UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam tænh bình phöÔÙC Ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùctải về 20.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích20.19 Kb.
UÛY BAN NHAÂN DAÂN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TÆNH BÌNH PHÖÔÙC Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc


Soá: 1570/QÑ-UBND Bình Phöôùc, ngy 07 thng 7 nm 2011
QUYEÁT ÑÒNH

Thaønh laäp Vaên phoøng Ñieàu phoái Chöông trình

muïc tieâu quoác gia xaây döïng noâng thoân môùi

tænh Bình Phöôùc


CHUÛ TÒCH UÛY BAN NHAÂN DAÂN TÆNH BÌNH PHÖÔÙC

Caên cöù Luaät Toå chöùc HÑND vaø UBND ngaøy 26/11/2003;

Caên cöù Quyeát ñònh soá 800/QÑ-TTg ngaøy 04/6/2010 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà vieäc pheâ duyeät chöông trình muïc tieâu quoác gia veà xaây döïng noâng thoân môùi;

Caên cöù Thoâng tö lieân tòch soá 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHÑT-BTC ngaøy 13/4/2011 cuûa lieân Boä Noâng nghieäp & PTNT - Keá hoaïch vaø Ñaàu tö - Taøi chính veà vieäc höôùng daãn moät soá noäi dung thöïc hieän Quyeát ñònh soá 800/QÑ-TTg ngaøy 04/6/2010 cuûa Thuû töôùng Chính phuû;

Caên cöù Quyeát ñònh soá 2505/QÑ-UBND ngaøy 28/10/2010 cuûa UBND tænh veà vieäc thaønh laäp Ban Chæ ñaïo Chöông trình muïc tieâu quoác gia xaây döïng noâng thoân môùi giai ñoaïn 2010-2020 tænh Bình Phöôùc;

Xeùt ñeà nghò cuûa Giaùm ñoác Sôû Noâng nghieäp & PTNT taïi Tôø trình soá 155/TTr-SNN ngaøy 20/6/2011 vaø Giaùm ñoác Sôû Noäi vuï taïi Tôø trình soá 707/TTr-SNV ngaøy 29/6/2011,


QUYT ÑÒNH:
Ñiu 1.

1. Thaønh laäp Vaên phoøng Ñieàu phoái Chöông trình muïc tieâu quoác gia xaây döïng noâng thoân môùi tænh Bình Phöôùc (döôùi ñaây goïi taét laø Vaên phoøng Ñieàu phoái).

2. Truï sôû laøm vieäc cuøa Vaên phoøng Ñieàu phoái ñaët taïi: Sôû Noâng nghieäp vaø PTNT.

Ñiu 2.

1. Vaên phoøng Ñieàu phoái laø toå chöùc giuùp vieäc Ban Chæ ñaïo Chöông trình muïc tieâu quoác gia xaây döïng noâng thoân môùi tænh. Vaên phoøng Ñieàu phoái chòu söï chæ ñaïo, quaûn lyù tröïc tieáp vaø toaøn dieän cuûa Tröôûng Ban Chæ ñaïo Chöông trình muïc tieâu quoác gia xaây döïng noâng thoân môùi tænh.

2. Vaên phoøng Ñieàu phoái coù con daáu rieâng, ñöôïc döï toaùn kinh phí vaø môû taøi khoaûn taïi Kho baïc Nhaø nöôùc ñeå hoaït ñoäng theo quy ñònh.

3. Tröôûng Ban Chæ ñaïo Chöông trình muïc tieâu quoác gia xaây döïng noâng thoân môùi tænh quy ñònh nhieäm vuï, quyeàn haïn, cheá ñoä laøm vieäc, moái quan heä coâng taùc cuï theå cuûa Vaên phoøng Ñieàu phoái theo thaåm quyeàn.Ñiu 3. Vaên phoøng Ñieàu phoái goàm coù: Chaùnh Vaên phoøng do Giaùm ñoác Sôû Noâng nghieäp vaø PTNT kieâm nhieäm, 01 Phoù Chaùnh Vaên phoøng Thöôøng tröïc (hoaït ñoäng chuyeân traùch), 02 coâng chöùc thuoäc ngaønh Noâng nghieäp vaø PTNT tænh ñöôïc chuyeån sang laøm vieäc chuyeân traùch. Ngoaøi ra, Vaên phoøng Ñieàu phoái ñöôïc hôïp ñoàng lao ñoäng coù chuyeân moân phuø hôïp ñeå laøm vieäc taïi Vaên phoøng Ñieàu phoái. Vieäc kyù hôïp ñoàng lao ñoäng do Chaùnh Vaên phoøng Ñieàu phoái quyeát ñònh sau khi coù yù kieán thoáng nhaát cuûa Tröôûng Ban Chæ ñaïo Chöông trình muïc tieâu quoác gia xaây döïng noâng thoân môùi vaø theo quy ñònh cuûa phaùp luaät veà lao ñoäng. Tieàn löông, tieàn coâng vaø caùc cheá ñoä cho nhöõng ngöôøi laøm vieäc taïi Vaên phoøng Ñieàu phoái ñöôïc chi töø nguoàn kinh phí hoaït ñoäng cuûa Ban Chæ ñaïo Chöông trình muïc tieâu quoác gia xaây döïng noâng thoân môùi vaø Vaên phoøng Ñieàu phoái.

Ñiu 4. Baõi boû Ñieàu 2, Quyeát ñònh soá 2505/QÑ-UBND ngaøy 28/10/2010 cuûa Chuû tòch UBND tænh veà vieäc thaønh laäp Ban Chæ ñaïo Chöông trình muïc tieâu quoác gia xaây döïng noâng thoân môùi giai ñoaïn 2010 - 2020 tænh Bình Phöôùc.

Ñiu 5. Caùc oâng (baø) Chaùnh Vaên phoøng UBND tænh, Giaùm ñoác Sôû Noäi vuï, Tröôûng Ban Chæ ñaïo Chöông trình muïc tieâu quoác gia xaây döïng noâng thoân môùi tænh, Giaùm ñoác Sôû Noâng nghieäp & PTNT, Chuû tòch UBND caùc huyeän, thò xaõ, Thuû tröôûng caùc ñôn vò lieân quan chòu traùch nhieäm thi haønh Quyeát ñònh naøy, keå töø ngaøy kyù./.
CH TÒCH

Tröông Taán Thieäu
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương