C Ông báO/Số 22/Ngày 15-4-2015 UỶ ban nhân dâNtải về 20.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích20.69 Kb.

C ÔNG BÁO/Số 22/Ngày 15-4-2015UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH LONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 424/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 3 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Long

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ ban hành Quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai;

Xét Tờ trình số 15/TTr-SNNPTNT, ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Long (gọi tắt là Quỹ).

1. Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Long là Quỹ của Nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

2. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý hoạt động của Quỹ theo quy định.

3. Trụ sở Quỹ đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Điều 2. Nguyên tắc hoạt động, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nguyên tắc hoạt động:

a) Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

b) Việc quản lý, sử dụng Quỹ phải đảm bảo đúng mục đích, kịp thời, công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả, đúng theo quy định của pháp luật.

c) Quỹ chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước theo quy định.

d) Tồn Quỹ cuối năm được chuyển sang năm sau.

2. Chức năng:

a) Tiếp nhận, quản lý kinh phí đóng góp của các tổ chức và cá nhân cư trú trên địa bàn tỉnh theo quy định và các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

b) Cấp phát kinh phí từ Quỹ chi cho các hoạt động phòng, chống, ứng phó thiên tai theo các quy định hiện hành.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Tham mưu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh trình Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc lập, phê duyệt, thông báo Kế hoạch thu Quỹ hàng năm đối với từng cơ quan, đơn vị, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh theo quy định.

b) Tổng hợp các trường hợp miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ mỗi năm thông qua Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định vào thời điểm giao chỉ tiêu kế hoạch thu Quỹ. Trường hợp miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ do ảnh hưởng thiệt hại thiên tai đột xuất gây ra thực hiện theo quy định hiện hành.

c) Chi hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

d) Báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ năm trước, lập kế hoạch thu - nộp, sử dụng Quỹ năm sau thông qua Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và Sở Tài chính (thực hiện trong quý I hàng năm) để tổ chức thẩm tra, phê duyệt và quyết toán Quỹ theo quy định hiện hành. Đồng thời, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả quản lý, thu - nộp, sử dụng Quỹ cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính.

đ) Công khai kết quả thu Quỹ, danh sách, đối tượng và mức thu Quỹ đối với từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, từng huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân đóng góp tự nguyện; báo cáo quyết toán thu - chi, nội dung chi theo từng lĩnh vực, từng địa bàn huyện, thị xã, thành phố theo hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở Quỹ (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), thông báo bằng văn bản tới cơ quan, tổ chức, đơn vị đóng góp Quỹ; đăng trên trang thông tin điện tử của Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

e) Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc thu - nộp, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán Quỹ, công khai thu - chi Quỹ theo quy định.

g) Cung cấp đầy đủ thông tin về Quỹ cho các cơ quan chức năng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, các tổ chức Hội liên quan để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ theo quy định.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức:

1. Tổ chức Quỹ gồm: 1 Giám đốc, 1 Phó Giám đốc và Cơ quan giúp việc quản lý Quỹ (Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh - Chi cục Thuỷ lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

2. Giám đốc Quỹ là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Giám đốc Quỹ là Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Giám đốc Quỹ quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ; Ủy quyền cho Phó Giám đốc Quỹ trưng dụng và bố trí cán bộ, công chức, viên chức thuộc Chi cục Thủy lợi để thực hiện các nhiệm vụ quản lý Quỹ theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định hiện hành.

3. Số dư của Quỹ Phòng, chống lụt, bão tỉnh tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 được bàn giao cho cơ quan quản lý Quỹ để quản lý, sử dụng theo đúng quy định tại Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.


CHỦ TỊCH

Đã ký
Trần Văn Rón

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương