documents/10190/17166
  BỘ CÔng thưƠng
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_03_13
  BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
en/BieuMauVaThongBao/2015-07
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
sitefolders/thcslaple-thuynguyen/755
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng thcs lập lễ
files/editor/files
  Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2015
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_06_09
  BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteFolders/1024/291/Bo Giao duc va Dao tao/2015
  Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009
data/file
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam cđ trưỜng đh nông lâm tphcm độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Resources/Docs/SubDomain/congdoan/Thanh tra nhan dan
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
wp-content/uploads/2015/07
  Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi më ®Çu
images
  SỞ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi trung tâm dịch vụ việc làm tp. Hcm
portal/BieuMauVaThongBao/2015-07
  BỘ TÀi nguyên và
DataLibrary/Images
  THƯ MỤc sách mớI – tháng 7/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
uploads/bieu-mau/mau-bieu-khac/2015-cv879
  Giao nhận hồ SƠ BẢo hiểm xã HỘI
wp-content/uploads/2015/07
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc biên bản xác nhận tài trợ XÂy nhà TÌNH nghĩA, nhà ĐẠI ĐOÀn kết chúng tôi gồm có
  07/tndn (Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/tt-btc của Bộ Tài chính) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc biên bản xác nhận tài trợ
Data/upload/files/DH nam 2015
  CÔng ty cp cung ứng và xnk lao đỘng hàng khôNG
Download/2009/CTTN
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1037
intra/hoatdong
  Stt tên đơn vị Địa chỉ
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_05_15
  BỘ TÀi chính số: 1079 /QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
images/upload/Image/file
  HỢP ĐỒng quảng cáo qua đtv 1080 (Số: 16/ /HĐQC1080)
qt/tintuc/Documents
  BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_08_18
  BỘ TÀi chính bộ TƯ pháP
imgs
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_11_20
  BỘ quốc phòNG
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/1201504FBF2A7975472579030032AB89/$file
  Về việc kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Bình Phước chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
Uploads/Document/20150408
  LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh quảng ninh
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_02_06
  Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 54/2014/QĐ-ttg ngày 19/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo
Content/VanBan
  BỘ lao đỘng – thưƠng binh và XÃ HỘI
UserFiles/File/quiI
  Ban chỉ ĐẠo phong trào toàn dâN ĐOÀn kết xây dựng đỜi sống văn hóA
Content/doc
  BỘ TÀi chính số: 139/2015/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Portals/2/2015/so 44 45
  C Ông báO/Số 44 + 45/Ngày 28-8-2015 UỶ ban nhân dâN
uploadfile
  Ban tổ chức hội thi thiết bị ĐÀo tạo tự LÀm năM 2015 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_09_24
  BỘ TÀi chính số: 147/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/news/2015_11
  Phụ lục 2 Ban hành kèm theo công văn số 1471/ty-ts ngày 01 tháng 9 năm 2009
null/file_van_ban
  Thứ 4 ngày 14 tháng 10 năm 2015 nghị quyết họp chuyên môn I. Kiểm diện
Hnh nh bn tin/2015-8
  Số: 1076/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/FCC668263C6BC43C472578CE0032B86D/$file
  Phê duyệt đề xuất dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lộc Tấn Bù Đốp đọan từ Km8+000 đến Km16+000
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/D9C9776BC803CBE2472578CE0032DD63/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary/7a59edcbd70c974b
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam huyện ba bể Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/FCC8C5E0E3F256A7472578CE0032F02B/$file
  Phê duyệt đề xuất dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lộc Tấn Bù Đốp đọan từ Km16+000 đến Km24+200
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/859CF730DF5A38AD472571ED0031234C/$file
  Số : 1510 /QĐ-ubnd
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/6A559C0DCD28E23447257A4F000F62D4/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Dự án xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2013
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/5197DB8B426A8932472571ED003182EB/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/CCE2FC166967661C47257A4F000F7C9B/$file
  TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
congbao.nsf/FD78F8EAF526A8F347257D0400352133/$file
  Về việc giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh liên kết đào tạo
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/AAD44F04CB755755472577520011BA27/$file
  CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
upload/files/vanBanChiDaoDieuHanh/UBND/2015
  Ủy ban nhân dân thị XÃ an nhơN
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/E0267A48F5815C51472576960025F9FA/$file
  Về việc phê duyệt phương án và chi phí bồi thường giải phóng
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/22E8378F662333E3472571ED00324F94/$file
  Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp gói thầu 02: Đường giao thông và khu dân cư ven hồ, thuộc công trình đường vành đai và khu dân
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_11_05
  THÔng tư Ban hành Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ
documents
  Ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình ––––– Số: 1531/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/CB6E13957C68815A472577520010D4FB/$file
  Về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Á Châu, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/7FD62601F4020736472577520010B552/$file
  KẾ hoạch đẤu thầu xây dựng công trìNH
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/4E825979D6F2892247257752001092EB/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_11_07
  THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động và lệ phí cấp giấy phép hoạt động đối với
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/BF9B0108B272F9E2472576960025F9DD/$file
  Về việc phê duyệt Phương án giao biên chế sự nghiệp năm 2007 2008
congbao.nsf/A3F639E6B6186BD847257D0400347824/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt địa bàn và nội dung triển khai Mô hình “trợ giúp trẻ em
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/AAF407F9891F823A472576960025F9F7/$file
  QuyếT ĐỊNH: Điều 1
Upload/Video
  Ngày 29 tháng 06 năm 2006
congbao.nsf/8DB8E360E8B52D9947257D1000308586/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/E890C340FDD25BB1472576960025FA09/$file
  Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu chuyển giao bò giống thuộc Dự án Chuyển giao bò giống hướng sản xuất thịt năng suất cao và
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/A3A90D8B6DF85BDB472571ED0032CBA1/$file
  Sân vận động Tỉnh Bình Phước
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/99252A88CF40F73A472576960025FA0B/$file
  Ủy ban nhân dân tỉNH
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/99252A88CF40F73A472576960025FA0B/$file
  KẾ hoạch bổ sung vốn xdcb năM 2007
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/9744A5D2137C8035472576960014B31B/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/0C9FF652C6F160E3472571ED00343918/$file
  Và chỉ định thầu Tư vấn Công trình xây dựng
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/C599EA9EA5FA827A472571ED0034C282/$file
  Về việc phê duyệt đề cương Khảo sát, lập báo cáo kt-kt
Lists/Vn bn/Attachments/6251
  HỘI ĐỒng nhân dân thị XÃ long kháNH
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/3DAF90CE40253251472571ED00352114/$file
  TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_11_12
  Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40. 01, 40. 02, 40. 05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/tt-btc ngày 15/11/2012
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/D3B956F83812CC47472578CE00335A74/$file
  UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam tænh bình phöÔÙC Ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/074E82F667C48C2F4725777B000B99ED/$file
  Phê duyệt Báo cáo ktkt xây dựng công trình: Nâng cấp đường từ ĐT741 vào Trung tâm Thủy sản tỉnh
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/664DFD41C61010C74725776500113BC0/$file
  Phê duyệt Báo cáo ktkt xây dựng công trình: Nâng cấp đường từ ĐT741 vào Trung tâm Thủy sản tỉnh
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/FAD8615700B18532472576960014B313/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26/11/2003
gallery/31511
  CHẬu hoa mai truyeän ngaén cuûa Mai Böûu Minh
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20121004
  THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Hải dương học
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/78BA2C60AACACB0C4725777B000E0A6C/$file
  Phê duyệt Kế họach đấu thầu một số gói thầu thuộc dự án: Xây dựng đường Đồng Phú Bình Dương từ Km954+000(QL14)
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/31A9CB3DA71D136E472578CE0033E2B4/$file
  UÛy ban nhaân daân tænh bình phöÔÙC
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/716AD370FE8D9432472571F8000ED633/$file
  UỶ ban nhân dân tỉNH
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/FAA4A68E7310EEAF472571F800135636/$file
  Ủy ban nhân dân tỉNH
Uploaded/FileDinhKem
  CHÍnh phủ Số: 158
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/23A578497D77CEB8472571F800141CF0/$file
  Về việc phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh trợ cước, trợ giá
vbpq/Files
  Ủy ban nhân dân thành phố CẦn thơ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/document
  Ubnd thành phố ĐÀ NẴng sở NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
wp-content/uploads/2015/01
  BVĐkkv an khê khoa truyền nhiễM
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_12_08
  Căn cứ Luật căn cước công dân số 59/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014
before2015
  Kuhn Lederer Winterstein thực hiện điều chế Carotenoid trên cột
Upload/Video
  Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-cp ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt VI phạm hanh chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
stores/customer_file/hiep/082015/10
  BỘ XÂy dựng số: 1743/bxd-qldn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_11_23
  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/tt-btc ngày 02/01/2014 của
uploads/hoc-vien/2015_03
  Learner enrolment form
Docs
  BỘ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh Phúc
Lists/Registrations/Attachments/203
  TP. hcm, ngày … tháng … năm 20
Portals/2/2015/so 23
  C Ông báO/Số 23/Ngày 27-4-2015 UỶ ban nhân dâN
Upload/Video
  V/v tính và quyết toán thuế tncn cho người nước ngoài
  Chuẩn mực việt nam về HỢP ĐỒng dịch vụ soát xét chuẩn mực số 2410: Soát xét thông tin tài chính giữa niên độ do kiểm toán viên độc lập của đơn vị thực hiện
Portals/2/2015/so 01 02
  PHẦn văn bản khác uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Upload/Video
  HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam số 1000 Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
uploads/news/2015_12
  ĐỀ CƯƠng ôn tập sử 11 hk1 Câu Tình hình nước Nga trước cách mạng
upload/tailieu
  TRƯỜng thpt chuyên kì thi thử thpt quốc gia lần thứ TƯ nguyễn huệ NĂm họC 2014 – 2015 ĐỀ thi môN: LỊch sử
wp-content/uploads/2015/01
  TÀi liệu tuyên truyền kỷ niệM 55 NĂm ngày bến tre đỒng khởI
sitefolders/thptquoctuan/643/sudia/2015
  Đề cương ôn thi môn Lịch sử 12 phần I: LỊch sử thế giới từ 1945 2000
data/17407307875707808839/tintuc/files/11.2015
  LỄ KỈ niệM 33 NĂm ngày nhà giáo việt nam
null/file_van_ban
  HỌp chi bộ tháng 03/2015 ĐÁnh giá thực hiệN NQ tháng 02 DỰ thảO NQ tháng 03/2015
wp-content/uploads/2012/06
  BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Portals/2/2015/so 15 16
  C Ông báO/Số 15 + 16/Ngày 27-02-2015 UỶ ban nhân dâN
Vn bn d tho
  Ubnd tỉnh đỒng nai sở NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
sonoivu_files/files/Thi tuyen cong chuc 2015/Thong bao
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở NỘi vụ
TaiLieu
  BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
wp-content/uploads/2015/10
  Điều Đối tượng nộp phí, lệ phí
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/17danhmuc_vbcacbo_bhxhVN
  BẢo hĩẺm xã HỘi việt nam cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa vệt nam
wp-content/uploads/2015/02
  Số: 239/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Video
  Khu công nghiệp Biên Hòa II, tp
file/VB_Phapluat
  BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Video
  Phòng 704, số 45 đường Võ Thị Sáu, phương Đakao, quận 1, tp
upload/files/vanBanChiDaoDieuHanh/UBND/2015
  BÁo cáo tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm
Images/file
  TRƯỜng cao đẲng nghề phú thọ khoa
upload/File
  TRƯỜng cao đẲng đIỆn lực miền trung
congbao.nsf/9E90AA34F35B124B47257F4F002DADDF/$file
  HỘI ĐỒng nhân dân huyện bắc yêN
images/documents
  VIỆn kiểm sát nhân dân tối cao ­­­­­ TÀi liệu tập huấn bộ luật tố TỤng hình sự NĂM 2015 Hà Nội, tháng 4 năm 2016
filesmgmt/financial
  LIÊN ĐOÀn lao đỘng quận phú nhuận cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
null/File_van_ban
  HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện: Thành phần
wp-content/uploads/2015/02
  Giáo Xứ Chúa Ba Ngôi -trường Giáo Lý Việt Ngữ
Upload/Video
  Chuẩn mực việt nam về HỢP ĐỒng dịch vụ ĐẢm bảo chuẩn mực số 3000: Hợp đồng dịch vụ đảm bảo ngoài dịch vụ kiểm toán và soát xét thông tin tài chính quá khứ
  Ubnd các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
wp-content/uploads/2015/08
  Số Hồ sơ: 321/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Xác nhận quá trình đóng bhxh, bhtn
wp-content/uploads/2015/02
  Amiăng trắng chrysotile asbestos / III
uploads/congdoangiaoductinh/news/2015_11
  CÔng đOÀn giáo dục số: 337/CĐn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Files/cat/Users/380/2015/Thang9
  Ghi rõ số nhà, đường phố; thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/ phường/thị trấn; quận/ huyện; tỉnh/ thành phố
DATA/513/DOCUMENT/2015/09
  BỘ NỘi vụ –––– Số: /bc-bnv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DataLibrary/Images
  THƯ MỤc sách quỹ châU Á – NĂM 2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
caohoc/2015
  Khoa kinh tế qtkd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/2/2015/so 22
  C Ông báO/Số 22/Ngày 15-4-2015 UỶ ban nhân dâN
data/8958267014700492848/tintuc/files/10.2015
  Thực hiện Công văn 442 của Phòng gd hiệp Hòa về dạy và học tiếng Anh, cô Hoa ( giáo viên dạy tiếng Anh của nhà trường) đã hướng dẫn các em học sinh xây dựng góc Tiếng Anh
Resource/Donvi/23/Thongbao
  BẢo hiểm xã HỘi h. HÓC môN
sanphamTTTM/thumucdinhky/nam2015/TMTV.T4.K2/CT-XH.T4.K2
  Yên Bái: 465 người cao tuổi làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp
home/wp-content/uploads/2015/07
  BỘ lao đỘng thưƠng binh & XÃ HỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_04_20
  Tt-btc hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2015 thông tư Quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định
Files/cat/Users/143/2015/Thang9
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Mẫu số 02
Upload/congdoanthainguyen/FileVanBan/2015/T7
  HƯỚng dẫn về việc xét chọn tôn vinh danh hiệu “ Doanh nghiệp xuất sắc”
DATA/513/DOCUMENT/2015/09
  BỘ NỘi vụ ban quản lý DỰ ÁN 513 –––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
sitefolders/thcsdonghai-haian/777
  Ubnd quận hải an trưỜng thcs đÔng hảI
wp-content/uploads/2015/03
  Đề tài luận án tiến sĩ trong khuôn khổ care
wp-content/uploads/2015/07
  A. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung: I. §iÒu kiÖn tù nhiªn, dn sè vµ kinh tÕ x· héi ë thÞ x· Th¸i b×nh tØnh Th¸i B×nh
Portals/2/2012/so 15 16
  C Ông báO/Số 15+16/Ngày 16 5 2012 UỶ ban nhân dâN
attachments/article/59
  Số : 13 qcctnb tân Châu, ngày 22 tháng 4 năm 2015. Quy chế chi tiêu nội bộ 2015
Portals/2/2012/so 15 16
  C Ông báO/Số 15+16/Ngày 16 5 2012 UỶ ban nhân dâN
uploads/news/2015_11
  Ban hành kèm theo Quyết định số 659/QĐ-bct ngày 15/ 02/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
sonoivu_files/files/Van ban CCHC/2015_tp
  Ủy ban nhân dân thành phố CẦn thơ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
wp-content/uploads/2015/09
  Ủy ban nhân dân quận cầu giấY
Uploaded/dothanhhoai/2015_02_27
  Phục lục II danh mục văn bảN “NỢ ĐỌNG” quy đỊnh chi tiết thi hành luậT, pháp lệNH
wp-content/uploads/2015/11
  Dịch vụ kế toán – Dịch vụ quyết toán thuế Dịch vụ hxh dịch vụ thành lập công ty – Dịch vụ thay đổi gpkd
wp-content/uploads/2015/07
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc biên bản xác nhận tài trợ cho y tế Chúng tôi gồm có
  01/tndn (Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/tt-btc của Bộ Tài chính) BẢng kê thu mua hàng hóA, DỊch vụ mua vào không có HÓA ĐƠN
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc biên bản xác nhận tài trợ cho giáo dục chúng tôi gồm có
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc biên bản xác nhận tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai chúng tôi gồm có
img/News/112015
  01/tndn (Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/tt-btc của Bộ Tài chính) BẢng kê thu mua hàng hóA, DỊch vụ mua vào không có HÓA ĐƠN
wp-content/uploads/2015/08
  Vbhn-btc hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2014 quyếT ĐỊNH[1]
sanphamTTTM/Thumucchuyende/nam2015
  Bạn đọc thân mến!
data/file
  Stt têN ĐƠn vị chức vụ
sonoivu_files/files/Van ban CCHC/2015_tp
  Ủy ban nhân dân thành phố CẦn thơ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/files
  BẢng giá HÀng ls sản xuất tại hàn quốC (VNĐ)
img/file/lelong/TCCB-CTTr/Thong_bao/2015
  Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, ubnd ngày 03 tháng 12 năm 2004
uploads/laws
  CÔng đOÀn giáo dục số: 10/kh-cđgd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
wp-content/uploads/2015/11
  PHÒng giáo dụC & ĐÀo tạo quận cầu giấy lịch công tác tuần từ 09/11 ĐẾN 13/11/2015
upload/files/vanBanChiDaoDieuHanh/UBND/2015
  QuyếT ĐỊnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện Chương trình Dân số Kế hoạch hóa gia đình năm 2015 chủ TỊch uỷ ban nhân dân thị XÃ
wp-content/uploads/2015/07
  1- thay thế điểm 1 mục I của Thông tư số 96/2002/tt-btc và Thông tư số 113/2002/tt-btc như sau
Files
  LỊch thi đẤu giải cầu lông câu lạc bộ CÁc tỉNH, thàNH, ngành toàn quốc năM 2015 -tranh cúp hải yếN
uploads/news/vbhd
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 979/bgdđt-ktkđclgd v/v công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và tccn năm 2015, 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
null/file_de_thi
  Kiểm tra hình chưƠng II
tin-tuc/Pictures/SNPAdmin/2013_6_19
  CÔng ty cổ phần cảng cát lái cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
UserFiles/files/Vanban_tailieu/AFC-banhnah
  Tin tức của afc tin tức cấp 2
UserFiles/RadEditor/Documents/Documents/2015
  BẢn thảO ĐẦu tiêN (để bổ sung/góp ý) thông tin đÓng góp về XÃ HỘi dân sự TẦm nhìn asean 2025
Upload/Video
  Kho bạc nhà NƯỚC
Uploaded/duongphuonglien/2015_01_04
  UỶ ban nhân dân tỉnh lào cai cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs
  PHÒng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/2014-2015
  PHÒng giáo dục và ĐÀo tạO
uploads/news/2015/05
  KỲ thi hsg năm họC 2014 – 2015 MÔn thi: ltth đỐi tưỢNG: ysđK 17 phần chọn mộT ĐÁP ÁN ĐÚNG
wp-content/uploads/2015/10
  Review for flyers exam I. Vocabulary and grammar
Word
  Tháng 08/2015 01/08/15 thứ BẢY ĐẦu tháng tuầN 17 tn th. An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục Mt 14,1-12
content/uploads/2015/04
  Banbury exports
app/webroot/files/ckfinder/files
  THÔng báo tuyển sinh viên tham gia khóa học summer school aarhus, Đan mạch tháng 7-8 NĂM 2015
WebLocalfiles/Huong
  I. giới thiệu chung 1 Các thông tin cơ bản 1
before2015/thuvien-dat/uploads/Files/mem
  Nhớ Anh Yêu – Học cho tốt nhe! ÔN tập phân loại thực vật nè em nhóm các ngành quyết và thôNG
WebLocalfiles/Huong
  Phụ lục 1: Danh mục các thực vật hoặc sản phẩm thực vật xuất xứ Việt Nam được phép nhập khẩu vào Đài Loan
home/wp-content/uploads/2015/07
  CỤc hàng hải việt nam
Word
  THÁng 06 KÍnh thánh tâm chúa giêSU
wp-content/uploads/2015/10
  GS. ts. Lê Quang Cường Đồng chủ biên ts. Nguyễn Ngô Quang gs ts. Phạm Thanh Kỳ ban biên soạN
Uploaded/Users/Admin/files/2015/6
  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nghiên cứu cáC ĐỀ xuất sửA ĐỔi hiệP ĐỊnh chống bán phá giá GỢI Ý quan đIỂM ĐÀm phán của việt nam
Modules/News/Uploaded/38
  Hội đồng tư vấn về Phòng vệ Thương mại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trung quốC ĐÃ khai hỏa và HÀnh đỘng của chúng ta
Word
  LỊch phụng vụ tháng 1/2015
admin/webroot/upload/image/images/vanban
  BỆnh cấp cứu tai mũi họNG
uploads/news/2015_06
  Phác đồ cấp cứu sốc phản vệ (Ban hành kèm theo Thông tư 08/1999-tt-byt, ngày 04/5/1999) Triệu chứng
userfiles/file
  QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ thủy sản số 15/2006/QĐ-bts ngàY 08 tháng 9 NĂM 2006 VỀ việc ban hành quy chế quản lý nhập khẩU, xuất khẩu hàng hoá chuyên ngành thuỷ SẢN
wp-content/uploads/2015/10
  Test 1 Mark the letter A, B, C, or d on your answer sheet to indicate the word that differs
UploadFiles/TinTuc/2015/10/9
  Đánh giá hiệu quả hai phương pháp phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tại một số huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế I. ĐẶt vấN ĐỀ
wp-content/uploads/2015/10
  ĐỀ thi thử ĐẠi họC– NĂM 2013 2014 MÔn thi: tiếng anh-đỀ SỐ 140
Portals/0/NewsAttach/2015/02
  Hướng dẫn khắc phục lỗ hổng Ghost Cách kiểm tra hệ thống tồn tại lỗ hổng ghost
wp-content/uploads/2015/10
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo sở giáo dục hải phòng trưỜng thpt nguyễn bỉnh khiêM
Data/upload/files/DH nam 2015
  CỘng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
wp-content/uploads/2015/08
  Phân tích tài chính và nâng cao hiệu quả tài chính của Tổng công ty Hàng không Việt Nam
wp-content/uploads/2015/09
  “Quan hÖ Th­¬ng mai gi÷a ViÖt Nam vµ NhËt B¶n thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p”
Uploaded/Users/Admin/files/2015/6
  DIỄn biến vụ kiện cá tra-cá ba sa của mỹ ĐỐi với việt nam
admin/webroot/upload/image/images/vanban
  Phác Đồ Điều Trị
  CẤp cứu ngừng tuần hoàn hô HẤP
DataLibrary/Images
  Thư MỤc sách mớI – tháng 7/2015 (2) Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ 100. Triết họC – TÂm lý HỌC
Multimedia/vanban/2015
  Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú
hisdacademicmemos/wp-content/uploads/sites/15/gravity_forms/2-b18b158c2f279cf25b600c39bae04778/2014/12
  Title I, phần a, chưƠng trình có phụ huynh tham dự
source/giadichvukham
  BVĐk tỉnh bình dịnh khoa dưỢc thông tin thuốC
sites/default/files/content/download/consulair
  Aanvraag Schengenvisum Dit aanvraagformulier is gratis
files/daotao/OJT/5. Spring 2015
  Danh sách công ty thực tập chuyên ngành marketing tập Đoàn Truyền Thông Tích Hợp
content/uploads/2015/01
  Areejit co., Ltd
WebLocalfiles/Huong
  Giới thiệu ngành nông nghiệp và thực phẩm tại Ả-rập Xê-út
DOCUMENT/UPLOAD/1_TACNGHIEP/08_THONGBAO/COSNSU001312C7C201512C51C17PM
  Một số khuyến nghị và lưu ý khi nhập liệu: Đối với thao tác trên phần mềm
uploads/main/2015_10
  NHỮng câu tiếng anh thông dụng của ngưỜi mỹ Trung tâm tiếng anh Anh Mỹ Quảng Ngãi
116.98.1.151=_50902-727799e55219485abcb1954a84c2d7b7_FILE_20211120_120158_chỉnh 1 (1).docx
  Khái niệm, thực trạng chung của dân số và tài nguyên và đặt vấn đề cho phát triển
117.6.255.17=_309760-SKKN -chi 2015.doc
  “Kinh nghiệm khi giải bài toán có điều kiện ở chương trình môn Toán thcs”
103.199.76.155=_5225552-01-2015-TT-bkhdt.signed HSMT DICH VU TU VAN.pdf
  Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
113.161.83.84=_723474-IJQRM-03-2015-0045.pdf
  5s a quality improvement tool for sustainable performance: literature review and directions
117.7.66.9=_20159-Bia.docx
  ĐỒ Án môn học têN ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN: ĐỒ ÁN ĐIỆn tử CÔng suất và Ứng dụng xây dựng bộ điều khiển cho bộ biến đổi nghịch lưu độc lập điện áp một pha sử dụng phương pháp spwm ngành đào tạo : ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Mã số ngành
123.21.33.242=_3883219-TN DSP-2015-01-18-SinhVien (1).pdf
  Xử LÝ SỐ TÍn hiệU
42.115.248.79=_1099071-j.talanta.2015.12.024.pdf
  Sulfur and nitrogen binary doped carbon dots derived from ammonium thiocyanate for selective probing doxycycline in living cells and multicolor cell imaging
123.25.159.29=_2048949-LATS-2015 - Khởi Tố Vụ Án Theo Yêu Cầu Của Người Bị Hại Trong Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf
  Bộ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh
104.28.222.75=_246100-brief_49283_54160_TN201501008.pdf
  Điện tử số : Sách dùng cho sinh viên đại học các ngành Kỹ thuật điện
116.104.91.17=_4475638-TH_CSDL_2015Sep.pdf
  Bài giảng thực hành cơ SỞ DỮ liệU
171.232.59.28=_109090-thptnguyenhuuhuan_420980_1ke_hoach_20112020_411202015.pdf
  ĐOÀn trưỜng thpt nguyễn hữu huân số: /kh-đtnnhh đOÀn tncs hồ chí minh
42.114.39.50=_464384-tcvn11185-2015.doc
  Tiêu chuẩn Việt Nam tcvn11185: 2015
125.235.122.226=_624128-Luật hàng hải 2015.doc
  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
113.161.70.46=_228561-284474_tcvn10707-2015.pdf
  T I ê uchu ẩ n q u ố c g I a tcvn 10707: 2015
171.235.39.189=_699904-20151012102115.doc
  Môn kinh tế VẬn tảI
directory 2015  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương