TRƯỜng thcs thái họC ĐỀ kiểm tra lịch sử LỚP 6 Thời gian: 45 phút ma trậNtải về 37.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích37.93 Kb.
#22906
TRƯỜNG THCS THÁI HỌC

ĐỀ KIỂM TRA LỊCH SỬ LỚP 6

Thời gian: 45 phút

MA TRẬN

Tªn chñ ®Ò

NhËn biÕt

Th«ng hiÓu

VËn dông

Céng
TN

TL

TN

TL

CÊp ®é thÊp

CÊp ®é cao
Thêi k× B¾c thuéc vµ cuéc ®Êu tranh giµnh ®éc lËp

NhËn biÕt vÒ cuéc khëi nghÜa LÝ BÝ vµ nh÷ng viÖc lµm cña Lý BÝ sau th¾ng lîi cña cuéc khëi nghÜa.

NhËn biÕt vÒ cuéc k/c cña TriÖu Quang Phôc l·nh ®¹oTr×nh bµy ®­îc bµy nguyªn nh©n, môc tiªu, diÔn biÕn, kÕt qu¶ , ý nghÜa cuéc khëi nghÜa Hai Bµ Tr­ng

HiÓu nguyªn nh©n , ý nghÜa cuéc khëi nghÜa Hai Bµ Tr­ng

Vµ hiÓu nh÷ng viÖc viÖc lµm cña Hai Bµ Tr­ng sau khi giµnh ®éc lËp vµ ý nghÜa cña nh÷ng viÖc lµm ®ã .


Gi¶i thÝch ®­îc V× sao phong kiÕn ph­¬ng B¾c muèn ®ång ho¸ d©n téc ta mµ d©n téc ta vÉn gi÷ ®­îc phong tôc, tËp qu¸n vµ tiÕng nãi cña tæ tiªn.


Tæng Sè c©u : 11

Sè ®iÓm: 10

TØ lÖ : 100%


Sè c©u : 8

Sè ®iÓm: 2

TØ lÖ : 20%


Sèc©u : 1.b+1.c+ 1.d

Sè ®iÓm: 3,5

TØ lÖ :35%

Sè c©u :1.a.+1.e+ 1

Sè ®iÓm: 3,5

TØ lÖ 35%

Sè c©u :1

Sè ®iÓm: 1

TØ lÖ 10%


§Ò kiÓm tra

A. Tr¾c nghiÖm: (Mçi c©u 0,25 ®)

Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i in hoa tr­íc ý tr¶ lêi ®óng .

1. Cuéc khëi nghÜa LÝ BÝ bïng næ vµo :

A. Mïa xu©n n¨m 542 . B. Mïa hÌ n¨m 542C. Mïa thu n¨m 542. D. Mïa ®«ng n¨m 542

2. Mïa xu©n n¨m 544,Lý BÝ lªn ng«i x­ng lµ :

A. Vua ( Lý Nam §Õ ) B. Hoµng ®Õ ( Lý Nam §Õ )

C. Thiªn tö ( Lý Nam §Õ ) D. Hoµng ®Õ ( Lý PhËt Tö ).

3. Kinh ®« cña n­íc V¹n Xu©n dùng ë :

A. Vïng cöa s«ng T« LÞch (Hµ Néi) B. Thµnh Tr× (Hµ Néi)

C. Cæ Loa ( §«ng Anh – Hµ Néi) D. Long Biªn (Hµ Néi)

4. Sau khi bÞ thÊt b¹i , LÝ Nam §Õ trao quyÒn chØ huy cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n L­¬ng cho:

A. TriÖu Quang Phôc . B. TriÖu Tóc .

C. Lý PhËt Tö . D. Tinh ThiÒu .

5. Cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n L­¬ng do TriÖu Quang Phôc l·nh ®¹o kÕt thøc th¾ng lîi n¨m :

A.545 B,546 C.548 D. 550.

6. D¹ Tr¹ch V­¬ng lµ tªn th­êng gäi cña :

A. TriÖu Tóc . B. TriÖu Quang Phôc.

C. Lý PhËt Tö . D. Tinh ThiÒu .

7. HËu LÝ Nam §Õ lµ thêi k× lµm vua cña ;

A. Lý BÝ. B. Lý PhËt Tö C. Lý Thiªn B¶o D. TriÖu Quang Phôc .8. Nhµ n­íc V¹n Xu©n kÕt thóc vµo n¨m :

A. 548. B. 550. C. 570. D. 603.B. Tù luËn :

C©u 1(5®):T¹i sao cuéc khëi nghÜa Hai Bµ Tr­ng bïng næ? Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi đã giành được độc lập? Việc nhân dân ta khắp nơi lập đền thờ 2Bà Trưng và các vị tướng nói lên điều gì?

Câu 2: Trình bày nét chính về diển biến cuộc khởi nghĩa Lí Bí ? Tại sao Lí Bí đặt tên nước là Vạn Xuân?

----------------------------------------§¸p ¸n, biÓu ®iÓm:

A. Tr¾c nghiÖm: (Mçi c©u 0,25 ®)


C©u

1

2

3

4

5

6

7

8

§¸p ¸n

A

B

A

¢

D

B

B

D

B. Tù luËn


§¸p ¸n

C©u 1(5®):T¹i sao cuéc khëi nghÜa Hai Bµ Tr­ng bïng næ? Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi đã giành được độc lập? Việc nhân dân ta khắp nơi lập đền thờ 2 Bà Trưng và các vị tướng nói lên điều gì?

* Nguyªn nh©n:

- Do chÝnh s¸ch cai trÞ tµn b¹o cña nhµ H¸n.

- Thi S¸ch bÞ giÕt.

*Sau khi giành được độc lập Hai Bà Trưng đã làm :

- Trưng Trắc được suy tôn lên làm vua (Trưng Vương) đóng đô ở Mê Linh,

-Phong tước cho những người có công ,lập chính quyền.

- Các lạc tướng được giữ quyền cai quản các huyện ,xá thuế hai năm cho dân .

-Bãi bỏ pháp luật hà khắc cùng các thứ thuế nô dịch nặng nề của chính quyền cũ .

- Nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng ở khắp nơi nói lên:

-Lòng thương tiếc ,biết ơn , kính trọng những người hi sinh vì độc lập tự do của đất nước, đồng thời nhằm nêu cao tinh thần không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ .
Câu 2:

-Năm 542 Lí Bí phất cờ khởi nghĩa ,hào kiệt khắp nơi kéo về hưởng ứng.

-Trong vòng chưa đầy 3 tháng nghĩa quân đã chiếm hầu hết các quận huyện .

-Tháng 4 năm 542 Nhà Lương huy động quân từ từ Quảng Châu sang đàn áp nhưng bị nghĩa quân đánh bại .

-Năm 543 Quân Lương đại bại rút khỏi nước ta.

- Lí Bí đặt tên nước là Vạn Xuân vì: Mong muốn cho sự trường tồn của dân tộc của đất nước đến vạn năm. Khẳng định ý chí giành độc lập dân tộc .
BiÓu ®iÓm

0,5


0,5

0,5
0,5


0,5

0,5


0,5
1.0

0,5
0.5


0.5
0.5
1.0


tải về 37.93 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương