Ubnd huyện gia lộc trưỜng thcs phạm trấNtải về 18.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích18.77 Kb.

UBND HUYỆN GIA LỘC

TRƯỜNG THCS PHẠM TRẤN

Số: /BC- THCS PT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phạm Trấn, ngày 01 tháng 10 năm 2015


KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT


           Thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/05/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “ Về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo”;

            Thực hiện công văn sô: 984/SGD&ĐT-VP ngày 18 tháng 08 năm 2015 của Sở GD&ĐT Hải Dương về việc tăng cường triển khai Chỉ thị 1537/CT-BGD&ĐT;

            Thực hiện công văn sô: 265/PGD&ĐT-THTĐ ngày 21 tháng 08 năm 2015 của Phòng GD&ĐT Gia Lộc về việc tăng cường triển khai Chỉ thị 1537/CT-BGD&ĐT;

           Trường THCS Phạm Trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị như sau:

I. Mục đích - yêu cầu

 1. Mục đích:

           - Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thành các hoạt động thường xuyên trong nhà trường.

           - Tạo cho học sinh ý thức trong việc chăm sóc cây xanh, khuôn viên, giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, phòng học… sạch - đẹp - thân thiện - văn minh.

           - Tổ chức cho học sinh trực nhật lớp, xây dựng cho học sinh ý thức tích cực tham gia các hoạt động lao động tập thể, hình thành cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường, giáo dục tình yêu lao động, tinh thần tự nguyện và chia sẻ vì cộng đồng.

2. Yêu cầu:

           - Tất cả học sinh, CB, GV và CNV của trường chấp hành nghiêm túc chỉ thị về việc “Tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong nhà trường.II. Nội dung tuyên truyền:

           - Thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường, quy định cụ thể mối quan hệ, ứng xử đúng mực, thân thiện giữa cán bộ, nhà giáo và học sinh.

           - Tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để duy trì và đảm bảo hiệu quả các hoạt động ngoại khóa tập thể có tính cộng đồng - xã hội để cho học sinh được hoạt động trải nghiệm thực tế, góp phần giáo dục nhân cách, kỹ năng sống và định hướng thẩm mỹ lành mạnh cho học sinh.

           - Tăng cường đổi mới công tác giáo dục, phổ biến pháp luật, tư vấn tâm lý, đối thoại với học sinh, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm hỗ trợ và giáo dục cho toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, thực hiện văn hóa giao thông; trang bị các kỹ năng ứng xử phù hợp, không để xẩy ra bạo lực trong nhà trường; đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần và tài sản của cán bộ, nhà giáo và học sinh, đặc biệt là đối với các học sinh nữ.

           - Tăng cương tuyên truyền, giáo dục và trang bị cho học sinh các kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn giao thông và tai nạn thương tích.

           - Thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy “ Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt học tốt”. Phát huy tính gương mẫu, tinh thần tự học, sáng tạo của cán bộ, nhà giáo; Đảm bảo kỷ cương trong nhà trường, khơi dạy và phát huy tinh thần trách nhiệm, tình thương CB,GV,NV trong nhà trường với học sinh .III. Hình thức tuyên truyền.

1.Khối cán bộ viên chức

           - Triển khai kế hoạch đến toàn thể CBGVNV trong trường thực hiện tốt các nội dung trên.2. Khối học sinh

           - Thông qua sinh hoạt lớp, hoạt động TNST giáo viên chủ nhiệm giúp học sinh hiểu và nhận thức về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh trong nhà trường.

           - Thông qua bản tin, website, phát thanh măng non tuyên truyền học sinh thực hiện kế hoạch “Về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo”.

V. Tổ chức thực hiện

           - Các tổ chức trong nhà trường, tổ bộ môn phối hợp với tổ công đoàn bộ phận thực hiện “Tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh trong các cơ sở giáo dục, đào tạo

           - Chỉ đạo, phổ biến Chỉ thị đến toàn thể CBGVNV, học sinh nghiêm túc triển khai thực hiện; Tăng cường vai trò GVCN, Cố vấn học tập và các tổ chức đoàn thể trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống, tư vấn tâm lý, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, đồng thời lồng ghép các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và các hoạt động ngoại khóa phù hợp trong nhà trường.

- Đoàn đội - Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xây dựng phổ biến tới các đội viên, đoàn viên về các hoạt động trong nhà trường.

           - Công đoàn phối hợp với các tổ bộ môn triển khai, đôn đốc thực hiện các nội dung kế hoạch tới CBGVNV và học sinh toàn trường, kịp thời báo cáo Ban giám hiệu kết quả công tác “Tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo”; thực hiện báo cáo các cấp quản lý theo quy định.

           - Trên đây là kế hoạch công tác phổ biến Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT của trường THCS Phạm Trấn. Ban giám hiệu yêu cầu toàn thể CB, GV, CNV và học sinh nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực nếu có gì vướng mắc thì phản ánh về ban giám hiệu nhà trường để giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Các tổ trưởng bộ phận (để thực hiện)

- Đưa lên trang web (để tuyên truyền)

- Lưu VT


HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thanh Chương 

: null -> file van ban
file van ban -> KẾ hoạch năm họC 2014 2015
file van ban -> THÔng tin chung về SÁng kiến tên sáng kiến: Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi
file van ban -> 1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường
file van ban -> TRƯỜng thpt cẩm giàng số: 01/kh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file van ban -> HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
file van ban -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
file van ban -> I Đánh giá công tác tháng 10 1 Tư tưởng chính trị
file van ban -> Số: /kh v/v tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014 2015
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương