Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 194.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích194.76 Kb.
#1029
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỒ SƠ

QUẢN LÝ CÔNG TÁC PCCC

Tên cơ sở: TRƯỜNG THCS TÂN DÂN

Cơ quan chủ quản: Phòng Giáo dục và Đào tạo TX Chí Linh

Địa điểm: Khu Dân cư Ngã Tư Giang-Tân Dân-Chí LinhĐiện thoại: 0320 3888 034-0904005292

Chí Linh, ngày 09 tháng 08 năm 2014


PHÒNG GD-ĐT CHÍ LINH

TRƯỜNG THCS TÂN DÂN

--------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

====***====


THỐNG KÊ

TÀI LIỆU PCCC CÓ TRONG HỒ SƠTT

Tài Liệu

Ngày, tháng, năm

Số

Ghi chú

01

Phiếu quản lý cơ sở về công tác PCCC

07/08/201402

Quyết định thành lập Ban chỉ huy chữa cháy

07/08/2014

01
03

Quyết định thành lập Đội PCCC

07/08/2014

02
04

Quyết định ban hành nội quy PCCC

07/08/2014

03
05

Danh sách ban chỉ huy chữa cháy

07/08/201406

Nội quy PCCC

07/08/201407

Nội quy sử dụng điện

07/08/201408

Thống kê phương tiện PCCC

07/08/201409

Sơ đồ trường

07/08/2014

PHÒNG GD-ĐT CHÍ LINH

TRƯỜNG THCS TÂN DÂN

--------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

====***====


PHIẾU QUẢN LÝ CƠ SỞ VỀ CÔNG TÁC PCCC
1/ Tên đơn vị cơ sở: Trường THCS Tân Dân

2/ Địa chỉ: Khu Dân cư Ngã Tư Giang-Tân Dân-Chí Linh-Hải Dương

3/ Điện thoại: 0320 3888 034-0904005292.

4/ Cơ quan chủ quản: Phòng Giáo dục và Đào tạo TX Chí Linh.

5/ Lãnh đạo đơn vị, cơ sở phụ trách công tác PCCC: Lê Viết Đình

6/ Phụ trách đội PCCC đơn vị, cơ sở: Lê Viết Đình

7/ Đơn vị, cơ sở thuộc các thành phần kinh tế: trường học (THCS)

8/ Cấp quản lý đơn vị, cơ sở: UBND TX Chí Linh.

9/ Tính chất sản xuất, kinh doanh, hoạt động dịch vụ: giảng dạy THCS

10/ Tổng số CBCNV của đơn vị, cơ sở: 30

11/ Tổng diện tích mặt bằng cơ sở: 11000 m2

12/ Tổng xây dựng: 2.200 m2, cấu trúc công trình: 3 dãy nhà cao tầng kiên cố, 01 dãy nhà cấp 4(khu nhà hiệu bộ)

13/ Tổng giá trị tài sản cố định (Số lượng, khối lượng, hàng hóa vật chất, trang thiết bị khó cháy và dễ cháy theo từng thời điểm): 3.200.000.000 đồng.

14/ Nguồn nước chữa cháy:

- Bên trong cơ sở: 02 giếng khoan (nước bơm không hết), 3 ao nước (1.500m3)

- Bên ngoài cơ sở: Mương nước (Trước cổng trường)

15/ Giao thông phục vụ chữa cháy:

- Bên trong cơ sở: Đường và sân trường pê tông hóa rất thuận tiện cho việc đi lại.

- Bên ngoài cơ sở: Tiếp giáp đường giao thông liên xã thuận tiện cho xe chữa cháy tiếp cận .

Tân Dân, ngày 07 tháng 8 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)


PHÒNG GD-ĐT CHÍ LINH

TRƯỜNG THCS TÂN DÂN

--------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

====***====

Số: 01./ QĐ-PCCC Tân Dân, ngày 07 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy năm học 2014-2015”


- Căn cứ Điều 44, 45 - Chương IV - Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ IX thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001.

- Căn cứ tình hình thực tế của cơ sở.

- Theo đề nghị của cơ quan chức năng.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TÂN DÂN

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay thành lập Ban chỉ huy PCCC tại: trường THCS Tân Dân.

Gồm có: 10 người:(có danh sách kèm theo).

Điều 2: Ban chỉ huy PCCC cơ sở có nhiệm vụ:

1- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nội quy an toàn PCCC của đơn vị.

2- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác PCCC và tổ chức khắc phục kịp thời các thiếu sót, vi phạm quy định an toàn PCCC.

3- Xây dựng, đề xuất kế hoạch đầu tư hàng năm cho công tác PCCC; tổ chức theo dõi, quản lý các phương tiện, thiết bị chữa cháy của đơn vị.

4- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, huấn luyện và tuyên truyền PCCC hàng năm của đơn vị.

5- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác PCCC theo quy định.Điều 3: Các đồng chí có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận: HIỆUTRƯỞNG

- Như điều 3. (Ký tên, đóng dấu)- Lưu cơ sở.

PHÒNG GD-ĐT CHÍ LINH

TRƯỜNG THCS TÂN DÂN

--------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

====***====


DANH SÁCH BAN CHỈ HUY PCCC

TRƯỜNG THCS TÂN DÂN
(Ban hành theo Quyết định số: 01/QĐ-PCCC

ngày 07 tháng 08 năm 2014 của Hiệu Trưởng trường THCS Tân Dân)


TT

Họ và tên

Năm sinh

Nơi công tác

Chức danh

01

Lê Viết Đình

1958

Trường THCS Tân Dân

Hiệu Trưởng - Trưởng Ban

02

Hà Trường Sinh

1957

Trường THCS Tân Dân

P. Hiệu Trưởng - Phó Ban

03

Nguyễn Thị Huệ

1985

Trường THCS Tân Dân

TPT Đội - Ban viên

04

Ng. Thị tuyết Nhung

1978

Trường THCS Tân Dân

CT Công đoàn - Ban viên

05

Trần Văn Hòa

1979

Trường THCS Tân Dân

BT Chi đoàn - Ban viên

06

Nguyễn Thị Phượng

1963

Trường THCS Tân Dân

PT phòng T.Bị - Ban viên

07

Nguyễn Thị Thủy

1989

Trường THCS Tân Dân

PT thư viện - Ban viên

08

Ngô Thị Quỳnh

1990

Trường THCS Tân Dân

Văn Thư - Ban viên

09

Nguyễn Thanh Tùng

1991

Trường THCS Tân Dân

Bảo Vệ - Ban viên

10

Nguyễn Thị Hương

1973

Trường THCS Tân Dân

Kế toán - Ban viên


Tân Dân, ngày 07 tháng 8 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)


PHÒNG GD-ĐT CHÍ LINH

TRƯỜNG THCS TÂN DÂN

--------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

====***====

Tân Dân, ngày 07 tháng 8 năm 2014
PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

CÁC THÀNH VIÊN CỦA BAN PCCC TRƯỜNG THCS TÂN DÂN
- Căn cứ quyết định số: 01/QĐ-PCCC ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng trường THCS Tân Dân về việc thành lập Ban PCCC trường THCS Tân Dân.

- Căn cứ vào năng lực của các thành viên Ban PCCC. Trưởng Ban PCCC trường THCS Tân Dân phân công trách nhiệm các thành viên như sau:1. Ông Lê Viết Đình - Hiệu trưởng - Trưởng ban:

Quản lý, chỉ đạo chung công tác PCCC của đơn vị.2. Ông Hà Trường Sinh - Phó Hiệu trưởng - Phó Trưởng ban:

Phụ trách chung, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác PCCC trong nhà trường trong mỗi năm học, hoàn thành báo cáo sơ kết và tổng kết hàng năm báo cáo Hiệu trưởng và Phòng GD&ĐT Chí Linh. Phối hợp với các cơ quan hữu quan để tổ chức tốt việc PCCC.3. Ông Trần Văn Hòa - Bí thư Đoàn trường - Phụ trách phòng tin học - Ban viên:

Cùng với Phó Trưởng ban xử lý các tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra, theo dõi cháy nổ khu vực phòng học, tuyên truyền công tác PCCC trong học sinh. Nhắc nhở học sinh chú ý thực hiện tốt nội quy phòng cháy và chữa cháy được gắn trên tường khu vực hành lang các dãy phòng học. Hướng dẫn học sinh thoát hiểm khi có sự cố. Tổ chức công tác PCCC phòng Tin học.4. Ông Nguyễn Thanh Tùng- NV Bảo vệ - Ban viên:

Theo dõi công tác PCCC vào các buổi trực, sẵn sàng cúp cầu dao điện ( nếu hỏa hoạn do sự cố chập điện), báo động khi có sự cố cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện hàng ngày.5. Ông Hoàng Vĩnh Thủy – Cán bộ thư viện – Phụ trách phòng thư viện- Ban viên:

Quản lý chung khu vực hành chính, bảo quản vật tư, dụng cụ văn phòng. Phối hợp ban PCCC xử lý các tình huống cháy nổ khu vực hành chính. Quản lý phòng kho sách, phòng đọc, phát hiện sự cố cháy nổ xử lý và báo động kịp thời.6. Bà Nguyễn Thị Phượng - Phụ trách thiết bị - Ban viên:

Tổ chức công tác PCCC các phòng chức năng: Phòng Vật lý, phòng hóa học, phòng sinh học, phòng nghe nhìn, phòng kho chứa thiết bị dùng chung, phòng kho chứa thiết bị thí nghiệm môn : Lý, Hóa, Sinh, nghe nhìn.7. Bà Ngô Thị Quỳnh - NV Phụ trách công tác Văn thư - Ban viên:

Phụ trách công tác mua sắm dụng cụ PCCC, bảo quản dụng cụ văn phòng. Phối hợp Ban PCCC xử lý các tình huống cháy nổ khu vự hành chính.8. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Chủ tịch Công đoàn - Ban viên:

Tổ chức công tác PCCC phòng Truyền thống, phát hiện sự cố cháy nổ xử lý và báo động kịp thời. Hướng dẫn học sinh thoát hiểm khi có sự cố.9. Bà Nguyễn Thị Hương - NV Kế toán- Ban viên:

Dự trù kinh phí hàng năm mua bổ sung dụng cụ PCCC, phối hợp ban PCCC xử lý các tình huống.10. Bà Nguyễn Thị Huệ - Tổng phụ trách - Ban viên:

Tổ chức công tác PCCC phòng Đội. Phối hợp ban PCCC xử lý các tình huống cháy nổ khu vực các phòng chức năng. Nhắc nhở học sinh chú ý thực hiện tốt nội quy phòng cháy và chữa cháy được gắn trên tường khu vực hành lang các dãy phòng học.


HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)


PHÒNG GD-ĐT CHÍ LINH

TRƯỜNG THCS TÂN DÂN

--------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

====***====

Số: 02/ QĐ-PCCC Tân Dân, ngày 07 tháng 08 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Đội phòng cháy chữa cháy năm học 2014-2015”


- Căn cứ Điều 44, 45 - Chương IV - Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ IX thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001.

- Căn cứ tình hình thực tế của cơ sở.

- Theo đề nghị của cơ quan chức năng.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TÂN DÂN

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Nay thành lập đội PCCC cơ sở: Trường THCS Tân Dân gồm có: 16 đội viên (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Đội PCCC cơ sở có nhiệm vụ:

- Đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về PCCC.

-Tổ chức tuyên truyền phổ biến Pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy.

- Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về PCCC.

- Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy.

- Xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy ở địa phương, cơ sở khác khi có yêu cầu.Điều 3: Các ông (bà ), các bộ phận có liên quan và các đội viên phòng cháy và chữa cháy có tên trong danh sách kèm theo chịu thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3 (Ký tên, đóng dấu)- Lưu cơ sở


PHÒNG GD-ĐT CHÍ LINH

TRƯỜNG THCS TÂN DÂN

--------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

====***====

DANH SÁCH ĐỘI PCCC TRƯỜNG THCS TÂN DÂN
(Ban hành theo Quyết định số: 02/QĐ-PCCC

ngày 07 tháng 08 năm 2014 của Hiệu Trưởng trường THCS Tân Dân)


Số

Họ và Tên

Ngày
tháng
năm
sinh


Chuyên môn nghiệp vụ

Đã qua lớp huấn luyện về nghiệp vụ

PCCC

Ngày, tháng, năm cấp giấy

chứng nhận

Số giấy

chứng nhận

Ghi chú

1

Lê Viết Đình

22/12/1958


ĐHSP -Toán

XĐội trưởng

2

Hà Trường Sinh

27/4/1957


ĐH SP- Toán

XĐội phó

3

Nguyễn Thị Phượng

18/2/1963

CĐ SP- Toán

X


4

Vũ Thị Hiền

9/7/1977


ĐH SP- Toán

X


5

Trần Văn Hoà

27/2/1980


SP- Sinh

X


6

Nguyễn Thị Hường

15/8/1963


ĐH SP Lý

X


7

Nguyễn Thanh Nữ

4/10/1975


ĐH SP- TD

X


8

Trần Thị Duyên

29/12/1969


ĐH SP- Văn

X


9

Nguyễn.T.Tuyết Nhung

12/6/1978


ĐH SP- Văn

X


10

Nguyễn Thị Mai Hương

02/02/1973


ĐH Kế Toán

X


11

Ngô Thị Quỳnh

28/05/1990


ĐHSP Anh

X


12

Vũ Thị Thanh Thuỷ

08/4/1989


ĐH SP- TV

X


13

Nguyễn Thanh Tuấn

29/10/1986


ĐHSP-TD

X


14

Nguyễn Thị Huệ

10/10/1985


CĐSP- Họa

X


15

Nguyễn Thanh Tùng

2/11/1991

Bảo vệ

X


16

Nguyễn Thị Hồng Thoan

06/10/1983


CĐ Tin

XTân Dân, ngày 07 tháng 8 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)PHÒNG GD-ĐT CHÍ LINH

TRƯỜNG THCS TÂN DÂN

--------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

====***====

Số: 03/ QĐ-PCCC Tân Dân, ngày 07 tháng 08 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Nội quy PCCC và Nội quy sử dụng điệntại Trường THCS Tân Dân”
Căn cứ Điều 20 - Luật Phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ IX thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số: 08/2001/L-CTN ngày 12 tháng 7 năm 2001.

Căn cứ tình hình thực tế về công tác PCCC tại đơn vị,


QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này nội quy phòng cháy chữa cháy và nội quy sử dụng điện tại: Trường THCS Tân Dân.

Điều 2: Nội quy có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Các ông (bà), các bộ phận và toàn thể cán bộ công nhân viên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3. (Ký tên, đóng dấu)

- Lưu cơ sở.

Lê Viết ĐìnhNỘI QUY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

TRƯỜNG THCS TÂN DÂN


====***====
(Ban hành kèm theo QĐ số: 01/ QĐ-PCCC ngày 07 tháng 08 năm 2014

của Trường THCS Tân Dân)
Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ của toàn thể cán bộ công nhân viên, kể cả khách đến liên hệ công tác.

Để bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng về người và trật tự an ninh trong cơ quan, nay quy định việc phòng cháy và chữa cháy như sau:A/ ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TRONG ĐƠN VỊ:

1/ Không được mang chất cháy, chất nổ vào khu vực làm việc; không được hút thuốc, đun nấu hoặc tiến hành các công việc phát sinh lửa nhiệt trần ở những nơi cấm lửa, cấm hút thuốc.

2/ Không được tự ý câu, mắc sử dụng điện tuỳ tiện, không được để ổ điện tiếp xúc lỏng lẻo phát sinh tia lửa điện; không được dùng điện quá tải gây chập cháy điện, không dùng dây đồng, dây bạc thay cầu chì, không dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm điện, không để các chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện và đường dây dẫn điện.

3/ Phương tiện, dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy; không đựơc ai lấy sử dụng vào việc khác.

4/ Phải có nghĩa vụ học tập các quy định về an toàn PCCC, sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy.

5/ Phải tuyệt đối chấp hành các yêu cầu an toàn PCCC tại khu vực có nguy hiểm về cháy nổ; người làm việc ở những nơi dễ cháy nổ phải là người đã qua đào tạo, có hiểu biết về PCCC.B/ ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐẾN GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC, LIÊN HỆ CÔNG TÁC:

1/ Phải tuân theo sự hướng dẫn của bảo vệ cơ quan.

2/ Không được mang chất cháy, chất nổ vào cơ quan, nếu có báo với bảo vệ cơ quan và gửi lại phòng thường trực bảo vệ.

3/ Phải tuyệt đối chấp hành nội quy về công tác PCCC của cơ quan.C/ ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

Mỗi cán bộ công nhân viên, kể cả những người đến làm việc, liên hệ công tác thực hiện tốt nội quy PCCC. Tập thể, cá nhân có thành tích về PCCC sẽ được khen thưởng. Những trường hợp sai phạm, tuỳ theo mức độ nặng, nhẹ sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp Luật.HIỆU TRƯỞNG


Lê Viết Đình

NỘI QUY SỬ DỤNG ĐIỆN

TRƯỜNG THCS TÂN DÂN


====***====
(Ban hành kèm theo QĐ số: 01/ QĐ-PCCC ngày 07 tháng 08 năm 2014

của Trường THCS Tân Dân)
* Cán bộ công nhân viên trong toàn cơ quan phải thực hiện tiết kiệm điện ở nơi mình làm việc. Đi ra ngoài hoặc hết giờ làm việc; trước khi ra về phải cắt điện với mọi thiết bị tiêu thụ điện.

* Không tự ý câu mắc, sử dụng điện tuỳ tiện; không được để các ổ điện tiếp xúc lỏng lẻo phát sinh tia lửa điện; không được dùng điện quá tải gây chập cháy điện; không dùng dây đồng, giấy bạc thay cầu chì; không dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm điện; không để các chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện và đường đây điện.

* Thường xuyên kiểm tra an toàn điện để tránh các sự cố gây cháy nổ do điện.

* Khi hệ thống điện có sự cố chập, mất điện, không được tự ý sửa chữa, phải cắt điện báo ngay cho bộ phận chức năng để bố trí thợ điện sửa chữa.

Mọi cán bộ công nhân viên cơ quan phải triệt để chấp hành nội quy này. Ai vi phạm để xảy ra các sự cố về điện, tuỳ theo mức thiệt hại nặng nhẹ sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp Luật.HIỆU TRƯỞNG


Lê Viết Đình


PHÒNG GD-ĐT CHÍ LINH

TRƯỜNG THCS TÂN DÂN

--------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

====***====


PHIẾU THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY

Tại: Trường THCS Tân Dân


STT

NGÀY KIỂM TRA

LOẠI PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY

SỐ LƯỢNG

CHẤT

LƯ­ỢNG

NGƯ­ỜI THỐNG KÊ15/08/2014

Bình PFE - 1

04 bình

Tốt

Hà Trường Sinh15/08/2014

Bình MFZ4

01 bình

Tốt

Hà Trường Sinh15/08/2014

Bình MFZL4

01 bình

Tốt

Hà Trường Sinh15/08/2014

Giếng khoan

02cái

Tốt

Hà Trường Sinh15/08/2014

Ao chứa nước

03 cái

Tốt

Hà Trường Sinh15/08/2014

Xô xách nước

10 cái

Tốt

Hà Trường Sinh15/08/2014

Xẻng hốt cát

2 cái

Tốt

Hà Trường Sinh15/08/2014

Ống dẫn nước

100 m

Tốt

Hà Trường Sinh15/08/2014

Thang tre

1 cái

Tốt

Hà Trường Sinh15/08/2014

Thang kim loại

1 cái

Tốt

Hà Trường Sinh15/08/2014

Bể chứa nước

3 cái(4m3)

Tốt

Hà Trường Sinh15/08/2014

Kìm cộng lực

1 cái

Tốt

Hà Trường Sinh15/08/2014

Búa phá dỡ

1 cái

Tốt

Hà Trường Sinh15/08/2014

Thủng(sà beng)

1 cái

Tốt

Hà Trường Sinh15/08/2014

Cuốc

2cái

Tốt

Hà Trường Sinh15/08/2014

Bể chứa cát

1cái(3m3)

Tốt

Hà Trường Sinh

Trong năm học 2014-2014 chủng loại các dụng cụ phương tiện chữa cháy được bố trí hợp lý về số lượng và chủng loại như sau:

Tổng số các loại bình: 06 bình (02 bình bột MFZ4, 04 bình PFE – 1)STT

Vị trí bố trí đặt bình

Số lượng/chủng loại

Chất lượng

Ghi chú

1

Phòng Thư viện

01 Bình PFE - 1

Còn tốt
2

Phòng thiết bị môn Vật lý, Hóa

01 Bình PFE - 1

Còn tốt
3

Phòng máy thực hành tin

01 Bình PFE - 1

Còn tốt
4

Phòng thiết bị dạy học chung

01 Bình PFE - 1

Còn tốt
5

Khu vực nhà Hiệu bộ.

01 Bình MFZ4

Còn tốt
6

Cầu thang tầng 1 khu Avực dãy nhà hai tầng

01 Bình MFZL4

Còn tốt

HIỆU TRƯỞNG

Lê Viết Đình
Каталог: null -> file van ban
file van ban -> KẾ hoạch năm họC 2014 2015
file van ban -> THÔng tin chung về SÁng kiến tên sáng kiến: Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi
file van ban -> 1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường
file van ban -> TRƯỜng thpt cẩm giàng số: 01/kh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file van ban -> HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
file van ban -> I Đánh giá công tác tháng 10 1 Tư tưởng chính trị
file van ban -> Số: /kh v/v tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014 2015
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
file van ban -> Vì văn bản hd 1039 có dung lượng lớn nên không đưa được lên trang web. Đ/c vào hộp thư

tải về 194.76 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương