Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 35.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích35.61 Kb.

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
SỐ 1174 /SGDĐT-GDTrH

V/v hướng dẫn bổ sung hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 30 tháng 9 năm 2014


Kính gửi:

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, TX, TP;

- Các trường Trung học phổ thông;

- Các Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

Thực hiện Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm;

Thực hiện Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm chương trình phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 1 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi Quy định về dạy thêm, học thêm chương trình phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 1237/SGDĐT-GDTrH ngày 13 tháng 9 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND. Tuy vậy, thực tế hiện nay, tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan, không đúng quy định vẫn tiếp tục diễn ra ở nhiều đơn vị. Học sinh bị ép học thêm thông qua cách bố trí lớp và bố trí giáo viên của nhà trường. Việc tổ chức dạy thêm chưa chú ý đến phát triển năng lực học sinh, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới kiểm tra đánh giá và kỳ thi trung học phổ thông quốc gia; dạy thêm quá 3 buổi/tuần đối với học sinh trung học cơ sở, quá 4 buổi/tuần đối với học sinh trung học phổ thông, quá 3 tiết/buổi...

Để thống nhất việc quản lý dạy thêm, học thêm trong nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn bổ sung một số nội dung về dạy thêm, học thêm như sau:

I. Về việc triển khai thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm

Hiệu trưởng các trường THCS, THPT, Giám đốc Trung tâm GDTX quán triệt và tổ chức thực hiện đúng các quy định về dạy thêm, học thêm tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND, Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND, Quyết định số 3538/QĐ-BGDĐT và văn bản hướng dẫn của Sở đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh.

Hướng dẫn cán bộ, giáo viên và cá nhân có liên quan nắm được quy trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Tuyệt đối không tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm khi chưa được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định tại Điều 5 của Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND.

Hiệu trưởng các trường THCS, THPT, Giám đốc Trung tâm GDTX công khai số điện thoại của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; số điện thoại của Sở Giáo dục và Đào tạo (Thanh tra Sở, Phòng Giáo dục Trung học) cho mọi đối tượng có liên quan để phản ánh về dạy thêm, học thêm.

II. Những điểm cần lưu ý

1. Đối với giáo viên dạy thêm

Thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chỉ được dạy thêm đối tượng là học sinh có nhu cầu, tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý (được thể hiện trong đơn xin học thêm của học sinh); không được dùng bất kỳ hình thức nào để ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm.

2. Đối với việc tiếp nhận đơn xin học thêm, tổ chức phân lớp học thêm, phân công giáo viện dạy thêm

(1) Nhà trường công khai danh sách giáo viên đăng ký dạy thêm và được lãnh đạo xét, đồng ý cho dạy thêm.

(2) Cho học sinh làm đơn xin học thêm đăng ký môn học thêm và giáo viên dạy thêm.

(3) Lập danh sách học sinh học thêm và phân lớp theo môn học căn cứ vào đăng ký và học lực của học sinh. Mỗi lớp học thêm tương ứng với một môn học được học sinh đăng ký, giáo viên được học sinh đăng ký sẽ phụ trách môn học của lớp đó, không phân lớp theo nhóm môn (từ 2 môn trở lên).

(4) Sắp xếp thời khóa biểu của lớp học thêm phải đảm bảo thuận lợi cho học sinh được chọn môn học thêm theo nhu cầu. Mỗi buổi dạy thêm không quá 2 môn. Với môn học thêm có 2 hoặc 3 tiết/tuần nên bố trí vào 1 buổi/tuần.

3. Đối với hồ sơ xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

(1) Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

(2) Đơn xin học thêm của học sinh: Có chữ ký của phụ huynh học sinh và chữ ký của học sinh; thể hiện thông tin về lớp đang học và họ tên giáo viên đang dạy chính khóa các môn học có nguyện vọng học thêm; ghi rõ nguyện vọng đăng kí môn học thêm và giáo viên dạy thêm; ghi số điện thoại của phụ huynh học sinh hoặc địa chỉ liên hệ với phụ huynh học sinh để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.

(2) Đơn đăng ký dạy thêm của giáo viên;

(3) Danh sách trích ngang giáo viên được xét duyệt dạy thêm (theo mẫu kèm theo công văn này): Đảm bảo yêu cầu tại Điều 8 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT;

(4) Báo cáo cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy thêm, học thêm: Đảm bảo yêu cầu tại Điều 10 Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT;

(6) Bản kế hoạch tổ chức dạy thêm, học thêm: Nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, số buổi và thời gian học trong tuần (phải có thời gian để giáo viên tham gia sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo quy định của Điều lệ trường trung học), mức thu và phương án sử dụng tiền học thêm;

(7) Danh sách học sinh của các lớp học thêm.

Nhận được công văn, các trường THPT, Trung tâm GDTX phổ biến tới giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và triển khai thực hiện. Các Phòng GD&ĐT triển khai tới các trường THCS và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định và hướng dẫn dạy thêm, học thêm. Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện liên hệ với Sở GD&ĐT (qua phòng Giáo dục Trung học) để giải quyết./.Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Giám đốc Sở (để báo cáo);

- Thanh tra Sở (để phối hợp);

- Website Sở;

- Lưu: VT, GDTrH, Ninh 15bKT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


(đã ký)
Nguyễn Thị Tiến
Mẫu danh sách trích ngang giáo viên dạy thêm

(Kèm theo công văn số 1174 /SGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 9 năm 2014)
Đơn vị ...............................
DANH SÁCH TRÍCH NGANG GIÁO VIÊN DẠY THÊM


Stt

Họ và tên

Trình độ và chuyên ngành đào tạo

Môn dạy

Lớp dạy chính khóa

Dạy thêm học sinh thuộc các lớp chính khóa

1
2
...
...

Lãnh đạo đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
: null -> file van ban
file van ban -> KẾ hoạch năm họC 2014 2015
file van ban -> THÔng tin chung về SÁng kiến tên sáng kiến: Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi
file van ban -> 1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường
file van ban -> TRƯỜng thpt cẩm giàng số: 01/kh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file van ban -> HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
file van ban -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
file van ban -> I Đánh giá công tác tháng 10 1 Tư tưởng chính trị
file van ban -> Số: /kh v/v tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014 2015
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương