Kiểm tra hình chưƠng IItải về 46.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích46.96 Kb.
Họ và tên .............................................. KIỂM TRA HÌNH CHƯƠNG II

Lớp ...


Điểm

Lời phê của cô giáo

ĐỀ BÀI

Câu 1 : (2 điểm) : Cho ABC cân tại A, có = 1000. Tính số đo ?

Câu 2 : ( 3 điểm )

Cho tam giác ABC có AB = 3cm , AC = 4 cm , BC = 5 cm.

a. Chứng minh tam giác ABC là tam giác vuông.

b.Kẻ AH vuông góc với BC . Biết CH = 3,2 cm.Tính AH .


Câu 3: (5đ) Cho tam giác ABC, kẻ BE AC và CF AB. Biết BE = CF = 8cm. độ dài các đoạn thẳng BF và BC tỉ lệ với 3 và 5.

a) Chứng minh tam giác ABC là tam giác cân

b) Tính độ dài cạnh đáy BC

c) BE và CF cắt nhao tại O. Nối OA và EF. Chứng minh đường thẳng AO là trung trực của đoạn thẳng EF.BÀI LÀM

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên .............................................. KIỂM TRA HÌNH CHƯƠNG II

Lớp ...


Điểm

Lời phê của cô giáo

ĐỀ BÀI
Câu 1 : (2 điểm) : Cho ABC cân tại B, có = 700. Tính số đo ?

Câu 2 : ( 3 điểm )

Cho tam giác ABC có AB = 8cm , AC = 6 cm , BC = 10 cm.

a.Tam giác ABC là tam giác gì? Vì sao ?

b. Kẻ AH vuông góc với BC . Biết BH = 6,4 cm.Tính AH .Câu 3: (5,0 điểm): Cho tam giác ABC cân tại A . Trên tia đối của BC lấy điểm M, trên tia đối của CB lấy điểm N sao cho BM = CN.

a) Chứng minh :  ABM =  ACN

b) Kẻ BH  AM ; CK  AN ( H AM; K AN ) . Chứng minh : AH = AK

c) Gọi O là giao điểm của HB và KC . Tam giác OBC là tam giác gì ? Vì sao?BÀI LÀM

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

C©u

®¸p ¸n

®iÓm
Câu 1:

( 2 ®iÓm)
Vẽ hình , ghi GT-KL đúng

Chứng minh :

Tính đúng


0,5

0,5


1
Câu 2

( 3 điểm)Xét

Suy ra:

Suy ra tam giác ABC vuông tại A ( định lý Pitago đảo)2
Vẽ hình đúng tỉ lệ

Xét tam giác vuông AHB có( ĐL Py – ta – go)

= 4,8 (cm)

0,5

0,5


Câu 3

 ABC, AB = AC, (MBC, NCB)

GT BM = CN; BH  AM, CK  AN

( HAM, K AN )

KL a,  ABM =  ACN

b, AH = AK

c, Tam giác OBC là tam giác gìa) Theo (gt)  ABC cân tại A  ABC =  ACB

Mà:  ABC +  ABM =  ACB +  ACN  ABM =  ACN (1)

Xét :  ABM và  ACN

Có : AB = AC (gt)

ABM = ACN ( theo (1) )

BM = CN ( gt ) ABM =  ACN ( c.g.c ) (2)

b) Xét :  ABH và  ACK là hai tam giác vuông

Có : Cạnh huyền : AB = AC (gt)

Góc nhọn BAH = CAH ( từ (2) suy ra )

 ABH =  ACK ( cạnh huyền - góc nhọn )

AH = AK

c) Chứng minh được :  BMH =  CNK

 HBM =  KCN

 OBC =  OCB

 OBC cân tại O

1


1,5

1,5

1

Câu 3

  • H

    ình vẽ đúng:

a) E = F = 900

BE = CF, BC cạnh chungFBC = ECB ABC cân

b) Theo đề bài các đoạn thẳng BF và BC

tỉ lệ với 3 và 5

Ta có:

cmc) Tam giác ABC cân AB = AC mà BF = EC ()

AF = AE

(cạnh huyền - cạnh góc vuông)

FAO = EAO (Vì AF = AE ; FAI = EAI)

IF = IE (1)

FIA = EIA mà FIA + EIA = 1800

nên FIA = EIA = 900 AI EF (2)

Từ (1) và (2) suy ra AO là trung trực của đoạn thẳng EF.1

1

1,51,5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương