điều kiện CSVC, đội ngũ GV dự kiến năm học 2015 - 2016 là 2 lớp. Tổng số lớp toàn trường là 10 lớp (không tăng so với năm học trước)

Ngay từ đầu hè nhà trường đã báo cáo với UBND xã về CSVC, dự kiến quy mô trường lớp và tổng số học sinh.

Phân công chuyên môn giáoviên lớp 1 năm học 2015 - 2016

LỚP

HỌ, TÊN GIÁO VIÊN

NĂM SINH

TRÌNH ĐỘ ĐT

SỐ NĂM DẠY LỚP 1

1A

Nguyễn Thị Lan

1975

CĐ- GDTH

13 năm

1B

Trần Thị Phượng

1968

CĐ- GDTH

13 năm

Phối hợp với trường Mầm non và Đài truyền thanh xã thông báo Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 đến phụ huynh (đối tượng, thời gian, địa điểm, hồ sơ...)

Thành lập Hội đồng tuyển sinh theo quy định gồm Ban Giám hiệu, các giáo viên được phân công chủ nhiệm và giảng dạy lớp 1 năm học 2015 - 2016; mời lãnh đạo trường Mầm non, đồng chí Phó chủ tịch UBND xã tham gia Hội đồng để phối hợp trong công tác tuyển sinh.

Các nội dung trên hoàn thành trước ngày 15/7/2015.

2.2. Tổ chức tuyển sinh

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

- Đối tượng tuyển sinh: Trẻ sinh năm 2009 có hộ khẩu thường trú tại xã Tân Tiến - Gia Lộc - Hải Dương; trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lang thang cơ nhỡ.

- Hồ sơ tuyển sinh:

+ Đơn xin học (theo Mẫu);

+ Bản sao Giấy khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu);

+ Bản photocopy Sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an xã, thị trấn.

- Thời gian tuyển sinh:

Từ 7 giờ 15 phút ngày 23/7/2015

- Một số lưu ý khi tuyển sinh:

+ Khi tiếp nhận hồ sơ của HS, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra đối chiếu sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân HS như: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh,… trong Giấy khai sinh, Hộ khẩu, sau khi đối chiếu phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu”, cán bộ tuyển sinh và đại diện cha mẹ (người đỡ đầu) học sinh ký, ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký, đóng dấu và chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận lưu cùng học bạ của học sinh và là căn cứ để ghi vào Hồ sơ, các văn bằng chứng chỉ cho HS sau này.

+ Trong quá trình tổ chức tuyển sinh, lãnh đạo nhà trường phân công trực để hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các vướng mắc, tạo thuận lợi cho HS và cha mẹ HS.

3. Sau khi tuyển sinh:

+ Trường tiểu học và trường mầm non cùng UBND xã ký biên bản tuyển sinh lớp 1. Biên bản này được lưu giữ cùng Hồ sơ PCGDTH đúng độ tuổi tại địa phương, gồm: Biên bản tuyển sinh; Danh sách học sinh; Tổng hợp báo cáo tình hình điều tra và huy động trẻ vào lớp 1.

+ Ngày 26/7/2015 báo cáo bằng văn bản kết quả tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo (theo biểu mẫu); đồng thời gửi Email: Mrdoanh1980@gmail.com.

+ Ngày 31/7/2015, duyệt kết quả tuyển sinh tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

+ Từ ngày 01/8/2015, nhà trường tổ chức hướng dẫn các em làm quen với những quy định, nội quy, nền nếp học tập, sinh hoạt tại nhà trường; tổ chức cho các em học bài Quốc ca, múa tập thể, chơi các trò chơi dân gian; học bài thể dục giữa buổi học,...

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2015 - 2016; yêu cầu các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh nghiên cứu văn bản và triển khai thực hiện nghiêm túc ./.
Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT, UBND xã Tân Tiến (để b/c)

- HT, PHT (để chỉ đạo);

- Hội đồng tuyển sinh (để thực hiện);

- Lưu VT.


HIỆU TRƯỞNG

Hà Tú Mai
UBND HUYỆN GIA LỘC

TRƯỜNG TH THỐNG KÊNH


Số: ....../TB-THTK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thống Kênh, ngày 02 tháng 7 năm 2015

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1

NĂM HỌC 2015 - 2016

Căn cứ Công văn số 183/PGDĐT-GDTH ngày 26/6/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Gia Lộc về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 1; một số nội dung chuẩn bị cho năm học 2015 - 2016;

Căn cứ Kế hoạch số ...../KH-THTK ngày 01/7/2015 của trường Tiểu học Thống Kênh về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2015 - 2016;

Trường Tiểu học Thống Kênh Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2015 - 2016 như sau:1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

2. Đối tượng tuyển sinh: trẻ sinh năm 2009 có hộ khẩu thường trú tại xã Thống Kênh- Gia Lộc - Hải Dương ;trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lang thang cơ nhỡ.

3. Hồ sơ tuyển sinh:

+ Đơn xin học (theo Mẫu);

+ Bản sao Giấy khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu);

+ Bản photocopy Sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an xã, thị trấn.4. Thời gian tuyển sinh

7 giờ 30 phút ngày 15/7/20155. Địa điểm tuyển sinh : Trường Tiểu học Thống Kênh.
Vậy nhà trường thông báo để toàn thể các bậc phụ huynh nắm được cùng phối hợp với nhà trường thực hiện tốt và có hiệu quả công tác tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2015 - 2016 .
HIỆU TRƯỞNG

( đã kí)


Nguyễn Hữu Thành
: null -> file van ban
file van ban -> KẾ hoạch năm họC 2014 2015
file van ban -> THÔng tin chung về SÁng kiến tên sáng kiến: Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi
file van ban -> 1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường
file van ban -> TRƯỜng thpt cẩm giàng số: 01/kh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file van ban -> HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
file van ban -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
file van ban -> I Đánh giá công tác tháng 10 1 Tư tưởng chính trị
file van ban -> Số: /kh v/v tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014 2015
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương