UÛy ban nhaân daân tænh bình phöÔÙCtải về 13.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích13.37 Kb.

UÛY BAN NHAÂN DAÂN

TÆNH BÌNH PHÖÔÙC


Soá: 1583/QÑ-UBNDCOÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
Bình Phöôùc, ngy 08 thng 7 nm 2011


QUYEÁT ÑÒNH

Veà vieäc pheâ chuaån Thaønh vieân UÛy ban nhaân daân

huyeän Buø Ñoáp, nhieäm kyø 2011 - 2016

CHUÛ TÒCH UÛY BAN NHAÂN DAÂN TÆNH BÌNH PHÖÔÙC

Caên cöù Ñieàu 119, Luaät Toå chöùc Hoäi ñoàng nhaân daân vaø UÛy ban nhaân daân ngaøy 26 thaùng 11 naêm 2003;

Caên cöù Nghò ñònh soá 107/2004/NÑ-CP ngaøy 01 thaùng 4 naêm 2004 cuûa Chính phuû quy ñònh soá löôïng Phoù Chuû tòch vaø cô caáu thaønh vieân UÛy ban nhaân daân caùc caáp;

Xeùt ñeà nghò cuûa Chuû tòch UÛy ban nhaân daân huyeän Buø Ñoáp taïi Tôø trình soá 19/TTr - UBND ngaøy 24 thaùng 6 naêm 2011 vaø ñeà nghò cuûa Giaùm ñoác Sôû Noäi vuï taïi Tôø trình soá 681/TTr - SNV ngaøy 27 thaùng 6 naêm 2011,QUYT ÑÒNH:

Ñiu 1. Pheâ chuaån Thaønh vieân UÛy ban nhaân daân huyeän Buø Ñoáp, nhieäm kyø 2011 - 2016, nhö sau:
1. Chuû tòch:

OÂng Nguyeãn Vaên Taùm, Phoù Bí thö Huyeän uûy, nguyeân Chuû tòch UÛy ban nhaân daân huyeän Buø Ñoáp, nhieäm kyø 2004 - 2011.2. Caùc Phoù Chuû tòch:

- OÂng Ñaëng Theá Nhaøn, UÛy vieân Ban Thöôøng vuï Huyeän uyû, nguyeân Phoù Chuû tòch UÛy ban nhaân daân huyeän Buø Ñoáp, nhieäm kyø 2004 - 2011;

- OÂng Dieäp Hoaøng Thu, Huyeän uûy vieân, nguyeân Tröôûng phoøng Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån Noâng thoân.

3. Caùc UÛy vieân:

- OÂng Nguyeãn Vaên Saùng, UÛy vieân B an Thöôøng vuï Huyeän uûy, Tröôûng Coâng an huyeän;

- OÂng Traàn Quang Hôïp, UÛy vieân Ban Thöôøng vuï Huyeän uûy, Chæ huy tröôûng Ban Chæ huy Quaân söï huyeän;

- OÂng Hoà Taán Ñaéc, Huyeän uûy vieân, Chaùnh Vaên phoøng Hoäi ñoàng nhaân daân vaø UÛy ban nhaân daân huyeän;- OÂng Nguyeãn Coâng Danh, Tröôûng phoøng Kinh teá & haï taàng;

Ñiu 2. Quyeát ñònh naøy coù hieäu löïc thi haønh, keå töø ngaøy kyù.

Ñiu 3. Chaùnh Vaên phoøng UÛy ban nhaân daân tænh, Giaùm ñoác Sôû Noäi vuï, Chuû tòch Hoäi ñoàng nhaân daân, Chuû tòch UÛy ban nhaân daân huyeän Buø Ñoáp, Thuû tröôûng caùc ñôn vò coù lieân quan vaø caùc oâng coù teân ôû Ñieàu 1 chòu traùch nhieäm thi haønh Quyeát ñònh naøy./.


CHUÛ TÒCH

Tröông Taán Thieäu


: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương