Ubnd huyện kinh môn phòng giáo dụC & ĐÀo tạOtải về 22.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích22.24 Kb.

UBND HUYỆN KINH MÔN

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Số: 457/PGD&ĐT

V/v kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ I

năm học 2015-2016CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcKinh Môn, ngày 10 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học trong toàn huyện.

Thực hiện nhiệm vụ năm học và các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hải Dương; để thực hiện tốt việc tổ chức kiểm tra, đánh giá và sơ kết học kì I năm học 2015-2016; Phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường Tiểu học trong toàn huyện thực hiện một số nội dung như sau:I. Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I:

Thời gian kiểm tra: từ ngày 21/12/2015 đến ngày 28/12/2015; các trường chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra định kì cuối học kì I theo điều kiện thực tế của đơn vị (ngày 17/12/2015, các trường nộp kế hoạch kiểm tra về Phòng GD&ĐT).1. Môn Tiếng Anh:

1.1. Khối lớp 1; 2:

- Đề kiểm tra: thực hiện kiểm tra đề chung do Công ty cổ phần giáo dục và đào tạo Victoria biên soạn (đề được in tới từng học sinh); 8h00’ ngày 17/12/2015, Phó Hiệu trưởng các trường nhận đề tại Phòng GD&ĐT.

- Ngày kiểm tra:

+ Khối 1: ngày 21/12/2015, bắt đầu từ 7h15’.

+ Khối 2: ngày 25/12/2015, bắt đầu từ 7h15’.

1.2. Khối lớp 3; 4; 5:

- Đề kiểm tra: Hiệu trưởng các trường chỉ đạo việc biên soạn đề đảm bảo đúng theo công văn hướng dẫn số 1281/SGDĐT-GDTH ngày 28/10/2015 của Sở GD&ĐT Hải Dương (công văn 1281). Khi biên soạn cần chú ý đảm bảo đúng cấu trúc bài kiểm tra ở từng khối lớp, độ khó của từng câu phải tương ứng với thời lượng nội dung, chương trình học sinh được học (2 tiết/tuần, 4 tiết/tuần); có thể tổ chức liên trường nhóm chuyên môn Tiếng Anh trong khu để cùng biên soạn đề kiểm tra.

- Ngày kiểm tra được tiến hành theo lịch của nhà trường; khi tổ chức cần lưu ý kiểm tra theo 4 kỹ năng nghe, đọc-viết, nói (mục 3 công văn 1281).

2. Các môn còn lại: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Tin học.

- Hiệu trưởng chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức ra đề kiểm tra đảm bảo phù hợp chuẩn kiển thức, kỹ năng; các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức độ nhận thức của học sinh và được kiểm tra chung cho toàn khối (thực hiện theo Điều 10 - Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ GD&ĐT).

- Lịch kiểm tra từng môn theo kế hoạch của nhà trường nhưng phải đảm bảo thời gian nêu trên (từ 21-28/12/2015).

II. Chấm điểm, đánh giá, khen thưởng học sinh:

- Thực hiện nghiêm túc theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ GD&ĐT và công văn 1281, công văn số 1379/ SGDĐT-GDTH ngày 17/11/2015 của Sở GD&ĐT Hải Dương về đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Anh (Bài kiểm tra định kì được giáo viên sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm, góp ý những hạn chế, cho điểm theo thang điểm 10 (mười), không cho điểm 0 (không) và điểm thập phân).

- Việc tổng hợp đánh giá phải được tiến hành theo đúng hướng dẫn của Thông tư 30 (Điều 11).

- Đối với học sinh khuyết tật học hòa nhập, nếu khả năng của học sinh có thể đáp ứng được yêu cầu chương trình giáo dục chung thì được đánh giá như đối với học sinh bình thường nhưng có giảm nhẹ yêu cầu về kết quả học tập. Những môn học hoặc hoạt động giáo dục mà học sinh không có khả năng đáp ứng yêu cầu chung thì được đánh giá theo yêu cầu của kế hoạch giáo dục cá nhân.

- Cuối học kì giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh bình bầu những học sinh đạt thành tích nổi bật hay có tiến bộ vượt bậc về một trong ba nội dung đánh giá trở lên, đạt thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua hoặc thành tích đột xuất khác; tổ chức tham khảo ý kiến cha mẹ học sinh; tổng hợp và lập danh sách đề nghị hiệu trưởng tặng giấy khen. Nội dung, số lượng học sinh được khen thưởng, tuyên dương do Hiệu trưởng quyết định (khi cấp giấy khen cho học sinh cần xác định rõ nội dung khen).

III. Báo cáo cuối học kỳ I:

- Báo cáo sơ kết chuyên môn học kỳ I cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm trong năm học như: Mô hình trường Tiểu học mới; kiểm tra, đánh giá học sinh theo TT 30; đổi mới sinh hoạt tổ, khối chuyên môn; Dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới; Dạy học 2 buổi/ ngày, tổ chức bán trú cho học sinh; tổ chức dạy học môn tự chọn; công tác phổ cập giáo dục; tổ chức chuyên đề hội giảng; đổi mớí công tác quản lý; ....

- Thực hiện báo cáo thống kê theo mẫu của Phòng Giáo dục và Đào tạo (có tại Web của Phòng GD&ĐT)

- Báo cáo bằng văn bản về việc thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 30; nội dung báo cáo cần ngắn gọn, tập trung vào những khó khăn vướng mắc của giáo viên trong quá trình thực hiện, các giải pháp khắc phục của đơn vị và đề xuất kiến nghị.

- Thời gian nộp báo cáo: gửi qua hộp thư (chimin1211@gmail.com) vào ngày 29/12/2015 và nộp báo cáo bằng văn bản trước ngày 05/01/2016.

- Ngày 11/01/2016, các trường báo cáo về việc tổ chức dạy tự chọn môn Tiếng Anh và Tin học.

- Các trường chủ động xây dựng kế hoạch sơ kết học kì I của đơn vị mình, nội dung sơ kết cần ngắn gọn tập trung phân tích những ưu điểm, tồn tại và kết quả đạt được trong học kì I.

Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tốt các nội dung hướng dẫn trên; Phòng GD&ĐT tiến hành kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các đơn vị; trong quá trình thực hiện có vấn đề khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Phòng GD&ĐT để giải quyết./.Nơi nhận:

- Lãnh đạo PGD&ĐT (để biết);

- Như kính gửi (để t/h);

- Website phòng GD&ĐT;- Lưu VT.


KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


Vũ Hồng Hải: null -> file van ban
file van ban -> KẾ hoạch năm họC 2014 2015
file van ban -> THÔng tin chung về SÁng kiến tên sáng kiến: Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi
file van ban -> 1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường
file van ban -> TRƯỜng thpt cẩm giàng số: 01/kh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file van ban -> HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
file van ban -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
file van ban -> I Đánh giá công tác tháng 10 1 Tư tưởng chính trị
file van ban -> Số: /kh v/v tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014 2015
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương