Khu công nghiệp Biên Hòa II, tptải về 11.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích11.1 Kb.
#16160

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


Số: 206/BTC-TCT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Đồng Nai
- Công ty TNHH dệt SY
(Khu công nghiệp Biên Hòa II, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1438/SY-14 ngày 15/11/2014 của Công ty TNHH dệt SY về việc xem xét các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) áp dụng trong Khu công nghiệp. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại Điều 9 Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư như sau:

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đăng ký lại1. Doanh nghiệp đăng ký lại kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp trước khi đăng ký lại.

2. Doanh nghiệp đăng ký lại có các quyền sau đây:

a) Được hoạt động theo nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư;

b) Được giữ lại tên của doanh nghiệp, con dấu, tài khoản, mã số thuế đã đăng ký;

c) Có các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

3. Doanh nghiệp đăng ký lại có nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư”.

Theo nội dung nêu tại công văn số 1438/SY-14 ngày 15/11/2014 của Công ty TNHH dệt SY và công văn số 7181/CT-TTHT ngày 15/8/2014 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai thì trước khi đăng ký lại Công ty được thành lập theo Giấy phép đầu tư (GPĐT) số 679/GP ngày 23/9/1993 với thời hạn hoạt động của dự án là 20 năm (đến hết ngày 23/9/2013), được áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% suốt thời gian hoạt động của dự án. Tuy nhiên, khi đăng ký lại theo quy định tại Nghị định 101/2006/NĐ-CP nêu trên thì Công ty đã gia hạn thời hạn hoạt động của dự án từ 20 năm thành 50 năm (tăng thêm 30 năm so với GPĐT ban đầu).

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 101/2006/NĐ-CP nêu trên thì khi doanh nghiệp đăng ký lại được kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp trước khi đăng ký lại, như vậy Công ty được kế thừa quyền lợi về thời hạn áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% suốt thời gian hoạt động của dự án chỉ là 20 năm (đến hết ngày 23/9/2013 như GPĐT ban đầu).

- Mặt khác tại điểm a khoản 7 Điều 2 Giấy chứng nhận đầu tư số 472043000051 chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 09/1/2007 cũng đã quy định rõ: “a) Thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm bằng 15% (mười lăm phần trăm) thu nhập chịu thuế được tính đến hết ngày 23 tháng 9 năm 2013; sau thời hạn trên, thực hiện theo quy định tại thời điểm nộp thuế”.

- Tại các văn bản quy định về thuế TNDN chỉ quy định doanh nghiệp thành lập trong trường hợp chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập ... tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế TNDN cho thời gian còn lại của doanh nghiệp cũ nếu vẫn tiếp tục đáp ứng các điều kiện về ưu đãi đầu tư và không có quy định được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thời gian gia hạn hoạt động so với GPĐT ban đầu.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, Công ty chỉ được áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% áp dụng cho dự án đầu tư ban đầu theo Giấy phép đầu tư số 679/GP ngày 23/9/1993 là 20 năm kể từ ngày 23/9/1993 đến ngày 23/9/2013 và không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thời gian gia hạn hoạt động của dự án từ 20 năm thành 50 năm.

Bộ Tài chính trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai và Công ty TNHH dệt SY được biết.

 


 

Nơi nhận:
- Vụ CST (BTC);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, TCT (VT; CS (4b)).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn


 

Каталог: Upload -> Video
Video -> TỔng cục thuế
Video -> Ngày 29 tháng 06 năm 2006
Video -> Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-cp ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt VI phạm hanh chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
Video -> V/v tính và quyết toán thuế tncn cho người nước ngoài
Video -> Chuẩn mực việt nam về HỢP ĐỒng dịch vụ soát xét chuẩn mực số 2410: Soát xét thông tin tài chính giữa niên độ do kiểm toán viên độc lập của đơn vị thực hiện
Video -> HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam số 1000 Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
Video -> Phòng 704, số 45 đường Võ Thị Sáu, phương Đakao, quận 1, tp
Video -> HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam chuẩn mực kiểm toán số 810: Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài chính tóm tắt
Video -> HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam chuẩn mực kiểm toán số 570: Hoạt động liên tục
Video -> HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam chuẩn mực kiểm toán số 260: Trao đổi các vấn đề với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán

tải về 11.1 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương