Ubnd huyện thanh miện trưỜng thcs nguyễn lưƠng bằNGtải về 45.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích45.04 Kb.

UBND HUYỆN THANH MIỆN

TRƯỜNG THCS

NGUYỄN LƯƠNG BẰNG


Số: 09/KH-ĐACỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Miện, ngày 30 tháng 10 năm 2015KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Công văn số 1280/SGDĐT-GDTH ngày 28/10/2015 của Sở GD&ĐT Hải Dương về việc tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong năm học 2015-2016. Trường THCS Nguyễn Lương Bằng xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với những nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, nhằm tạo chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống phát triển toàn diện; yêu gia đình, có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa; yêu nước, tự hào dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức trong sáng, ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực, bản lĩnh trong cuộc sống; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng lao động, trở thành những công dân tốt, tích cực tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” tới toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường trong các năm học từ 2015-2020.

- Đưa việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ vào các hoạt động thiết thực, hấp dẫn, hiệu quả đối với thế hệ trẻ, trở thành nội dung quan trọng trong công tác giáo dục của nhà trường, gắn việc "dạy chữ" song song với "dạy người", tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, giáo viên và học sinh.2. Yêu cầu:

- Mỗi cán bộ giáo viên và học sinh thực hiện đầy đủ quy tắc ứng xử văn hóa sư phạm, tạo mối quan hệ thân thiện, gần gũi, ngăn ngừa mọi hành vi, lời nói gây tổn thương học sinh, đồng nghiệp; động viên khích lệ giáo viên tích cực phấn đấu, tạo không khí thi đua sôi nổi, đem laijhieeuj quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục các năm học.

- 100% CBGiáo viên – Tổng phụ trách Đội được thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

- 100% số học sinh tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, hoạt động lao động tập thể.II. Nhiệm vụ và giải pháp.

1. Tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Tăng cường công tác giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, bồi dưỡng lý luận chính trị, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền phổ biến Luật Giáo dục, Luật Thanh niên.

- Bí thư Đoàn thanh niên, Tổng phụ trách đội, giáo viên chủ nhiệm các lớp tham mưu cho Hiệu trưởng chỉ đạo và tổ chức thực hiện lồng ghép việc giáo dục đạo đức vào các hoạt động chính khoá và ngoại khoá. Tuyên truyền sâu rộng về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kết hợp giáo dục lý luận chính trị với giáo dục lý tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh; Tăng cường tính nêu gương của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý nhà trường. Tích cực thực hiện cuộc vận động: "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"...

- Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên. Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” đầu khóa, cuối khóa, lồng ghép giáo dục đạo đức vào đầu năm học và cuộc vận động “Học sinh, sinh viên gương mẫu thực hiện và vận động gia đình chấp hành nghiêm túc luật giao thông”, các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội như: ma túy, mại dâm, cờ bạc …

- Bộ phận kiêm nhiệm truyền thông, tin học, CNTT thường xuyên cập nhật đưa tin bài về những tấm gương người tốt, việc tốt, những nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ về Phòng GD&ĐT để đăng trên Website của ngành.

2. Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Công tác giáo dục kỹ năng sống (biết xử lý hoặc thích ứng với tình huống) tiếp tục được tăng cường thường xuyên, lồng ghép trong các tiết học chính khoá và ngoại khoá; Thành lập các câu lạc bộ phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và từng hoạt động chuyên cần. Tuyên truyền giáo dục đạo đức trong học sinh bằng nhiều hình thức. Thành lập tổ tư vấn tâm lý trong nhà trường, phát động phong trào nói lời hay, làm việc tốt; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua: “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Góp phần xây dựng nhà trường thực sự trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục, rèn luyện cán bộ, giáo viên và học sinh.

- Ra sức thi đua "Dạy tốt - Học tốt", quy định việc học sinh tham gia trực tiếp lao động, vệ sinh lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường. Thực hiện nghiêm túc quy định hát Quốc ca trong các buổi Lễ chào cờ, việc tập thể dục giữa giờ cho học sinh.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Đạo đức, Giáo dục công dân, giúp học sinh nhận thức sâu sắc, toàn diện về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết hợp hài hòa giữa học chính khóa và ngoại khóa, chú trọng lồng ghép việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trong các hoạt động và phong trào ngoại khóa; chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa quê hương trong các nhà trường.3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Đội.

- Tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi "Chinh phục vũ môn", Hội thi: "Giai điệu tuổi hồng" giành cho học sinh. Hàng năm bình chọn tuyên dương học sinh đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ và các chuyên hiệu do Hội đồng đội Huyện triển khai.4. Nâng cao năng lực phẩm chất giáo viên tổng phụ trác và năng lực công tác thiếu niên cho GVCN lớp.

- Bồi dưỡng, phát huy hiệu quả giáo viên phụ trách công tác đội, công tác học sinh.

- Cử tham gia các lớp tập huấn, tuyên truyền cho các cán bộ Đoàn, Đội. Đây là đội ngũ nòng cốt, là cán bộ hạt nhân phổ biến tới các đoàn viên, thanh niên trong nhà trường về việc kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của đoàn viên, thanh niên.

5. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Tổ chức các diễn đàn, tham quan, trao đổi, giao lưu có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình với nhà trường và các ban ngành, đoàn thể khác để cùng tìm nguyên nhân, giải pháp có hiệu quả về công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. Thành lập Ban chỉ đạo công tác an ninh trật tự trong trường học do Hiệu trưởng làm Trưởng ban, cán bộ Đoàn, Đội trong các nhà trường là lực lượng tiên phong xây dựng kế hoạch thực hiện, triển khai hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các nhà trường.

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội cùng tham gia vào công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. Đặc biệt là phát huy thế mạnh của tổ chức Đoàn, Đội trong các nhà trường để tuyên truyền về trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi học sinh về lòng yêu nước, khơi dậy trong học sinh ý thức và trách nhiệm với quê hương, đất nước trong tình hình mới; đồng thời, hướng học sinh vào các hoạt động tập thể lành mạnh, như: văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; giáo dục chuyển đổi hành vi, phòng chống bệnh tật học đường, hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ... cho học sinh.

- Tăng cường đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, có nhiều hình thức biện pháp truyền thông sâu rộng trong học sinh, và phụ huynh học sinh về giáo dục đạo đức nhân cách cho học sinh. Giao cho đoàn thanh niên tham mưu chi Hiệu trưởng thành lập câu lạc bộ tư vấn học đường để học sinh có điều kiện, môi trường trao đổi, bày tỏ tâm tư nguyện vọng cũng như những vấn đề khó khăn cần có sự tư vấn tâm lý cho học sinh kịp thời tạo sự cân bằng tâm lý để học sinh học tập đạt kết quả tốt, mở rộng giao lưu hoàn thiện nhân cách góp phần chủ động phòng ngừa các tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sông

- Phối hợp với Công an thị trấn, đề nghị các cấp xử lý nghiêm, đúng người đúng tội các vụ việc đánh nhau, các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học; giữ gìn, bảo đảm trật tự an toàn trong và ngoài nhà trường.

6. Tăng cường cơ sở vật chất tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Tăng cường đầu tư kinh phí, xây dựng, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất đảm bảo việc tập luyện văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho học sinh.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích các cá nhân rèn luyện thể thao tại nhà tập đa năng, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ trong nhà trường.

III. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ vào Kế hoạch của nhà trường đã xây dựng mỗi tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn trong trường, mỗi cá nhân căn cứ nhiệm vụ ứng với công việc được giao thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”; Đồng thời, xây dựng dự toán kinh phí hoạt động hàng năm đề nghị Hiệu trưởng phê duyệt.

2. Hằng năm vào trước 25/12 sơ kết quả thực hiện (bằng văn bản) về văn thư để sơ kết năm học./.

Nơi nhận:

- PGD&ĐT để b/c;

- Đăng trên website trường;

- Lưu VT,.HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Thế Tuất


2. Lịch hoạt động tháng thực hiện quyết định 1501/QĐ-TTg

Thời gian

Nội dung

Điều chỉnh,

bổ sung

Tháng

8/2015


- Tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác Đội.

- Tổ chức “Tuần hoạt động tập thể” cho HS toàn trường.

- Tập huấn đội Sao đỏ, đội cờ, đội trống, đội danh dự của Liên đội.


 

Tháng

9/2014


- Tổ chức Khai giảng năm học mới và ngày “ Toàn dân đưa trẻ đến trường”. - Phát động tháng ATGT.

- Tổ chức dạy ATGT cho học sinh.

- HD tham gia cuộc thi “ IOE” trên mạng.

- Tổ chức học tập và làm theo tấm gương Đạo đức HCM cho HS. Tài liệu GDPL cho HS.

- Tổ chức Đoàn thanh niên, Đại hội Chi đội, Liên đội

- Xây dựng nền nếp hoạt động Đội

- Triển khai thu BHYT.

-Triển khai KH thực hiện phong trào XD THTT-HSTC.

- Tổ chức các bài múa hát tập thể, làn điệu dân ca và chơi các trò chơi dân gian nhân dịp tết trung thu cho HS.


 

Tháng 10/2015

- Xây dựng kế hoạch công tác học sinh.

- Tổ chức kỉ niệm ngày 20/10.

- Phát động HG hội học chào mừng 20/11.

- Tiếp tục giáo dục ATGT cho học sinh.

- Giáo dục NGLL kỹ năng sống cho HS.

- Khám sức khỏe cho học sinh.

- Tổ chức dạy các bài hát dân ca và chơi các trò chơi dân gian.


 

Tháng 11/2015

- Tiếp tục giáo dục tấm gương Đạo đức HCM cho học sinh. GDPL cho HS.

- Tiếp tục Hội học hội giảng, thi sáng tạo KHKT

- Tổ chức thi văn nghệ, báo tường chào mừng ngày 20/11.

- Tổ chức kỉ niệm ngày 20/11. 

Tháng 12/2015

- Tiếp tục giáo dục tấm gương Đạo đức HCM cho học sinh. GDPL cho HS.

- Thi HSG khối 9

- Phát động phong trào “ Uống nước nhớ nguồn”.

- Tổ chức thi tìm hiểu về truyền thống QĐND VN, thi ĐHĐN chào mừng ngày 22/12.

- Tổ chức thi Báo ảnh với chủ đề “Anh bộ đội Cụ Hồ”.

- Tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sỹ.

- Tổ chức kỉ niệm 22/12.


 

Tháng 01/2016

- Kiểm tra nền nếp hoạt động đội.

- Tuyên truyền, phòng chống tai tệ nạn xã hội.

- Kí cam kết không tàng trữ, vận chuyển và sử dụng các chất cháy nổ.

- Tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tuyên truyền phòng bệnh theo mùa


 

Tháng 02/2016

- Tiếp tục giáo dục tấm gương Đạo đức HCM cho học sinh. GDPL cho HS.

- Tổ chức trồng cây đầu xuân.

- Tổ chức cho hs tham quan các khu di tích truyền thống văn hóa của đất nước


 

Tháng 03/2016

- Tiếp tục giáo dục tấm gương Đạo đức HCM cho học sinh. GDPL cho HS.

- Tổ chức văn nghệ chào mừng ngày 8/3, kỷ niệm 8/3

- Tổ chức kết nạp đoàn cho học sinh.

- Đón các đoàn kiểm tra của cấp trên. 

Tháng 04/2016

- Phát động thi đua chào mừng 30/4 và 01/5.

- Chăm sóc khu di tích lịch sử.

- Thi HSG khối 6,7,8


 

Tháng 05/2015

- Phát động thi đua kỷ niệm 19/5.

- Tổng kết năm học.- Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương.

 


: null -> file van ban
file van ban -> KẾ hoạch năm họC 2014 2015
file van ban -> THÔng tin chung về SÁng kiến tên sáng kiến: Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi
file van ban -> 1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường
file van ban -> TRƯỜng thpt cẩm giàng số: 01/kh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file van ban -> HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
file van ban -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
file van ban -> I Đánh giá công tác tháng 10 1 Tư tưởng chính trị
file van ban -> Số: /kh v/v tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014 2015
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương