Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 53.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích53.04 Kb.
#2819

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 1024 /SGDĐT-GDTrH

V/v hướng dẫn thực hiện hệ thống

hồ sơ, sổ sách trong trường trung học

từ năm học 2014 - 2015


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHải Dương, ngày 18 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, TX, TP;

- Các trường Trung học phổ thông;

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và truờng phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 68/BGDĐT ngày 07 tháng 01 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường;

Qua thực tế kiểm tra cho thấy việc xây dựng, sử dụng và quản lý hệ thống hồ sơ, sổ sách trong các nhà trường trung học còn nhiều hạn chế, chưa thống nhất giữa các đơn vị. Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương hướng dẫn thực hiện và quy định cụ thể một số nội dung như sau:
A. XÂY DỰNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG HỒ SƠ, SỔ SÁCH THEO DÕI HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC.

I. Quy định chung.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Sở GD&ĐT trong công văn số 123/SGDĐT-GDTrH ngày 17 tháng 01 năm 2014 về việc chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường.

1. Việc ghi chép nội dung ở các loại hồ sơ sổ sách phải đảm bảo đầy đủ, đúng thông tin theo hướng dẫn của từng loại hồ sơ sổ sách. Nếu sửa chữa các thông tin phải theo hướng dẫn của từng loại hồ sơ sổ sách và các qui định hiện hành. Thống kê các lỗi sửa chữa vào các mục được quy định trong sổ và có xác nhận theo thẩm quyền.

2. Các loại hồ sơ sổ sách chuyên môn (trừ những loại sổ đã đóng dấu giáp lai của Sở) phải đóng dấu giáp lai của đơn vị quản lí trực tiếp trước khi sử dụng .

3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường như sử dụng sổ điểm điện tử, phần mềm quản lý tổng hợp số liệu, hồ sơ quản lý nhà trường. Tuy nhiên, các phần mềm chỉ hỗ trợ cho công tác quản lý, tính toán, không thay thế các loại hồ sơ sổ sách nếu chưa được Sở GD&ĐT cho phép.
II. Một số qui định cụ thể về một số loại hồ sơ, sổ sách.

1. Sổ đăng bộ

Ngay sau khi hoàn thành công tác tuyển sinh khóa mới, các trường phải khẩn trương tổ chức ghi thông tin của học sinh vào sổ, hoàn thành trong tháng 10 hàng năm. Các trường hợp học sinh chuyển đi, chuyển đến, thôi học trong khóa học đều phải được ghi chép đầy đủ thông tin trong sổ đăng bộ.2. Sổ gọi tên và ghi điểm

Thực hiện theo Quyết định số 487/QĐ-SGDĐT ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng phần mềm quản lý điểm. Cuối học kỳ, cuối năm học sổ điểm điện tử phải được in ra để thông báo cho học sinh, cha mẹ học sinh và lưu trữ phục vụ công tác kiểm tra của các cấp quản lí. Sổ gọi tên và ghi điểm được in từ phần mềm quản lý điểm cần lưu ý thể hiện điểm của nội dung thực hành (nếu có) và quá trình theo dõi, kiểm tra của lãnh đạo nhà trường.

Đối với trường hợp học sinh phải rèn luyện trong hè hoặc phải thi lại, thông tin về kết quả rèn luyện trong hè hoặc kết quả thi lại của học sinh phải được ghi bổ sung vào sổ điểm đã được in ra vào cuối năm học, thông tin ghi bổ sung phải có xác nhận theo thẩm quyền.3. Học bạ học sinh

Cuối học kì và cuối năm học, nhà trường phải hoàn thiện việc ghi chép đầy đủ kết quả học tập của học sinh vào học bạ của tất cả các khối lớp để quản lý. Phải ghi đầy đủ các thông tin yêu cầu trong học bạ.

Các trường phải lập xong và hoàn thành việc đóng dấu giáp lai các trang trong học bạ của học sinh lớp 10, lớp 6 trong tháng 10 hằng năm.

Nếu sửa chữa thông tin (điểm số, xếp loại, ...) trong sổ học bạ của học sinh, từ năm học 2014 -2015 Sở GD&ĐT quy định như sau: không dùng bút mực đỏ mà dùng bút có màu mực khác với màu mực cũ để sửa chữa, sau đó đóng dấu trùm lên phần thông tin đã sửa chữa, thống kê các lỗi sửa chữa vào các mục được quy định trong sổ và có xác nhận theo thẩm quyền.4. Sổ ghi đầu bài

Việc ghi sổ đầu bài phải được thực hiện đầy đủ, đúng nội dung sau mỗi tiết học. Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn cho học sinh được giao nhiệm vụ quản lý sổ cách ghi chép (phần học sinh phải ghi), giữ gìn sổ trong các buổi lên lớp. Hết buổi học, sổ ghi đầu bài phải được bàn giao để nhà trường quản lý. Giáo viên bộ môn phải ghi kiểm diện đầy đủ các giờ học, ghi tên học sinh vắng (nếu có).5. Giáo án

Giáo viên phải chuẩn bị giáo án trước khi lên lớp dạy học. Chất lượng bài soạn đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định chất lượng và hiệu quả của giờ dạy, do vậy giáo viên phải sắp xếp thời gian và đầu tư công sức thích đáng cho khâu soạn bài.

Việc sử dụng lại giáo án đã soạn từ năm học trước (gọi tắt là giáo án cũ) được qui định như sau:

+ Giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh hoặc cấp toàn quốc về môn học nào thì được sử dụng lại giáo án môn học đó sau 01 năm học được công nhận danh hiệu.

+ Giáo án cũ được sử dụng lại phải là giáo án của bài dạy theo chương trình hiện hành, đồng thời phải có sự bổ sung, điều chỉnh về kiến thức và phương pháp cho phù hợp với đối tượng học sinh năm học hiện tại.

Việc soạn giáo án bằng máy vi tính:

+ Lãnh đạo nhà trường chịu trách nhiệm đánh giá trình độ tin học của giáo viên và cho phép giáo viên có trình độ tin học phù hợp được dùng máy vi tính để soạn bài. Khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin soạn giáo án điện tử, trong đó sử dụng các phần mềm dạy học để giảng bài có sự hỗ trợ của máy vi tính và các thiết bị điện tử khác một cách phù hợp, kết hợp hài hòa giữa trình chiếu và ghi bảng, giữa ứng dụng công nghệ thông tin với các phương pháp dạy học khác để nâng cao chất lượng giờ dạy.

+ Bài soạn trên máy vi tính ngoài việc lưu trữ trên các loại ổ đĩa, giáo viên vẫn phải in ra giấy và đóng thành quyển (hoặc ghim thành tập) để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, kiểm tra. Cuối năm học, nhà trường thu và lưu giữ các tập giáo án này của giáo viên ít nhất 01 năm để quản lý, tránh việc sao chép đơn thuần giáo án để sử dụng.

+Hiệu trưởng có trách nhiệm quản lý chỉ đạo việc soạn giáo án của giáo viên trường mình, không để xẩy ra hiện tượng sao chép giáo án để đối phó.

- Quy định về thời gian soạn giáo án trước khi lên lớp: Giáo án phải ghi rõ ngày soạn, ngày bắt đầu dạy. Giáo viên chỉ được soạn giáo án trước ngày bắt đầu dạy nhiều nhất 02 tuần và ít nhất 01 tuần.

- Tất cả giáo án trước khi lên lớp dạy học phải được kí duyệt của nhóm trưởng, tổ trưởng hoặc lãnh đạo nhà trường theo sự phân công. Phần kí duyệt phải ghi rõ ngày kí duyệt. Tổ trưởng, nhóm trưởng đúng chuyên môn phải có nhận xét vào giáo án khi kí duyệt.

- Những môn học, bài dạy được phép soạn gộp (soạn từ 2 tiết trở lên trong cùng một giáo án) sẽ được hướng dẫn cụ thể của bộ môn đó. Những bài dạy được xây dựng theo chủ đề sẽ có những yêu cầu riêng.

6. Sổ kế hoạch giảng dạy, ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ, thăm lớp

6.1. Phần xây dựng kế hoạch

Mỗi giáo viên, trong mỗi năm học phải xây dựng kế hoạch giảng dạy của cá nhân để định ra toàn bộ hoạt động chuyên môn của mỗi giáo viên trong một năm học. Kế hoạch giảng dạy phải có sự phê duyệt của Hiệu trưởng, Tổ trưởng bộ môn. Kế hoạch giảng dạy cần có những nội dung cơ bản sau:- Nhiệm vụ năm học: Ghi tóm tắt những nội dung cơ bản về nhiệm vụ năm học do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT chỉ đạo. Những nhiệm vụ được giao về giảng dạy bộ môn.

- Điều tra cơ bản về học sinh:

+ Kết quả giáo dục của học sinh năm học trước.

+ Kết quả kiểm tra chất lượng bộ môn đầu năm học mới.

+ Những học sinh cần được quan tâm đặc biệt về hạnh kiểm.

+ Những học sinh có học lực yếu, kém cần được giúp đỡ, học sinh khá giỏi cần được bồi dưỡng.

+ Thông tin khác.

- Chỉ tiêu cụ thể:

+ Dự kiến kết quả đạt được về: nâng tỉ lệ học sinh khá, giỏi; giảm tỉ lệ học sinh yếu, kém qua học kỳ I và cả năm của các lớp được phân công giảng dạy. Tỉ lệ học sinh lên lớp, học sinh giỏi các cấp, tốt nghiệp…

+ Chỉ tiêu thi đua, bồi dưỡng chuyên môn, nghiên cứu khoa học,…

+ Dự kiến các hoạt động chuyên môn trong năm : Tổ chức chuyên đề, ngoại khóa, Hội giảng, thao giảng, bồi dưỡng thường xuyên, dự giờ thăm lớp …

- Các công tác khác.

- Những nhiệm vụ được phân công thêm.

- Biện pháp thực hiện.

6.2. Phần ghi chép sinh hoạt chuyên môn

Cần thể hiện rõ thời gian (ngày/tháng) tham gia sinh hoạt chuyên môn. Ghi đầy đủ nội dung sinh hoạt chuyên môn, nếu vắng mặt thì mượn sổ của đồng nghiệp ghi lại để nắm bắt nội dung, nhiệm vụ, yêu cầu.

Nội dung sinh hoạt chuyên môn tập trung vào những hoạt động cụ thể sau :

- Bàn bạc, trao đổi về nội dung chương trình, bài dạy, giáo án, đề kiểm tra, ma trận đề, những vấn đề khó của từng bộ môn...

- Xây dựng, thực hiện các chuyên đề chuyên môn...

- Sinh hoạt chuyên môn theo hướng dẫn trong công văn số 1258/SGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 9 năm 2013 của Sở GD&ĐT.6.3. Phần ghi dự giờ, thăm lớp

Khi dự giờ phải ghi chép đầy đủ nội dung, diễn biến của tiết dạy và những nhận xét, đánh giá của người dự.

Sở GD&ĐT quy định số tiết dự giờ như sau:

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phải dự được 02 tiết/tháng.

- Tổ trưởng, tổ phó đảm bảo dự giờ giáo viên trong tổ chuyên môn ít nhất 03 tiết/giáo viên/ năm.

- Giáo viên đảm bảo dự giờ ít nhất 01 tiết/tháng. Giáo viên đang trong thời gian tập sự đảm bảo dự 04 tiết/tháng.

- Việc dự giờ cần rải đều trong năm học, tránh dồn ép trong các đợt hội giảng hay cuối năm học.

B. TỔ CHỨC VIỆC LẬP LẠI CÁC LOẠI HỒ SƠ, SỔ SÁCH

I. Những qui định chung

1. Nhà trường chỉ lập lại các loại hồ sơ sổ sách theo quy định khi các loại hồ sơ sổ sách trên bị hư hỏng, thất lạc, dập nát do bị hỏa hoạn, thiên tai...hay sự cố khác.

2. Việc tổ chức lập lại hồ sơ, sổ sách phải thực hiện đúng quy trình quy định và được sự chuẩn y của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.

3. Để lập lại hồ sơ, sổ sách nhà trường phải làm văn bản báo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp xin ý kiến chỉ đạo. Sau đó nhà trường tiến hành thành lập Ban Tổ chức lập lại hồ sơ, sổ sách.

* Thành phần:

- Trưởng Ban: Hiệu trưởng nhà trường.

- Phó Trưởng ban: các Phó Hiệu trưởng nhà trường.

- Thư kí: Thư kí Hội đồng trường.

- Ủy viên: Đại diện hội đồng trường; Tổ trưởng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (nếu có); giáo viên chủ nhiệm; nhân viên văn phòng và một số ủy viên khác (nếu cần) có liên quan đến hồ sơ, sổ sách cần lập lại.

* Nội dung: Việc lập lại hồ sơ sổ sách chuyên môn phải đầy đủ, đúng nội dung, nghiêm túc, chính xác, không được tùy tiện, hình thức, gian lận.

4. Những loại giấy tờ, sổ sách được làm căn cứ pháp lý để lập lại hồ sơ, sổ sách của nhà trường là các loại sổ sách, hồ sơ gốc còn lại (sổ gọi tên và ghi điểm, sổ điểm bộ môn của năm lập lại hồ sơ, bảng ghi tên ghi điểm thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh, hồ sơ xét tốt nghiệp…).

5. Ý kiến trong phần xác nhận của Hiệu trưởng ở hồ sơ sổ sách lập lại, phải ghi rõ đây là hồ sơ sổ sách lập lại và nêu rõ nguyên nhân lập lại.

6. Ban Tổ chức lập lại hồ sơ, sổ sách hoàn thành quá trình khôi phục lại hồ sơ sổ sách phải thông qua trước tập thể giáo viên nhà trường (lập thành biên bản) sau đó báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp. Nhà trường có trách nhiệm lưu giữ các văn bản, căn cứ liên quan đến việc lập lại hồ sơ để phục vụ cho công tác kiểm tra khi cần thiết.

II. Qui định cụ thể đối với việc lập lại một số loại hồ sơ, sổ sách

1. Lập lại sổ đăng bộ

Nếu sổ gốc bị mất, không còn căn cứ sao lại thì Hiệu trưởng nhà trường cho lập sổ mới để ghi tên học sinh đang theo học ở trường, không phải sưu tầm danh sách học sinh đã ra trường để ghi vào sổ mới.

Nếu sổ gốc còn có thể sao lại được thì Hiệu trưởng chỉ đạo tổ chức sao lại những thông tin còn chính xác và ghi tên học sinh đang học vào sổ mới.

2. Lập lại học bạ học sinh

Nếu học bạ gốc bị mất:

- Phần điểm: Căn cứ vào sổ gọi tên và ghi điểm gốc để lập lại thông tin các năm học của học sinh. Không dùng sổ điểm bộ môn của cá nhân để lập lại điểm trong học bạ cho học sinh. Tất cả các loại điểm từng năm học do giáo viên chủ nhiệm của năm hiện tại chịu trách nhiệm ghi.

- Phần kí của giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiêm và phần nhận xét giáo viên chủ nhiệm cho từng học kỳ, từng năm học phải đúng giáo viên đó kí và nhận xét. Nếu giáo viên nào không còn công tác tại trường thì để trống, Hiệu trưởng ghi lý do vào phần phê duyệt của Hiệu trưởng trong học bạ.

Trường hợp học bạ gốc vẫn còn nhưng bị dập nát, bẩn, mờ, rách,… thì lập lại học bạ mới theo tinh thần nêu trên. Nhà trường lưu học bạ gốc để làm căn cứ.

3. Lập lại sổ ghi đầu bài

Nếu sổ ghi đầu bài bị mất, thất lạc thì Hiệu trưởng cho sử dụng sổ mới thay thế, đồng thời nhà trường lập biên bản và khôi phục lại sổ cũ ghi thời gian, môn học, học sinh nghỉ học (dựa vào sổ gọi tên ghi điểm, sổ chủ nhiệm,...), tiết theo phân phối chương trình, tên bài dạy (không nhất thiết ghi nhận xét giờ học, đánh giá xếp loại, chữ kí của giáo viên bộ môn).

Những hồ sơ, sổ sách khác khi cần lập lại thì Hiệu trưởng nhà trường làm văn bản báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp. Khi được phép, thành lập Ban Tổ chức lập lại hồ sơ, sổ sách sau đó thực hiện theo hướng dẫn cho từng trường hợp.

Kèm theo công văn này có hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của các môn riêng.

Yêu cầu các phòng GD&ĐT, các trường Trung học thực hiện theo đúng hướng dẫn trên đây. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, liên hệ trực tiếp với Sở GD&ĐT (qua phòng Giáo dục Trung học) để giải quyết./.


Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo Sở;

- Thanh tra Sở, phòng KT-KĐCLGD,

phòng CTHSSV-CNTT;

- Website Sở;- Lưu: VT, GDTrH, Ninh 15b

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Thị Tiến

Каталог: null -> file van ban
file van ban -> KẾ hoạch năm họC 2014 2015
file van ban -> THÔng tin chung về SÁng kiến tên sáng kiến: Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi
file van ban -> 1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường
file van ban -> TRƯỜng thpt cẩm giàng số: 01/kh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file van ban -> HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
file van ban -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
file van ban -> I Đánh giá công tác tháng 10 1 Tư tưởng chính trị
file van ban -> Số: /kh v/v tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014 2015
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
file van ban -> Vì văn bản hd 1039 có dung lượng lớn nên không đưa được lên trang web. Đ/c vào hộp thư

tải về 53.04 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương